พระสงฆ์ กรุงเทพมหานคร - พระสังฆาธิการ

กรุงเทพมหานคร


พระมหาเมธีพงษ์ อภิวฑฺฒโน ป.ธ.๖
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรรัตนาราม
รายละเอียด


พระมหาสุทธิพงษ์ คมฺภีรปญฺโญ ป.ธ.๖
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบางบำหรุ
รายละเอียด


พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส ป.ธ.๖ ,รศ.ดร.
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดใหม่ยายแป้น
รายละเอียด


พระมหาพิชัย วิชยวํโส ป.ธ.๖
เลขานุการเจ้าคณะใหญ่หนเหนือ
วัดปากน้ำ
รายละเอียด


พระมหาภูชิต ภูริปญฺโญ ป.ธ.๖
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทพลีลา พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระมหาจามร พฺรหฺมจาโร ป.ธ.๖
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระมหาสุทธิชัย มนฺตชโย ป.ธ.๖
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบุรณศิริมาตยาราม พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระมหาเอก เมธิกญาโณ ป.ธ.๖
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานนาวา พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระมหาอนันต์ อนนฺโท ป.ธ.๖
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดทองธรรมชาติวรวิหาร
รายละเอียด


พระมหาวิสันต์ เขมสจฺจวาที ป.ธ.๖
วัดเรืองยศสุทธาราม
รายละเอียด


พระมหาจรัญ สุจารโณ ป.ธ.๖
เลขานุการเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระมหาณัฐภัทร์ กิตฺติเมธี ป.ธ.๖
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชผาติการามวรวิหาร
รายละเอียด


พระมหากัมปนาท กิตฺติภทฺโท ป.ธ.๖
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทพลีลา พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระมหาบุญนา ฐานวีโร ป.ธ.๖
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอาวุธวิกสิตาราม พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระมหามานิต ญาณกาโร ป.ธ.๖
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระมหาศิริวัฒก์ โพธิญาโณ ป.ธ.๖
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานนาวา พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระมหาประสพ เตชธมฺโม ป.ธ.๕
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระมหาสุขสันติ์ สุขวฑฺฒโน ป.ธ.๕ ,ดร.
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุวรรณารามราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระมหาวัชระ ชยธมฺโม ป.ธ.๕
เลขานุการรองเจ้าคณะภาค ๘
วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร
รายละเอียด


พระมหาธีระ ธมฺมทินฺโน ป.ธ.๕
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเสมียนนารี พระอารามหลวง
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook