พระสงฆ์ กรุงเทพมหานคร - พระสังฆาธิการ

กรุงเทพมหานคร


พระวินัยบัณฑิต
(ประพันธ์ วรพนฺธุ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดตรีทศเทพวรวิหาร
รายละเอียด


พระกิตติมงคลวัฒน์
(สวัสดิ์ โสปาโก)
เจ้าคณะเขตธนบุรี (ธ)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราษฎร์บำรุง
รายละเอียด


พระพิพัฒน์สังวรคุณ
(ถนอม ธมฺมฐิติ)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระวิมลศีลาจาร
(อำนวย สุนฺทโร)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบรมนิวาสราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระสุนทรกิจจาภิรักษ์
(สายหยุด วุฑฺฒิญาโณ)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระพิศาลพัฒนกิจ
(ปัญญา ปญฺญาธโร)
เจ้าคณะเขตประเวศ - สะพานสูง
เจ้าอาวาสวัดอมรินทรารามวรวิหาร
รายละเอียด


พระประสิทธิสารโสภณ
(สำเร็จ มนฺตภาณี)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระพิพัฒน์วราภรณ์
(เกรียงไกร กุลวฑฺฒโน)
เจ้าอาวาสวัดสุนทรธรรมทาน
รายละเอียด


พระพิศาลกิจจาภรณ์
(บุญมี ธีรธมฺโม)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระอาทรปริยัติกิจ
(สมพร วรวุฑฺโฒ)
เลขานุการเจ้าคณะเขตบางกะปิ - วังทองหลาง
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทพลีลา พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระพิพัฒนกิจวิธาน
(บุญศักดิ์ สิริปุญฺโญ)
เจ้าคณะแขวงบางนา - บางจาก
เจ้าอาวาสวัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหาร
รายละเอียด


พระมุนีอโนมคุณ
(วิเชียร วชิโร)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะเขตดุสิต
เจ้าอาวาสวัดประสาทบุญญาวาส
รายละเอียด


พระพิพัฒน์ศาสนธำรง
(ณรงค์ ปสนฺโน)
เจ้าคณะเขตหนองแขม
เจ้าอาวาสวัดม่วง
รายละเอียด


พระโสภณธรรมวงศ์
(วศก ปญฺญาอกฺโข ,ดร.)
เจ้าคณะแขวงวัดสามพระยา
ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดอินทรวิหาร พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระวินัยสุธี
(สุริวงศ์ เปมิโก)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธาตุทอง พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระพิศิษฏ์ธรรมภาณ
(ณรงค์ ปญฺญาเสฏฺโฐ)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบุรณศิริมาตยาราม พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระสิทธินิติธาดา
(ชลัช โชติทตฺโต ,ดร.)
เจ้าคณะเขตบางรัก
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระโสภิตวิริยาลังการ
(วิถี เขมาราโม)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสังเวชวิศยารามวรวิหาร
รายละเอียด


พระญาณโพธิ
(ทองสุข สุขวฑฺฒโน)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระเมธีธรรมาจารย์
(ประสาร จนฺทสาโร ,ดร.)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook