พระสงฆ์ กรุงเทพมหานคร - พระสังฆาธิการ

กรุงเทพมหานคร


พระมหาวิเชียร วชิโร ป.ธ.๕
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดดาวดึงษาราม พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระมหาสุรัช ปุญฺญาธิโก ป.ธ.๕
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระยาทำวรวิหาร
รายละเอียด


พระมหาพรชัย กุสลจิตฺโต ป.ธ.๕
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชสิทธารามราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระมหาสวัสดิ์ ทสฺสนีโย ป.ธ.๕
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดทองธรรมชาติวรวิหาร
รายละเอียด


พระมหาสุวรรณ์ ธนวํโส ป.ธ.๕
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดตรีทศเทพวรวิหาร
รายละเอียด


พระมหาศุภชัย สุภชโย ป.ธ.๕
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระมหาสุพิน ธมฺมวํโส ป.ธ.๕
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโสมนัสราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระมหาขาบ โกวิโท ป.ธ.๕
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระมหาธนากร เมธงฺกุโร ป.ธ.๕
วัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระมหาอภิชาติ ชยเมธี ป.ธ.๕
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดภาณุรังษี
รายละเอียด


พระครูปลัด ธงชัย ฐิตชโย
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบางโพโอมาวาส
รายละเอียด


พระครูปลัด ภัทรพล ภทฺทธมฺโม ป.ธ.๓
เลขานุการเจ้าคณะตำบลชะอม (ธ)
ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดป่ามหาวีรวงศ์
รายละเอียด


พระครูปลัด บัณฑิต อินฺทเมธี
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสังข์กระจายวรวิหาร
รายละเอียด


พระครูปลัด ไชยวุฒิ อาภานนฺโท
เจ้าอาวาสวัดจันทร์ประดิษฐาราม
รายละเอียด


พระครูปลัด สมพงษ์ สุภวํโส ป.ธ.๔
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศารามวรวิหาร
รายละเอียด


พระครูปลัด สิทธิศักดิ์ ฐิตสกฺโข
เจ้าอาวาสวัดตะกลำ
รายละเอียด


พระครูปลัด นิคม นาควโร
เจ้าคณะแขวงลาดพร้าว
เจ้าอาวาสวัดลาดพร้าว
รายละเอียด


พระครูปลัด ทวี ฐานวีโร
เจ้าอาวาสวัดสุวรรณ
รายละเอียด


พระครูปลัด ชาญชัย ชยธมฺโม
เจ้าอาวาสวัดไก่เตี้ย
รายละเอียด


พระครูปลัด วิเชียร ชวนปญฺโญ
เลขานุการเจ้าคณะเขตบางรัก
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook

instagram aktif takipçi

instagram takipçi satın al

Günümüz sosyal medya sitelerinedn olan Instagram da fenomen olmakmı istiyorsunuz? o halde hemen fenomega.com ile tanışın