วัดราชาธิวาส ราชวรวิหาร - พระสังฆาธิการ

วัดราชาธิวาส ราชวรวิหาร


      วัดราชาธิวาส ราชวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุติกนิกาย ตั้งอยู่ที่ แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

สถานะวัด
สถานะ
ตั้งวัด เมื่อ พ.ศ. ๑๘๒๐
รับวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. ๒๓๑๐


ลำดับรายนามเจ้าอาวาส

  พระปัญญาพิศาลเถร (นาค)         เจ้าอาวาสวัดราชาธิวาส
  พระปัญญาพิศาลเถร (ศรี)         เจ้าอาวาสวัดราชาธิวาส
  พระธรรมวิโรจน์ (คง)         เจ้าอาวาสวัดราชาธิวาส
  พระธรรมวิโรจน์ (นก)         เจ้าอาวาสวัดราชาธิวาส
  พระภาวนาภิราม (รอด)         เจ้าอาวาสวัดราชาธิวาส
  สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เขียว จนฺทสิริ ป.ธ.๘)   ๒๔๒๙       เจ้าอาวาสวัดราชาธิวาส
  พระศิริธรรมมุนี (จาบ เขมโก ป.ธ.๗)   ๒๔๕๑   -   ๒๔๕๔   เจ้าอาวาสวัดราชาธิวาส
  พระธรรมวโรดม (เซ่ง อุตฺตโม ป.ธ.๕)   ๒๔๕๔       เจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสราชวรวิหาร
  พระศาสนโศภน (ปลอด อตฺถการี ป.ธ.๙)         เจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสราชวรวิหาร
๑๐   พระสุธรรมาธิบดี (เพิ่ม อาภาโค ป.ธ.๙)   ๒๕๐๖   -   ๒๕๔๒   เจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสราชวรวิหาร
๑๑   พระธรรมกวี (ลือชัย คุณวุฑฺโฒ ป.ธ.๗)   ๒๕๔๒       เจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสราชวรวิหาร
-   พระเทพวิสุทธิญาณ (ถวิล กนฺตสิริ ป.ธ.๕)   ๒๕๖๒       ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสราชวรวิหาร

(ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์)

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook