พระราชศาสนาภิบาล
(ดิเรก วชิรปญฺโญ ป.ธ.๙)
ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดน่าน
เจ้าอาวาสวัดพญาภู พระอารามหลวง
ผู้รักษาการแทนวัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร
รายละเอียด


พระราชสุทธิวิมล
(เลี่ยว ยโสธโร ,ดร.)
เจ้าคณะจังหวัดกระบี่
เจ้าอาวาสวัดกระบี่น้อย
รายละเอียด


พระราชวราจารย์
(วิวัฒน์ จิณฺณธมฺโม ป.ธ.๕)
เจ้าคณะเขตบางพลัด - บางกอกใหญ่ - บางกอกน้อย (ธ)
เจ้าอาวาสวัดบวรมงคลราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระราชอุดมมงคล
(วิสิทธิ์ นนฺทิโย ป.ธ.๕)
เจ้าอาวาสวัดภคินีนาถวรวิหาร
รายละเอียด


พระราชพรหมจริยคุณ
(สุเทพ สุกฺกธมฺโม)
เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
เจ้าอาวาสวัดบ้านเปลือยใหญ่
รายละเอียด


พระราชพัฒนาภรณ์
(ณรงค์ สิริปุญฺโญ)
รองเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง
เจ้าอาวาสวัดไชโยวรวิหาร
รายละเอียด


พระราชเสนาบดี
(จรัล สิริธมฺโม)
เจ้าคณะตำบลบางพลี
เจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่ใน พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระราชญาณโกศล วิ.
(เหรียญ ธนลาโภ ป.ธ.๓)
เจ้าอาวาสวัดป่าธรรมชาติ
รายละเอียด


พระราชพุทธิวิเทศ
(สุรเชษฐ์ ปรกฺกโม ป.ธ.๖ ,ดร.)
เจ้าอาวาสวัดพุทธรังษี
รายละเอียด


พระราชธีราจารย์
(เชื้อ กลฺยาโณ ป.ธ.๙)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระราชปริยัติเวที
(เจือ กิตฺติปญฺโญ ป.ธ.๙)
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
รองเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
เจ้าอาวาสวัดมุมป้อม
รายละเอียด


พระราชปัญญาโมลี
(สมพร คนฺธาโร ป.ธ.๖)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี
เจ้าอาวาสวัดเสาธงทอง พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระราชมงคลกวี
(อุดม ฐานุตฺตโม ป.ธ.๔)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระราชชัยสิทธิสุนทร
(ฉวี มหทฺธโน ป.ธ.๖)
รองเจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิ
เจ้าอาวาสวัดไพรีพินาศ
รายละเอียด


พระราชสิทธินายก
(ดวงทิพย์ ธีรปญฺโญ)
รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย
เจ้าอาวาสวัดศรีทรายมูล
รายละเอียด


พระราชโพธิวรคุณ
(พายัพ ฐิตปุญฺโญ ป.ธ.๖ ,ดร.)
เจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ด
เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระราชปริยัติสุนทร
(อมรภิรักษ์ ปสนฺโน ป.ธ.๔)
เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร
รายละเอียด


พระราชวิสุทธิประชานาถ
(อลงกต ติกฺขปญฺโญ ,ดร.)
เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ
รายละเอียด


พระราชรัตนสุนทร
(วินัย ธมฺมานนฺโท ป.ธ.๕)
เจ้าคณะเขตบึงกุ่ม
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระราชปริยัติคุณ
(สมพงษ์ สุวโจ)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองสมุทรสาคร
เจ้าอาวาสวัดป้อมวิเชียรโชติการาม พระอารามหลวง
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook