พระสงฆ์ จังหวัดตราด - พระสังฆาธิการ

จังหวัดตราด


พระเทพสุเมธมุนี
(สง่า สกฺโก ป.ธ.๕)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดตราด
เจ้าอาวาสวัดโยธานิมิต พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระบุรเขตธรรมคณี
(บังคม รกฺขิตธมฺโม ป.ธ.๕)
เจ้าคณะจังหวัดตราด
เจ้าอาวาสวัดบางปรือ
รายละเอียด


พระโสภณธรรมธาดา
(หัน คุณวนฺโต)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดตราด (ธ)
เจ้าอาวาสวัดคิรีวิหาร พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระวิมลเมธาจารย์
(สุพจน์ ฐิตพฺพโต)
เจ้าคณะจังหวัดตราด (ธ)
เจ้าอาวาสวัดห้วงพัฒนา
รายละเอียด


พระครูมุนินท์จริยานุรักษ์
(สุรพล ป.ธ.๓)
เจ้าคณะอำเภอเกาะช้าง
วัดแหลมมะขาม
รายละเอียด


พระมหามงคล ยติโก ป.ธ.๙
เจ้าคณะอำเภอบ่อไร่
เจ้าอาวาสวัดวิเวกวราราม
รายละเอียด


พระครูมงคลปัญญากร
(สันทัด ปญฺญาวุฒฺโฑ ,ดร.)
เจ้าคณะอำเภอเมืองตราด
เจ้าอาวาสวัดสุวรรณมงคล
รายละเอียด


พระครูวิมลโสมนันท์
(โชคชัย)
เจ้าคณะตำบลท่าโสม
วัดท่าโสม
รายละเอียด


พระครูสุธีปริยัติโกศล
(มนัส กิตฺติสาโร ป.ธ.๖)
เจ้าอาวาสวัดมัชฌิมวัน
รายละเอียด


พระครูบวรศีลคุณ
(จรัญ คุณญฺโญ)
เจ้าคณะตำบลแสนตุ้ง (ธ)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดคิรีวิหาร พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระครูโสภณสุตวัฒน์
(พงษ์คณิต ป.ธ.๓)
เจ้าคณะตำบลแหลมงอบ
วัดน้ำเชี่ยว
รายละเอียด


พระครูประศาสน์สุตาคม
(วิชา ป.ธ.๓)
เจ้าคณะตำบลเขาสมิง
วัดลำภูราย
รายละเอียด


พระครูประโชติบุญญารักษ์
(ไพโรจน์)
เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดตราด
เจ้าคณะตำบลบางพระ
วัดหนองบัว
รายละเอียด


พระครูโฆษิตวิริยคุณ
(ธงชัย)
เจ้าคณะตำบลหนองโสน
เจ้าอาวาสวัดหนองเสม็ด
รายละเอียด


พระครูสุธรรมาทร
(สุรินทร์)
เจ้าคณะตำบลเนินทราย
วัดธรรมาภิมุข
รายละเอียด


พระครูกิตติญาณวิจักษ์
(จักรกฤษณ์)
เจ้าคณะตำบลบ่อพลอย
วัดเนินตากแดด
รายละเอียด


พระครูวิจิตรรัตนาภรณ์
(สมจิตร)
เจ้าคณะตำบลนนทรีย์
วัดนนทรีย์
รายละเอียด


พระครูสุเมธจริยาลังการ
(ประมวล)
เจ้าคณะตำบลเกาะช้าง
เจ้าอาวาสวัดคลองสน
รายละเอียด


พระครูภาวนาปัจจันตเขต
(เสรี)
เจ้าคณะตำบลวังตะเคียน
วัดธรรมาภิมุข
รายละเอียด


พระครูพิสุทธิธรรมวงศ์
(สุทธินันท์)
เลขานุการเจ้าคณะอำเภอเกาะช้าง
เจ้าอาวาสวัดอ่างกระป่อง
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook

instagram aktif takipçi

instagram takipçi satın al

Günümüz sosyal medya sitelerinedn olan Instagram da fenomen olmakmı istiyorsunuz? o halde hemen fenomega.com ile tanışın