พระครูสุทธิพิบูล
(อ่ำ ฐิตวํโส)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอจุฬาภรณ์
อดีตเจ้าอาวาสวัดควนเกย
รายละเอียด


พระครูภาวนานุวัตร
(บำเรอ ชุตินฺธโร)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระครูพิศาลพรหมจรรย์
(สวัสดิ์ ปุณฺณสีโล ป.ธ.๓)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบ้านบึง
อดีตเจ้าอาวาสวัดบึงบวรสถิตย์
รายละเอียด


พระครูสิริธรรมโสภณ
(บุญเสริม กตปุญฺโญ ป.ธ.๕)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระครูสถาพรพลประยุต
(ยุทธนา ฐิตพโล)
อดีตเจ้าอาวาสวัดทาทุ่งหลวง
รายละเอียด


พระครูสุวรรณภัทราจาร
(สำเนียง ฐิตาจาโร)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลบางใหญ่
อดีตเจ้าอาวาสวัดท่าเจริญ
รายละเอียด


พระครูสุวรรณศีรีรักษ์
อดีตเจ้าคณะตำบลเขาพระ
อดีตเจ้าอาวาสวัดเขาใหญ่
รายละเอียด


พระครูสุวรรณสันติคุณ
(ละม้าย สนฺตกาโม)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเดิมบางนางบวช
อดีตเจ้าอาวาสวัดท่าเตียน
รายละเอียด


พระครูมงคลพิสุทธาภรณ์
(พิสิษฐ์ ปวีโณ)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระครูประศาสนสิกขกิจ
(พริ้ง อินฺทโชติ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดบางปะกอก
รายละเอียด


พระครูกิตติสารโกศล
(นิคม สุนฺทโร)
อดีตเจ้าอาวาสวัดทุ่งไก่ดัก
รายละเอียด


พระครูนันทปัญญาคุณ
(ปิ่น ตนฺติธมฺโม)
อดีตรองเจ้าอาวาสวัดอโศการาม
รายละเอียด


พระครูนิภาสธรรมคุณ
(บุญเกิด จนฺทสาโร ป.ธ.๓)
อดีตเจ้าคณะอำเภอเมืองนครสวรรค์
อดีตเจ้าอาวาสวัดนครสวรรค์
รายละเอียด


พระครูญาณปรีชา
(พลับ พฺรหฺมโชโต)
อดีตเจ้าคณะอำเภอพิชัย
อดีตเจ้าอาวาสวัดดอกไม้
รายละเอียด


พระครูสุวรรณมุนี
(มี)
อดีตเจ้าอาวาสวัดพระทรง
รายละเอียด


พระครูสุนทรคุณาธาร
(อำนวย เขมสิริ)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลบางยอ - บางกระเจ้า
อดีตเจ้าอาวาสวัดบางกระเจ้ากลาง
รายละเอียด


พระครูโสภณธรรมสมาทาน
(ธมฺมสาโร)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอท่าศาลา
วัดเสนาราม
รายละเอียด


พระครูสุวรรณสันติธรรม
(เย็น จนฺทวโร)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
วัดโพธิ์ทองเจริญ
รายละเอียด


พระครูปัญญาพัฒนกิจ
(ทา ปญฺญาวุโธ)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลบุ่งค้า - โคกสำราญ เขต ๓
วัดหินสิ่ว
รายละเอียด


พระครูสาครพัฒนวิธาน
(ต่วน เตชธโร)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลบ้านบ่อ
อดีตเจ้าอาวาสวัดน่วมกานนท์
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook