Note
ขอความอนุเคราะห์ ขอข้อมูลพระสังฆาธิการในพื้นที่ของท่าน

ช่องทางการส่งข้อมูล E-mail : info@sangkhatikan.com Facebook : m.me/sangkhatikan • เพิ่ม/ปรับปรุงตำแหน่งการปกครอง ล่าสุด
 • ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร 1
 • เจ้าอาวาสวัดเจ้ามูล 1

 • อัปเดทข้อมูลล่าสุด
 • พระราชสิทธินายก (ดวงทิพย์ ธีรปญฺโญ)
  อดีตรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย , อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีทรายมูล
  2022-05-25 07:46:04
 • พระพิมลภาวนาพิธาน วิ. (สวง ยุตฺตธมฺโม ป.ธ.๔)
  เจ้าคณะเขตบางกอกน้อย , ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร
  2022-05-25 07:12:25
 • พระญาณทีปาจารย์ (พ้อง เขมจารี)
  อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอหัวไทร (ธ) , อดีตเจ้าอาวาสวัดนพคุณ
  2022-05-18 03:18:19
 • พระครูคัมภีรปัญญานุยุต (สุรศักดิ์)
  เลขานุการเจ้าคณะอำเภอสอง , เจ้าอาวาสวัดหนองบัว
  2022-05-16 06:01:49
 • พระครูโกศัยพัฒนบัณฑิต (พรหมเรศ โชติวโร ,ผศ.ดร.)
  อดีตเจ้าคณะตำบลป่าแมต , อดีตเจ้าอาวาสวัดหนองใหม่
  2022-05-16 06:00:19
 • พระพรหมวชิรเจดีย์ (บำรุง ฐานุตฺตโร ป.ธ.๗)
  อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๕ , อดีตเจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร
  2022-05-08 12:41:58
 • พระราชมงคลวชิรานุวัฒน์ วิ. (บุญกู้ อนุวฑฺฒโน)
  ประธานสงฆ์วัดอโศการาม
  2022-05-08 02:14:58
 • พระราชวชิราลังการ วิ. (คำปอน สุทฺธิญาโณ)
  , เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา (ธ) เจ้าอาวาสวัดวชิราลงกรณวรารามวรวิหาร , ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดสุทธจินดาวรวิหาร
  2022-05-08 02:08:19
 • พระอุดมธรรมปรีชา (จำลอง ธมฺมิสฺสโร ป.ธ.๔)
  อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี , อดีตเจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร
  2022-05-06 03:24:22

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook