วัดทองนพคุณ - พระสังฆาธิการ

วัดทองนพคุณ


      วัดทองนพคุณ เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ที่ แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร


ลำดับรายนามเจ้าอาวาส

  พระญาณรังษี (แสง)         เจ้าอาวาสวัดทองนพคุณ
  พระครูกสิณสังวร (มี)         เจ้าอาวาสวัดทองนพคุณ
  พระสุธรรมสังวรเถร (มา)    -   ๒๔๔๒   เจ้าอาวาสวัดทองนพคุณ
  พระครูเหมนพคุณ (เผือก)   ๒๔๔๒  -   ๒๔๖๒   เจ้าอาวาสวัดทองนพคุณ
  พระเทพวิมล (ชุ่ม ติสาโร เทียบ ป.๔)   ๒๔๖๒  -   ๒๕๐๒   เจ้าอาวาสวัดทองนพคุณ
  พระภัทรมุนี (อิ๋น ภทฺรมุนี ป.ธ.๙)   ๒๕๐๓  -   ๒๕๐๔   เจ้าอาวาสวัดทองนพคุณ
-   พระธรรมเจดีย์ (กี มารชิโน ป.ธ.๙)   ๒๕๐๔       รักษาการเจ้าอาวาสวัดทองนพคุณ
  พระธรรมเจดีย์ (กี มารชิโน ป.ธ.๙)   ๒๕๐๕  -   ๒๕๒๒   เจ้าอาวาสวัดทองนพคุณ กรุงเทพมหานคร
  พระเทพปริยัติสุธี (เสรี ธมฺมเวที ป.ธ.๘)   ๒๕๒๒  -   ๒๕๓๖   เจ้าอาวาสวัดทองนพคุณ พระอารามหลวง
  พระธรรมเจดีย์ (สมคิด เขมจารี ป.ธ.๙)   ๒๕๓๗       เจ้าอาวาสวัดทองนพคุณ พระอารามหลวง

(ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์)

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook