พระครูไพศาลสุตคุณ
อดีตเจ้าคณะอำเภอแกลง
อดีตเจ้าอาวาสวัดเนินฆ้อ
รายละเอียด


พระครูพิทักษ์วิริยาภรณ์
(เพียร ปญฺญาทีโป ป.ธ.๓)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลกร่ำ - ชากโดน
อดีตเจ้าอาวาสวัดเขากะโดน
รายละเอียด


พระครูโกวิทบุญวัฒน์
(เฉลียว มหาปุญฺโญ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดรัตนธรรมาราม
รายละเอียด


พระครูศรีธรรมาภิวัฒน์
(ทองสุข กนโก)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลเมืองระยอง เขต ๓ (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดสนามรัตนาวาส
รายละเอียด


พระครูสุวรรณชินวัฒน์
(โกร่ง ชินวํงโส)
อดีตรองเจ้าคณะอำเภอสองพี่น้อง
อดีตเจ้าอาวาสวัดไผ่โรงวัว
รายละเอียด


พระครูสุทธิธรรมจารี
(ชุม นรินฺโท)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลทุ่งสะโตก เขต ๒
อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าชี
รายละเอียด


พระครูปิยสีลประยุต
(เปมสีโล)
อดีตเจ้าอาวาสวัดหนองบอน
รายละเอียด


พระครูพัฒนาทร
(ฐานทตฺโต)
อดีตเจ้าคณะตำบลดาวเรือง กิตติมศักดิ์
อดีตเจ้าอาวาสวัดทองพุ่มพวง กิตติมศักดิ์
รายละเอียด


พระครูมงคลธรรมโกศล
(โกศล อุปธมฺโม)
อดีตเจ้าอาวาสวัดโพนร้อง
รายละเอียด


พระครูสุทธิธรรมวงศ์
(ประโยชน์ สุทฺธิวํโส)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอทองแสนขัน
อดีตเจ้าอาวาสวัดนาลับแลง
รายละเอียด


พระครูทักษิณานุกิจ
(เสงี่ยม อาริโย)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองนครปฐม
วัดห้วยจระเข้
รายละเอียด


พระครูพัชรธรรมุเทศก์
(โจ้น ธมฺมธีโร)
อดีตเจ้าอาวาสวัดโคกสว่าง
รายละเอียด


พระครูประจักษ์ศีลคุณ
(สอิ้ง ปิยสีโล)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลปราณบุรี
อดีตเจ้าอาวาสวัดนาห้วย
รายละเอียด


พระครูธรรมสารโสภณ
(ปิ่น พุทฺธสโร)
อดีตเจ้าคณะตำบลท่าอิฐ
อดีตเจ้าอาวาสวัดธรรมาธิปไตย
รายละเอียด


พระครูมนูญธรรมวัตร
(สาคร มนุญโญ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดหนองกรับ
รายละเอียด


พระครูสมุทรธรรมาภรณ์
(เจิม จิรวฑฺฒโน)
อดีตเจ้าคณะตำบลเหมืองใหม่ เขต ๒
อดีตเจ้าอาวาสวัดปรกสุธรรมาราม
รายละเอียด


พระครูประดิษฐ์ปิยธรรม
อดีตเจ้าอาวาสวัดวังสะพาน
รายละเอียด


พระครูธรรมสารวิจิตร
(อ่อน ญาณเตโช)
อดีตเจ้าอาวาสวัดมัชฌันติการาม
รายละเอียด


พระครูวิจิตรธรรมสาร
(วิสุธรรม จนฺทสาโร ป.ธ.๔)
อดีตเจ้าอาวาสวัดมัชฌันติการาม
รายละเอียด


พระครูศรีชยาทร
อดีตเจ้าคณะอำเภอนากลาง
อดีตเจ้าอาวาสวัดศิริชัยพัฒนาราม
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook