พระสงฆ์ กรุงเทพมหานคร - พระสังฆาธิการ

กรุงเทพมหานคร


พระปัญญารัตนากร
(สำรวย ญาณสํวโร ป.ธ.๗)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสังข์กระจายวรวิหาร
รายละเอียด


พระโสภณกิจจาภรณ์
(สำรวย ยสวฑฺฒโน ป.ธ.๔)
เจ้าคณะเขตจอมทอง
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระโสภณวิหารกิจ
(ละมูล ปนฺนภาโร ป.ธ.๕)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะแขวงลาดพร้าว
เจ้าอาวาสวัดสาครสุ่นประชาสรรค์
รายละเอียด


พระศรีรัตนากร
(สุเมธ สุเมโธ ป.ธ.๙)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร
รายละเอียด


พระศรีภัททิยบดี
(ฤทธิ์หิรัญ ฐิตสาโร ป.ธ.๙)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระศรีวชิราภรณ์
(เกรียงไกร กิตฺติเมธี ป.ธ.๙ ,ดร.)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานนาวา พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระศาสนพิลาส
(ไพรัตน์ ฐิตเปโม ป.ธ.๖)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระศรีสุทธิเวที
(ขวัญ ถิรมโน ป.ธ.๙ ,ผศ.ดร.)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระปริยัติธรรมเมธี
(วิทยา กลฺยาโณ ป.ธ.๕)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบุรณศิริมาตยาราม พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระสุวรรณเมธาภรณ์
(ขุนทอง สุวณฺณเมโธ ป.ธ.๔ ,ผศ.)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสามพระยา พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระเมธาวินัยรส
(สุเทพ ปวิสิโก ป.ธ.๔ ,ผศ.ดร.)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระวิมลรัตนาภรณ์
(บุญมา พลญาโณ ป.ธ.๓)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระศรีศาสนวงศ์
(สนอง อนุภทฺโท ป.ธ.๙)
เจ้าอาวาสวัดบางนาใน พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระปิฎกเมธี
(ทองดี ปญฺญาวชิโร ป.ธ.๙)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระปริยัติเมธี
(ประสาร อคฺคปฺปสาโร ป.ธ.๖)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระกิตติวรประสาธน์
(สุชิน สุขิโต ป.ธ.๓)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระสุวรรณมหาพุทธาภิบาล
(ณัฐกร สุภทฺโท ป.ธ.๓)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร
รายละเอียด


พระพุทธิสารโสภณ
(เดช กตปุญฺโญ ป.ธ.๓ ,ดร.)
เจ้าอาวาสวัดมัชฌันติการาม
รายละเอียด


พระสิทธิธรรมวิเทศ
(วสันต์ รตนญาโณ ป.ธ.๕)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระอมรมุนี
(ชูชาติ โชติธมฺโม ป.ธ.๙)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนรนาถสุนทริการาม พระอารามหลวง
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook