พระมหาสมบัติ ธีราลงฺกาโร ป.ธ.๘
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหัวลำโพง พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระมหาเวชยันต์ เวชยนฺโต ป.ธ.๘
เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เจ้าคณะอำเภอเสนา
ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดสุวรรณดารารามราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระมหาบรรพต ปญฺญาวุฑฺโฒ ป.ธ.๘
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโปรดเกศเชษฐาราม พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระมหาธัมมชาติ สุเมโธ ป.ธ.๘
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโปรดเกศเชษฐาราม พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระมหาปรีชา จกฺกวโร ป.ธ.๘
รองเจ้าคณะจังหวัดชุมพร
วัดขันเงิน
รายละเอียด


พระมหาวิรัตน์ อภิรตโน ป.ธ.๘
วัดปากน้ำ
รายละเอียด


พระมหาจินตวัฒน์ จารุวฑฺฒโน ป.ธ.๘
เจ้าคณะตำบลไม้ดัด
เจ้าอาวาสวัดม่วงชุม
รายละเอียด


พระมหามนูญ วิริโย ป.ธ.๘
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระมหาหนูแก้ว ปญฺญาธโร ป.ธ.๘
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโพธิสมภรณ์ พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระมหาเจริญ จิรวิฑโฒ ป.ธ.๘
เจ้าคณะอำเภอบ้านบึง
วัดพยอม
รายละเอียด


พระมหาวิเชียร กนฺตสีโล ป.ธ.๘
เจ้าคณะอำเภอบ่อทอง
เจ้าอาวาสวัดอมพนมวนาราม
รายละเอียด


พระมหาธรัณสพจน์ จิตฺตปญฺโญ ป.ธ.๘
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบางพระวรวิหาร
รายละเอียด


พระมหาทรงยศ ยโสธโร ป.ธ.๘
เจ้าคณะตำบลมาบโป่ง
เจ้าอาวาสวัดมาบโป่ง
รายละเอียด


พระมหาสมชาย ปภากโร ป.ธ.๘
เจ้าคณะตำบลหนองข้างคอก
วัดนันทวัน
รายละเอียด


พระมหาเสฐียรพงษ์ สถิรวํโส ป.ธ.๘
เจ้าคณะตำบลบางปลาสร้อย
เจ้าอาวาสวัดเครือวัลย์
รายละเอียด


พระมหาพินิจ ฐานิสฺสโร ป.ธ.๘
เจ้าคณะตำบลลาดยาว เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดหนองจิกรี
รายละเอียด


พระมหาสุวิทย์ รตินฺธโร ป.ธ.๘
รองเจ้าคณะอำเภอโกสัมพีนคร
เจ้าอาวาสวัดอรัญสถิตย์
รายละเอียด


พระมหาวรเดช วรเตโช ป.ธ.๘
เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอขาณุวรลักษบุรี
เจ้าคณะตำบลยางสูง
เจ้าอาวาสวัดยางสูง
รายละเอียด


พระมหาสุริยะ อนาลโย ป.ธ.๘
เจ้าคณะตำบลห้วยสะแก เขต ๒
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุ พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระมหาธนินทร์ นราสโภ ป.ธ.๘
เจ้าคณะอำเภอหนองไผ่
วัดน้ำวิ่ง
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook