Note
ขอความอนุเคราะห์ ขอข้อมูลพระสังฆาธิการในพื้นที่ของท่าน

ช่องทางการส่งข้อมูล E-mail : info@sangkhatikan.com Facebook : m.me/sangkhatikan


 • เพิ่มข้อมูลล่าสุด • เพิ่ม/ปรับปรุงตำแหน่งการปกครอง ล่าสุด
 • ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดรางไทร 1
 • ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดรางไทร 1

 • อัปเดทข้อมูลล่าสุด
 • พระเทพญาณวิสิฏฐ์ (ใจ โชติปญฺโญ ป.ธ.๖)
  อดีตเจ้าคณะอำเภอพระนคร - สัมพันธวงศ์ - ป้อมปราบฯ (ธ) , อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบรมนิวาส
  2023-12-02 12:01:43
 • พระราชมงคลวัชราจารย์ (พัฒน์ ปุญฺญกาโม)
  อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ , อดีตเจ้าอาวาสวัดธารทหาร
  2023-11-25 12:52:42
 • พระราชวชิรกิจจาทร (ยุวชน เขมปญฺโญ ป.ธ.๖)
  เจ้าคณะจังหวัดชัยนาท , เจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุวรวิหาร
  2023-11-25 02:23:30
 • พระเทพมงคลวชิรมุนี วิ. (หา สุภโร)
  อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ (ธ) , อดีตเจ้าอาวาสวัดสักกะวัน
  2023-11-25 01:15:42
 • พระราชปริยัติวัชราจารย์ (สุดใจ ยโสธโร ป.ธ.๔ ,ดร.)
  เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี , เจ้าอาวาสวัดใหม่กรงทอง
  2023-11-25 01:04:15
 • พระธรรมวชิรสิทธาจารย์ (ละเอียด สุทนฺโต)
  เจ้าคณะภาค ๑๕ , เจ้าอาวาสพระอารามหลวงวัดคลองวาฬ พระอารามหลวง
  2023-11-24 11:23:40
 • พระครูวิฑิตวรธรรม (จรัญ วรธมฺโม ป.ธ.๕)
  อดีตเจ้าคณะอำเภอบางมูลนาก , อดีตเจ้าอาวาสวัดท่าช้าง
  2023-11-24 10:04:07
 • พระราชวิริยสุนทร (ยิน วรกิจฺโจ ป.ธ.๕)
  อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะเขตสัมพันธวงศ์ , อดีตเจ้าอาวาสวัดชัยชนะสงคราม พระอารามหลวง
  2023-11-19 07:09:28
 • พระกิตติญาณโสภณ (แสง นาคเสโน ป.ธ.๗)
  อดีตเจ้าคณะอำเภอเมืองอุบลราชธานี , อดีตเจ้าอาวาสวัดมณีวนาราม
  2023-11-17 02:28:23
 • พระเทพวชิรมุนี (ม.ล.คิวปิด ปิยโรจโน ป.ธ.๖)
  เจ้าคณะภาค ๘ (ธ) , ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
  2023-11-15 12:23:28

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook