วัดอ่างทอง วรวิหาร - พระสังฆาธิการ

วัดอ่างทอง วรวิหาร


      วัดอ่างทอง วรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ที่ ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง


ลำดับรายนามเจ้าอาวาส

  พระราชสุวรรณโสภณ (บุญส่ง ญาณคุตฺโต ป.ธ.๘)         เจ้าอาวาสวัดอ่างทอง
  พระวิเศษชยสิทธิ์ (ผวน อวิเชโป)         เจ้าอาวาสวัดอ่างทอง
  พระโพธิวงศาจารย์ (แผ้ว สุนฺทโร ป.ธ.๓)   ๒๔๕๕       เจ้าอาวาสวัดอ่างทอง
-   พระครูสุทธิกิจจาทร (ประเวศ สุทฺธิญาโณ)   ๒๕๕๑       ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดอ่างทองวรวิหาร
-   พระเทพสุวรรณมุนี (ประถม กนฺตสีโล ป.ธ.๔ ,ดร.)   ๒๕๕๒       ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดอ่างทองวรวิหาร
  พระครูสุทธิกิจจาทร (ประเวศ สุทฺธิญาโณ)   ๒๕๕๔       เจ้าอาวาสวัดอ่างทองวรวิหาร

(ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์)

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook