พระสงฆ์ ภาค๑๖ - พระสังฆาธิการ

ภาค๑๖


พระภาวนาโพธิคุณ วิ.
(โพธิ์ จนฺทสาโร)
ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดธารน้ำไหล
รายละเอียด


พระพิศิษฏ์วินัยการ
(เสรี ฐิตปญฺโญ)
เจ้าคณะอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช (ธ)
เจ้าอาวาสวัดมเหยงคณ์
รายละเอียด


พระมุนีสารโสภณ
(บุญเกียรติ กุลโสภโณ)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชุมพร (ธ)
เจ้าอาวาสวัดธรรมถาวร
รายละเอียด


พระวิสุทธิธรรมธาดา
(สง่า อินฺทวํโส)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธรรมบูชา พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระญาณทีปาจารย์
(พ้อง เขมจารี)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอหัวไทร (ธ)
เจ้าอาวาสวัดนพคุณ
รายละเอียด


พระมงคลทีปาจารย์
(จำรัส เขมธมฺโม)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเกาะสมุย
เจ้าอาวาสวัดแจ้ง
รายละเอียด


พระครูปริยัตยาภิรม
(สมบูรณ์ สมฺปุณฺโณ ป.ธ.๔)
เจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรธรรมาราม พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระครูปริยัติคุณาวุธ
(เสรี ภูริปญฺโญ ป.ธ.๔)
รองเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
เจ้าอาวาสวัดกลางใหม่
รายละเอียด


พระครูปัญญาคมสถิต
(ถวิล ฐิตปญฺโญ)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอกาญจนดิษฐ์ (ธ)
เจ้าอาวาสวัดกาญจนาราม
รายละเอียด


พระครูกิตติวรรณวิมล
(วัชรินทร์ ป.ธ.๔)
เจ้าคณะอำเภอบ้านนาเดิม
เจ้าอาวาสวัดชโลตตมาราม
รายละเอียด


พระครูปัญญาธรานุวัตร
(เคล้า ปญฺญาธโร ป.ธ.๕)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
เจ้าอาวาสวัดแดง
รายละเอียด


พระครูสุวิมลสังฆกิจ
(พิรุณ ฐานทตฺโต)
เจ้าคณะอำเภอพุนพิน (กิตตมศักดิ์)
เจ้าอาวาสวัดดอนกะถิน
รายละเอียด


พระครูพิศาลวิหารวัตร
(บุญให้ ปทุโม)
เจ้าอาวาสวัดท่าม่วง
รายละเอียด


พระครูสิริทีปคุณากร
(ประจวบ ปญฺญาทีโป ป.ธ.๕)
เจ้าคณะอำเภอเกาะสมุย
เจ้าอาวาสวัดคุณาราม
รายละเอียด


พระครูพินิตธรรมสุนทร
(บัญญัติ มุนินฺโท)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอปากพนัง
เจ้าอาวาสวัดคงคาสวัสดิ์
รายละเอียด


พระมหาชัยศิลป์ ชยโชติ ป.ธ.๙
เจ้าคณะตำบลวังไผ่
เจ้าอาวาสวัดดอนทรายแก้ว
รายละเอียด


พระมหาสมศักดิ์ กิจฺจสาโร ป.ธ.๙
เจ้าคณะตำบลตากแดด
เจ้าอาวาสวัดท่ายางกลาง
รายละเอียด


พระมหาบุญช่วย ปคุโณ ป.ธ.๙
รองเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแจ้ง พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระมหาวิสุทธิ์ อิสิญาโณ ป.ธ.๙
เจ้าคณะอำเภอชะอวด
เจ้าอาวาสวัดดิษฐวราราม
รายละเอียด


พระมหาเสรี สารเมธี ป.ธ.๙
รองเจ้าอาวาสวัดจันทราวาส
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook