พระสงฆ์ ภาค๑๑ ในอดีต - พระสังฆาธิการ

ภาค๑๑


พระครูศรัทธาวรคุณ
(อุดม)
อดีตเจ้าอาวาสวัดราษฎร์สโมสร
รายละเอียด


พระครูประโชติขันติธรรม
อดีตเจ้าคณะตำบลบ้านเขว้า เขต ๒
อดีตเจ้าอาวาสวัดกลางโนนแดง
รายละเอียด


พระครูอรรถธรรมโสภณ
(แร่ อคฺคธมฺโม)
อดีตเจ้าคณะอำเภอบ้านแท่น (ธ)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบ้านแท่น (ธ)
วัดชัยชุมพล
รายละเอียด


พระครูวิจิตรชยารักษ์
(สมัย ธมฺมโชโต)
อดีตเจ้าคณะตำบลบุ่งคล้า
อดีตเจ้าอาวาสวัดตาลเดี่ยว
รายละเอียด


พระครูธรรมธัชธาดา
อดีตเจ้าคณะตำบลรังกาใหญ่
วัดการเวก
รายละเอียด


พระครูนีลบรรพตคณารักษ์
(บุญตา อริยวํโส)
อดีตเจ้าคณะอำเภอภูเขียว
วัดนครบาล
รายละเอียด


พระครูจันทสรกิจ
อดีตรองเจ้าคณะอำเภอเทพสถิต
อดีตเจ้าอาวาสวัดนายางกลัก
รายละเอียด


พระครูปริยัติเขตคณารักษ์
(มังกรณ์ ป.ธ.๔)
อดีตเจ้าคณะอำเภอคอนสาร
อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าเรไร
รายละเอียด


พระครูสิริกัลยาณคุณ
อดีตเจ้าคณะตำบลโนนแดง
อดีตเจ้าอาวาสวัดโนนแดง
รายละเอียด


พระครูบัณฑิตชยากร
อดีตเจ้าคณะตำบลตะคุ เขต ๑
อดีตเจ้าอาวาสวัดไผ่สีสุก
รายละเอียด


พระครูเกษมชยาภรณ์
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลชุมแสง
อดีตเจ้าอาวาสวัดชัยชุมแสง
รายละเอียด


พระครูโอภาสธรรมรังษี
อดีตเจ้าคณะตำบลหลุบคา
อดีตเจ้าอาวาสวัดแถวอรัญญา
รายละเอียด


พระครูพิมลสุทธิวัฒน์
(บุญธรรม)
อดีตเจ้าคณะตำบลชีวาน
วัดดอนเขว้า
รายละเอียด


พระครูกิตติชัยวัตร
อดีตเจ้าคณะตำบลงิ้ว
อดีตเจ้าอาวาสวัดตะกุด
รายละเอียด


พระครูจักราชคณารักษ์
(เจือ ขนฺติวโร ป.ธ.๔)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอจักราช
อดีตเจ้าอาวาสวัดตะกุดเครือปลอก
รายละเอียด


พระครูวิสิฐบุญญาทร
อดีตเจ้าคณะตำบลจระเข้หิน
วัดนารากอรพิมพ์
รายละเอียด


พระครูเมตตาวิหารการ
(เวช)
อดีตเจ้าคณะตำบลมะเฟือง
อดีตเจ้าอาวาสวัดหงษ์
รายละเอียด


พระครูสุตธรรมประยุต
อดีตเจ้าคณะตำบลสัมฤทธิ์
อดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านคล้า
รายละเอียด


พระครูอุดมกิตติสาร
(หล่า)
อดีตเจ้าคณะตำบลหนองบัวละคร
วัดบ้านเขื่อน
รายละเอียด


พระครูกิตติสารนิวิฐ
(จูม กิตฺติสาโร)
อดีตเจ้าคณะอำเภอบ้านเหลื่อม
วัดบ้านเหลื่อม
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook