พระสังฆาธิการที่มรณภาพ
พ.ศ. ๒๕๖๒
มกราคม
รายนาม
ตำแหน่ง
วันมรณภาพ
 พระครูอุดมพัฒนากร (กร ยโสธโร)
 เจ้าคณะอำเภอตระการพืชผล
 เจ้าอาวาสวัดอุตตมผลาราม
มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒
 พระครูโกวิทพัฒโนดม (เกลี้ยง เตชธฺมโม)
 เจ้าอาวาสวัดศรีธาตุ (วัดโนนแกด)
๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒
 พระครูสถิตบุญญาภิราม (บุญรอด ฐิตธมฺโม)
 เจ้าอาวาสวัดอุบลวรรณาราม
๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒
 พระครูถาวรวิริยคุณ (คง ฐิตวิริโย)
 เจ้าอาวาสวัดเขากลิ้ง
๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒
 พระมงคลวุฒาจารย์ (ทองพูน ฐิตสีโล)
 ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเสนา
 เจ้าอาวาสวัดบ้านแพน
๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒
 พระครูประโชติรัตนานุรักษ์ (สว่าง จนฺทวํโส)
 เจ้าคณะอำเภอสุไหงปาดี
 เจ้าอาวาสวัดรัตนานุภาพ
๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒
 พระพรหมเมธาจารย์ (คณิศร์ เขมวํโส ป.ธ.๙)
 กรรมการมหาเถรสมาคม
 เจ้าอาวาสวัดบุรณศิริมาตยาราม พระอารามหลวง
๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒
กุมภาพันธ์
รายนาม
ตำแหน่ง
วันมรณภาพ
 พระครูมนูญปัญญาโชติ (มนัส ชุติปญฺโญ)
 เจ้าอาวาสวัดหนองกก
๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒
 พระครูวิสุทธิจริยาภิวัฒน์ (ฉลาด วิมโล)
 ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลบางกร่าง - บางรักน้อย
 เจ้าอาวาสวัดปราสาท
๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒
มีนาคม
รายนาม
ตำแหน่ง
วันมรณภาพ
 พระครูประชาศรัทธาคุณ (เล็ก จิตฺตปญฺโญ)
 เจ้าอาวาสวัดเกาะราษฎร์ศรัทธาธรรม
๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
 พระอธิการถนอม ปิยสีโล
 เจ้าอาวาสวัดสำโรงใต้
๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
 พระเทพปัญญาเมธี (ปราชญ์ อกฺกโชโต ป.ธ.๗)
 เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
 เจ้าอาวาสวัดกลาง พระอารามหลวง
๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
 พระครูปริยัติปัญญาธร (ปรีดี ปญฺญาธโร ป.ธ.๔ ,ดร.)
 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร
๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
 พระครูประทีปปัญญากร (บุญสวน ปญฺญาปทีโป)
 เจ้าคณะอำเภอสมเด็จ
 เจ้าอาวาสวัดแสงสว่างโพธิ์ทอง
๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
เมษายน
รายนาม
ตำแหน่ง
วันมรณภาพ
 พระราชรัตนดิลก (อ้ม สิริจนฺโท ป.ธ.๗)
 ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๐
 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหาร
๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
 พระครูมงคลกิจจารักษ์ (สันติชัย จิตฺตกาโร)
 เจ้าคณะอำเภอคลองหลวง
 เจ้าอาวาสวัดมงคลพุการาม
๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
 พระราชคุณาธาร (ถาวร ถาวโร ป.ธ.๗)
 ที่ปรึกษาเจ้าคณะเขตหนองจอก
 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
 พระพิพัฒน์คณาภรณ์ (ทองหล่อ นนฺทสาโร)
 ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอพัฒนานิคม
 เจ้าอาวาสวัดพรหมรังษี
๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
 พระปฐมคณาจารย์ (ประชุม ธมฺมรโต)
 เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม - สุพรรณบุรี (ธ)
 รองเจ้าอาวาสวัดชุมนุมศรัทธา
๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
พฤษภาคม
รายนาม
ตำแหน่ง
วันมรณภาพ
 พระครูธรรมธร สุมนต์ นนฺทิโก
 เจ้าอาวาสวัดจากแดง
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
 พระราชมงคลวุฒาจารย์ วิ. (อรุณ อรุโณ ป.ธ.๓)
 ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดยะลา
 เจ้าอาวาสวัดพุทธภูมิ พระอารามหลวง
๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
(เท่าที่ทราบข้อมูล)

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook