พระสงฆ์ ภาค๑๑ ในอดีต - พระสังฆาธิการ

ภาค๑๑


พระพิพัฒน์ปัญญาภรณ์
(ผัด ธมฺมธโร)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอด่านขุนทด
อดีตเจ้าอาวาสวัดศาลาลอย
รายละเอียด


พระชินวงศาจารย์
(อุดม ขนฺติพโล)
อดีตเจ้าคณะอำเภอปักธงชัย (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าเวฬุวัน
รายละเอียด


พระพิมลพัฒนาทร
(พวน วรมงฺคโล)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลคอโค
อดีตเจ้าอาวาสวัดมงคลรัตน์
รายละเอียด


พระมงคลวรการ
(เจือ กิตฺติญาโณ)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอครบุรี
อดีตเจ้าอาวาสวัดสว่างหนองแวง
รายละเอียด


พระสิทธิชัยมุนี
(ประสิทธิ์ วรคุโณ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดทรงศิลา พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระครูประจิตรสีลคุณ
(พรม กนฺตสีโล)
อดีตเจ้าคณะอำเภอห้วยราช
อดีตเจ้าอาวาสวัดสนวนนอก
รายละเอียด


พระครูบรรณสารโกวิท
(แป สุปญฺโญ)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองสุรินทร์ - กิ่งอำเภอเขวาสินรินทร์
อดีตเจ้าอาวาสวัดกลางสุรินทร์
รายละเอียด


พระครูวิสารวรกิจ
(บุญส่ง วิสารโท)
อดีตเจ้าคณะอำเภอโนนสูง
อดีตเจ้าอาวาสวัดหนองหว้า
รายละเอียด


พระครูอาทรธรรมธัช
(ทองดี ธมฺมทินฺโน)
อดีตเจ้าคณะอำเภอเมืองยาง
อดีตเจ้าอาวาสวัดโนนลอย
รายละเอียด


พระครูรัตนมงคลญาณ
(แก้ว สนฺตจิตฺโต)
อดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านถนนกระสัง
รายละเอียด


พระครูสุภัทรโพธิคุณ
(เผือก สุภทฺโท)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภออำเภอท่าตูม
อดีตเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย
รายละเอียด


พระครูสุวิมลสมณวัตร
อดีตเจ้าคณะตำบลหนองขาม
อดีตเจ้าอาวาสวัดหนองตาไก้
รายละเอียด


พระครูวิสุทธิญาณคุณ
(เหรียญ รกฺขิตญาโณ)
อดีตรองเจ้าคณะอำเภอซับใหญ่
อดีตเจ้าอาวาสวัดท่ากูบ
รายละเอียด


พระครูมงคลอิสรธรรม
(สอน ฐานิสฺสโร)
อดีตเจ้าอาวาสวัดโคกลำดวน
รายละเอียด


พระครูบัณฑิตชยากร
อดีตเจ้าคณะตำบลตะคุ เขต ๑
อดีตเจ้าอาวาสวัดไผ่สีสุก
รายละเอียด


พระครูเมตตาวิหารการ
(เวช)
อดีตเจ้าคณะตำบลมะเฟือง
อดีตเจ้าอาวาสวัดหงษ์
รายละเอียด


พระครูอรุณคุณาทร
(สุเมธ อจลธมฺโม)
อดีตเจ้าคณะอำเภอเสิงสาง - ครบุรี (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าศิริวันบรรพต
รายละเอียด


พระครูเกษมประชาทร
(แก่นจันทร์ เขมจาโร)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลเบิด
อดีตเจ้าอาวาสวัดประชาสามัคคี
รายละเอียด


พระครูวิบูลพัฒนาทร
อดีตเจ้าคณะอำเภอจักราช
อดีตเจ้าอาวาสวัดเทพสถิตนิเวศ
รายละเอียด


พระครูโอภาสธรรมรังษี
อดีตเจ้าคณะตำบลหลุบคา
อดีตเจ้าอาวาสวัดแถวอรัญญา
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook