พระสงฆ์ กรุงเทพมหานคร - พระสังฆาธิการ

กรุงเทพมหานคร


พระศรีปริยัติสุธี
(ปรีชา จิตฺตปริสุทฺโธ ป.ธ.๙)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสร้อยทอง พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระศรีศาสนโมลี
(สุทธิวัฒน์ ภูริญาโณ ป.ธ.๙)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชรวรวิหาร
รายละเอียด


พระศรีรัตนวิมล
(วีรภัทร รตนปญฺโญ ป.ธ.๙)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชัยชนะสงคราม พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระวิมลวัฒนคุณ
(สมดี คุณธมฺโม ป.ธ.๗)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปทุมคงคาราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระสุนทรกิจโกศล
(เสวย ชนสโภ ป.ธ.๖ ,ดร.)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระโสภณธีรคุณ
(ประสิทธิ์ อกฺกวณฺโณ ป.ธ.๕)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระปริยัติวรานุกูล
(ปัญญา วีรเมธี ป.ธ.๕)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนิมมานรดี พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระกิตติวิมลเมธี
(สุชีพ สุธมฺโม ป.ธ.๔)
เจ้าคณะแขวงวัดกัลยาณ์ (ธ)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบุปผารามวรวิหาร
รายละเอียด


พระวิมลปัญญาภรณ์
(สมชาย จารุวฑฺฒโน ป.ธ.๓)
เจ้าคณะแขวงกัลยาณมิตร
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
รายละเอียด


พระอดุลธรรมสุธี
(สิงห์ณรงค์ นรสีโห ป.ธ.๓)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระศรีศาสนบัณฑิต
(สุทัศน์ ติสฺสรวาที ป.ธ.๙)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดดาวดึงษาราม พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระสุธีวีรบัณฑิต
(โชว์ ทสฺสนีโย ป.ธ.๗ ,ดร.)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศรีสุดารามวรวิหาร
รายละเอียด


พระสุธีรัตนบัณฑิต
(สุทิตย์ อาภากโร ป.ธ.๗ ,รศ.ดร.)
เจ้าอาวาสวัดสุทธิวราราม
รายละเอียด


พระโสภณคณาภรณ์
(ไชยวัฒน์ ชยวฑฺฒโน ป.ธ.๗)
ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี (ธ)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระศรีวรคุณ
(ถวิล วรคุโณ ป.ธ.๗)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบรมนิวาสราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระอมรเมธี
(ชนพัฒน์ สุมุทุ ป.ธ.๖)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระสุทธิสารเมธี
(ชัยยันต์ จตฺตาลโย ป.ธ.๕)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบุรณศิริมาตยาราม พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระพุทธิสารเถร วิ.
(บุญกู้ อนุวฑฺฒโน)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระภัทรศีลสังวร
(เจริญ ราหุโล)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบุปผารามวรวิหาร
รายละเอียด


พระศาสนานุรักษ์
(ทรงเกียรติ ปุณฺฑริโก)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ พระอารามหลวง
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook