พระราชปัญญาโสภณ
(พิชิตชัย อภิชโย ป.ธ.๗)
รองเจ้าอาวาสวัดบพิตรพิมุขวรวิหาร
รายละเอียด


พระราชวัชราภรณ์
(สมพงษ์ ฐิตวํโส ป.ธ.๔)
เจ้าอาวาสวัดชูจิตธรรมาราม พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระราชธีราภรณ์
(ประดิษฐ์ ฐิตเมโธ ป.ธ.๙)
รองเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี
เจ้าอาวาสวัดพระพุทธฉาย
ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดเขาขี้เหล็ก
รายละเอียด


พระราชปริยัติวิธาน
(สุนทร สุนฺทรเมธี ป.ธ.๗)
รองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์
รองเจ้าอาวาสวัดตากฟ้า พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระราชวชิราภรณ์
(สุรเดช รกฺขิตญาโณ ป.ธ.๕)
เจ้าอาวาสวัดมหาพฤฒารามวรวิหาร
รายละเอียด


พระราชวิสุทธิมุนี วิ.
(เยื้อน ขนฺติพโล)
เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ (ธ)
เจ้าอาวาสวัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร
รายละเอียด


พระราชสิริวัฒน์
(เพชร สุวิชาโน ป.ธ.๖)
รองเจ้าคณะจังหวัดนครพนม
เจ้าอาวาสวัดสว่างสุวรรณาราม
รายละเอียด


พระราชวินยาภรณ์
(เปลี่ยน โชตฺยาวตฺโต ป.ธ.๔)
รองเจ้าคณะภาค ๑๖ - ๑๗ - ๑๘ (ธ)
เจ้าอาวาสวัดบุรณศิริมาตยาราม พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระราชนันทมุนี
(ไสว สุขวโร ป.ธ.๔)
เจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี
เจ้าอาวาสวัดบัวขวัญ พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระราชรัตนโสภณ
(ธนันท์ชัย ขนฺติโก ป.ธ.๖ ,ดร.)
เจ้าคณะเขตพระโขนง - บางนา
เจ้าอาวาสวัดบางนานอก
รายละเอียด


พระราชปริยัติสุธี
(ชลอ ปิยาจาโร ป.ธ.๙)
รองเจ้าคณะภาค ๓
เจ้าอาวาสวัดธรรมามูลวรวิหาร
รายละเอียด


พระราชสารสุธี
(อาชว์ อาชฺชวปเสฏโฐ ป.ธ.๗)
ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม - สุพรรณบุรี (ธ)
ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี (ธ)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดตรีทศเทพวรวิหาร
รายละเอียด


พระราชสิริมุนี
(สมใจ ชินปุตฺโต ป.ธ.๕)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๗
เจ้าอาวาสวัดท่าเรือ
รายละเอียด


พระราชธรรมมุนี
(ทองสุข สุขธมฺโม ป.ธ.๕ ,ดร.)
รองเจ้าคณะแขวงคลองสาน
เจ้าอาวาสวัดทองธรรมชาติวรวิหาร
รายละเอียด


พระราชพรหมคุณ
(สวาท สุภาจาโร)
เจ้าคณะจังหวัดนครนายก
เจ้าอาวาสวัดพราหมณี พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระราชมงคลรังษี
(สุรศักดิ์ ชีวานนฺโท ป.ธ.๔ ,ดร.)
เจ้าอาวาสวัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี.ซี.
รายละเอียด


พระราชธรรมวิเทศ
(ประเสริฐ กวิสฺสโร ป.ธ.๗)
เจ้าอาวาสวัดพุทธานุสรณ์
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบุรณราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระราชรัชวิเทศ
(ผดุงพงษ์ สุวํโส ป.ธ.๔)
เจ้าอาวาสวัดปากน้ำญี่ปุ่น
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ (พระอารามหลวง)
รายละเอียด


พระราชวิริยาลังการ
(สุบิน ธีรวํโส ป.ธ.๙ ,ดร.)
เจ้าคณะเขตธนบุรี
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระราชวิสุทธิญาณ
(ฤทธิรงค์ ญาณวโร)
เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ - ลำพูน - แม่ฮ่องสอน (ธ)
เจ้าอาวาสวัดป่าดาราภิรมย์ พระอารามหลวง
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook