พระสงฆ์ ภาค๑๑ ในอดีต - พระสังฆาธิการ

ภาค๑๑


พระครูประโชติขันติธรรม
อดีตเจ้าคณะตำบลบ้านเขว้า เขต ๒
อดีตเจ้าอาวาสวัดกลางโนนแดง
รายละเอียด


พระครูเกษมชยาภรณ์
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลชุมแสง
อดีตเจ้าอาวาสวัดชัยชุมแสง
รายละเอียด


พระครูสุตกิตติวัฒน์
(เจริญ กิตฺติธโร ป.ธ.๓)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอสนม
อดีตเจ้าอาวาสวัดหนองพลับ
รายละเอียด


พระครูสิริสีมาภรณ์
(สถาพร ญาณวุฑโท ป.ธ.๕)
อดีตรองเจ้าคณะอำเภอเมืองนครราชสีมา
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพายัพ พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระครูเกษมกิจจาทร
(ทองใบ เขมานนฺโท ป.ธ.๓)
อดีตรองเจ้าคณะอำเภอเมืองนครราชสีมา
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระครูกิตติชัยวัตร
อดีตเจ้าคณะตำบลงิ้ว
อดีตเจ้าอาวาสวัดตะกุด
รายละเอียด


พระครูวิภัชธรรมสาร
(แช่ม กิตฺติสาโร)
อดีตเจ้าคณะอำเภอเทพารักษ์
อดีตเจ้าอาวาสวัดสำนักตะคร้อ
รายละเอียด


พระครูประยุตธรรมสโมธาน
(ทองอยู่ ยุตฺตธมฺโม)
อดีตเจ้าคณะตำบลโป่งแดง
อดีตเจ้าอาวาสวัดสามัคคีสโมสร
รายละเอียด


พระครูสัจจานุรักษ์
(เที่ยง ปภงฺกโร)
อดีตเจ้าคณะตำบลเสม็ด เขต ๑
อดีตเจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทเขากระโดง
รายละเอียด


พระครูโพธิรัตนคุณ
(ทองเพชร โฆสนาโม)
อดีตเจ้าคณะตำบลบ้านจาน
อดีตเจ้าอาวาสวัดโพธิ์
รายละเอียด


พระครูบวรสมณวัตร
(เงิน)
อดีตเจ้าคณะอำเภอคูเมือง
อดีตเจ้าอาวาสวัดสุพลศรัทธาราม
รายละเอียด


พระครูวิจิตรชยารักษ์
(สมัย ธมฺมโชโต)
อดีตเจ้าคณะตำบลบุ่งคล้า
อดีตเจ้าอาวาสวัดตาลเดี่ยว
รายละเอียด


พระครูนีลบรรพตคณารักษ์
(บุญตา อริยวํโส)
อดีตเจ้าคณะอำเภอภูเขียว
วัดนครบาล
รายละเอียด


พระครูปริยัติเขตคณารักษ์
(มังกรณ์ ป.ธ.๔)
อดีตเจ้าคณะอำเภอคอนสาร
อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าเรไร
รายละเอียด


พระครูจันทสรกิจ
อดีตรองเจ้าคณะอำเภอเทพสถิต
อดีตเจ้าอาวาสวัดนายางกลัก
รายละเอียด


พระครูโสภณจริยาภรณ์
(สมบัติ อริยวํโส)
อดีตเจ้าคณะตำบลคาละแมะ
อดีตเจ้าอาวาสวัดหนองคู
รายละเอียด


พระครูนิเทศธรรมาภินันท์
(เสนาะ อภินนฺโท)
อดีตเจ้าคณะตำบลบ้านพลวง
อดีตเจ้าอาวาสวัดบัลลังก์ศิลาอาสน์
รายละเอียด


พระครูกันตสีลากร
(บุญจันทร์ กนฺตสีโล)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอชุมพลบุรี
อดีตเจ้าอาวาสวัดประชาสังคม
รายละเอียด


พระครูสิริปริยัตยาทร
(ถวิล ชินวโร ป.ธ.๔)
อดีตรองเจ้าคณะอำเภอเมืองสุรินทร์
อดีตรองเจ้าอาวาสวัดกลางสุรินทร์
รายละเอียด


พระครูเขมคุณโสภณ
(จันทร์แรม เขมสิริ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดระหาน
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook