พระสังฆาธิการที่มรณภาพ
พ.ศ. ๒๕๖๒
มกราคม
รายนาม
ตำแหน่ง
วันมรณภาพ
 พระครูอุดมพัฒนากร (กร ยโสธโร)
 เจ้าคณะอำเภอตระการพืชผล
 เจ้าอาวาสวัดอุตตมผลาราม
มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒
 พระครูโกวิทพัฒโนดม (เกลี้ยง เตชธฺมโม)
 เจ้าอาวาสวัดศรีธาตุ (วัดโนนแกด)
๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒
 พระครูถาวรวิริยคุณ (คง ฐิตวิริโย)
 เจ้าอาวาสวัดเขากลิ้ง
๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒
 พระมงคลวุฒาจารย์ (ทองพูน ฐิตสีโล)
 ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเสนา
 เจ้าอาวาสวัดบ้านแพน
๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒
 พระครูประโชติรัตนานุรักษ์ (สว่าง จนฺทวํโส)
 เจ้าคณะอำเภอสุไหงปาดี
 เจ้าอาวาสวัดรัตนานุภาพ
๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒
 พระพรหมเมธาจารย์ (คณิศร์ เขมวํโส ป.ธ.๙)
 กรรมการมหาเถรสมาคม
 เจ้าอาวาสวัดบุรณศิริมาตยาราม พระอารามหลวง
๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒
กุมภาพันธ์
รายนาม
ตำแหน่ง
วันมรณภาพ
 พระครูมนูญปัญญาโชติ (มนัส ชุติปญฺโญ)
 เจ้าอาวาสวัดหนองกก
๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒
 พระครูวิสุทธิจริยาภิวัฒน์ (ฉลาด วิมโล)
 ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลบางกร่าง - บางรักน้อย
 เจ้าอาวาสวัดปราสาท
๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒
มีนาคม
รายนาม
ตำแหน่ง
วันมรณภาพ
 พระครูประชาศรัทธาคุณ (เล็ก จิตฺตปญฺโญ)
 เจ้าอาวาสวัดเกาะราษฎร์ศรัทธาธรรม
๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
 พระอธิการถนอม ปิยสีโล
 เจ้าอาวาสวัดสำโรงใต้
๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
 พระเทพปัญญาเมธี (ปราชญ์ อกฺกโชโต ป.ธ.๗)
 เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
 เจ้าอาวาสวัดกลาง พระอารามหลวง
๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
 พระครูปริยัติปัญญาธร (ปรีดี ปญฺญาธโร ป.ธ.๔ ,ดร.)
 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร
๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
เมษายน
รายนาม
ตำแหน่ง
วันมรณภาพ
 
 
 
พฤษภาคม
รายนาม
ตำแหน่ง
วันมรณภาพ
 
 
 
มิถุนายน
รายนาม
ตำแหน่ง
วันมรณภาพ
 
 
 
กรกฎาคม
รายนาม
ตำแหน่ง
วันมรณภาพ
 
 
 
สิงหาคม
รายนาม
ตำแหน่ง
วันมรณภาพ
 
 
 
กันยายน
รายนาม
ตำแหน่ง
วันมรณภาพ
 
 
 
ตุลาคม
รายนาม
ตำแหน่ง
วันมรณภาพ
 
 
 
พฤศจิกายน
รายนาม
ตำแหน่ง
วันมรณภาพ
 
 
 
ธันวาคม
รายนาม
ตำแหน่ง
วันมรณภาพ
 
 
 
(เท่าที่ทราบข้อมูล)

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook