พระครูปฏิภาณพังงารัฐ
(ขาว)
อดีตเจ้าคณะใหญ่เมืองพังงา
อดีตเจ้าอาวาสวัดสราภิมุข
รายละเอียด


พระครูวิสุทธิจารี
(พุ่ม อินฺทสโร)
อดีตเจ้าคณะแขวงท่าศาลา กิตติมศักดิ์
อดีตเจ้าอาวาสวัดจันพอ
รายละเอียด


พระครูธรรมาวุธวิศิษฐ์
(กิ่ม พุทฺธรกฺขิโต)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดกระบี กิตติมศักดิ์
อดีตเจ้าอาวาสวัดแก้วโกรวาราม
รายละเอียด


พระครูศรัทธาภินันท์
(ทา จนฺทปญฺโญ)
อดีตเจ้าคณะแขวงอำเภอองครักษ์ กิตติมศักดิ์
อดีตเจ้าอาวาสวัดประสิทธิเวช
รายละเอียด


พระครูประกาศิตธรรมคุณ
(เพ็ชร์ อินฺทโชติ)
อดีตเจ้าคณะแขวงกาญจนดิตถ์
อดีตเจ้าอาวาสวัดวชิรประดิษฐ์
รายละเอียด


พระครูคณานุกูล
(ทับ)
อดีตเจ้าคณะแขวงบ้านนา
วัดโพธาราม
รายละเอียด


พระครูธรรมานุกูล
(ภู จนฺทเกสโร)
อดีตเจ้าอาวาสวัดอินทรวิหาร
รายละเอียด


พระครูภาวนาวิจารณ์
(ลืม)
อดีตรักษาการตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดชนะสงคราม
วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระครูวิบูลย์ธรรมสาร
(เพชร วชิโร)
อดีตเจ้าคณะแขวงเกาะสมุย
อดีตเจ้าอาวาสวัดภูเขาน้อย
รายละเอียด


พระครูโสภณศาสนกิจ
(กลิ่น จนฺทรงฺสี)
อดีตเจ้าอาวาสวัดสะพานสูง
รายละเอียด


พระครูพิศาลคณะกิจ
(เผือก พุทธสิริ)
อดีตเจ้าคณะแขวงบ้านนา
อดีตเจ้าอาวาสวัดทองประธาน
รายละเอียด


พระครูโยคาธิการวินิต
(ทอง ฐิติกโร)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ธ)
อดีตเจ้าคณะแขวงบ้านดอน
อดีตเจ้าอาวาสวัดธรรมบูชา
รายละเอียด


พระครูอุตตรการบดี
(สุข ปทุมสฺวณฺโณ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดห้วยจระเข้
รายละเอียด


พระครูธรรมจักการาม
(เทพ ฐิติญาโณ)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดพัทลุง (กิตติมศักดิ์) (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดประดู่หอม
รายละเอียด


พระครูพิสารอรัญญเขตร
(จันทร์ เขมิโย ป.ธ.๓)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น
อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีจันทร์
รายละเอียด


พระครูสตูลสมันตสมณมุณี
(หมุด อุปวฑฺฒโน)
วัดชนาธิปเฉลิม
รายละเอียด


พระครูชลาธรธํารง
(เกลื่อน อินฺทมุนี)
อดีตเจ้าอาวาสวัดบางใหญ่
รายละเอียด


พระครูยุตตโกฏฐยติกิจ
(เนียม พุทฺธรกฺขิโต)
อดีตเจ้าคณะอำเภอท่าฉาง
อดีตเจ้าอาวาสวัดบางน้ำจืด
รายละเอียด


พระครูคณานุกูล
(ศักดิ์ ธมฺมรกฺขิโต)
อดีตเจ้าคณะแขวงเมืองไชยา
อดีตเจ้าอาวาสวัดศักดิ์คุณาราม
รายละเอียด


พระครูทีปาจารคุณารักษ์
(รักษ์ อินฺทสุวณฺโณ)
อดีตเจ้าคณะแขวงเกาะสมุย
อดีตเจ้าอาวาสวัดประเดิม
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook

instagram aktif takipçi

instagram takipçi satın al

Günümüz sosyal medya sitelerinedn olan Instagram da fenomen olmakmı istiyorsunuz? o halde hemen fenomega.com ile tanışın