พระสงฆ์ กรุงเทพมหานคร - พระสังฆาธิการ

กรุงเทพมหานคร


พระครูวินัยธร บุญส่ง สิริธมฺโม
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธรรมมงคลเถาบุญนนทวิหาร
รายละเอียด


พระครูธรรมธร ณัฐภูมิ ญาณโชติโก
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระครูธรรมธร ธีรพัฒน์ สุวินโย
เจ้าอาวาสวัดโบสถ์อินทรสารเพชร
รายละเอียด


พระครูธรรมธร ฉอ้อน สุจิณฺโณ
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระครูธรรมธร มานพ สุชาโต
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระครูธรรมธร จันทร์ กุสลจิตฺโต
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธรรมมงคลเถาบุญนนทวิหาร
รายละเอียด


พระครูธรรมธร เอกธนัช เอกธโน
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระครูธรรมธร พล อภิปุญฺโญ
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระครูเมธังกร
(สุธน นิภาธโร)
เลขานุการเจ้าคณะเขตคลองเตย - วัฒนา
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดคลองเตยใน
รายละเอียด


พระครูมงคลวิลาส
(เดชาธร)
เจ้าอาวาสวัดสุคันธาราม
รายละเอียด


พระครูวิบูลสรการ
วัดดิสหงษาราม
รายละเอียด


พระครูวิจิตรโกษา
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระครูสรวิชัย
(กิตติศักดิ์ กิตฺติวฑฺฒโน ป.ธ.๔)
เลขานุการเจ้าคณะเขตประเวศ - สะพานสูง
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอมรินทรารามวรวิหาร
รายละเอียด


พระครูพิศาลสรวุฒิ
(จักราวุธ ญาณวีโร)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
รายละเอียด


พระครูวิบูลสรกิจ
(วิศาล ปุญฺญสมฺปนฺโน)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานนาวา พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระครูพุทธพากยประกาศ
(พิเชษฐ วรปญฺโญ)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระครูศัพทสุนทร
(กิจการ โชติปญฺโญ ป.ธ.๔)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระครูพิลาศสรคุณ
(สันติ มหาสนฺติ ป.ธ.๔)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระครูวิศิษฎ์สรการ
(จักรพันธ์ ขนฺตฺยาคโม ป.ธ.๓)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการามวรวิหาร
รายละเอียด


พระครูสรพจน์พิลาส
(พรมมา ธมฺมวโร)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธรรมมงคลเถาบุญนนทวิหาร
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook