พระมงคลราชมุนี
(สมบูรณ์ จนฺทวํโส)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่
อดีตเจ้าอาวาสวัดเชตวัน
รายละเอียด


พระราชสิทธาจารย์
(บุญเรือง ปภสฺสโร)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดมิ่งเมือง
รายละเอียด


พระราชสุตกวี
(สิงห์ จนฺทาโภ ป.ธ.๖)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดกระบี่
อดีตเจ้าอาวาสวัดแก้วโกรวาราม
รายละเอียด


พระราชวิสุทธิมุนี
(ริ่น โสภโณ ป.ธ.๔)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต
อดีตเจ้าอาวาสวัดมงคลนิมิตร พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระราชเมธากร
(หลี สิกฺขากาโม ป.ธ.๔)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดเสนาสนาราม
รายละเอียด


พระราชวรรณเวที
(คล้อย สิริวฑฺโฒ ป.ธ.๖)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี
อดีตเจ้าอาวาสวัดเสาธงทอง
รายละเอียด


พระราชไพศาลมุนี
(ย้อย มหาสาโล)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดท่าโพธิ์
รายละเอียด


พระราชธรรมจริยาจารย์
(เทียน พุทฺธสโร)
อดีตเจ้าอาวาสวัดยานนาวา
รายละเอียด


พระราชวุฒาจารย์
(ชั้น กมาธิโก ป.ธ.๕)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมกุฏกษัตริยาราม
รายละเอียด


พระราชวรเวที
(เติม เขมฉนฺโท ป.ธ.๕)
อดีตเจ้าคณะเขตป้อมปราบฯ - ปทุมวัน
อดีตเจ้าอาวาสวัดมหรรณพาราม
รายละเอียด


พระราชรัตนโมลี
(เส้ง ติสฺสโร)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดสงขลา
อดีตเจ้าอาวาสวัดแหลมทราย
รายละเอียด


พระราชนันทมุนี
(ชื่น เขมิโย)
อดีตเจ้าอาวาสวัดสัตตนารถปริวัตร
รายละเอียด


พระราชวีริยาภรณ์
(สวัสดิ์ ฐิตาโภ ป.ธ.๔)
อดีตเจ้าคณะอำเภอพระประแดง
อดีตเจ้าอาวาสวัดไพชยนต์พลเสพย์
รายละเอียด


พระราชสิงหวรมุนี
(ทรัพย์ ฐิตปญฺโญ)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี
อดีตเจ้าอาวาสวัดสังฆราชาวาส
รายละเอียด


พระราชพรหมจริยคุณ
(พรหม ขนฺติสาโร)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธ์ุ
อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีบุญเรือง
รายละเอียด


พระราชอริยคุณาธาร
(หล่ำ มหาสุวณฺโณ)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดระยอง
อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าประดู่
รายละเอียด


พระราชคุณาภรณ์
(ดาว ญาณธโร ป.ธ.๕)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ - ศรีสะเกษ (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดหลวงสุมังคลาราม
รายละเอียด


พระราชปรีชามุนี
(เผือก ติสฺสถิโร)
อดีตเจ้าอาวาสวัดโมลี
รายละเอียด


พระราชธรรมาภรณ์
(เงิน จนฺทสุวณฺโณ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดดอนยายหอม
รายละเอียด


พระราชมงคลวุฒาจารย์
(ใจ อินฺทสุวณฺโณ)
อดีตเจ้าคณะอำเภออัมพวา
อดีตเจ้าอาวาสวัดเสด็จ
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook