พระราชสังวราภิมณฑ์
(โต๊ะ อินฺทสุวณฺโณ)
อดีตเจ้าคณะตำบลวัดท่าพระ
อดีตเจ้าอาวาสวัดประดู่ฉิมพลี
รายละเอียด


พระราชวุฒาจารย์
(ดุลย์ อตุโล)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดบูรพาราม
รายละเอียด


พระราชพรหมาภรณ์
(เปาะเลาะ)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส
อดีตเจ้าอาวาสวัดเขากง
รายละเอียด


พระราชสิทธิโกศล
(เทพ นนฺโท)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์
อดีตเจ้าอาวาสวัดกลางสุรินทร์
รายละเอียด


พระราชปัญญาภรณ์
(สนิท พฺรหฺมสิริ ป.ธ.๖)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะเขตลาดกระบัง
อดีตรองเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระราชสุเมธี
(สุพจน์ อุตตโร ป.ธ.๔)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระราชศีลสังวร
(โสภณ สุทธจนฺโท ป.ธ.๔)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดเลย (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีโพนแท่น
รายละเอียด


พระราชปริยัติโมลี
(วงศ์ อาภากโร ป.ธ.๙)
อดีตรองเจ้าคณะภาค ๑๓
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระราชศีลโสภิต
(จงกล ขนฺติวโร ป.ธ.๓)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดยโสธร
อดีตเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุ
รายละเอียด


พระราชสมุทรเมธี
(ประสาร ปญฺญาทีโป ป.ธ.๔)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม
อดีตเจ้าอาวาสวัดเพชรสมุทรวรวิหาร
รายละเอียด


พระราชวุฒาจารย์
(นาค อิสิญาโณ)
อดีตรักษาการเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม - กาญจนบุรี - สุพรรณบุรี (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดท่าตำหนัก
รายละเอียด


พระราชพฤฒาจารย์
(เชียง อินฺทโชโต)
อดีตเจ้าอาวาสวัดราชบุรณราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระราชสุธรรมาภรณ์
(หล้า อินฺทวิชโย)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดลำปาง
อดีตเจ้าอาวาสวัดคะตึกเชียงมั่น
รายละเอียด


พระราชปัญญารังษี
(เนื่อง ธมฺมจกฺโก)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดปัตตานี
อดีตเจ้าอาวาสวัดนาประดู่
รายละเอียด


พระราชรัตนมุนี
(รส คนฺธรโส)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดแพร่
อดีตเจ้าอาวาสวัดหนองม่วงไข่
รายละเอียด


พระราชพัชราภรณ์
(ไพฑูรย์ อคฺคธมฺโม ป.ธ.๓)
อดีตรองเจ้าคณะภาค ๔
อดีตเจ้าอาวาสวัดไพรสณฑ์ศักดาราม
รายละเอียด


พระราชสิริวัฒน์
(ทัศน์ ปุญฺญลาโภ)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
อดีตเจ้าอาวาสวัดบูรณาราม
รายละเอียด


พระราชสาครมุนี
(ชะวร โอพาโส ป.ธ.๔)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร
อดีตเจ้าอาวาสวัดเจษฎาราม
รายละเอียด


พระราชสิริชัยมุนี
(โชติ ป.ธ.๗)
อดีตเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระราชศีลาจาร
(เกษม พฺรหฺมสิริ ป.ธ.๓)
อดีตเจ้าอาวาสวัดสังข์กระจายวรวิหาร
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook