วัดพิชยญาติการาม วรวิหาร - พระสังฆาธิการ

วัดพิชยญาติการาม วรวิหาร


      วัดพิชยญาติการาม วรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรวิหาร สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ที่ แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร


ลำดับรายนามเจ้าอาวาส

-   พระราชธรรมสุนทร (ฉ่อง ถาวโร ป.ธ.๘)   ๒๕๓๔       ผู้รักษาการเจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม
-   พระราชรัตนมุนี (บุญเทียม ญานินฺโท ป.ธ.๘ ,ผศ.ดร.)   ๒๕๖๒       รักษาการเจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการามวรวิหาร
  พระสาสนโสภณ (อ่อน อหึสโก ป.ธ.๗)   ๒๔๓๐  -   ๒๔๔๔   เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการามวรวิหาร
  พระราชเมธี (ท้วม กณฺณวโร ป.ธ.๕)         เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม
  พระเขมาภิมุขธรรม (อิ่ม)         เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม
๑๐   พระเมธาธรรมรส (เสาร์ โสรโย ป.ธ.๖)         เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม
๑๒   พระญาณกิตติ (สมศักดิ์ สิริวณฺโณ)         เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม
-   พระมหาโพธิวงศาจารย์ (สาลี อินฺทโชโต ป.ธ.๖)   ๒๕๐๕       ผู้รักษาการในหน้าที่เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม
๑๔   พระวิสุทธิวงศาจารย์ (สุง ธญฺญาโภ ป.ธ.๖)   ๒๕๐๘       เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการามวรวิหาร
๑๕   พระราชธรรมสุนทร (ฉ่อง ถาวโร ป.ธ.๘)   ๒๕๓๕       เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการามวรวิหาร
๑๖   สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสโม ป.ธ.๙ ,ศ.ดร.)   ๒๕๔๐       เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการามวรวิหาร

(ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์)

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook