พระสงฆ์ กรุงเทพมหานคร - พระสังฆาธิการ

กรุงเทพมหานคร


พระครูสังฆรักษ์ อุดม รกฺขิโต
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดกาญจนสิงหาสน์วรวิหาร
รายละเอียด


พระครูสังฆรักษ์ วีระ ธมฺมญฺญู
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรมงคลราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระครูสังฆรักษ์ บุญส่ง สิริธมฺโม
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธรรมมงคลเถาบุญนนทวิหาร
รายละเอียด


พระครูสังฆกิจจานุรักษ์
(กรกฤษณ์ กมฺมสุทฺโธ)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระครูสมุห์ สุเทพ อธิปญฺโญ
เจ้าอาวาสวัดปากบึง
รายละเอียด


พระครูสมุห์ ทรงวิทย์
วัดลานบุญ
รายละเอียด


พระครูสมุห์ สมศักดิ์ สมสตฺติโก
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดคลองเตยนอก
รายละเอียด


พระครูสมุห์ สุกะพงค์ กิตฺติวํโส
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบรมสถล
รายละเอียด


พระครูสมุห์ วัชระ ภทฺทธมฺโม
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระครูสมุห์ ศักดิ์สิทธิ์ ถาวรคุโณ
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดลำกะดาน
รายละเอียด


พระครูสมุห์ สหัส อคฺคธมฺโม
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเศวตฉัตรวรวิหาร
รายละเอียด


พระครูสมุห์ ระเวง ปสนฺโน
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชัยพฤกษมาลาราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระครูสมุห์ พรมมา ธมฺมวโร
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธรรมมงคลเถาบุญนนทวิหาร
รายละเอียด


พระครูใบฎีกา เทพฤทธิ์ ยสฺสธมฺโม
เจ้าอาวาสวัดบางเตย
รายละเอียด


พระครูใบฎีกา มนัส จนฺทธมฺโม
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทวสุนทร
รายละเอียด


พระครูใบฎีกา จินตศักดิ์ จิตฺตปุณฺโณ
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดใต้
รายละเอียด


พระครูใบฎีกา สิทธิ โชติคุโณ
เจ้าอาวาสวัดสน
รายละเอียด


พระครูใบฎีกา สุชิน ธมฺมธโร
เจ้าอาวาสวัดน้อยใน
รายละเอียด


พระครูใบฎีกา วัชรินทร์ โชติเวที
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดคฤหบดี พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระครูใบฎีกา สุเวช พลญาโณ
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานนาวา พระอารามหลวง
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook