พระครูสตูลสมันตสมณมุณี
(หมุด อุปวฑฺฒโน)
วัดชนาธิปเฉลิม
รายละเอียด


พระครูชลาธรธํารง
(เกลื่อน อินฺทมุนี)
อดีตเจ้าอาวาสวัดบางใหญ่
รายละเอียด


พระครูยุตตโกฏฐยติกิจ
(เนียม พุทฺธรกฺขิโต)
อดีตเจ้าคณะอำเภอท่าฉาง
อดีตเจ้าอาวาสวัดบางน้ำจืด
รายละเอียด


พระครูคณานุกูล
(ศักดิ์ ธมฺมรกฺขิโต)
อดีตเจ้าคณะแขวงเมืองไชยา
อดีตเจ้าอาวาสวัดศักดิ์คุณาราม
รายละเอียด


พระครูทีปาจารคุณารักษ์
(รักษ์ อินฺทสุวณฺโณ)
อดีตเจ้าคณะแขวงเกาะสมุย
อดีตเจ้าอาวาสวัดประเดิม
รายละเอียด


พระครูสถิตสันตคุณ
(พัว เกสโร)
อดีตเจ้าคณะอำเภอคีรีรัฐนิคม (ท่าขนอน) กิ่งอำเภอพนม
อดีตเจ้าอาวาสวัดจันทร์ประดิษฐาราม
รายละเอียด


พระครูปราการศีลประกฤต
(จู้ลิ่ม ฐิตจิตฺโต)
อดีตเจ้าคณะแขวงกำแพงเพ็ชร์
อดีตเจ้าอาวาสวัดบางทีง
รายละเอียด


พระครูพรหมสิริธาดา
(พรหม พฺรหฺมสาโร)
อดีตเจ้าคณะอำเภอปัว
อดีตเจ้าอาวาสวัดพระธาตุช้างค้ำ
รายละเอียด


พระครูนนท์จรรยาวัตต์
(ช่วย ติสฺสโร)
อดีตเจ้าคณะตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก
อดีตเจ้าอาวาสวัดนันทาราม
รายละเอียด


พระครูประสงค์สารการ
(เทศน์ ธมฺมสํวโร)
อดีตเจ้าคณะอำเภอท่าชนะ
อดีตเจ้าอาวาสวัดวิชิตดิตถาราม (คอกช้าง)
รายละเอียด


พระครูโอภาสวัตรขันธ์
(ขำ โชติปาโล)
อดีตเจ้าคณะธรรมยุตตำบลและเจ้าคณะธรรมยุตผู้ช่วยอำเภอฉวาง
อดีตเจ้าอาวาสวัดวังม่วง
รายละเอียด


พระครูวิธูรธรรมศาสน์
(แดง จนฺทวชิโร)
อดีตเจ้าคณะแขวงพระแสง
อดีตเจ้าอาวาสวัดพระโยค
รายละเอียด


พระครูโสภณเจตสิการาม
(เอี่ยม)
อดีตเจ้าคณะแขวงไชยา
อดีตรองเจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุไชยา ราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระครูวิจิตรธรรมภาณี
(พวง ธมฺมทีโป)
อดีตเจ้าคณะอำเภอเมืองอุบลราชธานี
อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าน้อยมณีวัน
รายละเอียด


พระครูทีปาจารคุณารักษ์
(มี อินฺทสุวณฺโณ)
อดีตเจ้าคณะอำเภอเกาะสมุย
อดีตเจ้าอาวาสวัดสำเร็จ
รายละเอียด


พระครูวิบูลสิกขกิจ
(อยู่ ธมฺมเตโช)
อดีตเจ้าคณะตำบลบางหัวเสือ
อดีตเจ้าอาวาสวัดบางหัวเสือ
รายละเอียด


พระครูวิจิตรกรณีย์
(ยิ่ง สุวโจ)
อดีตเจ้าคณะอำเภอสวี (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดโพธิเกษตร
รายละเอียด


พระครูโยคานุกูล
(ไสว อมโร)
อดีตเจ้าอาวาสวัดเสนาสนาราม
วัดเสนาสนาราม ราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระครูโสภิตธรรมคุณ
(เชิด โสภิโต)
อดีตเจ้าอาวาสวัดสามัคคีรสาราม
รายละเอียด


พระครูจันทรสาราภิรัต
(จันทร์)
อดีตเจ้าอาวาสอยู่ที่วัดแหลมวัง
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook