พระครูมงคลอัครธรรม
(ทิพย์ อคฺควํโส)
อดีตเจ้าอาวาสวัดสำเร็จ
รายละเอียด


พระครูนิวิฐศาสนธรรม
(สงวน สุภาจาโร)
อดีตเจ้าคณะอำเภอเสริมงาม
อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีบุญโยง
รายละเอียด


พระครูอดุลธรรมโกวิท
(ณรงศักดิ์ ธมฺมวโร)
อดีตเลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอเกาะคา
อดีตเจ้าอาวาสวัดศาลาเม็ง
รายละเอียด


พระครูอดุลพัฒนานุยุต
(เมืองแก้ว อภิปุณฺโณ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดท่าช้าง
รายละเอียด


พระครูภูริโสภณ
(บุญหลั่น อนงฺคโณ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดสันบุญเรือง
รายละเอียด


พระครูพิศาลวรพินิจ
อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีถ้อย
รายละเอียด


พระครูเทพสิทธิเทพาธิบดี
(ทับ อินฺทโชโต)
อดีตเจ้าอาวาสวัดสุวรรณาราม
รายละเอียด


พระครูเทพสิทธิเทพาธิบดี
(ผัน จนฺทโชโต)
อดีตเจ้าอาวาสวัดสุวรรณารามราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระครูประโชติสมณวัตร
(บุญเลิศ จนฺทโชโต ป.ธ.๓)
อดีตเจ้าคณะอำเภอเมืองสรวง
อดีตเจ้าอาวาสวัดท่าสว่าง
รายละเอียด


พระครูเขมคุณโสภณ
(จันทร์แรม เขมสิริ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดระหาน
รายละเอียด


พระครูอุตตรการบดี
(ทา โสณุตฺตโร)
อดีตเจ้าคณะแขวงรองเมืองนครชัยศรี
อดีตเจ้าอาวาสวัดพะเนียงแตก
รายละเอียด


พระครูวิจิตรพัฒนานุยุต
(เสนาะ ปริปุญโญ)
อดีตเจ้าคณะตำบลศาลาลอย
อดีตเจ้าอาวาสวัดพุฒาวาส
รายละเอียด


พระครูอมรเดชาวสัย
อดีตเจ้าคณะตำบลทับยา
อดีตเจ้าอาวาสวัดสุทธาวาส
รายละเอียด


พระครูวิมลสีลาภรณ์
(เนย สมจิตฺโต)
อดีตเจ้าอาวาสวัดโนนแสนคำ
รายละเอียด


พระครูประยุตนวการ
(แย้ม ฐานยุตฺโต)
อดีตเจ้าอาวาสวัดสามง่าม
รายละเอียด


พระครูพิพัฒน์ปัญญาคุณ
(ชูชัย ปุญฺญาวฑฺฒโน)
อดีตเจ้าคณะอำเภอห้างฉัตร
อดีตเจ้าอาวาสวัดสันหลวง
รายละเอียด


พระครูสันติวีรญาณ
(ฟัก สนฺติธมฺโม)
อดีตเจ้าอาวาสวัดพิชัยพัฒนาราม
รายละเอียด


พระครูวิจิตรธรรมธาดา
(พาน จิตฺตสุโภ)
อดีตเจ้าคณะอำเภอบ้านโป่ง (กิตติมศักดิ์)
อดีตเจ้าอาวาสวัดหุบกระทิง
รายละเอียด


พระครูรัษฎารามคณิศร์
(เทา ธมฺมรกฺขิโต)
อดีตเจ้าคณะตำบลบางงอน
อดีตเจ้าอาวาสวัดรัษฎาราม
รายละเอียด


พระครูพิบูลวิหารธรรม
(พิน)
อดีตเจ้าคณะอำเภอท่าเรือ
อดีตเจ้าอาวาสวัดมะขามโพลง
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook