วัดพิชยญาติการาม วรวิหาร - พระสังฆาธิการ

วัดพิชยญาติการาม วรวิหาร


      วัดพิชยญาติการาม วรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรวิหาร สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ที่ แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร


ลำดับรายนามเจ้าอาวาส

  พระสาสนโสภณ (อ่อน อหึสโก ป.ธ.๗)   ๒๔๓๐  -   ๒๔๔๔   เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการามวรวิหาร
  พระราชเมธี (ท้วม กณฺณวโร ป.ธ.๕)         เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม
  พระเขมาภิมุขธรรม (อิ่ม)         เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม
๑๐   พระเมธาธรรมรส (เสาร์ โสริโย ป.ธ.๖)         เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม
๑๒   พระญาณกิตติ (สมศักดิ์ สิริวณฺโณ)         เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม
-   พระมหาโพธิวงศาจารย์ (สาลี อินฺทโชโต ป.ธ.๖)   ๒๕๐๕       ผู้รักษาการในหน้าที่เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม
๑๔   พระวิสุทธิวงศาจารย์ (สุง ธญฺญาโภ ป.ธ.๖)   ๒๕๐๘       เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการามวรวิหาร
-   พระราชธรรมสุนทร (ฉ่อง ถาวโร ป.ธ.๘)   ๒๕๓๔       ผู้รักษาการเจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม
๑๕   พระราชธรรมสุนทร (ฉ่อง ถาวโร ป.ธ.๘)   ๒๕๓๕       เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการามวรวิหาร
๑๖   สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสโม ป.ธ.๙ ,ศ.ดร.)   ๒๕๔๐       เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการามวรวิหาร
-   พระราชรัตนมุนี (บุญเทียม ญานินฺโท ป.ธ.๘ ,ผศ.ดร.)   ๒๕๖๒       ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการามวรวิหาร

(ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์)

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook