พระราชพุฒิเมธี
(สมชาย จนฺทสาโร ป.ธ.๗)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดพิจิตร
อดีตเจ้าอาวาสวัดมงคลทับคล้อ พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระราชธรรมโสภณ
(บรรจง ปญฺญาวุฑฺโฒ ป.ธ.๓)
อดีตเจ้าคณะแขวงพระบรมมหาราชวัง
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระราชวุฒาจารย์
(สวัสดิ์ ขนฺติวิริโย)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี (ธ)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโพธิสมภรณ์ พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระราชญาณเวที
(พัลลภ ปุญฺญวลฺลโภ ป.ธ.๔)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชผาติการามวรวิหาร
รายละเอียด


พระราชศาสนโมลี
(ประมวล ปุญฺญวฑฺฒโน ป.ธ.๙)
อดีตรองเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี
อดีตเจ้าอาวาสวัดโพธิ์เงิน
รายละเอียด


พระราชวรนายก
(สำรวม ปิยธมฺโม ป.ธ.๖)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดนครนายก
อดีตเจ้าอาวาสวัดอุดมธานี พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระราชวรญาณ
(เคน ธมฺมโชโต ป.ธ.๔)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม (ธ)
อดีตรองเจ้าอาวาสวัดประชาบำรุง
รายละเอียด


พระราชคุณาธาร
(แช่ม สีลคุโณ ป.ธ.๕)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลบางพึ่ง
อดีตเจ้าอาวาสวัดโปรดเกศเชษฐาราม พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระราชญาณวิสุทธิโสภณ วิ.
(ท่อน ญาณธโร)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเลย (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีอภัยวัน
รายละเอียด


พระราชวราจารย์
(อุทัย ปุณฺโณทโย ป.ธ.๕)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดปัตตานี - ยะลา - นราธิวาส (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดนพวงศาราม
รายละเอียด


พระราชปราจีนมุนี
(ณรงค์ชัย รกฺขิตสีโล)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี - สระแก้ว (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าทรงคุณ
รายละเอียด


พระราชพุทธิรังษี
(บุญเพ็ง กตปุญฺโญ)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
อดีตเจ้าอาวาสวัดธาตุน้อย
รายละเอียด


พระราชธรรมโสภณ
(จำปี จนฺทธมฺโม ป.ธ.๔)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
อดีตเจ้าอาวาสวัดบูรพาภิราม พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระราชปริยัติสุธี
(อำนวย ปญฺญาวุฑฺโฒ ป.ธ.๗)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี
อดีตเจ้าอาวาสวัดคลองเกตุ
รายละเอียด


พระราชธรรมภาณี
(สุนาถ ติกฺขวีโร ป.ธ.๔)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสระแก้ว
อดีตเจ้าอาวาสวัดสระแก้ว พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระราชพรหมาจารย์ วิ.
(บุญรอด ปญฺญาวโร ป.ธ.๕)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์
อดีตเจ้าอาวาสวัดคีรีวงศ์
รายละเอียด


พระราชสุธี
(บุญส่ง ฐานงฺกโร ป.ธ.๙)
อดีตเจ้าอาวาสวัดโพธินิมิตรสถิตมหาสีมาราม พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระราชวรเมธี
(ยุ้ย อุปสนฺโต ป.ธ.๙)
อดีตรองเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี
อดีตเจ้าอาวาสวัดเขาวัง พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระราชรัตโนบล
(สีหา ปภสฺสโร ป.ธ.๕)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีสระแก้ว พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระราชมงคลมุนี
(ทองอยู่ ปญฺญาพโล ป.ธ.๔)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลตลาด
อดีตเจ้าอาวาสวัดไพชยนต์พลเสพย์ราชวรวิหาร
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook

instagram aktif takipçi

instagram takipçi satın al

Günümüz sosyal medya sitelerinedn olan Instagram da fenomen olmakmı istiyorsunuz? o halde hemen fenomega.com ile tanışın