พระสังฆาธิการที่มรณภาพ
พ.ศ. ๒๕๖๒
มกราคม
รายนาม
ตำแหน่ง
วันมรณภาพ
 พระครูอุดมพัฒนากร (กร ยโสธโร)
 เจ้าคณะอำเภอตระการพืชผล
 เจ้าอาวาสวัดอุตตมผลาราม
มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒
 พระครูโกวิทพัฒโนดม (เกลี้ยง เตชธฺมโม)
 เจ้าอาวาสวัดศรีธาตุ (วัดโนนแกด)
๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒
 พระครูสถิตบุญญาภิราม (บุญรอด ฐิตธมฺโม)
 เจ้าอาวาสวัดอุบลวรรณาราม
๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒
 พระครูถาวรวิริยคุณ (คง ฐิตวิริโย)
 เจ้าอาวาสวัดเขากลิ้ง
๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒
 พระมงคลวุฒาจารย์ (ทองพูน ฐิตสีโล)
 ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเสนา
 เจ้าอาวาสวัดบ้านแพน
๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒
 พระครูประโชติรัตนานุรักษ์ (สว่าง จนฺทวํโส)
 เจ้าคณะอำเภอสุไหงปาดี
 เจ้าอาวาสวัดรัตนานุภาพ
๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒
 พระพรหมเมธาจารย์ (คณิศร์ เขมวํโส ป.ธ.๙)
 กรรมการมหาเถรสมาคม
 เจ้าอาวาสวัดบุรณศิริมาตยาราม พระอารามหลวง
๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒
กุมภาพันธ์
รายนาม
ตำแหน่ง
วันมรณภาพ
 พระครูมนูญปัญญาโชติ (มนัส ชุติปญฺโญ)
 เจ้าอาวาสวัดหนองกก
๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒
 พระครูวิสุทธิจริยาภิวัฒน์ (ฉลาด วิมโล)
 ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลบางกร่าง - บางรักน้อย
 เจ้าอาวาสวัดปราสาท
๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒
 พระครูมงคลพิสุทธาภรณ์ (พิสิษฐ์ ปวีโณ)
 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหาร
๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒
มีนาคม
รายนาม
ตำแหน่ง
วันมรณภาพ
 พระครูประชาศรัทธาคุณ (เล็ก จิตฺตปญฺโญ)
 เจ้าอาวาสวัดเกาะราษฎร์ศรัทธาธรรม
๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
 พระอธิการถนอม ปิยสีโล
 เจ้าอาวาสวัดสำโรงใต้
๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
 พระเทพปัญญาเมธี (ปราชญ์ อกฺกโชโต ป.ธ.๗)
 เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
 เจ้าอาวาสวัดกลาง พระอารามหลวง
๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
 พระครูปริยัติปัญญาธร (ปรีดี ปญฺญาธโร ป.ธ.๔ ,ดร.)
 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร
๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
 พระครูใบฎีกา มณเฑียร มณฺฑิโร
 เจ้าคณะตำบลพุมเรียง
 เจ้าอาวาสวัดตะกรบ
๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
 พระครูประทีปปัญญากร (บุญสวน ปญฺญาปทีโป)
 เจ้าคณะอำเภอสมเด็จ
 เจ้าอาวาสวัดแสงสว่างโพธิ์ทอง
๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
เมษายน
รายนาม
ตำแหน่ง
วันมรณภาพ
 พระราชรัตนดิลก (อ้ม สิริจนฺโท ป.ธ.๗)
 ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๐
 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหาร
๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
 พระครูมงคลกิจจารักษ์ (สันติชัย จิตฺตกาโร)
 เจ้าคณะอำเภอคลองหลวง
 เจ้าอาวาสวัดมงคลพุการาม
๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
 พระราชคุณาธาร (ถาวร ถาวโร ป.ธ.๗)
 ที่ปรึกษาเจ้าคณะเขตหนองจอก
 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
 พระพิพัฒน์คณาภรณ์ (ทองหล่อ นนฺทสาโร)
 ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอพัฒนานิคม
 เจ้าอาวาสวัดพรหมรังษี
๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
 พระปฐมคณาจารย์ (ประชุม ธมฺมรโต)
 เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม - สุพรรณบุรี (ธ)
 ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดเสนหา พระอารามหลวง
 รองเจ้าอาวาสวัดชุมนุมศรัทธา
๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
พฤษภาคม
รายนาม
ตำแหน่ง
วันมรณภาพ
 พระครูประโชติพรหมธรรม
 เจ้าคณะตำบลบ้านหอย
 เจ้าอาวาสวัดเกาะมะไฟ
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
 พระครูเกษมชยาภรณ์
 ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลชุมแสง
 เจ้าอาวาสวัดชัยชุมแสง
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
 พระครูธรรมธร สุมนต์ นนฺทิโก
 เจ้าอาวาสวัดจากแดง
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
 พระราชมงคลวุฒาจารย์ วิ. (อรุณ อรุโณ ป.ธ.๓)
 ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดยะลา
 เจ้าอาวาสวัดพุทธภูมิ พระอารามหลวง
๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
 พระครูพิพิธปุญญาภิรัต (อินตา กตปุญฺโญ)
 ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลน้ำแพร่
 เจ้าอาวาสวัดศาลา
๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
 พระครูสุเทพสิทธิคุณ (พันธ์เทพ ฐานิสฺสโร)
 ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลหนองหอย
 เจ้าอาวาสวัดศรีบุญเรือง
๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
 พระครูกิตติวราธร (วิชัย)
 เจ้าคณะตำบลบางอ้อ
 เจ้าอาวาสวัดบางอ้อใน
๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
 พระครูวาปีศีลคุณ
 เจ้าคณะตำบลย่านรี เขต ๒
 เจ้าอาวาสวัดวาปีรัตนาราม
๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
 พระครูญาณวัชร์วิมล
 เจ้าคณะอำเภอเขาย้อย
 เจ้าอาวาสวัดห้วยหลวง
๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
 พระครูวิสิฐบุญสาร (บุญสม กตปุญฺโญ)
 เจ้าคณะตำบลเชิงดอย เขต ๒
 เจ้าอาวาสวัดร้องขี้เหล็ก
๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
มิถุนายน
รายนาม
ตำแหน่ง
วันมรณภาพ
 พระครูหิรัญประชามานิตย์ (มานิตย์ ลทฺธคุโณ)
 เจ้าอาวาสวัดราชคีรีหิรัญยาราม
๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒
 พระเทพวิสุทธาภรณ์ (ทองสืบ สจฺจสาโร ป.ธ.๓)
 เจ้าคณะเขตพระนคร
 เจ้าอาวาสวัดอินทรวิหาร พระอารามหลวง
๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒
 พระครูมงคลนันทคุณ (พริ้ม คเวสโก)
 เจ้าอาวาสวัดนันทาราม
๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒
 พระครูสิริคุณารักษ์
 เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ศรีคุณเมือง
๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒
 สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสโม ป.ธ.๙ ,ศ.ดร.)
 กรรมการมหาเถรสมาคม
 เจ้าคณะใหญ่หนกลาง
 เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการามวรวิหาร
๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒
 พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ ป.ธ.๕)
 ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๖
 เจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง
๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒
กรกฎาคม
รายนาม
ตำแหน่ง
วันมรณภาพ
 พระครูวิจิตรชยาภิรักษ์ (วิชัย รกฺขิตาจาโร)
 เจ้าคณะตำบลหนองน้อย
 เจ้าอาวาสวัดวังหมัน
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
 พระครูประโชติธรรมวิจิตร (เพิ่ม อตฺตทีโป)
 ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบางไทร
 เจ้าอาวาสวัดป้อมแก้ว
๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
 พระครูพิมลธรรมรัต (บุญตั๋น เตชธมฺโม)
 ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลบวกค้าง
 เจ้าอาวาสวัดย่าพาย
๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
 พระเทพกิตติเมธี (โนรี ธีโร ป.ธ.๕)
 ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอจังหวัดสมุทรปราการ (ธ)
 เจ้าอาวาสวัดอาษาสงคราม พระอารามหลวง
๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
 พระครูปลัด สอ ขนฺติโก
 เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ศรี
๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
 พระครูบริหารปริยัติกิจ (ภักดิ์ มุตฺตจิตฺโต ป.ธ.๔)
 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโปรดเกศเชษฐาราม พระอารามหลวง
๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
 พระครูเมธีวัฒนานุยุต (วิจิตร พุทฺธรกฺขิโต ป.ธ.๖)
 เจ้าอาวาสวัดพัฒนาราม พระอารามหลวง
๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
 พระครูปลัด ทองหล่อ ปญฺญาวชิโร ป.ธ.๓
 เจ้าอาวาสวัดพิกุลทอง
๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
 พระครูสถาพรพลประยุต (ยุทธนา ฐิตพโล)
 เจ้าอาวาสวัดทาทุ่งหลวง
๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
 พระครูพิทักษ์ธรรมมงคล (ทุ้ย วิจิตตฺโต)
 เจ้าอาวาสวัดหน้าพระธาตุ
๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
 พระครูนันทปัญญาคุณ (ปิ่น ตนฺติธมฺโม)
 รองเจ้าอาวาสวัดอโศการาม
๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
 พระครูนนทการโกศล (บุญมา สิริมงฺคโล ป.ธ.๕)
 เจ้าคณะอำเภอบางบัวทอง
 เจ้าอาวาสวัดบางรักใหญ่
๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
สิงหาคม
รายนาม
ตำแหน่ง
วันมรณภาพ
 พระครูสุทธิธรรมจารี (ชุม นรินฺโท)
 ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลทุ่งสะโตก เขต ๒
 เจ้าอาวาสวัดป่าชี
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
 พระครูบรมธาตุนุกูล (พิทักษ์ จกฺกธมฺโม ป.ธ.๓)
 เจ้าคณะตำบลบ้านหลวง
 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร
๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
 พระธรรมราชานุวัตร (สุทัศน์ สุทสฺสโน ป.ธ.๖)
 ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๖
 เจ้าอาวาสวัดพระแก้ว พระอารามหลวง
๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
 พระครูวิชาญธรรมภาณี (ศรีโพธิ์ สมจิตฺโต)
 เจ้าคณะตำบลบ่อแร่ - หนองขุ่น เขต ๒
 รองเจ้าอาวาสวัดปทุมธาราม
๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
 พระครูสโมธานเขตคณารักษ์ (สมเกียรติ วีรญาโณ ป.ธ.๔ ,ดร.)
 เจ้าคณะอำเภอชุมแพ
 เจ้าอาวาสวัดแจ้งสว่างนอก
๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
 พระครูกิตติสารโกศล (นิคม สุนฺทโร)
 เจ้าอาวาสวัดทุ่งไก่ดัก
๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
 พระครูสังฆรักษ์ เพ็ง อาปุณฺโณ
 
 วัดแก่งโกสุม
๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
กันยายน
รายนาม
ตำแหน่ง
วันมรณภาพ
 พระเมธีวชิรโสภณ (จำนงค์ จิตฺตทโม ป.ธ.๖)
 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานนาวา พระอารามหลวง
๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒
 พระครูโสตถยาธิคุณ (โปร่ง โชติโก)
 เจ้าอาวาสวัดถ้ำพรุตะเคียน
๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒
 พระอธิการอนุวัฒน์ วิสุทฺโธ
 เจ้าอาวาสวัดหาดสองแคว
๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒
 พระใบฎีกา ข้วน ขนฺติโก
 เจ้าอาวาสวัดบุณฑริการาม
๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒
 พระเทพญาณไตรโลกาจารย์ (สำเภา ติสาโร ป.ธ.๓)
 ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ธ)
 เจ้าอาวาสวัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร
๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒
 พระใบฎีกา ธีรศักดิ์ ธมฺมธีโร
 เลขานุการเจ้าคณะตำบลโนนไทย เขต ๑
 วัดศิริบ้านไร่
๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒
ตุลาคม
รายนาม
ตำแหน่ง
วันมรณภาพ
 พระครูวิมลสุทธิสาร (ประพันธ์ วิสุทฺธิสาโร)
 ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลดอนยายหอม
 เจ้าอาวาสวัดดอนยายหอม
๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
 พระครูโกศลจริยาวัตร (อ่อน กุสลจิตโต)
 เจ้าคณะตำบลหนองไฮ เขต ๑
 เจ้าอาวาสวัดโนนสะอาด
๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
 พระครูวิบูลธรรมรักษ์ (วิเชียร ธมฺมปาโล)
 ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอกาญจนดิษฐ์
 เจ้าอาวาสวัดแสงประดิษฐ์
๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
พฤศจิกายน
รายนาม
ตำแหน่ง
วันมรณภาพ
 พระราชญาณดิลก (ทองย้อย วิสฺสุวณฺโณ)
 ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง
 เจ้าอาวาสวัดปลดสัตว์
๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒
 พระเทพเมธากรกวี (ละเอียด สลฺเลโข ป.ธ.๕)
 เจ้าอาวาสวัดเขมาภิรตารามราชวรวิหาร
๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒
 พระวรญาณมุนี (แจ่ม สุธมฺโม)
 เจ้าอาวาสวัดอรัญญิก
๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒
 พระราชปริยัตยาลังการ (วิชัย ฐิตาจาโร ป.ธ.๔)
 ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์
 เจ้าอาวาสวัดไทยการ์เดอร์โมน
๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒
(เท่าที่ทราบข้อมูล)

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook