พระราชวินยาภรณ์
(เปลี่ยน โชตฺยาวตฺโต ป.ธ.๔)
รองเจ้าคณะภาค ๑๗-๑๘ (ธ)
เจ้าอาวาสวัดบุรณศิริมาตยาราม พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระราชนันทมุนี
(ไสว สุขวโร ป.ธ.๔)
เจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี
เจ้าอาวาสวัดบัวขวัญ พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระราชรัตนโสภณ
(ธนันท์ชัย ขนฺติโก ป.ธ.๖ ,ดร.)
เจ้าคณะเขตพระโขนง - บางนา
เจ้าอาวาสวัดบางนานอก
รายละเอียด


พระราชปริยัติสุธี
(ชลอ ปิยาจาโร ป.ธ.๙)
รองเจ้าคณะภาค ๓
เจ้าอาวาสวัดธรรมามูลวรวิหาร
รายละเอียด


พระราชสารสุธี
(อาชว์ อาชฺชวปเสฏโฐ ป.ธ.๗)
เจ้าคณะภาค ๑๔-๑๕ (ธ)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดตรีทศเทพวรวิหาร
รายละเอียด


พระราชสิริมุนี
(สมใจ ชินปุตฺโต ป.ธ.๕)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๗
เจ้าอาวาสวัดท่าเรือ
รายละเอียด


พระราชธรรมมุนี
(ทองสุข สุขธมฺโม ป.ธ.๕ ,ดร.)
รองเจ้าคณะแขวงคลองสาน
เจ้าอาวาสวัดทองธรรมชาติวรวิหาร
รายละเอียด


พระราชพรหมคุณ
(สวาท สุภาจาโร)
เจ้าคณะจังหวัดนครนายก
เจ้าอาวาสวัดพราหมณี พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระราชมงคลรังษี
(สุรศักดิ์ ชีวานนฺโท ป.ธ.๔ ,ดร.)
เจ้าอาวาสวัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี.ซี.
รายละเอียด


พระราชธรรมวิเทศ
(ประเสริฐ กวิสฺสโร ป.ธ.๗)
เจ้าอาวาสวัดพุทธานุสรณ์
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบุรณราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระราชรัชวิเทศ
(ผดุงพงษ์ สุวํโส ป.ธ.๔)
เจ้าอาวาสวัดปากน้ำญี่ปุ่น
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ (พระอารามหลวง)
รายละเอียด


พระราชวิริยาลังการ
(สุบิน ธีรวํโส ป.ธ.๙ ,ดร.)
เจ้าคณะเขตธนบุรี
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระราชวิสุทธิญาณ
(ฤทธิรงค์ ญาณวโร)
เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ - ลำพูน - แม่ฮ่องสอน (ธ)
เจ้าอาวาสวัดป่าดาราภิรมย์ พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระราชศาสนาภิบาล
(ดิเรก วชิรปญฺโญ ป.ธ.๙)
เจ้าคณะจังหวัดน่าน
เจ้าอาวาสวัดพญาภู พระอารามหลวง
ผู้รักษาการแทนวัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร
รายละเอียด


พระราชสุทธิวิมล
(เลี่ยว ยโสธโร ,ดร.)
เจ้าคณะจังหวัดกระบี่
เจ้าอาวาสวัดกระบี่น้อย
รายละเอียด


พระราชวราจารย์
(วิวัฒน์ จิณฺณธมฺโม ป.ธ.๕)
เจ้าคณะเขตบางพลัด - บางกอกใหญ่ - บางกอกน้อย (ธ)
เจ้าอาวาสวัดบวรมงคลราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระราชอุดมมงคล
(วิสิทธิ์ นนฺทิโย ป.ธ.๕)
เจ้าอาวาสวัดภคินีนาถวรวิหาร
รายละเอียด


พระราชพรหมจริยคุณ
(สุเทพ สุกฺกธมฺโม)
เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
เจ้าอาวาสวัดบ้านเปลือยใหญ่
รายละเอียด


พระราชเสนาบดี
(จรัล สิริธมฺโม)
เจ้าคณะตำบลบางพลี
เจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่ใน พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระราชญาณโกศล วิ.
(เหรียญ ธนลาโภ ป.ธ.๓)
เจ้าอาวาสวัดป่าธรรมชาติ
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook