พระสังฆาธิการที่มรณภาพ
พ.ศ. ๒๕๖๒
มกราคม
รายนาม
ตำแหน่ง
วันมรณภาพ
 พระครูอุดมพัฒนากร (กร ยโสธโร)
 เจ้าคณะอำเภอตระการพืชผล
 เจ้าอาวาสวัดอุตตมผลาราม
มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒
 พระครูถาวรวิริยคุณ (คง ฐิตวิริโย)
 เจ้าอาวาสวัดเขากลิ้ง
๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒
 พระมงคลวุฒาจารย์ (ทองพูน ฐิตสีโล)
 ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเสนา
 เจ้าอาวาสวัดบ้านแพน
๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒
 พระครูประโชติรัตนานุรักษ์ (สว่าง จนฺทวํโส)
 เจ้าคณะอำเภอสุไหงปาดี
 เจ้าอาวาสวัดรัตนานุภาพ
๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒
 พระพรหมเมธาจารย์ (คณิศร์ เขมวํโส ป.ธ.๙)
 กรรมการมหาเถรสมาคม
 เจ้าอาวาสวัดบุรณศิริมาตยาราม พระอารามหลวง
๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒
กุมภาพันธ์
รายนาม
ตำแหน่ง
วันมรณภาพ
 
 
 
มีนาคม
รายนาม
ตำแหน่ง
วันมรณภาพ
 
 
 
เมษายน
รายนาม
ตำแหน่ง
วันมรณภาพ
 
 
 
พฤษภาคม
รายนาม
ตำแหน่ง
วันมรณภาพ
 
 
 
มิถุนายน
รายนาม
ตำแหน่ง
วันมรณภาพ
 
 
 
กรกฎาคม
รายนาม
ตำแหน่ง
วันมรณภาพ
 
 
 
สิงหาคม
รายนาม
ตำแหน่ง
วันมรณภาพ
 
 
 
กันยายน
รายนาม
ตำแหน่ง
วันมรณภาพ
 
 
 
ตุลาคม
รายนาม
ตำแหน่ง
วันมรณภาพ
 
 
 
พฤศจิกายน
รายนาม
ตำแหน่ง
วันมรณภาพ
 
 
 
ธันวาคม
รายนาม
ตำแหน่ง
วันมรณภาพ
 
 
 
(เท่าที่ทราบข้อมูล)

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook