วัดอุบลวรรณาราม - พระสังฆาธิการ

วัดอุบลวรรณาราม


      วัดอุบลวรรณาราม เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ที่ ตำบลศรีสุราษฎร์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี


ลำดับรายนามเจ้าอาวาส

  พระครูปลัด ผดุงศักดิ์ ธมฺมทีโป         เจ้าอาวาสวัดอุบลวรรณาราม
  พระอธิการหนู   ๒๔๒๙  -   ๒๔๓๖   เจ้าอาวาสวัดอุบลวรรณาราม
  พระอธิการนวม   ๒๔๓๖  -   ๒๔๔๔   เจ้าอาวาสวัดอุบลวรรณาราม
  พระอธิการโต๊ะ   ๒๔๔๔  -   ๒๔๖๕   เจ้าอาวาสวัดอุบลวรรณาราม
  พระอธิการแดง   ๒๔๖๕  -   ๒๔๗๔   เจ้าอาวาสวัดอุบลวรรณาราม
  พระอธิการยวง   ๒๔๗๔  -   ๒๔๗๙   เจ้าอาวาสวัดอุบลวรรณาราม
  พระอธิการนิ่ม   ๒๔๗๙  -   ๒๔๙๐   เจ้าอาวาสวัดอุบลวรรณาราม
  พระครูประสิทธิสารคุณ (พิณ อินฺทสาโร)   ๒๔๙๐  -   ๒๕๒๑   เจ้าอาวาสวัดอุบลวรรณาราม
  พระอธิการเจ๊ก พุทฺธสโร   ๒๕๒๑  -   ๒๕๒๔   เจ้าอาวาสวัดอุบลวรรณาราม
  พระครูสุจิตธรรมรักษ์ (สง่า สุจิตฺโต)   ๒๕๒๔  -   ๒๕๓๕   เจ้าอาวาสวัดอุบลวรรณาราม
๑๐   พระครูสถิตบุญญาภิราม (บุญรอด ฐิตธมฺโม)   ๒๕๓๖       เจ้าอาวาสวัดอุบลวรรณาราม

(ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์)

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook