พระสงฆ์ กรุงเทพมหานคร - พระสังฆาธิการ

กรุงเทพมหานคร


พระพิศาลกิจจาภรณ์
(บุญมี ธีรธมฺโม)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระอาทรปริยัติกิจ
(สมพร วรวุฑฺโฒ)
เลขานุการเจ้าคณะเขตบางกะปิ - วังทองหลาง
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทพลีลา พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระพิพัฒนกิจวิธาน
(บุญศักดิ์ สิริปุญฺโญ)
เจ้าคณะแขวงบางนา - บางจาก
เจ้าอาวาสวัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหาร
รายละเอียด


พระมุนีอโนมคุณ
(วิเชียร วชิโร)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะเขตดุสิต
เจ้าอาวาสวัดประสาทบุญญาวาส
รายละเอียด


พระพิพัฒน์ศาสนธำรง
(ณรงค์ ปสนฺโน)
เจ้าคณะเขตหนองแขม
เจ้าอาวาสวัดม่วง
รายละเอียด


พระโสภณธรรมวงศ์
(วศก ปญฺญาอกฺโข ,ดร.)
เจ้าคณะแขวงวัดสามพระยา
เจ้าอาวาสวัดอินทรวิหาร พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระวินัยสุธี
(สุริวงศ์ เปมิโก)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธาตุทอง พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระพิศิษฏ์ธรรมภาณ
(ณรงค์ ปญฺญาเสฏฺโฐ)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบุรณศิริมาตยาราม พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระสิทธินิติธาดา
(ชลัช โชติทตฺโต ,ดร.)
เจ้าคณะเขตบางรัก
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระโสภิตวิริยาลังการ
(วิถี เขมาราโม)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสังเวชวิศยารามวรวิหาร
รายละเอียด


พระญาณโพธิ
(ทองสุข สุขวฑฺฒโน)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระเมธีธรรมาจารย์
(ประสาร จนฺทสาโร ,ดร.)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระพิศาลธรรมานุสิฐ
(สมบูรณ์ กุลวฑฺฒโน)
เจ้าอาวาสวัดสะพาน
รายละเอียด


พระพิศาลประชานาถ
(ดนัย อตฺถภทฺโท)
เจ้าอาวาสวัดสุทธาราม
รายละเอียด


พระสรภาณกวี
(เฉลียง จิตฺตธมฺโม)
รองเจ้าคณะแขวงพระบรมมหาราชวัง
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระพิพัฒน์วิริยาภรณ์
(ประจวบ อาทโร ,ดร.)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะแขวงบางแค
เจ้าอาวาสวัดศาลาแดง
รายละเอียด


พระกิตติโสภณวิเทศ
(เศรษฐกิจ สมาหิโต)
เจ้าคณะแขวงปากคลองภาษีเจริญ
เจ้าอาวาสวัดนาคปรก
เจ้าอาวาสวัดพุทธสามัคคี
รายละเอียด


พระโสภณธรรมวาที
(ภิรมย์ อคฺคาภิรโม)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานนาวา พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระพิศิษฎ์วิหารการ
(บุญฤทธิ์ ปุญฺญธโร)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
รายละเอียด


พระมงคลธรรมาจารย์
(ทรงธรรม คุณธมฺโม)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะเขตทวีวัฒนา
เจ้าอาวาสวัดปุรณาวาส
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook

instagram aktif takipçi

instagram takipçi satın al

Günümüz sosyal medya sitelerinedn olan Instagram da fenomen olmakmı istiyorsunuz? o halde hemen fenomega.com ile tanışın