พระสงฆ์ กรุงเทพมหานคร - พระสังฆาธิการ

กรุงเทพมหานคร


พระโสภณธีรคุณ
(ประสิทธิ์ อกฺกวณฺโณ ป.ธ.๕)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระปริยัติวรานุกูล
(ปัญญา วีรเมธี ป.ธ.๕)
เจ้าคณะแขวงบางหว้า - ปากคลอง
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนิมมานรดี พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระกิตติวิมลเมธี
(สุชีพ สุธมฺโม ป.ธ.๔)
เจ้าคณะแขวงวัดกัลยาณ์ (ธ)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบุปผารามวรวิหาร
รายละเอียด


พระวิมลปัญญาภรณ์
(สมชาย จารุวฑฺฒโน ป.ธ.๓)
เจ้าคณะแขวงกัลยาณมิตร
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
รายละเอียด


พระอดุลธรรมสุธี
(สิงห์ณรงค์ นรสีโห ป.ธ.๓)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระศรีศาสนบัณฑิต
(สุทัศน์ ติสฺสรวาที ป.ธ.๙)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดดาวดึงษาราม พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระสุธีวีรบัณฑิต
(โชว์ ทสฺสนีโย ป.ธ.๗ ,ดร.)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศรีสุดารามวรวิหาร
รายละเอียด


พระสุธีรัตนบัณฑิต
(สุทิตย์ อาภากโร ป.ธ.๗ ,รศ.ดร.)
เจ้าอาวาสวัดสุทธิวราราม
รายละเอียด


พระอมรเมธี
(ชนพัฒน์ สุมุทุ ป.ธ.๖)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระสุทธิสารเมธี
(ชัยยันต์ จตฺตาลโย ป.ธ.๕)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบุรณศิริมาตยาราม พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระพุทธิสารเถร วิ.
(บุญกู้ อนุวฑฺฒโน)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระภัทรศีลสังวร
(เจริญ ราหุโล)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบุปผารามวรวิหาร
รายละเอียด


พระศาสนานุรักษ์
(ทรงเกียรติ ปุณฺฑริโก)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระวินัยบัณฑิต
(ประพันธ์ วรพนฺธุ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดตรีทศเทพวรวิหาร
รายละเอียด


พระกิตติมงคลวัฒน์
(สวัสดิ์ โสปาโก)
เจ้าคณะเขตธนบุรี (ธ)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราษฎร์บำรุง
รายละเอียด


พระพิพัฒน์สังวรคุณ
(ถนอม ธมฺมฐิติ)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระวิมลศีลาจาร
(อำนวย สุนฺทโร)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบรมนิวาสราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระพิศาลพัฒนกิจ
(ปัญญา ปญฺญาธโร)
เจ้าคณะเขตประเวศ - สะพานสูง
เจ้าอาวาสวัดอมรินทรารามวรวิหาร
รายละเอียด


พระประสิทธิสารโสภณ
(สำเร็จ มนฺตภาณี)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระพิพัฒน์วราภรณ์
(เกรียงไกร กุลวฑฺฒโน)
เจ้าอาวาสวัดสุนทรธรรมทาน
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook

instagram aktif takipçi

instagram takipçi satın al

Günümüz sosyal medya sitelerinedn olan Instagram da fenomen olmakmı istiyorsunuz? o halde hemen fenomega.com ile tanışın