ขอความอนุเคราะห์ ขอข้อมูลพระสังฆาธิการในพื้นที่ของท่าน

ช่องทางการส่งข้อมูล E-mail : info@sangkhatikan.com   Facebook : m.me/sangkhatikan

 • เพิ่มข้อมูลล่าสุด
 • พระครูธรรมสรคุณ (เขียน ขนฺธสโร)
  อดีตเจ้าคณะอำเภอมะขาม , อดีตเจ้าอาวาสวัดกะทิง 2022-01-09 13:31:09
 • อัปเดทข้อมูลล่าสุด
 • พระครูโสภณพิพัฒนโกศล (บุญทวี ธมฺมทีโป)
  อดีตเจ้าคณะอำเภอวาปีปทุม - พยัคฆภูมิพิสัย (ธ) , อดีตเจ้าอาวาสวัดอรัญญิกาวาส 2022-01-25 12:37:30
 • พระสมาจารวิมล (วิชา อภิชาโต)
  อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา , อดีตเจ้าอาวาสวัดมิตรภาพวนาราม 2022-01-24 11:32:52
 • พระครูธรรมวรญาณ (บุญธรรม ญาณวโร)
  อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอสามโคก , อดีตเจ้าอาวาสวัดสามัคคิยาราม 2022-01-12 04:50:33
 • พระครูถาวรวิริยคุณ (คง ฐิตวิริโย)
  อดีตเจ้าอาวาสวัดเขากลิ้ง 2022-01-12 04:44:36
 • พระครูปลัดวรธรรมวัฒน์ (พิชิต พิชิโต ป.ธ.๗)
  ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดพัทลุง , รองเจ้าคณะจังหวัดพัทลุง , ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดคูหาสวรรค์ พระอารามหลวง 2022-01-12 04:07:48
 • พระเทพวิสุทธิโมลี (ช้อย มหาธีโร ป.ธ.๙)
  อดีตรองเจ้าคณะภาค ๑๕ , อดีตเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุวรวิหาร 2022-01-09 12:30:44
 • พระวินัยมุนี (ฉลอง วิทูโร ป.ธ.๖)
  อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโสมนัสราชวรวิหาร 2022-01-09 12:22:49
 • พระครูปลัด สมพร วรธมฺโม
  อดีตเจ้าอาวาสวัดช่องลม 2022-01-09 11:08:51
 • พระมงคลดิลก (ทอง ปญฺญาธโร ป.ธ.๕)
  อดีตเจ้าอาวาสวัดน้อยนพคุณ กิตติมศักดิ์ 2022-01-09 04:15:21
 • พระครูวิชัยกิตติคุณ (สัมฤทธิ์ กิตฺติโก)
  อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม , อดีตเจ้าอาวาสวัดสุวรรณมงคล 2022-01-09 04:05:38
 • พระครูปริยัติสารสุนทร (สุธรรม ติกฺขปญฺโญ ป.ธ.๕)
  ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลเมืองเก่า , เจ้าอาวาสวัดธาตุกุดกว้าง 2022-01-08 10:04:36
 • พระราชปัญญากวี (ชาลี ธมฺมวฑฺฒโน)
  อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต - พังงา - กระบี่ - ระนอง (ธ) , อดีตเจ้าอาวาสวัดถาวรคุณาราม 2022-01-07 12:12:06
 • พระครูรัตนกิจจานุกูล (สุธรรม)
  อดีตเจ้าคณะอำเภอบางแก้ว , อดีตเจ้าอาวาสวัดรัตนวราราม 2022-01-07 03:20:05
 • พระวิสุทธาจารคุณ (อ่วม ปญฺญาวโร)
  อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอสิงหนคร , อดีตเจ้าอาวาสวัดโลการาม 2022-01-07 02:36:30
 • พระครูประภัศรธรรมวิธาน (มิ่ง ปภสฺสโร ป.ธ.๓)
  ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองสงขลา , เจ้าอาวาสวัดสระเกษ 2022-01-06 01:27:02
 • พระครูวินัยธร วรชัต ปยุตฺโต
  เจ้าคณะตำบลศิลา (ธ) , เจ้าอาวาสวัดป่ารัตนมงคล 2022-01-05 02:07:23
 • พระครูกิตติมงคลคุณ (บุญธรรม กิตฺติญาโณ)
  เจ้าคณะอำเภอสีชมพู (ธ) , เจ้าอาวาสวัดศรีแก้วพัฒนา 2022-01-04 03:46:39
 • พระครูกิตติคุณวิสุทธิ์ (วิสุทธิ์ กิตฺติปญฺโญ ป.ธ.๔)
  เจ้าอาวาสวัดโนนหัวช้าง 2022-01-04 02:03:51
 • พระเทพเวที (พล อาภากโร ป.ธ.๙ ,ดร.)
  เจ้าคณะภาค ๖ , ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสังเวชวิศยารามวรวิหาร 2022-01-01 01:48:54
 • พระธรรมวชิรมุนี วิ. (บุญชิต ญาณสํวโร ป.ธ.๙ ,รศ.ดร.)
  กรรมการมหาเถรสมาคม , เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร , ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร 2021-12-29 12:41:56
 • พระภาวนาพรหมคุณ วิ. (บุญช่วย จิตฺตปญฺโญ)
  อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอพรหมบุรี , อดีตเจ้าอาวาสวัดกุฎีทอง 2021-12-29 04:15:18
 • พระครูวิกรมวัชรกิจ (อินทศักดิ์ ธีรภทฺโท)
  เจ้าอาวาสวัดไตรโลก 2021-12-29 01:04:53
 • เพิ่ม/ปรับปรุงตำแหน่งการปกครอง ล่าสุด
 • เจ้าคณะตำบลนายาง 1
 • เจ้าคณะตำบลหัวสะพาน 1


พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook