พระสังฆาธิการ กรุงเทพมหานคร | พระสังฆาธิการ

กรุงเทพมหานคร


พระอมรมุนี
(ชูชาติ โชติธมฺโม ป.ธ.๙)
รองเจ้าคณะภาค ๑๐ (ธ)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนรนาถสุนทริการาม พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระศรีวชิราลังการ
(จำลอง กตธมฺโม ป.ธ.๙)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานนาวา พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระปริยัติโศภณ
(อิทธิยาวุธ ธีรวโร ป.ธ.๙)
เจ้าคณะเขตดอนเมือง - หลักสี่
เจ้าอาวาสวัดดอนเมือง พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระโสภณวชิราภรณ์
(ไสว โชติโก ป.ธ.๖)
ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดภาวนาภิรตาราม
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระพิทักษ์บรมบรรพต
(วิโรจน์ โชติญาโณ ป.ธ.๔)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระสิริชัยโสภณ
(บุญเสริม คมฺภีรปญฺโญ ป.ธ.๕)
เจ้าคณะแขวงบางยี่ขัน
เจ้าอาวาสวัดดาวดึงษาราม พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระอมราภิรักขิต
(สนธิ์ ฐิตธมฺโม ป.ธ.๙)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบรมนิวาสราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระกิตติสารมุนี
(ประจักษ์ เขมกาโม ป.ธ.๙)
เจ้าคณะแขวงโสมนัส (ธ)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระศรีปริยัติดิลก
(วีระชัย ตนฺติปาโล ป.ธ.๙)
เจ้าคณะเขตหนองจอก
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสามพระยา พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระกิตติสารสุธี
(เชิดชัย สีลสมฺปนฺโน ป.ธ.๗)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร
ประธานสงฆ์วัดวชิรธรรมาราม
รายละเอียด


พระศรีสมโพธิ
(วรัญญู วรญฺญู ป.ธ.๗ ,ดร.)
เลขานุการรองเจ้าคณะภาค ๔
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระศรีสุธรรมเมธี
(อุ้น ปณฺฑิโต ป.ธ.๙)
เจ้าอาวาสวัดใหญ่ศรีสุพรรณ
รายละเอียด


พระสุธีวินยานุวัตร
(บุญทัม คุตฺตปญฺโญ ป.ธ.๙)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพุทธบูชา
รายละเอียด


พระศรีธีรพงศ์
(อุดม สารเมธี ป.ธ.๙)
เจ้าคณะเขตราษฎร์บูรณะ
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดทองนพคุณ พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระศรีสิทธิมุนี
(เฉลิมชัย ชยเมธี ป.ธ.๙)
เจ้าอาวาสวัดโพธินิมิตรสถิตมหาสีมาราม พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระศรีธรรมภาณี
(วัลลภ โกวิโท ป.ธ.๘)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
รายละเอียด


พระศรีวินัยโสภณ
(เกษม โธตโก ป.ธ.๗)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระวีรธรรมมุนี
(ประวัติ ปญฺญาวชิโร ป.ธ.๗)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร
รายละเอียด


พระศรีวินยาภรณ์
(สายรุ้ง อินฺทาวุโธ ป.ธ.๗ ,ดร.)
เจ้าคณะแขวงบางพลัด (ธ)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอาวุธวิกสิตาราม พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระประสิทธิสุตคุณ
(ดุสิต กุสลญฺญู ป.ธ.๗)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook