พระสงฆ์ กรุงเทพมหานคร - พระสังฆาธิการ

กรุงเทพมหานคร


พระครูเมธังกร
(สุธน นิภาธโร)
เลขานุการเจ้าคณะเขตคลองเตย - วัฒนา
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดคลองเตยใน
รายละเอียด


พระครูมงคลวิลาส
(เดชาธร)
เจ้าอาวาสวัดสุคันธาราม
รายละเอียด


พระครูวิจิตรโกษา
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระครูสรวิชัย
(กิตติศักดิ์ กิตฺติวฑฺฒโน ป.ธ.๔)
เลขานุการเจ้าคณะเขตประเวศ - สะพานสูง
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอมรินทรารามวรวิหาร
รายละเอียด


พระครูพิศาลสรวุฒิ
(จักราวุธ ญาณวีโร)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
รายละเอียด


พระครูวิบูลสรกิจ
(วิศาล ปุญฺญสมฺปนฺโน)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานนาวา พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระครูพุทธพากยประกาศ
(พิเชษฐ วรปญฺโญ)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระครูพิศิษฎ์สรคุณ
(อนนท์ ปุญฺญาคโม ป.ธ.๓)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปทุมคงคาราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระครูวิศิษฎ์สรการ
(จักรพันธ์ ขนฺตฺยาคโม ป.ธ.๓)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการามวรวิหาร
รายละเอียด


พระครูสรพจน์พิลาส
(พรมมา ธมฺมวโร)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธรรมมงคลเถาบุญนนทวิหาร
รายละเอียด


พระครูสรภัญญ์พิสุทธิ์
(รุ่งแสง ฐิติญาโณ)
วัดศรีบุญเรือง
รายละเอียด


พระครูสุธรรมภาณ
(เกษม ชาตเมโธ)
วัดนางนอง วรวิหาร
รายละเอียด


พระมหาหาญ รตนปญฺโญ ป.ธ.๔
เจ้าอาวาสวัดบางพลัด
รายละเอียด


พระมหาวิเชียร สิริวฑฺฒโน ป.ธ.๔
เลขานุการรองเจ้าคณะภาค ๑๒
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระมหานิพนธ์ กิตฺติปญฺโญ ป.ธ.๔
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยาง พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระมหาสมมาศ ปญฺญาวชิโร ป.ธ.๔
วัดสังเวชวิศยาราม วรวิหาร
รายละเอียด


พระมหาไพรัชน์ ธมฺมทีโป ป.ธ.๔ ,ดร.
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระมหานิยม ติสฺสวโร ป.ธ.๔
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเรืองยศสุทธาราม
รายละเอียด


พระมหาปริญณภัสทร์ รุจิธมฺโม ป.ธ.๔
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบางบัว
รายละเอียด


พระมหาสำราญ ฐานุตฺตโม ป.ธ.๔
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนางนองวรวิหาร
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook