พระสงฆ์ ภาค๑๑ ในอดีต - พระสังฆาธิการ

ภาค๑๑


พระพิพัฒน์ปัญญาภรณ์
(ผัด ธมฺมธโร)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอด่านขุนทด
อดีตเจ้าอาวาสวัดศาลาลอย
รายละเอียด


พระชินวงศาจารย์
(อุดม ขนฺติพโล)
อดีตเจ้าคณะอำเภอปักธงชัย (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าเวฬุวัน
รายละเอียด


พระพิมลพัฒนาทร
(พวน วรมงฺคโล)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลคอโค
อดีตเจ้าอาวาสวัดมงคลรัตน์
รายละเอียด


พระมงคลวรการ
(เจือ กิตฺติญาโณ)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอครบุรี
อดีตเจ้าอาวาสวัดสว่างหนองแวง
รายละเอียด


พระสิทธิชัยมุนี
(ประสิทธิ์ วรคุโณ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดทรงศิลา พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระครูประจิตรสีลคุณ
(พรม กนฺตสีโล)
อดีตเจ้าคณะอำเภอห้วยราช
อดีตเจ้าอาวาสวัดสนวนนอก
รายละเอียด


พระครูบรรณสารโกวิท
(แป สุปญฺโญ)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองสุรินทร์ - กิ่งอำเภอเขวาสินรินทร์
อดีตเจ้าอาวาสวัดกลางสุรินทร์
รายละเอียด


พระครูวิสารวรกิจ
(บุญส่ง วิสารโท)
อดีตเจ้าคณะอำเภอโนนสูง
อดีตเจ้าอาวาสวัดหนองหว้า
รายละเอียด


พระครูธรรมโชตาภิวัฒน์
(แจ่ม ขนฺติวโร)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
วัดรวง
รายละเอียด


พระครูอาทรธรรมธัช
(ทองดี ธมฺมทินฺโน)
อดีตเจ้าคณะอำเภอเมืองยาง
อดีตเจ้าอาวาสวัดโนนลอย
รายละเอียด


พระครูวิบูลกิจจารักษ์
(พูน กมฺพโล)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอพิมาย
อดีตเจ้าอาวาสวัดหนองขาม
รายละเอียด


พระครูรัตนมงคลญาณ
(แก้ว สนฺตจิตฺโต)
อดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านถนนกระสัง
รายละเอียด


พระครูปริยัติวัฒนวงศ์
(สมชาย ปวฑฺฒโน ป.ธ.๔)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสะแก พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระครูสุภัทรโพธิคุณ
(เผือก สุภทฺโท)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภออำเภอท่าตูม
อดีตเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย
รายละเอียด


พระครูสุวิมลสมณวัตร
อดีตเจ้าคณะตำบลหนองขาม
อดีตเจ้าอาวาสวัดหนองตาไก้
รายละเอียด


พระครูโสภณจันทวงศ์
(เมิน)
อดีตเจ้าคณะตำบลห้วยแถลง
อดีตเจ้าอาวาสวัดแสนสุข
รายละเอียด


พระครูบวรธรรมจักร
(สังวาลย์ จกฺกวโร)
อดีตรองเจ้าคณะอำเภอหนองกี่
อดีตเจ้าอาวาสวัดเย้ยปราสาท
รายละเอียด


พระครูวิสุทธิญาณคุณ
(เหรียญ รกฺขิตญาโณ)
อดีตรองเจ้าคณะอำเภอซับใหญ่
อดีตเจ้าอาวาสวัดท่ากูบ
รายละเอียด


พระครูโสภิตญาณประยุต
(นวล)
อดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านเกาะ
รายละเอียด


พระครูมงคลอิสรธรรม
(สอน ฐานิสฺสโร)
อดีตเจ้าอาวาสวัดโคกลำดวน
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook