วัดพระพิเรนทร์ - พระสังฆาธิการ

วัดพระพิเรนทร์


      วัดพระพิเรนทร์ เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ที่ แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

สถานะวัด
ตั้งวัด เมื่อ พ.ศ. ๒๓๐๐
รับวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๐


ลำดับรายนามเจ้าอาวาส

  พระครูภัทรกิตติสุนทร (แถม ป.ธ.๔)         เจ้าอาวาสวัดพระพิเรนทร์
  พระเทพคุณาธาร (ผล ชินปุตฺโต ป.ธ.๔)   ๒๔๗๖       เจ้าอาวาสวัดพระพิเรนทร์
  สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต ป.ธ.๙ ,ศ.(พิเศษ))   ๒๕๑๕   -   ๒๕๑๙   เจ้าอาวาสวัดพระพิเรนทร์
  พระเทพวิสุทธิโมลี (อุทัย อุทโย ป.ธ.๙)   ๒๕๓๒       เจ้าอาวาสวัดพระพิเรนทร์

(ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์)

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook