พระสงฆ์ กรุงเทพมหานคร - พระสังฆาธิการ

กรุงเทพมหานคร


พระศรีปริยัติสุธี
(ปรีชา จิตฺตปริสุทฺโธ ป.ธ.๙)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสร้อยทอง พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระศรีศาสนโมลี
(สุทธิวัฒน์ ภูริญาโณ ป.ธ.๙)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชรวรวิหาร
รายละเอียด


พระศรีรัตนวิมล
(วีรภัทร รตนปญฺโญ ป.ธ.๙)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชัยชนะสงคราม พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระวิมลวัฒนคุณ
(สมดี คุณธมฺโม ป.ธ.๗)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปทุมคงคาราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระสุนทรกิจโกศล
(เสวย ชนสโภ ป.ธ.๖ ,ดร.)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระโสภณธีรคุณ
(ประสิทธิ์ อกฺกวณฺโณ ป.ธ.๕)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระปริยัติวรานุกูล
(ปัญญา วีรเมธี ป.ธ.๕)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนิมมานรดี พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระกิตติวิมลเมธี
(สุชีพ สุธมฺโม ป.ธ.๔)
เจ้าคณะแขวงวัดกัลยาณ์ (ธ)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบุปผารามวรวิหาร
รายละเอียด


พระวิมลปัญญาภรณ์
(สมชาย จารุวฑฺฒโน ป.ธ.๓)
เจ้าคณะแขวงกัลยาณมิตร
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
รายละเอียด


พระอดุลธรรมสุธี
(สิงห์ณรงค์ นรสีโห ป.ธ.๓)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระศรีศาสนบัณฑิต
(สุทัศน์ ติสฺสรวาที ป.ธ.๙)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดดาวดึงษาราม พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระสุธีวีรบัณฑิต
(โชว์ ทสฺสนีโย ป.ธ.๗ ,ดร.)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศรีสุดารามวรวิหาร
รายละเอียด


พระสุธีรัตนบัณฑิต
(สุทิตย์ อาภากโร ป.ธ.๗ ,รศ.ดร.)
เจ้าอาวาสวัดสุทธิวราราม
รายละเอียด


พระพุทธิสารเถร วิ.
(บุญกู้ อนุวฑฺฒโน)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระภัทรศีลสังวร
(เจริญ ราหุโล)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบุปผารามวรวิหาร
รายละเอียด


พระศาสนานุรักษ์
(ทรงเกียรติ ปุณฺฑริโก)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระวินัยบัณฑิต
(ประพันธ์ วรพนฺธุ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดตรีทศเทพวรวิหาร
รายละเอียด


พระกิตติมงคลวัฒน์
(สวัสดิ์ โสปาโก)
เจ้าคณะเขตธนบุรี (ธ)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราษฎร์บำรุง
รายละเอียด


พระพิพัฒน์สังวรคุณ
(ถนอม ธมฺมฐิติ)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระวิมลศีลาจาร
(อำนวย สุนฺทโร)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบรมนิวาสราชวรวิหาร
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook