พระครูธรรมเสนานี
(แจ่ม)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี
อดีตเจ้าอาวาสวัดโชค
รายละเอียด


พระครูสุทธาจารคุณ
(อ่ำ อินฺทโชโต)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
อดีตเจ้าอาวาสวัดเกาะหลัก
รายละเอียด


พระครูพิศาลอรัญญเขตร
(บุญมี พิสารธมฺโม)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น
อดีตเจ้าอาวาสวัดกลาง
รายละเอียด


พระครูเหมเจติยานุรักษ์
(เนียม ธมฺมปาโล)
อดีตเจ้าคณะเมืองนครศรีธรรมราช
อดีตเจ้าอาวาสวัดพระนคร
รายละเอียด


พระครูจุฬามุนีสังฆวาหะ
(ดำ ตารโก)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชุมพร
อดีตเจ้าอาวาสวัดสุบรรณนิมิตร
รายละเอียด


พระครูวิเชียรปัญญามุนี
(สอน ธมฺมโชโต)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์
อดีตเจ้าอาวาสวัดใหญ่ท่าเสา
รายละเอียด


พระครูพุทธิสารเวที
(แฮด เทววํโส)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย
อดีตเจ้าอาวาสวัดมุงเมือง
รายละเอียด


พระครูสิริคณาภรณ์
(เอนก รตนวณฺโณ)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี
อดีตเจ้าอาวาสวัดนาหนอง
รายละเอียด


พระครูโพธิบุญวัฒน์
(คำพันธ์ หารินฺโท)
อดีตรองเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม
อดีตเจ้าอาวาสวัดปัจจิมเชียงยืน
รายละเอียด


พระครูอินทเขมา
(ห้อง พุทฺธสโร)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี กิตติมศักดิ์
อดีตเจ้าอาวาสวัดช่องลม
รายละเอียด


พระครูนันทสมณาจารย์
(ธิ)
อดีตรองเจ้าคณะจังหวัดน่าน
อดีตเจ้าอาวาสวัดพระธาตุช้างค้ำ
รายละเอียด


พระครูนิเทศพรหมคุณ
(ประดิษฐ์ จกฺกธมฺโม)
อดีตรองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์
อดีตเจ้าอาวาสวัดไทรเหนือ
รายละเอียด


พระครูจักรธรรมสุนทร
(ประสงค์ จกฺกธมฺโม ป.ธ.๓)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเวียงสา
อดีตเจ้าอาวาสวัดบุญยืน พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระครูพรหมจริยาทร
(พรหมมา ทนฺตจิตฺโต ป.ธ.๔)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลพรหมาสตร์ (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดมณีชลขันธ์ พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระครูเวฬุวันพิทักษ์
(เขื่อนคำ อตฺตสนฺโต ป.ธ.๔)
อดีตเจ้าคณะอำเภอป่าซาง กิตติมศักดิ์
อดีตเจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทตากผ้า
รายละเอียด


พระครูศรีฉฬังคสังวร
(เริ่ม ปรโม)
อดีตเจ้าคณะอำเภอศรีราชา
อดีตเจ้าอาวาสวัดจุฑาทิศธรรมสภารามวรวิหาร
รายละเอียด


พระครูวินัยรัตนมุนี
(ถมยา ปุญฺญโก)
อดีตเจ้าคณะตำบลพรหมาสตร์ - ท่าวุ้ง (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดมณีชลขันธ์ พระอารามหลวง
อดีตรักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดมณีชลขันธ์ พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระครูธรรมวรญาณ
(บุญธรรม ญาณวโร)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอสามโคก
อดีตเจ้าอาวาสวัดสามัคคิยาราม
รายละเอียด


พระครูประโชติธรรมวิจิตร
(เพิ่ม อตฺตทีโป)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบางไทร
อดีตเจ้าอาวาสวัดป้อมแก้ว
รายละเอียด


พระครูสโมธานเขตคณารักษ์
(สมเกียรติ วีรญาโณ ป.ธ.๔ ,ดร.)
อดีตเจ้าคณะอำเภอชุมแพ
อดีตเจ้าอาวาสวัดแจ้งสว่างนอก
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook

instagram aktif takipçi

instagram takipçi satın al

Günümüz sosyal medya sitelerinedn olan Instagram da fenomen olmakmı istiyorsunuz? o halde hemen fenomega.com ile tanışın