ชื่อ :
ฉายา :

นามสกุล :
ชั้น :

วัด :
สำนักเรียน :

พ.ศ. :
ครั้งที่สอบ :

ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
นามสกุล
อายุ
พรรษา
วัด
สำนักเรียน
เลขที่
ชั้น
พ.ศ.
ครั้งที่สอบ
๑๑๑๘๐๑ พระทวี โชติธมฺโม คงคาหลวง ๕๔ พระประโทณเจดีย์ นครปฐม ๑๒๕๔ ป.ธ.๓ ๒๕๔๐
๑๑๑๘๐๒ สามเณรสุนันทา วัจนา ๑๗ พระประโทณเจดีย์ นครปฐม ๑๒๕๕ ป.ธ.๓ ๒๕๔๐
๑๑๑๘๐๓ สามเณรอำนวย นวลทรัพย์ ๑๖ พระประโทณเจดีย์ นครปฐม ๑๒๕๖ ป.ธ.๓ ๒๕๔๐
๑๑๑๘๐๔ สามเณรวัชรินทร์ ต้นศรี ๑๔ พระประโทณเจดีย์ นครปฐม ๑๒๕๗ ป.ธ.๓ ๒๕๔๐
๑๑๑๘๐๕ สามเณรกฤษตินันท์ เงางาม ๑๘ สำโรง นครปฐม ๑๒๕๘ ป.ธ.๓ ๒๕๔๐
๑๑๑๘๐๖ พระสมอาจ ปญฺญาธโร เจริญรัมย์ ๒๗ มหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม นครปฐม ๑๒๕๙ ป.ธ.๓ ๒๕๔๐
๑๑๑๘๐๗ พระบุญสารัตน์ โอวาทกฺขโม กันเข็ม ๒๔ มหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม นครปฐม ๑๒๖๐ ป.ธ.๓ ๒๕๔๐
๑๑๑๘๐๘ พระธิติรัตน์ วราสโย วงศ์พัฒน์ ๒๘ มหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม นครปฐม ๑๒๖๑ ป.ธ.๓ ๒๕๔๐
๑๑๑๘๐๙ สามเณรสิทธิศักดิ์ ตันติสัตตโม ๑๙ มหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม นครปฐม ๑๒๖๒ ป.ธ.๓ ๒๕๔๐
๑๑๑๘๑๐ สามเณรทนงศักดิ์ นันต๊ะเครือ ๑๗ มหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม นครปฐม ๑๒๖๓ ป.ธ.๓ ๒๕๔๐
๑๑๑๘๑๑ สามเณรคมสันต์ อินต๊ะคำ ๑๗ มหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม นครปฐม ๑๒๖๔ ป.ธ.๓ ๒๕๔๐
๑๑๑๘๑๒ สามเณรจันทร์ที นรศรี ๑๖ มหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม นครปฐม ๑๒๖๕ ป.ธ.๓ ๒๕๔๐
๑๑๑๘๑๓ สามเณรทวีศักดิ์ แนบเนียม ๑๕ มหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม นครปฐม ๑๒๖๖ ป.ธ.๓ ๒๕๔๐
๑๑๑๘๑๔ สามเณรเสรี ง้าวเทพนิมิตร ๑๕ มหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม นครปฐม ๑๒๖๗ ป.ธ.๓ ๒๕๔๐
๑๑๑๘๑๕ พระกันดา นาคสิริ ป้องภา ๒๔ มหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม นครปฐม ๑๒๖๘ ป.ธ.๓ ๒๕๔๐
๑๑๑๘๑๖ พระวัชรินทร์ ธมฺมวโร นวลประจวบ ๒๓ ป้อมวิเชียรโชติการาม สมุทรสาคร ๑๒๖๙ ป.ธ.๓ ๒๕๔๐
๑๑๑๘๑๗ พระสมพล รกฺขิตธมฺโม แสนสุข ๒๒ ป้อมวิเชียรโชติการาม สมุทรสาคร ๑๒๗๐ ป.ธ.๓ ๒๕๔๐
๑๑๑๘๑๘ พระบุญเที่ยง อมรรํสี ใจองอาจ ๒๒ ป่าชัยรังสี สมุทรสาคร (ธ) ๑๒๗๑ ป.ธ.๓ ๒๕๔๐
๑๑๑๘๑๙ พระวิทยา กิตฺติญาโณ เฮงซิ้ม ๒๓ บางตะคอย สมุทรสาคร ๑๒๗๒ ป.ธ.๓ ๒๕๔๐
๑๑๑๘๒๐ พระสมชาย สิริธโร ขาวพุ่ม ๒๓ บางปิ้ง สมุทรสาคร ๑๒๗๓ ป.ธ.๓ ๒๕๔๐
๑๑๑๘๒๑ สามเณรวิจิตร เรืองศรี ๑๙ ดอนไก่ดี สมุทรสาคร ๑๒๗๔ ป.ธ.๓ ๒๕๔๐
๑๑๑๘๒๒ พระชาญวิวัฒน์ ชุตินฺธโร เนเรีย ๒๓ ป่าเลไลยก์ สุพรรณบุรี ๑๒๗๕ ป.ธ.๓ ๒๕๔๐
๑๑๑๘๒๓ สามเณรไพบูลย์ หงษ์โต ๑๙ ป่าเลไลยก์ สุพรรณบุรี ๑๒๗๖ ป.ธ.๓ ๒๕๔๐
๑๑๑๘๒๔ พระสมพงษ์ กตปุญฺโญ โฉมงาม ๓๖ สุวรรณภูมิ สุพรรณบุรี ๑๒๗๗ ป.ธ.๓ ๒๕๔๐
๑๑๑๘๒๕ พระวิบูลย์ วิปุโล มีสุข ๓๐ สุวรรณภูมิ สุพรรณบุรี ๑๒๗๘ ป.ธ.๓ ๒๕๔๐
๑๑๑๘๒๖ พระบุญเลิศ อภโย จันทพร ๒๔ สุวรรณภูมิ สุพรรณบุรี ๑๒๗๙ ป.ธ.๓ ๒๕๔๐
๑๑๑๘๒๗ พระบุญเมฆ สิริธมฺโม จาดพันธ์อินทร์ ๒๓ สุวรรณภูมิ สุพรรณบุรี ๑๒๘๐ ป.ธ.๓ ๒๕๔๐
๑๑๑๘๒๘ พระธีรังกูร ฐิตจิตฺโต พุฒชงค์ ๒๐ สุวรรณภูมิ สุพรรณบุรี ๑๒๘๑ ป.ธ.๓ ๒๕๔๐
๑๑๑๘๒๙ สามเณรภาณุมาศ ธรรมโส ๑๖ สุวรรณภูมิ สุพรรณบุรี ๑๒๘๒ ป.ธ.๓ ๒๕๔๐
๑๑๑๘๓๐ สามเณรนิคม ชินวงศ์ ๑๖ สุวรรณภูมิ สุพรรณบุรี ๑๒๘๓ ป.ธ.๓ ๒๕๔๐
๑๑๑๘๓๑ พระทรงพล มหพฺพโล ทับทิมศรี ๒๖ ปราสาททอง สุพรรณบุรี ๑๒๘๔ ป.ธ.๓ ๒๕๔๐
๑๑๑๘๓๒ สามเณรบรรชากร กุมภวงษ์ ๑๖ ปราสาททอง สุพรรณบุรี ๑๒๘๕ ป.ธ.๓ ๒๕๔๐
๑๑๑๘๓๓ สามเณรนาวิน เมืองฮาม ๑๘ สกุณปักษี สุพรรณบุรี ๑๒๘๖ ป.ธ.๓ ๒๕๔๐
๑๑๑๘๓๔ สามเณรธงชัย กองแก้ว ๑๗ สกุณปักษี สุพรรณบุรี ๑๒๘๗ ป.ธ.๓ ๒๕๔๐
๑๑๑๘๓๕ พระสุระ กิตฺติโสภโณ กลิ่นสันเทียะ ๒๔ พยัคฆาราม สุพรรณบุรี ๑๒๘๘ ป.ธ.๓ ๒๕๔๐
๑๑๑๘๓๖ พระสมนึก กิตฺติสมฺปนฺโน ศรียันต์ ๒๙ อู่ทอง สุพรรณบุรี ๑๒๘๙ ป.ธ.๓ ๒๕๔๐
๑๑๑๘๓๗ พระสมชาย ขนฺติธโร นิยม ๒๔ อู่ทอง สุพรรณบุรี ๑๒๙๐ ป.ธ.๓ ๒๕๔๐
๑๑๑๘๓๘ พระธงชัย อธิสีโล พุ่มดารา ๓๒ ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี ๑๒๙๑ ป.ธ.๓ ๒๕๔๐
๑๑๑๘๓๙ สามเณรแสนคม สร้อยเสนา ๑๖ วังคัน สุพรรณบุรี ๑๒๙๒ ป.ธ.๓ ๒๕๔๐
๑๑๑๘๔๐ พระครูปลัดดำรงศักดิ์ อภิปุญฺโญ โกศลสมพลกิจ ๓๑ ๑๑ เกาะหลัก ประจวบคีรีขันธ์ ๑๒๙๓ ป.ธ.๓ ๒๕๔๐
๑๑๑๘๔๑ สามเณรคมกฤช ศรียะพงษ์ ๑๘ ธรรมิการาม ประจวบคีรีขันธ์ (ธ) ๑๒๙๔ ป.ธ.๓ ๒๕๔๐
๑๑๑๘๔๒ สามเณรสาคร บุญคง ๑๘ ธรรมิการาม ประจวบคีรีขันธ์ (ธ) ๑๒๙๕ ป.ธ.๓ ๒๕๔๐
๑๑๑๘๔๓ สามเณรอุดร นิลเพชร ๑๘ ธรรมิการาม ประจวบคีรีขันธ์ (ธ) ๑๒๙๖ ป.ธ.๓ ๒๕๔๐
๑๑๑๘๔๔ สามเณรสุทธิชัย ดาน้อย ๑๖ ธรรมิการาม ประจวบคีรีขันธ์ (ธ) ๑๒๙๗ ป.ธ.๓ ๒๕๔๐
๑๑๑๘๔๕ สามเณรเสกสรร สุรณรงค์ ๑๖ ธรรมิการาม ประจวบคีรีขันธ์ (ธ) ๑๒๙๘ ป.ธ.๓ ๒๕๔๐
๑๑๑๘๔๖ สามเณรไพรวัลย์ น้อยรักษา ๑๕ ธรรมิการาม ประจวบคีรีขันธ์ (ธ) ๑๒๙๙ ป.ธ.๓ ๒๕๔๐
๑๑๑๘๔๗ สามเณรอาคม แก้วบุรี ๑๕ ธรรมิการาม ประจวบคีรีขันธ์ (ธ) ๑๓๐๐ ป.ธ.๓ ๒๕๔๐
๑๑๑๘๔๘ พระเจริญศักดิ์ จกฺกธมฺโม ลำทะแย ๒๖ คลองวาฬ ประจวบคีรีขันธ์ ๑๓๐๑ ป.ธ.๓ ๒๕๔๐
๑๑๑๘๔๙ พระเจษฎา อุชุจาโร เกตุสยาย ๒๓ คลองวาฬ ประจวบคีรีขันธ์ ๑๓๐๒ ป.ธ.๓ ๒๕๔๐
๑๑๑๘๕๐ พระสัญญา สิทฺธิญาโณ นาคโชติ ๓๐ คลองวาฬ ประจวบคีรีขันธ์ ๑๓๐๓ ป.ธ.๓ ๒๕๔๐
๑๑๑๘๕๑ สามเณรอภิชาติ ทันจิตร ๑๘ คลองวาฬ ประจวบคีรีขันธ์ ๑๓๐๔ ป.ธ.๓ ๒๕๔๐
๑๑๑๘๕๒ สามเณรพนา พูนทอง ๑๘ คลองวาฬ ประจวบคีรีขันธ์ ๑๓๐๕ ป.ธ.๓ ๒๕๔๐
๑๑๑๘๕๓ สามเณรนพดล มั่นคง ๑๖ คลองวาฬ ประจวบคีรีขันธ์ ๑๓๐๖ ป.ธ.๓ ๒๕๔๐
๑๑๑๘๕๔ สามเณรแพรว เถื่อนกุล ๑๖ ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ ๑๓๐๗ ป.ธ.๓ ๒๕๔๐
๑๑๑๘๕๕ พระวีรชัย วิชฺชาวิริโย วังนิล ๒๕ คงคารามวรวิหาร เพชรบุรี ๑๓๐๘ ป.ธ.๓ ๒๕๔๐
๑๑๑๘๕๖ พระอติศักดิ์ อภิลาโภ บุญชู ๒๘ คงคารามวรวิหาร เพชรบุรี ๑๓๐๙ ป.ธ.๓ ๒๕๔๐
๑๑๑๘๕๗ สามเณรดำรงค์พันธ์ ใจห้าว ๑๖ คงคารามวรวิหาร เพชรบุรี ๑๓๑๐ ป.ธ.๓ ๒๕๔๐
๑๑๑๘๕๘ สามเณรธรรมรัตน์ ภารเพลิง ๑๗ ไร่ดอน เพชรบุรี ๑๓๑๑ ป.ธ.๓ ๒๕๔๐
๑๑๑๘๕๙ สามเณรธงชัย ชินขุนทด ๑๘ ไสกระดาน เพชรบุรี ๑๓๑๒ ป.ธ.๓ ๒๕๔๐
๑๑๑๘๖๐ สามเณรปิยะ บูชา ๑๗ ไสกระดาน เพชรบุรี ๑๓๑๓ ป.ธ.๓ ๒๕๔๐
๑๑๑๘๖๑ สามเณรทิน บงพันธ์แก้ว ๑๗ ไสกระดาน เพชรบุรี ๑๓๑๔ ป.ธ.๓ ๒๕๔๐
๑๑๑๘๖๒ สามเณรโทน สารศาสตร์ ๑๗ ไสกระดาน เพชรบุรี ๑๓๑๕ ป.ธ.๓ ๒๕๔๐
๑๑๑๘๖๓ สามเณรวรษา บูชา ๑๖ ไสกระดาน เพชรบุรี ๑๓๑๖ ป.ธ.๓ ๒๕๔๐
๑๑๑๘๖๔ สามเณรพิจิตย์ เขตขันธ์ ๑๖ ไสกระดาน เพชรบุรี ๑๓๑๗ ป.ธ.๓ ๒๕๔๐
๑๑๑๘๖๕ สามเณรจตุพล มหิมา ๑๖ ไสกระดาน เพชรบุรี ๑๓๑๘ ป.ธ.๓ ๒๕๔๐
๑๑๑๘๖๖ สามเณรศุขภเศษ อุดติลา ๑๖ ไสกระดาน เพชรบุรี ๑๓๑๙ ป.ธ.๓ ๒๕๔๐
๑๑๑๘๖๗ สามเณรนิคม เขตขันธ์ ๑๖ ไสกระดาน เพชรบุรี ๑๓๒๐ ป.ธ.๓ ๒๕๔๐
๑๑๑๘๖๘ สามเณรไผ่ล้อม ลาดบาศรี ๑๖ ไสกระดาน เพชรบุรี ๑๓๒๑ ป.ธ.๓ ๒๕๔๐
๑๑๑๘๖๙ สามเณรสำฤทธิ์ พ่อสาร ๑๖ ไสกระดาน เพชรบุรี ๑๓๒๒ ป.ธ.๓ ๒๕๔๐
๑๑๑๘๗๐ สามเณรวีรชัย วันนุบล ๑๕ ไสกระดาน เพชรบุรี ๑๓๒๓ ป.ธ.๓ ๒๕๔๐
๑๑๑๘๗๑ สามเณรทฤษดี ปุริกรณ์ ๑๕ ไสกระดาน เพชรบุรี ๑๓๒๔ ป.ธ.๓ ๒๕๔๐
๑๑๑๘๗๒ สามเณรวินัย กะชา ๑๕ ไสกระดาน เพชรบุรี ๑๓๒๕ ป.ธ.๓ ๒๕๔๐
๑๑๑๘๗๓ สามเณรสุรพงษ์ โพธิ์แสนหลี ๑๕ ไสกระดาน เพชรบุรี ๑๓๒๖ ป.ธ.๓ ๒๕๔๐
๑๑๑๘๗๔ สามเณรอนุรักษ์ จำนง ๑๕ ไสกระดาน เพชรบุรี ๑๓๒๗ ป.ธ.๓ ๒๕๔๐
๑๑๑๘๗๕ สามเณรคมเดช คำมีวงษ์ ๑๕ ไสกระดาน เพชรบุรี ๑๓๒๘ ป.ธ.๓ ๒๕๔๐
๑๑๑๘๗๖ สามเณรสุนิน เทพพล ๑๔ ไสกระดาน เพชรบุรี ๑๓๒๙ ป.ธ.๓ ๒๕๔๐
๑๑๑๘๗๗ พระศักดิ์ชัย กตธมฺโม เปลี่ยนไธสง ๒๑ มหาธาตุวรวิหาร ราชบุรี ๑๓๓๐ ป.ธ.๓ ๒๕๔๐
๑๑๑๘๗๘ พระวีรพงศ์ วีรวํโส จันทนะโสตถิ์ ๓๐ เขาวัง ราชบุรี ๑๓๓๑ ป.ธ.๓ ๒๕๔๐
๑๑๑๘๗๙ พระอนุรักษ์ อนุรกฺโข กองภู ๒๘ สุรชายาราม ราชบุรี (ธ) ๑๓๓๒ ป.ธ.๓ ๒๕๔๐
๑๑๑๘๘๐ พระแดนไทย นิรามโย จ้อยจีด ๒๑ อริยวงศาราม ราชบุรี (ธ) ๑๓๓๓ ป.ธ.๓ ๒๕๔๐
๑๑๑๘๘๑ สามเณรชลธี สุขรอบ ๑๗ อริยวงศาราม ราชบุรี (ธ) ๑๓๓๔ ป.ธ.๓ ๒๕๔๐
๑๑๑๘๘๒ สามเณรแอ็ด จารัตน์ ๑๗ อริยวงศาราม ราชบุรี (ธ) ๑๓๓๕ ป.ธ.๓ ๒๕๔๐
๑๑๑๘๘๓ สามเณรไพฑูรย์ สมยิ่ง ๑๗ อริยวงศาราม ราชบุรี (ธ) ๑๓๓๖ ป.ธ.๓ ๒๕๔๐
๑๑๑๘๘๔ สามเณรสมควร แก้วทาสี ๑๗ อริยวงศาราม ราชบุรี (ธ) ๑๓๓๗ ป.ธ.๓ ๒๕๔๐
๑๑๑๘๘๕ สามเณรจลันจักร อายุยืน ๑๖ อริยวงศาราม ราชบุรี (ธ) ๑๓๓๘ ป.ธ.๓ ๒๕๔๐
๑๑๑๘๘๖ สามเณรดีเด่น เรืองแสง ๑๖ อริยวงศาราม ราชบุรี (ธ) ๑๓๓๙ ป.ธ.๓ ๒๕๔๐
๑๑๑๘๘๗ พระประหยัด วิสาโร วงศ์วิไล ๕๙ ๑๐ บ้านโป่ง ราชบุรี ๑๓๔๐ ป.ธ.๓ ๒๕๔๐
๑๑๑๘๘๘ พระพรชัย คุณวโร หงษ์เจริญ ๒๓ บ้านโป่ง ราชบุรี ๑๓๔๑ ป.ธ.๓ ๒๕๔๐
๑๑๑๘๘๙ สามเณรอินทชัย สินน้อย ๑๙ บ้านโป่ง ราชบุรี ๑๓๔๒ ป.ธ.๓ ๒๕๔๐
๑๑๑๘๙๐ สามเณรประเทือง วงค์สอนตาล ๑๖ บ้านโป่ง ราชบุรี ๑๓๔๓ ป.ธ.๓ ๒๕๔๐
๑๑๑๘๙๑ พระธวัช สิริวุฑฺโฒ ทักษิณาวุฒิ ๒๘ บัวงาม ราชบุรี ๑๓๔๔ ป.ธ.๓ ๒๕๔๐
๑๑๑๘๙๒ พระชิต เขมปญฺโญ วันทอง ๓๒ บัวงาม ราชบุรี ๑๓๔๕ ป.ธ.๓ ๒๕๔๐
๑๑๑๘๙๓ พระสุรัตน์ ธมฺมรโส เกิดโตนด ๓๐ บัวงาม ราชบุรี ๑๓๔๖ ป.ธ.๓ ๒๕๔๐
๑๑๑๘๙๔ พระสุชาติ สุชาโต แย้มกลัด ๒๙ บัวงาม ราชบุรี ๑๓๔๗ ป.ธ.๓ ๒๕๔๐
๑๑๑๘๙๕ สามเณรนที มีผล ๑๗ บัวงาม ราชบุรี ๑๓๔๘ ป.ธ.๓ ๒๕๔๐
๑๑๑๘๙๖ สามเณรอมรเทพ ผาบุตร ๑๖ บัวงาม ราชบุรี ๑๓๔๙ ป.ธ.๓ ๒๕๔๐
๑๑๑๘๙๗ พระจิราพันธ์ วรเกตุ ธรรมชุณหนนท์ ๓๙ หลวงพ่อสดฯ ราชบุรี ๑๓๕๐ ป.ธ.๓ ๒๕๔๐
๑๑๑๘๙๘ พระสุธี สุวณฺโณ เจียมดี ๒๖ หลวงพ่อสดฯ ราชบุรี ๑๓๕๑ ป.ธ.๓ ๒๕๔๐
๑๑๑๘๙๙ พระนพพร คนฺธสีโล บุญรอด ๒๖ หลวงพ่อสดฯ ราชบุรี ๑๓๕๒ ป.ธ.๓ ๒๕๔๐
๑๑๑๙๐๐ พระสุบรรย์ สุธีโร ทุมสิงห์ ๒๖ หลวงพ่อสดฯ ราชบุรี ๑๓๕๓ ป.ธ.๓ ๒๕๔๐
๑๑๑๙๐๑ พระกังวาล ธีรธมฺโม ศรชัย ๒๖ หลวงพ่อสดฯ ราชบุรี ๑๓๕๔ ป.ธ.๓ ๒๕๔๐
๑๑๑๙๐๒ พระสุนิติ สิริวณฺโณ ทันชม ๒๔ หลวงพ่อสดฯ ราชบุรี ๑๓๕๕ ป.ธ.๓ ๒๕๔๐
๑๑๑๙๐๓ พระพิเชษฐ กนฺตเชฏฺโฐ ซึ่งหทัย ๓๐ หลวงพ่อสดฯ ราชบุรี ๑๓๕๖ ป.ธ.๓ ๒๕๔๐
๑๑๑๙๐๔ พระจินตวัฒน์ จารุวฑฺฒโน วิจารณ์ปรีชา ๒๕ หลวงพ่อสดฯ ราชบุรี ๑๓๕๗ ป.ธ.๓ ๒๕๔๐
๑๑๑๙๐๕ พระอิศเรศ โรจนสิริ ดิษฐประเสริฐ ๒๑ หลวงพ่อสดฯ ราชบุรี ๑๓๕๘ ป.ธ.๓ ๒๕๔๐
๑๑๑๙๐๖ สามเณรธีรชัย เรือนเนตร ๑๘ หลวงพ่อสดฯ ราชบุรี ๑๓๕๙ ป.ธ.๓ ๒๕๔๐
๑๑๑๙๐๗ พระบุญช่วย ปิยธมฺโม รักอยู่ ๒๔ โชติทายการาม ราชบุรี ๑๓๖๐ ป.ธ.๓ ๒๕๔๐
๑๑๑๙๐๘ พระอำนวย นาควโร นิลพัฒน์ ๔๖ เพชรสมุทร สมุทรสงคราม ๑๓๖๑ ป.ธ.๓ ๒๕๔๐
๑๑๑๙๐๙ พระชาญชัย วิชฺชโย สันติพิทักษ์วงศ์ ๓๐ เพชรสมุทร สมุทรสงคราม ๑๓๖๒ ป.ธ.๓ ๒๕๔๐
๑๑๑๙๑๐ พระบุญมี เขมรโต พวงยอด ๒๙ เพชรสมุทร สมุทรสงคราม ๑๓๖๓ ป.ธ.๓ ๒๕๔๐
๑๑๑๙๑๑ พระเกียรติศักดิ์ ฌานสุโภ แก้ววงษ์ ๒๖ เพชรสมุทร สมุทรสงคราม ๑๓๖๔ ป.ธ.๓ ๒๕๔๐
๑๑๑๙๑๒ พระวันชัย อุฏฺฐาโน แซ่เล้า ๒๔ เพชรสมุทร สมุทรสงคราม ๑๓๖๕ ป.ธ.๓ ๒๕๔๐
๑๑๑๙๑๓ พระสมจิตร ตปคุโณ คำอุดม ๒๔ เพชรสมุทร สมุทรสงคราม ๑๓๖๖ ป.ธ.๓ ๒๕๔๐
๑๑๑๙๑๔ พระสุริยา อาจิตปุญฺโญ มากวิสัย ๒๗ ขันเงิน ชุมพร ๑๓๖๗ ป.ธ.๓ ๒๕๔๐
๑๑๑๙๑๕ พระสุดสาคร สุธมฺโม เขี่ยวอ่ำ ๒๔ ขันเงิน ชุมพร ๑๓๖๘ ป.ธ.๓ ๒๕๔๐
๑๑๑๙๑๖ พระวีรกุล อคฺควํโส คำจันทราช ๒๓ ขันเงิน ชุมพร ๑๓๖๙ ป.ธ.๓ ๒๕๔๐
๑๑๑๙๑๗ สามเณรชลตรี แตงอ่อน ๒๒ ขันเงิน ชุมพร ๑๓๗๐ ป.ธ.๓ ๒๕๔๐
๑๑๑๙๑๘ สามเณรจิณณวัตร ยวงเลิศ ๑๗ ขันเงิน ชุมพร ๑๓๗๑ ป.ธ.๓ ๒๕๔๐
๑๑๑๙๑๙ สามเณรชัยศิลป์ แสงสว่าง ๑๕ ขันเงิน ชุมพร ๑๓๗๒ ป.ธ.๓ ๒๕๔๐
๑๑๑๙๒๐ สามเณรอดิศร จันทรักษ์ ๑๔ ขันเงิน ชุมพร ๑๓๗๓ ป.ธ.๓ ๒๕๔๐
๑๑๑๙๒๑ พระบุญถม สีลคุโณ ศิลาเกษ ๒๕ ด่านประชากร ชุมพร ๑๓๗๔ ป.ธ.๓ ๒๕๔๐
๑๑๑๙๒๒ สามเณรณรงค์ ชัยมงคล ๑๙ แจ้ง นครศรีธรรมราช ๑๓๗๕ ป.ธ.๓ ๒๕๔๐
๑๑๑๙๒๓ สามเณรสมโชค โรจนมณี ๑๗ แจ้ง นครศรีธรรมราช ๑๓๗๖ ป.ธ.๓ ๒๕๔๐
๑๑๑๙๒๔ สามเณรณรงค์ฤทธิ์ ยอดแก้ว ๑๗ จันทาราม นครศรีธรรมราช ๑๓๗๗ ป.ธ.๓ ๒๕๔๐
๑๑๑๙๒๕ พระมะรุด ฐิตธมฺโม สุระพันธ์ ๓๒ ๑๒ สระเรียง นครศรีธรรมราช ๑๓๗๘ ป.ธ.๓ ๒๕๔๐
๑๑๑๙๒๖ สามเณรราเชน จันทมาศ ๑๖ วังตะวันตก นครศรีธรรมราช ๑๓๗๙ ป.ธ.๓ ๒๕๔๐
๑๑๑๙๒๗ สามเณรศิลนนท์ ราพฤทธิ์ ๒๐ มะนาวหวาน นครศรีธรรมราช ๑๓๘๐ ป.ธ.๓ ๒๕๔๐
๑๑๑๙๒๘ สามเณรเพชรชาติ เพชรสังข์ ๑๘ มะนาวหวาน นครศรีธรรมราช ๑๓๘๑ ป.ธ.๓ ๒๕๔๐
๑๑๑๙๒๙ สามเณรจรูญศักดิ์ ชูยงค์ ๑๘ มะนาวหวาน นครศรีธรรมราช ๑๓๘๒ ป.ธ.๓ ๒๕๔๐
๑๑๑๙๓๐ สามเณรสาโรจน์ พิบูลย์ ๑๗ มะนาวหวาน นครศรีธรรมราช ๑๓๘๓ ป.ธ.๓ ๒๕๔๐
๑๑๑๙๓๑ พระโสพิทร์ อินฺทโสภิโต แซ่ภู่ ๒๔ พระมหาธาตุ นครศรีธรรมราช (ธ) ๑๓๘๔ ป.ธ.๓ ๒๕๔๐
๑๑๑๙๓๒ พระไมตรี ปภารตโน ไกรแก้ว ๒๕ พระมหาธาตุ นครศรีธรรมราช (ธ) ๑๓๘๕ ป.ธ.๓ ๒๕๔๐
๑๑๑๙๓๓ พระเรืองเดช ฐานธมฺโม นาคดุก ๒๘ พัฒนาราม สุราษฎร์ธานี ๑๓๘๖ ป.ธ.๓ ๒๕๔๐
๑๑๑๙๓๔ สามเณรดำรัส อินธิเดช ๑๖ พัฒนาราม สุราษฎร์ธานี ๑๓๘๗ ป.ธ.๓ ๒๕๔๐
๑๑๑๙๓๕ พระสารกิจ โชติธมฺโม ทองใสเกลี้ยง ๒๓ สุคนธาวาส สุราษฎร์ธานี ๑๓๘๘ ป.ธ.๓ ๒๕๔๐
๑๑๑๙๓๖ สามเณรเมืองสุข สุพรรณ ๑๘ โพธิ์ สุราษฎร์ธานี ๑๓๘๙ ป.ธ.๓ ๒๕๔๐
๑๑๑๙๓๗ พระสายัณห์ ธมฺมวํโส ยลธรรม์ธรรม ๒๘ ธรรมบูชา สุราษฎร์ธานี (ธ) ๑๓๙๐ ป.ธ.๓ ๒๕๔๐
๑๑๑๙๓๘ พระสุพร สนฺติกโร พร้าวเอียด ๒๔ ธรรมบูชา สุราษฎร์ธานี (ธ) ๑๓๙๑ ป.ธ.๓ ๒๕๔๐
๑๑๑๙๓๙ พระกุณฑล กลฺยาโณ ชูจันทร์ ๒๔ ธรรมบูชา สุราษฎร์ธานี (ธ) ๑๓๙๒ ป.ธ.๓ ๒๕๔๐
๑๑๑๙๔๐ สามเณรสุรชัย ศรีเมือง ๑๕ แก้วโกรวาราม กระบี่ ๑๓๙๓ ป.ธ.๓ ๒๕๔๐
๑๑๑๙๔๑ สามเณรวันชัย ทศสุวรรณ ๒๐ วิชิตสังฆาราม ภูเก็ต ๑๓๙๔ ป.ธ.๓ ๒๕๔๐
๑๑๑๙๔๒ สามเณรประยุทธ ภัคดีวุธ ๑๗ วิชิตสังฆาราม ภูเก็ต ๑๓๙๕ ป.ธ.๓ ๒๕๔๐
๑๑๑๙๔๓ สามเณรสมพร วงศ์ศรีแก้ว ๑๖ วิชิตสังฆาราม ภูเก็ต ๑๓๙๖ ป.ธ.๓ ๒๕๔๐
๑๑๑๙๔๔ สามเณรมานิต วิชิต ๑๖ วิชิตสังฆาราม ภูเก็ต ๑๓๙๗ ป.ธ.๓ ๒๕๔๐
๑๑๑๙๔๕ สามเณรดำรงศักดิ์ เกิดชื่น ๒๐ พระนางสร้าง ภูเก็ต ๑๓๙๘ ป.ธ.๓ ๒๕๔๐
๑๑๑๙๔๖ พระประยุทธ ปริสุทฺโธ สิงห์อินทร์ ๒๓ ท่าเรือ ภูเก็ต ๑๓๙๙ ป.ธ.๓ ๒๕๔๐
๑๑๑๙๔๗ สามเณรสัมพันธ์ ช่วยเทศ ๒๐ ท่าเรือ ภูเก็ต ๑๔๐๐ ป.ธ.๓ ๒๕๔๐
๑๑๑๙๔๘ สามเณรเศกสันต์ รักสม ๒๐ ท่าเรือ ภูเก็ต ๑๔๐๑ ป.ธ.๓ ๒๕๔๐
๑๑๑๙๔๙ พระวรรณลภ ปนาโท ชุมแสง ๓๐ ราษฎร์บูรณะ ปัตตานี ๑๔๐๒ ป.ธ.๓ ๒๕๔๐
๑๑๑๙๕๐ พระพิชิต อตฺตสาโร ปุยรุก ๓๐ ราษฎร์บูรณะ ปัตตานี ๑๔๐๓ ป.ธ.๓ ๒๕๔๐
๑๑๑๙๕๑ พระเติม จารุวณฺโณ โทบุรี ๒๘ ราษฎร์บูรณะ ปัตตานี ๑๔๐๔ ป.ธ.๓ ๒๕๔๐
๑๑๑๙๕๒ พระไพศาล ปสนฺนจิตฺโต โสภา ๒๖ ราษฎร์บูรณะ ปัตตานี ๑๔๐๕ ป.ธ.๓ ๒๕๔๐
๑๑๑๙๕๓ พระนรินทร์ สุมโน ประสงพงศ์ ๒๕ ราษฎร์บูรณะ ปัตตานี ๑๔๐๖ ป.ธ.๓ ๒๕๔๐
๑๑๑๙๕๔ สามเณรจันทร์ ทามูล ๒๐ ราษฎร์บูรณะ ปัตตานี ๑๔๐๗ ป.ธ.๓ ๒๕๔๐
๑๑๑๙๕๕ สามเณรมงคล เพชรรัตน์ ๒๐ ราษฎร์บูรณะ ปัตตานี ๑๔๐๘ ป.ธ.๓ ๒๕๔๐
๑๑๑๙๕๖ พระสุรินทร์ ปญฺญาปทีโป ศิลปมะโย ๒๖ พุทธภูมิ ยะลา ๑๔๐๙ ป.ธ.๓ ๒๕๔๐
๑๑๑๙๕๗ สามเณรสมศักดิ์ เฉื่อยทอง ๑๗ พุทธภูมิ ยะลา ๑๔๑๐ ป.ธ.๓ ๒๕๔๐
๑๑๑๙๕๘ สามเณรวัชระ จันทรัตน์ ๑๕ พุทธภูมิ ยะลา ๑๔๑๑ ป.ธ.๓ ๒๕๔๐
๑๑๑๙๕๙ พระสุริวัฒน์ อคฺคชาโต อัคคชาติ ๒๒ สิริปุณณาราม ยะลา ๑๔๑๒ ป.ธ.๓ ๒๕๔๐
๑๑๑๙๖๐ สามเณรประไพ วรรณบล ๑๖ สิริปุณณาราม ยะลา ๑๔๑๓ ป.ธ.๓ ๒๕๔๐
๑๑๑๙๖๑ สามเณรเพื่อน สุขเฉลิม ๑๘ สิริปุณณาราม ยะลา ๑๔๑๔ ป.ธ.๓ ๒๕๔๐
๑๑๑๙๖๒ พระประเสริฐ โยคมุตฺโต บัวสม ๓๔ คูหาสวรรค์ พัทลุง ๑๔๑๕ ป.ธ.๓ ๒๕๔๐
๑๑๑๙๖๓ สามเณรอุดมเดช ทองมา ๒๒ คูหาสวรรค์ พัทลุง ๑๔๑๖ ป.ธ.๓ ๒๕๔๐
๑๑๑๙๖๔ พระอาทิตย์ อาทิตฺโต รอดภาษา ๒๗ โคกคีรี พัทลุง ๑๔๑๗ ป.ธ.๓ ๒๕๔๐
๑๑๑๙๖๕ พระจำรูญ สารธมฺโม สารโมฬี ๓๒ ๑๐ ไทรห้อย พัทลุง ๑๔๑๘ ป.ธ.๓ ๒๕๔๐
๑๑๑๙๖๖ สามเณรชาลี แซ่โฮ่ ๑๕ ธรรมโฆษณ์ สงขลา ๑๔๑๙ ป.ธ.๓ ๒๕๔๐
๑๑๑๙๖๗ พระสมพร ฐิตเมโธ อ่อนขวัญเพชร ๒๔ หงษ์ประดิษฐาราม สงขลา ๑๔๒๐ ป.ธ.๓ ๒๕๔๐
๑๑๑๙๖๘ สามเณรวชิรศักดิ์ บุญทองแก้ว ๒๓ หงษ์ประดิษฐาราม สงขลา ๑๔๒๑ ป.ธ.๓ ๒๕๔๐
๑๑๑๙๖๙ สามเณรสุธี ไชยสุริยา ๑๘ หงษ์ประดิษฐาราม สงขลา ๑๔๒๒ ป.ธ.๓ ๒๕๔๐
๑๑๑๙๗๐ สามเณรวิมล คำชมภู ๑๘ หาดใหญ่สิตาราม สงขลา ๑๔๒๓ ป.ธ.๓ ๒๕๔๐
๑๑๑๙๗๑ สามเณรต่อง ไวยะเลิศ ๑๗ หาดใหญ่สิตาราม สงขลา ๑๔๒๔ ป.ธ.๓ ๒๕๔๐
๑๑๑๙๗๒ สามเณรเพชรใจ สุวรรณรัตน์ ๑๙ ราษฎร์บำรุง สงขลา ๑๔๒๕ ป.ธ.๓ ๒๕๔๐
๑๑๑๙๗๓ พระพรหมา ธมฺมานนฺโท แดงเทโพธิ์ ๒๘ ในวัง สงขลา ๑๔๒๖ ป.ธ.๓ ๒๕๔๐
๑๑๑๙๗๔ สามเณรสุพัฒน์ เทาศิริ ๑๘ ในวัง สงขลา ๑๔๒๗ ป.ธ.๓ ๒๕๔๐
๑๑๑๙๗๕ สามเณรสุจันทร์ บุญตา ๑๓ ในวัง สงขลา ๑๔๒๘ ป.ธ.๓ ๒๕๔๐
๑๑๑๙๗๖ สามเณรพนม กัณทาสี ๑๙ จักรวรรดิราชาวาส จักรวรรดิราชาวาส ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๑๙๗๗ สามเณรสมบัติ หนองหงอก ๑๘ จักรวรรดิราชาวาส จักรวรรดิราชาวาส ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๑๙๗๘ สามเณรธัญญาลักษณ์ แสนโคตร ๑๘ จักรวรรดิราชาวาส จักรวรรดิราชาวาส ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๑๙๗๙ สามเณรณรงค์ศักดิ์ ทองบาง ๑๗ จักรวรรดิราชาวาส จักรวรรดิราชาวาส ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๑๙๘๐ สามเณรบุญลือ ตาสันเทียะ ๑๖ จักรวรรดิราชาวาส จักรวรรดิราชาวาส ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๑๙๘๑ พระมหาสนั่น อุตฺตมเสฏฺโฐ ประเสริฐ ๒๑ ชนะสงคราม วัดชนะสงคราม ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๑๙๘๒ สามเณรธงชัย กมลช่วง ๑๘ ชนะสงคราม วัดชนะสงคราม ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๑๙๘๓ สามเณรจรัส วิรัชมงคลศรี ๑๘ ชนะสงคราม วัดชนะสงคราม ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๑๙๘๔ สามเณรธานินทร์ คงคา ๑๘ ชนะสงคราม วัดชนะสงคราม ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๑๙๘๕ สามเณรจํานงค์ นวนิยม ๑๗ ชนะสงคราม วัดชนะสงคราม ๑๐ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๑๙๘๖ สามเณรโชคชัย ไชยแสง ๑๗ ชนะสงคราม วัดชนะสงคราม ๑๑ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๑๙๘๗ สามเณรอาคม รัตนวงศ์ ๑๗ ชนะสงคราม วัดชนะสงคราม ๑๒ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๑๙๘๘ สามเณรเชวง เบิกบาน ๑๗ ชนะสงคราม วัดชนะสงคราม ๑๓ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๑๙๘๙ พระมหาสุริยา อภิวฑฺฒโน มะสันเทียะ ๒๘ ใหม่อมตรส วัดชนะสงคราม ๑๔ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๑๙๙๐ พระมหาสันติ ปิยสีโล แขกเทพ ๒๓ กระโจมทอง วัดชนะสงคราม ๑๕ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๑๙๙๑ สามเณรหนูกานต์ ชาวดร ๑๗ ไตรมิตรวิทยาราม วัดไตรมิตรวิทยาราม ๑๖ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๑๙๙๒ สามเณรอริยะ ละดาดาษ ๑๗ ไตรมิตรวิทยาราม วัดไตรมิตรวิทยาราม ๑๗ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๑๙๙๓ สามเณรสายัญ ศรีสร้อย ๑๗ ไตรมิตรวิทยาราม วัดไตรมิตรวิทยาราม ๑๘ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๑๙๙๔ สามเณรจักรพงษ์ วิเศษสกุล ๑๙ ไตรมิตรวิทยาราม วัดไตรมิตรวิทยาราม ๑๙ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๑๙๙๕ พระมหาอนันต์ อินฺทปญฺโญ คําสงค์ ๒๑ นรนาถสุนทริการาม วัดนรนาถสุนทริการาม ๒๐ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๑๙๙๖ สามเณรเสถียร บุรีขันธ์ ๑๘ นรนาถสุนทริการาม วัดนรนาถสุนทริการาม ๒๑ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๑๙๙๗ สามเณรปิติวัฒน์ มานะพิมพ์ ๑๗ นรนาถสุนทริการาม วัดนรนาถสุนทริการาม ๒๒ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๑๙๙๘ สามเณรปิยพงษ์ เกิดศรี ๑๗ นรนาถสุนทริการาม วัดนรนาถสุนทริการาม ๒๓ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๑๙๙๙ สามเณรสําราญ โชติมุข ๑๙ บพิตรพิมุข วัดบพิตรพิมุข ๒๔ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๐๐๐ สามเณรประสงค์ วงศ์ชะอุ่ม ๑๘ บพิตรพิมุข วัดบพิตรพิมุข ๒๕ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook