พระสงฆ์ กรุงเทพมหานคร - พระสังฆาธิการ

กรุงเทพมหานคร


พระครูปลัด เฉลิมพล ฐิตพโล
วัดแก้วฟ้าจุฬามณี
รายละเอียด


พระครูปลัด โปย สุญาโณ
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธาตุทอง พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระครูปลัด บุรมณ์ เตชธมฺโม
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธรรมมงคลเถาบุญนนทวิหาร
รายละเอียด


พระครูวินัยธร ธฤติ วิโรจโน ป.ธ.๓
เลขานุการเจ้าคณะเขตทุ่งครุ
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชวรินทร์
รายละเอียด


พระครูวินัยธร บุญทิพย์ ปุญฺญทตฺโต ป.ธ.๓
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระครูวินัยธร วีรภัทร์ ปริมุตฺโต
เลขานุการเจ้าคณะเขตยานนาวา - สาทร
เจ้าคณะแขวงยานนาวา เขต ๑
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานนาวา พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระครูวินัยธร ชนินทร์ เตชวนฺโต
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดจอมสุดาราม
รายละเอียด


พระครูวินัยธร พิเชษฐ์ สิริวณฺโณ ป.ธ.๓
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทพลีลา พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระครูวินัยธร ธีรพงษ์ ธีรวํโส
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระครูวินัยธร สุรัตน์ รตนโชโต
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนิมมานรดี พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระครูวินัยธร อนุศักดิ์ เขมจิตฺโต
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบุณยประดิษฐ์ พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระครูวินัยธร พรชัย ปุญฺญกาโม
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบุณยประดิษฐ์ พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระครูวินัยธร เดี่ยว โชติปญฺโญ
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระครูวินัยธร สาธิต อิทฺธิวิชฺโช ป.ธ.๔
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสร้อยทอง พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระครูวินัยธร อำไพ จิรธมฺโม ป.ธ.๓
รองเจ้าอาวาสวัดธรรมมงคลเถาบุญนนทวิหาร
รายละเอียด


พระครูวินัยธร สมพล ภทฺรวิหารี ป.ธ.๓
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระครูวินัยธร นพคุณ สิริวฑฺฒโน ป.ธ.๔
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระครูวินัยธร สมุทร ถาวรธมฺโม ,ผศ.ดร.
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระครูวินัยธร ภานุวัฒน์ อติพโล
เจ้าอาวาสวัดจันทร์นอก
รายละเอียด


พระครูวินัยธร เทพดรุณ ฐานเทโว
เจ้าอาวาสวัดวรจรรยาวาส
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook