พระสงฆ์ กรุงเทพมหานคร - พระสังฆาธิการ

กรุงเทพมหานคร


พระปรีชามงคลญาณ
(ปรีชา วฑฺฒนชโย ป.ธ.๙)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระมงคลสุตาคม
(สิทธิชัย อติธมฺโม ป.ธ.๗)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระมงคลสิทธิการ
(ศักดิ์ชาย กนฺตสีโล ป.ธ.๗)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระมงคลวชิรากร
(สมบัติ ญาณวโร ป.ธ.๕)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานนาวา พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระมงคลปัญญาภรณ์
(ชวณรงค์ ปญฺญาชโว ป.ธ.๔)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดตรีทศเทพวรวิหาร
รายละเอียด


พระมงคลเมธาวัฒน์
(ชวน จนฺทูปโม ป.ธ.๔)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนรนาถสุนทริการาม พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระมงคลธรรมวิธาน
(สำเร็จ ภูริจิตฺโต ป.ธ.๔ ,ดร.)
เจ้าอาวาสวัดทองเนียม
รายละเอียด


พระมงคลปริยัติสุธี
(ประพันธ์ ปภสฺสโร ป.ธ.๓)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระมงคลสุทธิวงศ์
(ม.ร.ว.นันทวัฒน์ ชยวฑฺฒโน ป.ธ.๓)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระศรีปริยัติมงคล
(นิยม กิตฺติเมธี ป.ธ.๙)
เจ้าคณะแขวงลำผักชี (ธ)
เจ้าอาวาสวัดลำผักชี
รายละเอียด


พระอุดมวรญาณ
(สุวิทย์ สุจิตฺโต ป.ธ.๙)
เจ้าอาวาสวัดชัยฉิมพลี
รายละเอียด


พระมงคลรัตนาภรณ์
(จันทร์แก้ว จนฺทรตโน ป.ธ.๖)
รองเจ้าอาวาสวัดพรหมวงศาราม
รายละเอียด


พระสิทธิศีลการ
(ทองใส วรปญฺโญ ป.ธ.๗)
เจ้าคณะเขตทุ่งครุ
เจ้าอาวาสวัดราชวรินทร์
รายละเอียด


พระปริยัติวโรปการ
(ดำเนิน จิตฺตโสภโณ ป.ธ.๖)
เจ้าอาวาสวัดนาคกลางวรวิหาร
รายละเอียด


พระศรีคัมภีรญาณ
(มานิต วิริยธโร ป.ธ.๙)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการามวรวิหาร
รายละเอียด


พระศรีปริยัติสุธี
(ปรีชา จิตฺตปริสุทฺโธ ป.ธ.๙)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสร้อยทอง พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระศรีศาสนโมลี
(สุทธิวัฒน์ ภูริญาโณ ป.ธ.๙)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชรวรวิหาร
รายละเอียด


พระศรีรัตนวิมล
(วีรภัทร รตนปญฺโญ ป.ธ.๙)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชัยชนะสงคราม พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระวิมลวัฒนคุณ
(สมดี คุณธมฺโม ป.ธ.๗)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปทุมคงคาราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระสุนทรกิจโกศล
(เสวย ชนสโภ ป.ธ.๖ ,ดร.)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook

instagram aktif takipçi

instagram takipçi satın al

Günümüz sosyal medya sitelerinedn olan Instagram da fenomen olmakmı istiyorsunuz? o halde hemen fenomega.com ile tanışın