พระสังฆาธิการที่มรณภาพ
พ.ศ. ๒๕๖๔
มกราคม
รายนาม
ตำแหน่ง
วันมรณภาพ
 พระมงคลชัยสิทธิ์ (เขียน สิริมงฺคโล ป.ธ.๓)
 เจ้าคณะอำเภอโพธาราม กิตติมศักดิ์
 เจ้าอาวาสวัดโบสถ์
๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔
 พระครูศาสนภารพินิจ (กร้าย ชิตํกโร ป.ธ.๕)
 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมัชฌิมาวาส พระอารามหลวง
๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔
 พระธรรมมังคลาจารย์ วิ. (ประยงค์ ปิยวณฺโณ)
 ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๒
 ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบางปะกง
 เจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร
๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔
 พระครูอุดมวิสุทธิธรรม (สุชาติ อินฺทปญฺโญ)
 เจ้าคณะอำเภอห้วยคต
 เจ้าอาวาสวัดสามัคคีรังสรรค์
๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔
กุมภาพันธ์
รายนาม
ตำแหน่ง
วันมรณภาพ
 พระครูไพศาลสารกิจ (ตู้ กิจฺจสาโร)
 เจ้าคณะอำเภอเปือยน้อย
 เจ้าอาวาสวัดโชติการาม
๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔
 พระภาวนาวรคุณ วิ. (สุวิทย์ นิวฑฺฒโน ป.ธ.๓)
 เจ้าคณะแขวงบางขุนนนท์
 เจ้าอาวาสวัดภาวนาภิรตาราม
๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔
 พระครูวุฒิธรรมโกศล (วีระ ธมฺมญฺญู)
 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรมงคลราชวรวิหาร
๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔
 พระครูสารสีลคุณ (สี สิริญาโณ ,ดร.)
 เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี
 เจ้าคณะอำเภอเหล่าเสือโก้ก
 เจ้าอาวาสวัดสารพัฒนึก
๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔
มีนาคม
รายนาม
ตำแหน่ง
วันมรณภาพ
 พระมงคลธรรมาจารย์ (ทรงธรรม คุณธมฺโม)
 ที่ปรึกษาเจ้าคณะเขตทวีวัฒนา
 เจ้าอาวาสวัดปุรณาวาส
๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
 พระธรรมรัตนากร (สีนวล ปญฺญาวชิโร ป.ธ.๙)
 ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๕
 เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
 พระครูสถิตบุญเขต (บุญช่วย อาทโร)
 ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอนครชัยศรี
 เจ้าอาวาสวัดกลางบางแก้ว
๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
 พระธรรมธีรราชมหามุนี (เที่ยง อคฺคธมฺโม ป.ธ.๙)
 ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๑
 เจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร
๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
 พระเทพสุวรรณโมลี (แคล้ว อุตฺตโม ป.ธ.๗)
 ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๕
 เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุวรวิหาร
๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
 พระเมธีวรคณาจารย์ (พรหมมี ฉฬภิญฺโญ ป.ธ.๙)
 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหาร
๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
 พระราชญาณมงคล (เสน่ห์ ปภงฺกโร ป.ธ.๕)
 เจ้าคณะตำบลเกาะเกร็ด
 เจ้าอาวาสวัดปรมัยยิกาวาสวรวิหาร
๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
 พระครูอาทรสุตคุณ (ชุมพล สิริสาโร ป.ธ.๓)
 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปทุมคงคาราชวรวิหาร
๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
 พระครูประทีปกิจจาภิรม (ชนินทร์ จกฺกวโร ป.ธ.๓)
 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
เมษายน
รายนาม
ตำแหน่ง
วันมรณภาพ
 พระครูบัณฑิตปริยัติยาทร (ประเวศ ป.ธ.๔)
 เลขานุการเจ้าคณะอำเภอสันทราย
 รองเจ้าอาวาสวัดข้าวแท่นหลวง
๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔
 พระสิทธิการโกศล (เมธ ปญฺญาวโร ป.ธ.๕)
 ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์
 เจ้าอาวาสวัดปราสาท
๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔
พฤษภาคม
รายนาม
ตำแหน่ง
วันมรณภาพ
 พระครูวิจิตรคณานุยุต (จันทา สิริจนฺโท)
 ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอกู่แก้ว
 เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ศรีพัฒนาราม
๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
 พระครูวีรสิกขการ (เฉลิม สิขฺขาสโภ)
 เจ้าคณะตำบลมะเขือแจ้ เขต ๓
 เจ้าอาวาสวัดริมร่อง
๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
 พระครูพิพิธธรรมาทร (หวั่น กุสลจิตฺโต)
 ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลคลองคูณ
 เจ้าอาวาสวัดคลองคูณ
๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
 พระโบราณคณิสสร (เฉลิม เขมทสฺสี)
 เจ้าอาวาสวัดพระญาติการาม
๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
 พระครูสิริรัตนวิมล (วิชิต ป.ธ.๔)
 เจ้าอาวาสวัดแก้วแจ่มฟ้า
๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
 พระครูวรกิจธำรง (คำหมุน ธมฺมวีโร)
 เจ้าอาวาสวัดตึก
๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
มิถุนายน
รายนาม
ตำแหน่ง
วันมรณภาพ
 พระครูโสภิตชัยการ (สำเริง อาภรโณ)
 เจ้าคณะตำบลคุ้งสำเภา
 เจ้าอาวาสวัดพิกุลงาม
๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔
 พระครูสุจิตตสังวรคุณ (กำจัด สุจิตฺโต)
 เจ้าคณะอำเภอจังหวัดชัยนาท (ธ)
 เจ้าอาวาสวัดป่าสัก
๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔
 พระธรรมสิทธิเวที (ถมยา อภิจาโร)
 ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๒
 เจ้าอาวาสวัดสังเวชวิศยารามวรวิหาร
๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔
กรกฎาคม
รายนาม
ตำแหน่ง
วันมรณภาพ
 พระครูธรรมกิจจานุยุต (เที่ยง ยสชาโต ป.ธ.๖)
 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดทองนพคุณ พระอารามหลวง
๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
 พระครูวิธานสุนทรกิจ (สมบุญ จตฺตมโล)
 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสามพระยา พระอารามหลวง
๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
 พระราชวิสุทธิโมลี (มนู สุมโน ป.ธ.๙)
 ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๙
 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
 พระครูปลัด มานิต ธมฺมธีโร
 เจ้าอาวาสวัดตึก
๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
 พระศรีธรรมเมธี (ชาดก ปิยธมฺโม ป.ธ.๙)
 เจ้าอาวาสวัดหิรัญรูจีวรวิหาร
๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
 พระสมุห์ สมเจริญ ยสวฑฺฒโน
 เจ้าคณะตำบลชุมแสง เขต ๑
 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชัยภูมิพิทักษ์
๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
 พระพงษ์พันธ์ คุณาวโร
 
 วัดโพธาราม
๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
สิงหาคม
รายนาม
ตำแหน่ง
วันมรณภาพ
 พระครูปลัด เพลิน วชิโร
 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาวงษ์
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
 พระครูวินัยธร สุนทร สุนฺทโร
 
 วัดทดราษฎร์เจริญมณีฤทธิ์
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
 พระราชศีลโสภณ (ไพรัช โชติโก ป.ธ.๔)
 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโสมนัสราชวรวิหาร
๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
 พระสมุห์ อนุโรจน์ ฐิตสีโล
 เจ้าอาวาสวัดบางพระ
๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
 พระเทพรัตนโมลี (ขิม อิสฺสรธมฺโม ป.ธ.๕)
 เจ้าอาวาสวัดอนงคารามวรวิหาร
๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
 พระครูวัชรพงศ์สถิต (ประยูร อินฺทปญฺโญ)
 เจ้าอาวาสวัดยางน้ำกลัดใต้
๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
 พระราชวชิรมงคล (โกศล อคฺคจิตฺโต ป.ธ.๕)
 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
 พระครูวรธรรมานุสิฐ (สมบูรณ์ ธมฺมวโร)
 เจ้าคณะอำเภอวังเหนือ
 เจ้าอาวาสวัดบ้านใหม่
๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
 พระเทพสุเมธมุนี (สง่า สกฺโก ป.ธ.๕)
 ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดตราด
 เจ้าอาวาสวัดโยธานิมิต พระอารามหลวง
๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
 พระครูสุนทรธรรมวิมล (ทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร)
 เจ้าอาวาสวัดศรีนวลธรรมวิมล
๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
 พระครูกิตติอุดมญาณ (ไม อินฺทสิริ)
 
 วัดป่าหนองช้างคาว
๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
 พระครูปฏิภาณธรรมพิศิษฏ์
 เจ้าคณะตำบลพระสิงห์ เขต ๑
 เจ้าอาวาสวัดพวกแต้ม
๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
 พระครูสิริโพธิรักษ์ (ยวง อาภสฺโร)
 เจ้าอาวาสวัดโพธิศรี
๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
กันยายน
รายนาม
ตำแหน่ง
วันมรณภาพ
 พระครูวิมลธรรโมทัย (ทรวง ปภสฺสโร)
 เจ้าคณะตำบลต้า กิตติมศักดิ์
 เจ้าอาวาสวัดพระเนตร
กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔
 พระครูชัยสารสุนทร (สิงห์ ชยสาโร)
 ที่ปรึกษาเจ้าคณะเขตดอนเมือง - หลักสี่
 เจ้าอาวาสวัดเวฬุวนาราม
๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔
 พระราชสุทธิโสภณ (ประทวน ปภากโร ป.ธ.๔)
 ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชัยนาท
 เจ้าอาวาสวัดปากคลองมะขามเฒ่า
๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔
 พระครูวิจิตรธรรมาภิรัต (เชย ชยธมฺโม)
 เจ้าคณะตำบลหนองละลอก
 เจ้าอาวาสวัดละหารไร่
๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔
 พระวิสุทธิวงศาจารย์ (วิเชียร อโนมคุโณ ป.ธ.๙)
 กรรมการมหาเถรสมาคม
 เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ
 รองเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ พระอารามหลวง
๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔
 พระวิมลเมธาจารย์ (สุพจน์ ฐิตพฺพโต)
 เจ้าคณะจังหวัดตราด (ธ)
 เจ้าอาวาสวัดห้วงพัฒนา
๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔
ตุลาคม
รายนาม
ตำแหน่ง
วันมรณภาพ
 พระครูโกมุทธรรมสาร (เล็ก ปญฺญาทีโป)
 เจ้าอาวาสวัดบัวขวัญ
๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
 พระมงคลสุทธิคุณ (ฟู อติภทฺโท ป.ธ.๔)
 ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบางปะกง
 เจ้าอาวาสวัดบางสมัคร
๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
 พระกิตติวราภรณ์ (กิตติ กิตฺติปาโล ป.ธ.๕)
 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร
๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
 พระเทพสิทธาคม วิ. (สาย กิตฺติปาโล)
 ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๕
 เจ้าอาวาสวัดท่าไม้แดง
๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
พฤศจิกายน
รายนาม
ตำแหน่ง
วันมรณภาพ
 พระครูสิริปทุมาภรณ์ (อัมพร กลฺยาโณ)
 ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลบางหลวง
 เจ้าอาวาสวัดหนองปรง
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔
 พระครูกัลยาณวัตรสุนทร (ไมตรี ฐานวุฑฺโฒ)
 เจ้าคณะอำเภอแม่แตง
 เจ้าอาวาสวัดสันปูเลย
๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔
 พระครูวิทิตกิจจานุรักษ์ (จรัส ปภสฺสโร)
 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดคงคารามวรวิหาร
๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔
 พระพิพัฒน์วิริยาภรณ์ (ประจวบ อาทโร ,ดร.)
 ที่ปรึกษาเจ้าคณะแขวงบางแค
 เจ้าอาวาสวัดศาลาแดง
๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔
 พระครูวรบุณยากร (บุญเทิน สจฺจธมฺโม)
 เจ้าอาวาสวัดวังโป่ง
๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔
 พระราชสมุทรเมธี (วิสุทธิ์ มหาวีโร ป.ธ.๘)
 ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสมุทรปราการ
 เจ้าอาวาสวัดพิชัยสงคราม
๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔
 พระโสภณสมาธิคุณ วิ. (จำลอง อชิโต ป.ธ.๖)
 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร
๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔
ธันวาคม
รายนาม
ตำแหน่ง
วันมรณภาพ
 พระครูวิบูลวรคุณ (ฉวี สุธีโร)
 เจ้าคณะอำเภอลำลูกกา
 เจ้าอาวาสวัดลาดสนุ่น
๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
 พระครูสุจิตธรรมสาร (สุใจ เขมจาโร)
 เจ้าคณะอำเภอดอยเต่า
 เจ้าอาวาสวัดท่าครั่ง
๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
(เท่าที่ทราบข้อมูล)

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook