พระสงฆ์ ต่างประเทศ - พระสังฆาธิการ

ต่างประเทศ


พระโสภณภาวนาวิเทศ วิ.
(แดนยิว กลฺยาโณ)
เจ้าอาวาสวัดพุทธโพธิวัน
รายละเอียด


พระปัญญาวราภรณ์
(หุซอทอ ปญฺญาวโร)
เจ้าอาวาสวัดเมนดุต
รายละเอียด


พระวิจิตรธรรมภาณี
(สุนันท์ ธนนนฺโท)
เจ้าอาวาสวัดฟลอริดาธรรมาราม
รายละเอียด


พระวิธูรธรรมาภรณ์
(สมบัติ ปวิตฺโต)
เจ้าอาวาสวัดแคโรไลนาพุทธจักรวนาราม
รายละเอียด


พระชินวงศ์วราภรณ์
(สมคิด ปรินนฺโท)
อดีตเจ้าอาวาสวัดชินวรารามวรวิหาร
รายละเอียด


พระวิบูลธรรมวิเทศ
(บุญเลี้ยง ปุญฺญรกฺขิโต)
เจ้าอาวาสวัดวอชิงตันพุทธวนาราม
รายละเอียด


พระอุทัยโพธิวิเทศ
(วิวรรธน์ ทตฺตวฑฺฒโณ)
วัดปากน้ำญี่ปุ่น
รายละเอียด


พระรัตนรังษี
(แสงหล้า ธมฺมสิริ)
เจ้าอาวาสวัดพระธาตุสายเมือง
รายละเอียด


พระปัญญารังษี
(จอมเมือง วณฺณสิริ)
เจ้าอาวาสวัดป่าเซต์มหาราชฐาน
รายละเอียด


พระนิโครธธรรมธาดา
(ลาภ โอภาโส)
เจ้าอาวาสวัดนิโครธาราม
รายละเอียด


พระมหาสิทธิวิเทศ
(สิทธิผล สิทธิผโล)
เจ้าอาวาสวัดปากน้ำนิวซีแลนด์
รายละเอียด


พระโสภณจริยาภรณ์
(สุเทพ สจฺจธมฺโม)
เจ้าคณะรัฐสลังงอร์
เจ้าอาวาสวัดพุทธไทยเชตวัน
รายละเอียด


พระวิเทศธรรมาภรณ์
(บัณฑิต วรปญฺโญ ,ดร.)
เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายไทเป
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย
รายละเอียด


พระพิศาลสมณกิจ
(บุญ สิริปญฺโญ)
เจ้าคณะรัฐกลันตัน
เจ้าอาวาสวัดประชาจินาราม
รายละเอียด


พระวิสุทธิวงศ์วิเทศ
(สุทธิพงศ์ สุทฺธิวํโส)
เจ้าอาวาสวัดไทยเดนมาร์กพรหมวิหาร
รายละเอียด


พระวิมลศาสนวิเทศ
(สำรวจ กมโล)
เจ้าอาวาสวัดไทยนอร์เวย์
รายละเอียด


พระวิเทศธรรมวงศ์
(หิรัญกันติ สุมนติสฺโส)
เจ้าอาวาสวัดญามิญุรีพุทธวิหาร
รายละเอียด


พระสิริวัฒนวิเทศ
(สมาน ปสนฺนจิตฺโต)
เจ้าอาวาสวัดพุทธนิมิต
รายละเอียด


พระวิสุทธิวงศ์
(สุทธานันทะ วิสุทฺธิวํโส)
เจ้าอาวาสวัดธรรมราชิกพุทธมหาวิหาร
รายละเอียด


พระครูพิพัฒน์ธรรมกิจ
(พัฒน์)
เจ้าคณะอำเภอเปิ้นดัง
วัดดำรงรัตนาราม
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook