วัดราชบุรณ ราชวรวิหาร - พระสังฆาธิการ

วัดราชบุรณ ราชวรวิหาร


      วัดราชบุรณ ราชวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ที่ แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร


ลำดับรายนามเจ้าอาวาส

  พระราชพฤฒาจารย์ (เชียง อินฺทโชโต)         เจ้าอาวาสวัดราชบุรณราชวรวิหาร
  พระเทพโสภณ (ปรีชา อภิวณฺโณ ป.ธ.๙)         เจ้าอาวาสวัดราชบุรณ ราชวรวิหาร
  สมเด็จพระอริยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช (นาค)         เจ้าอาวาสวัดราชบุรณราชวรวิหาร
  พระราชโมฬี (แจ่ม โกวิทญาโณ ป.ธ.๖)         เจ้าอาวาสวัดราชบุรณะ
  สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (แสง ปญฺญาทีโป ป.ธ.๗)   ๒๔๑๖       เจ้าอาวาสวัดราชบุรณราชวรวิหาร
  พระธรรมดิลก (อิ่ม จนฺทสิริ ป.ธ.๔)   ๒๔๔๘       เจ้าอาวาสวัดราชบุรณราชวรวิหาร
  พระราชโมลี (ช้อน โสณุตฺตโร ป.ธ.๖)   ๒๔๕๕       เจ้าอาวาสวัดราชบุรณะ
  สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โสม ฉนฺโน ป.ธ.๕)   ๒๔๖๙       วัดราชบุรณราชวรวิหาร

(ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์)

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook