ชื่อ :
ฉายา :

นามสกุล :
ชั้น :

วัด :
สำนักเรียน :

พ.ศ. :
ครั้งที่สอบ :

ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
นามสกุล
อายุ
พรรษา
วัด
สำนักเรียน
เลขที่
ชั้น
พ.ศ.
ครั้งที่สอบ
๑๑๒๐๐๑ สามเณรสน ชาระมาตย์ ๑๗ บพิตรพิมุข วัดบพิตรพิมุข ๒๖ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๐๐๒ สามเณรเพลินจิตร เกตุศิริ ๑๗ บพิตรพิมุข วัดบพิตรพิมุข ๒๗ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๐๐๓ สามเณรปรีชา บัวขาว ๑๖ บพิตรพิมุข วัดบพิตรพิมุข ๒๘ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๐๐๔ สามเณรสุรัตน์ เย็นเสมอ ๑๖ บพิตรพิมุข วัดบพิตรพิมุข ๒๙ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๐๐๕ พระมหาสุทัศน์ ฐิติโก คลองตาเนิน ๒๕ ชุมพลสวรรค์ วัดบพิตรพิมุข ๓๐ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๐๐๖ สามเณรสุดเนต สวงออน ๑๗ บรมนิวาส วัดบรมนิวาส ๓๑ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๐๐๗ พระมหาประเสริฐ ปสิฏฺโฐ สรกุล ๖๑ ๑๑ บรมนิเวศวิหาร วัดบวรนิเวศวิหาร ๓๒ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๐๐๘ พระมหาสมโภชน์ ญาณสิทฺโธ บัวหลวง ๒๙ ราชประดิษฐ์ฯ วัดบวรนิเวศวิหาร ๓๓ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๐๐๙ สามเณรสํารวย บุญทัน ๒๐ บวรมงคล วัดบวรนิเวศวิหาร ๓๔ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๐๑๐ สามเณรสิงห์ อินทร์ปาน ๑๘ เบญจมบพิตร วัดเบญจมบพิตร ๓๕ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๐๑๑ พระมหาบุรี อธิปญฺโญ สมจิตร ๓๔ ๑๔ เทวราชกุญชร วัดเบญจมบพิตร ๓๖ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๐๑๒ สามเณรชาตรี องอาจ ๒๐ สุคันธาราม วัดเบญจมบพิตร ๓๗ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๐๑๓ สามเณรจักรกฤษณ์ เมามีจันทร์ ๑๙ จอมสุดาราม วัดเบญจมบพิตร ๓๘ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๐๑๔ พระมหาสมเดช สนฺตจิตฺโต พลเสน ๓๗ ๑๒ สวัสดิวารีสีมาราม วัดเบญจมบพิตร ๓๙ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๐๑๕ สามเณรทวี หนูพันธ์ ๑๘ สวัสดิวารีสีมาราม วัดเบญจมบพิตร ๔๐ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๐๑๖ สามเณรยุทธ ปินใจ ๒๑ ปทุมคงคา วัดปทุมคงคา ๔๑ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๐๑๗ สามเณรมานัส รําพึงกิจ ๒๐ ปทุมคงคา วัดปทุมคงคา ๔๒ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๐๑๘ สามเณรพนารินทร์ แก้วเกตุ ๑๙ ปทุมคงคา วัดปทุมคงคา ๔๓ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๐๑๙ สามเณรวิสาตย์ ศีรษะดี ๑๙ ปทุมคงคา วัดปทุมคงคา ๔๔ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๐๒๐ สามเณรพยุงศักดิ์ ขันบรรจง ๑๙ ปทุมคงคา วัดปทุมคงคา ๔๕ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๐๒๑ พระมหาพิชิต สุวิชิโต เชษฐรัมย์ ๒๒ ปทุมวนาราม วัดปทุมวนาราม ๔๖ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๐๒๒ สามเณรสหชาติ แสนอินทร์ ๑๙ ปทุมวนาราม วัดปทุมวนาราม ๔๗ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๐๒๓ สามเณรคาลชิต เชื้อจำพร ๑๙ ปทุมวนาราม วัดปทุมวนาราม ๔๘ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๐๒๔ สามเณรวรายุทธ หลักคํา ๑๗ ปทุมวนาราม วัดปทุมวนาราม ๔๙ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๐๒๕ สามเณรวิชัย แสนภูมิ ๑๙ พรหมวงศาราม วัดพรหมวงศาราม ๕๐ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๐๒๖ สามเณรชรินทร์ สิมณี ๑๙ พรหมวงศาราม วัดพรหมวงศาราม ๕๑ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๐๒๗ พระมหาสมบุญ ถาวโร พันธ์สุข ๒๘ พระเชตุพนฯ วัดพระเชตุพนฯ ๕๒ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๐๒๘ สามเณรพุธ เดือนแรม ๑๙ พระเชตุพนฯ วัดพระเชตุพนฯ ๕๓ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๐๒๙ พระมหารุ่นเพชร ติกฺขวชิโร ศรีอุทุมพร ๒๒ พระพิเรนทร์ วัดพระพิเรนทร์ ๕๔ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๐๓๐ พระมหาวรรณยศ เขมปตฺโต จวงพลงาม ๒๑ พระศรีมหาธาตุ วัดพระศรีมหาธาตุ ๕๕ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๐๓๑ พระมหามานิต ญาณกาโร พิมพ์ภาค ๒๒ พระศรีมหาธาตุ วัดพระศรีมหาธาตุ ๕๖ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๐๓๒ สามเณรสัญญา สารสินธุ์ ๑๙ พระศรีมหาธาตุ วัดพระศรีมหาธาตุ ๕๗ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๐๓๓ สามเณรอนันท์ ตะรุวรรณ์ ๑๗ พระศรีมหาธาตุ วัดพระศรีมหาธาตุ ๕๘ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๐๓๔ พระมหาอัศม์เดช พรหมสาขา ณ สกลนคร ๒๒ มหรรณพาราม วัดมหรรณพาราม ๕๙ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๐๓๕ สามเณรดวงเด่น ตุนิน ๒๑ มหรรณพาราม วัดมหรรณพาราม ๖๐ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๐๓๖ สามเณรจตุพล บุญประโคน ๑๗ มหรรณพาราม วัดมหรรณพาราม ๖๑ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๐๓๗ พระมหาจันดา ฐิตกรณีโย จันทร ๒๑ มหาธาตุ วัดมหาธาตุฯ ๖๒ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๐๓๘ สามเณรวันชัย กาสา ๑๙ มหาธาตุฯ วัดมหาธาตุฯ ๖๓ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๐๓๙ สามเณรวิชา โอภาษี ๑๘ มหาธาตุฯ วัดมหาธาตุฯ ๖๔ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๐๔๐ สามเณรสมศักดิ์ สุวรรณศรี ๑๗ มหาธาตุฯ วัดมหาธาตุฯ ๖๕ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๐๔๑ พระมหาชูชีพ ขนฺติสาโร ปลายกฤษ ๓๑ มหาพฤฒาราม วัดมหาพฤฒาราม ๖๖ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๐๔๒ สามเณรณรงค์ เสน่หา ๑๗ มหาพฤฒาราม วัดมหาพฤฒาราม ๖๗ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๐๔๓ สามเณรสมศักดิ์ ทองริด ๑๘ มหาพฤฒาราม วัดมหาพฤฒาราม ๖๘ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๐๔๔ สามเณรพงษ์สวัสดิ์ แสงกล้า ๑๗ มหาพฤฒาราม วัดมหาพฤฒาราม ๖๙ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๐๔๕ พระมหาโพศรี เตชธโร แสนบุญศิริ ๓๑ พระยายัง วัดราชบพิธฯ ๗๐ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๐๔๖ พระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ เชยชมศรี ๒๑ พระยายัง วัดราชบพิธฯ ๗๑ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๐๔๗ สามเณรจรูญ จิตตะ ๒๐ พระยายัง วัดราชบพิธฯ ๗๒ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๐๔๘ สามเณรนิยม ลาดโพธิ์ ๑๙ อาษาสงคราม วัดราชบพิธฯ ๗๓ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๐๔๙ สามเณรวิสุทธิ์ ไตพิทักษ์ ๒๐ ราชสิงขร วัดราชสิงขร ๗๔ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๐๕๐ สามเณรนิติพงษ์ มะอาจเลิศ ๑๗ ราชสิงขร วัดราชสิงขร ๗๕ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๐๕๑ สามเณรวันชัย ช่วยสุข ๑๙ ไทร วัดราชสิงขร ๗๖ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๐๕๒ สามเณรสมชาย ขันทะวงศ์ ๑๗ วรจรรยาวาส วัดราชสิงขร ๗๗ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๐๕๓ พระมหาไพฑูรย์ อคฺควชิโร เพ็ชรทวี ๒๕ ราชผาติการาม วัดราชาธิวาสวิหาร ๗๘ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๐๕๔ สามเณรแรม ทาบุญสม ๑๘ สร้อยทอง วัดสร้อยทอง ๗๙ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๐๕๕ สามเณรจงกล ศิลป์ชัย ๑๗ สร้อยทอง วัดสร้อยทอง ๘๐ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๐๕๖ สามเณรชาญชัย พรมประดิษฐ์ ๑๗ สร้อยทอง วัดสร้อยทอง ๘๑ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๐๕๗ สามเณรเด่น ทัพซ้าย ๑๖ สร้อยทอง วัดสร้อยทอง ๘๒ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๐๕๘ สามเณรวิทยา ปิ่นปั้น ๑๕ สร้อยทอง วัดสร้อยทอง ๘๓ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๐๕๙ พระมหาบุญชัย ปุญฺญชโย สุวรรณธนาธร ๓๐ สระเกศ วัดสระเกศ ๘๔ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๐๖๐ สามเณรวินัย โพธิ์สีดี ๑๘ สระเกศ วัดสระเกศ ๘๕ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๐๖๑ สามเณรบุญมา ศรีบุรัมย์ ๑๘ สุทัศน์เทพวราราม วัดสุทัศนเทพวราราม ๘๖ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๐๖๒ สามเณรนิคม คงประพัฒน์ ๑๗ สุทัศนเทพวราราม วัดสุทัศนเทพวราราม ๘๗ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๐๖๓ พระมหาโกมล ธนวโร สุวรรณรัตน์ ๒๑ โสมนัสวิหาร วัดโสมนัสวิหาร ๘๘ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๐๖๔ สามเณรแดง สีทอง ๒๐ โสมนัสวิหาร วัดโสมนัสวิหาร ๘๙ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๐๖๕ สามเณรวิลาน น้ำพุ ๒๑ หัวลําโพง วัดหัวลําโพง ๙๐ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๐๖๖ สามเณรไพโรจน์ จริยา ๑๙ หัวลําโพง วัดหัวลําโพง ๙๑ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๐๖๗ สามเณรสมหมาย วิลามาตร ๑๘ หัวลําโพง วัดหัวลําโพง ๙๒ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๐๖๘ สามเณรไพฑูล ทองหวัน ๑๗ หัวลําโพง วัดหัวลําโพง ๙๓ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๐๖๙ สามเณรดาว อาษาพนม ๑๖ หัวลำโพง วัดหัวลําโพง ๙๔ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๐๗๐ พระมหาบริพันธ์ วชิรปญฺโญ วามะรุณ ๒๓ สวนพลู วัดหัวลําโพง ๙๕ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๐๗๑ พระมหาทองสา อาภสฺสโร ลาสันตุ ๒๑ หลักสี่ เขตดอนเมือง ๙๖ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๐๗๒ สามเณรอุทัย ฝ่ายพงษา ๑๙ หลักสี่ เขตดอนเมือง ๙๗ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๐๗๓ สามเณรอุดมพร จีระออน ๑๙ บางนาใน เขตพระโขนง ๙๘ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๐๗๔ สามเณรวรรณา แสงคํา ๑๙ บางนาใน เขตพระโขนง ๙๙ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๐๗๕ สามเณรสายัญ เกษก้าน ๑๘ บางนาใน เขตพระโขนง ๑๐๐ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๐๗๖ สามเณรนิคม เจิมเกาะ ๑๗ คลองครุ เขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม ๑๐๑ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๐๗๗ สามเณรประยูร พ้นคําเสน ๑๖ คลองครุ เขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม ๑๐๒ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๐๗๘ สามเณรสุระเทพ พรมวงศ์ ๑๘ กัลยาณมิตร วัดกัลยาณมิตร ๑๐๓ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๐๗๙ สามเณรปฏิภาณ หวังล้อมกลาง ๑๘ กัลยาณมิตร วัดกัลยาณมิตร ๑๐๔ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๐๘๐ สามเณรสุพรรณ์ อินทะนัย ๑๘ กาญจนสิงหาสน์ วัดกาญจนสิงหาสน์ ๑๐๕ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๐๘๑ สามเณรอธิวัฒน์ ทับสิทธิ์ ๑๘ กาญจนสิงหาสน์ วัดกาญจนสิงหาสน์ ๑๐๖ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๐๘๒ สามเณรประภาส เลขบรรจบ ๑๘ กาญจนสิงหาสน์ วัดกาญจนสิงหาสน์ ๑๐๗ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๐๘๓ สามเณรวิชาญ คงรวง ๑๖ เรไร วัดกาญจนสิงหาสน์ ๑๐๘ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๐๘๔ สามเณรวัชระ ศรีรักษา ๑๗ คฤหบดี วัดคฤหบดี ๑๐๙ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๐๘๕ สามเณรอํานาจ สุตุ่น ๑๖ คฤหบดี วัดคฤหบดี ๑๑๐ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๐๘๖ สามเณรพงษ์ศักดิ์ เผ่าสกัน ๑๕ คฤหบดี วัดคฤหบดี ๑๑๑ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๐๘๗ สามเณรอําไพ โพธิ์สุดตา ๑๘ บางเสาธง วัดชัยพฤกษมาลา ๑๑๒ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๐๘๘ สามเณรสุริยา อนุโนนธาตุ ๑๘ บางเสาธง วัดชัยพฤกษมาลา ๑๑๓ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๐๘๙ สามเณรวิษณุ คําปาแก้ว ๑๗ ดาวดึงษาราม วัดดาวดึงษาราม ๑๑๔ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๐๙๐ สามเณรอุทัย คําสุข ๑๖ ดุสิดาราม วัดดุสิดาราม ๑๑๕ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๐๙๑ พระมหาสวัสดิ์ ทสฺสนีโย ไมตรีจิตร์ ๓๓ ทองธรรมชาติ วัดทองธรรมชาติ ๑๑๖ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๐๙๒ พระมหาพัฒนา สุวฑฺฒโน เพียจันทร์ ๒๑ ทองธรรมชาติ วัดทองธรรมชาติ ๑๑๗ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๐๙๓ พระมหาพิพัฒน์ วิวฑฺฒโน ปัญญาบุญ ๒๓ ทองนพคุณ วัดทองนพคุณ ๑๑๘ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๐๙๔ สามเณรเทพพร มาตราช ๑๙ ทองนพคุณ วัดทองนพคุณ ๑๑๙ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๐๙๕ สามเณรเชิดชัย วรรณวัลย์ ๑๙ ทองนพคุณ วัดทองนพคุณ ๑๒๐ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๐๙๖ สามเณรบัวลอย ทวีสินธิ์ ๑๗ ทองนพคุณ วัดทองนพคุณ ๑๒๑ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๐๙๗ สามเณรทองมี อนุสนธิ์ ๑๗ ทองนพคุณ วัดทองนพคุณ ๑๒๒ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๐๙๘ สามเณรสมโภชน์ แก้วบุญเถิง ๑๙ สุทธาราม วัดทองนพคุณ ๑๒๓ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๐๙๙ สามเณรสุริยา ธนาศูนย์ ๒๑ ดอน วัดทองนพคุณ ๑๒๔ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๑๐๐ พระมหาผุดผ่อง ศรีหล้า ๒๗ เทพากร วัดเทพากร ๑๒๕ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๑๐๑ พระมหาบุญธรรม ติสรโณ มาตา ๓๒ ๑๑ นาคกลาง วัดนาคกลาง ๑๒๖ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๑๐๒ พระมหามุนี อปมาโน ถนอม ๒๗ นาคกลาง วัดนาคกลาง ๑๒๗ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๑๐๓ พระมหาฤทธี นีลวณฺโณ บุญเลียง ๒๖ นาคกลาง วัดนาคกลาง ๑๒๘ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๑๐๔ สามเณรสายัน สว่างบ้าน ๑๙ นิมมานรดี วัดนิมมานรดี ๑๒๙ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๑๐๕ สามเณรธีรเดช ประทีปเมือง ๑๘ นิมมานรดี วัดนิมมานรดี ๑๓๐ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๑๐๖ สามเณรวินัย ทองงาม ๑๘ นิมมานรดี วัดนิมมานรดี ๑๓๑ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๑๐๗ สามเณรประสิทธิ์ บริสุทธิ์ ๑๗ นิมมานรดี วัดนิมมานรดี ๑๓๒ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๑๐๘ สามเณรอนุสรณ์ อ้นสืบสาย ๑๖ นิมมานรดี วัดนิมมานรดี ๑๓๓ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๑๐๙ พระมหามงคล จรณธมฺโม บัวหอม ๒๔ บุณยประดิษฐ์ วัดบุณยประดิษฐ์ ๑๓๔ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๑๑๐ พระมหาศักดิ์ชัย สนฺตมโน วงศ์ประดิษฐ์ ๒๕ บุณยประดิษฐ์ วัดบุณยประดิษฐ์ ๑๓๕ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๑๑๑ สามเณรสุบรรณ์ เสนอกลาง ๒๑ บุณยประดิษฐ์ วัดบุณยประดิษฐ์ ๑๓๖ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๑๑๒ สามเณรประดิษฐ์ เจริญกุล ๒๐ บุณยประดิษฐ์ วัดบุณยประดิษฐ์ ๑๓๗ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๑๑๓ สามเณรกวางคำ พ่อชมภู ๒๐ บุณยประดิษฐ์ วัดบุณยประดิษฐ์ ๑๓๘ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๑๑๔ สามเณรสมศักดิ์ อ่อนตาแสง ๒๐ บุณยประดิษฐ์ วัดบุณยประดิษฐ์ ๑๓๙ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๑๑๕ สามเณรธนบูรณ์ ตนฉลาด ๑๗ บุณยประดิษฐ์ วัดบุณยประดิษฐ์ ๑๔๐ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๑๑๖ สามเณรเปรม อารมย์พิจิตร ๑๗ บุณยประดิษฐ์ วัดบุณยประดิษฐ์ ๑๔๑ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๑๑๗ พระมหาไพรัช วรโท ธรรมชาติ ๒๙ ประยุรวงศาวาส วัดประยุรวงศาวาส ๑๔๒ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๑๑๘ สามเณรเด่น ประกิจ ๑๙ ประดดิษฐาราม วัดประยุรวงศาวาส ๑๔๓ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๑๑๙ พระมหาชาญยุทธ อนุภทฺโท มามีชัย ๓๘ ๑๗ ปากน้ำ วัดปากน้ำ ๑๔๔ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๑๒๐ พระมหาพะเด็ด จนฺทโชโต ชุ่มเพ็งพันธ์ ๒๕ ปากน้ำ วัดปากน้ำ ๑๔๕ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๑๒๑ พระมหาสุวรรณ์ มหาปุญฺโญ ตุใยรัมย์ ๒๑ ปากน้ำ วัดปากน้ำ ๑๔๖ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๑๒๒ สามเณรกระจ่าง มีสง่า ๒๑ ปากน้ำ วัดปากน้ำ ๑๔๗ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๑๒๓ สามเณรประเสริฐ นามคำ ๒๑ ปากน้ำ วัดปากน้ำ ๑๔๘ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๑๒๔ สามเณรวิรพร ข่าขันมาลี ๑๙ ปากน้ำ วัดปากน้ำ ๑๔๙ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๑๒๕ สามเณรสุบิน พาลี ๑๘ ปากน้ำ วัดปากน้ำ ๑๕๐ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๑๒๖ สามเณรประสิทธิ์ เทียนทอง ๑๘ ปากน้ำ วัดปากน้ำ ๑๕๑ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๑๒๗ สามเณรสมบูรณ์ โปร่งจิตร ๑๘ ปากน้ำ วัดปากน้ำ ๑๕๒ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๑๒๘ สามเณรองอาจ อุดมพร ๑๗ ปากน้ำ วัดปากน้ำ ๑๕๓ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๑๒๙ สามเณรสมสมัย หารธงชัย ๑๗ ปากน้ำ วัดปากน้ำ ๑๕๔ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๑๓๐ พระมหาสุพจน์ กิตฺติวณฺโณ สร้อยเสน ๒๖ อัปสรสวรรค์ วัดปากน้ำ ๑๕๕ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๑๓๑ สามเณรสวาท เขื่อนแก้ว ๑๙ จันทาราม วัดปากน้ำ ๑๕๖ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๑๓๒ สามเณรจำนง หงษา ๑๖ นางนอง วัดปากน้ำ ๑๕๗ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๑๓๓ สามเณรไพฑูรย์ นูสีหา ๑๙ ประดู่ฉิมพลี วัดปากน้ำ ๑๕๘ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๑๓๔ สามเณรไพรวัลย์ บุตรวงศ์ ๑๗ ประดู่ฉิมพลี วัดปากน้ำ ๑๕๙ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๑๓๕ พระมหาประสาน สารธมฺโม หรรษาวงศ์ทอง ๒๙ ประดู่ในทรงธรรม วัดปากน้ำ ๑๖๐ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๑๓๖ สามเณรวิชาญ คงตุ้ง ๑๘ พิชยญาติการาม วัดพิชยญาติการาม ๑๖๑ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๑๓๗ สามเณรจรูญ สุวรรณะ ๑๘ พิชยญาติการาม วัดพิชยญาติการาม ๑๖๒ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๑๓๘ สามเณรประสิทธิ์ เสวกวัง ๑๗ พิชยญาติการาม วัดพิชยญาติการาม ๑๖๓ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๑๓๙ สามเณรประการ สุทธิแพทย์ ๑๘ ระฆังโฆสิตาราม วัดพิชยญาติการาม ๑๖๔ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๑๔๐ สามเณรชลชา ถอนโพทธิ์โคกสูง ๑๙ ระฆังโฆสิตาราม วัดพิชยญาติการาม ๑๖๕ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๑๔๑ พระมหาวิเชียร จกฺกวโร กุยรัมย์ ๒๘ รัชฎาธิษฐาน วัดรัชฎาธิษฐานราชวรวิหาร ๑๖๖ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๑๔๒ พระมหาไพศาล ปริชาโน เอกสินธ์ ๒๓ ราชสิทธารา วัดราชสิทธารา ๑๖๗ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๑๔๓ สามเณรพรชัย ป้องกัน ๒๐ ราชสิทธารา วัดราชสิทธารา ๑๖๘ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๑๔๔ สามเณรสมพงษ์ ภูมิพันธ์ ๑๗ ราชสิทธารา วัดราชสิทธารา ๑๖๙ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๑๔๕ สามเณรอัมพร สุขเจริญประเสริฐ ๑๖ ราชสิทธารา วัดราชสิทธารา ๑๗๐ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๑๔๖ สามเณรสันติ ปุยคำ ๑๙ ราชโอรสราม วัดราชโอรสราม ๑๗๑ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๑๔๗ สามเณรบุญช่วย ริมสำโรง ๑๘ ราชโอรสราม วัดราชโอรสราม ๑๗๒ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๑๔๘ สามเณรสมิต ปราบวิชิต ๑๘ ราชโอรสราม วัดราชโอรสราม ๑๗๓ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๑๔๙ สามเณรสงัด อานไธสง ๑๘ ราชโอรสราม วัดราชโอรสราม ๑๗๔ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๑๕๐ สามเณรทองอาน จันทร์ปา ๑๗ ราชโอรสราม วัดราชโอรสราม ๑๗๕ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๑๕๑ สามเณรเอนกพงษ์ เลี้ยงถนอม ๑๗ ราชโอรสราม วัดราชโอรสราม ๑๗๖ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๑๕๒ พระมหาประสาน อคฺคเมธี วิเศษศิลป์ ๒๑ มงคลวราราม วัดราชโอรสราม ๑๗๗ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๑๕๓ สามเณรณรงค์ชัย เชียงทอง ๑๘ แก้วไพฑูรย์ วัดราชโอรสราม ๑๗๘ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๑๕๔ พระมหาคารม อุตฺตมปญฺโญ เกิดมี ๒๒ ศรีสุดาราม วัดศรีสุดาราม ๑๗๙ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๑๕๕ สามเณรยงยุทธ พลมั่น ๑๗ ศรีสุดาราม วัดศรีสุดาราม ๑๘๐ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๑๕๖ สามเณรประยุทธ ยางงาม ๑๕ ศรีสุดาราม วัดศรีสุดาราม ๑๘๑ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๑๕๗ พระมหาสุนทร สุนฺทรธมฺโม ขันตีคำ ๒๗ ทอง วัดศรีสุดาราม ๑๘๒ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๑๕๘ พระมหายนต์ ธมฺมรกฺขิโต กรงทอง ๒๗ สุวรรณาราม วัดสุวรรณาราม ๑๘๓ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๑๕๙ พระมหาถวัลย์ อติเมโธ สังขจิต ๒๔ สุวรรณาราม วัดสุวรรณาราม ๑๘๔ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๑๖๐ สามเณรบุณจินต์ ครองเชื้อ ๑๙ สุวรรณาราม วัดสุวรรณาราม ๑๘๕ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๑๖๑ พระมหาปริญญา จารุธมฺโม สุขจิตร ๒๑ ฉิมทายกาวาส วัดสุวรรณาราม ๑๘๖ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๑๖๒ สามเณรอภินันท์ บุญเรืองพะเนา ๑๗ อนงคาราม วัดอนงคาราม ๑๘๗ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๑๖๓ สามเณรเสริม วังใจ ๑๘ อรุณราชวราราม วัดอรุณราชวราราม ๑๘๘ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๑๖๔ พระมหาพีรภัทร ธีรภทฺโท โรจนกิตติกูล ๒๓ ใหม่พิเรนทร์ วัดอรุณราชวราราม ๑๘๙ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๑๖๕ สามเณรประสิทธิ์ ถาวรสาร ๑๗ ใหม่พิเรนทร์ วัดอรุณราชวราราม ๑๙๐ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๑๖๖ สามเณรธีรยุทธ ขุนเนียม ๑๖ ใหม่พิเรนทร์ วัดอรุณราชวราราม ๑๙๑ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๑๖๗ สามเณรอภิเชษฐ์ อาจสมบาล ๑๘ อาวุธวิกสิตาราม วัดอาวุธวิกสิตาราม ๑๙๒ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๑๖๘ สามเณรไพโรจน์ แสนจันทร์ ๑๘ อาวุธวิกสิตาราม วัดอาวุธวิกสิตาราม ๑๙๓ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๑๖๙ สามเณรเสกสรร สุขสาเกษ ๑๗ อาวุธวิกสิตาราม วัดอาวุธวิกสิตาราม ๑๙๔ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๑๗๐ สามเณรคนอง หินแก้ว ๑๗ อาวุธวิกสิตาราม วัดอาวุธวิกสิตาราม ๑๙๕ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๑๗๑ สามเณรยุทธพล พรมทองดี ๑๖ อาวุธวิกสิตาราม วัดอาวุธวิกสิตาราม ๑๙๖ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๑๗๒ สามเณรนพพล พลบำรุง ๑๕ อาวุธวิกสิตาราม วัดอาวุธวิกสิตาราม ๑๙๗ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๑๗๓ พระมหาสมชาย คนฺธสีโล เกิดนพคุณ ๒๖ กันตทาราราม วัดอินทาราม ๑๙๘ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๑๗๔ พระมหาแสง อภิวณฺโณ อดใจ ๒๘ ไผ่เลี้ยง เขตหนองแขม ๑๙๙ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๑๗๕ พระมหาเจริญ ทิวงฺกโร เพ็ชรดี ๓๘ ๑๙ นวลนรดิศ เขตภาษีเจริญ ๒๐๐ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๑๗๖ สามเณรศิริศักดิ์ วงศ์ศรีชา ๒๒ เฉลิมพระเกียรติ นนทบุรี ๒๐๑ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๑๗๗ สามเณรปรีชา มโนสกุล ๒๐ เฉลิมพระเกียรติ นนทบุรี ๒๐๒ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๑๗๘ สามเณรอุทร เทพสุกัน ๑๘ เฉลิมพระเกียรติ นนทบุรี ๒๐๓ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๑๗๙ พระมหาชินวัตร สุคโต ลิ้นทอง ๒๗ บางแพรกเหนือ นนทบุรี ๒๐๔ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๑๘๐ สามเณรสมจิตร ดวงกลาง ๑๘ ทินกรนิมิต นนทบุรี ๒๐๕ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๑๘๑ พระมหาชัย อาสโภ ตู้แก้ว ๒๘ นครอินทร์ นนทบุรี ๒๐๖ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๑๘๒ สามเณรวุฒิชัย อ่ำบำรุง ๑๘ นครอินทร์ นนทบุรี ๒๐๗ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๑๘๓ สามเณรคำเติม อินทร์โท่โล่ ๑๘ ตำหนักใต้ นนทบุรี ๒๐๘ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๑๘๔ สามเณรวิทักษ์ชัย ถวิลบุญ ๒๐ ปราสาท นนทบุรี ๒๐๙ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๑๘๕ สามเณรณัฐพล สาสูงเนิน ๑๙ ศรีประวัติ นนทบุรี ๒๑๐ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๑๘๖ พระมหาบุญมา ปภากโร อินหมื่นไว ๒๖ ชลประทานรังสฤษฎ์ นนทบุรี ๒๑๑ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๑๘๗ สามเณรสมศักดิ์ สวัสดี ๑๙ ชลประทานรังสฤษฎ์ นนทบุรี ๒๑๒ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๑๘๘ พระมหาขวัญยืน สิริธมฺโม อิ่มอุรา ๒๖ พิกุลเงิน นนทบุรี ๒๑๓ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๑๘๙ สามเณรวิเชียร อุกจุ้ม ๒๐ ราษฎร์ประคองธรรม นนทบุรี ๒๑๔ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๑๙๐ พระมหาสุบิน กุสลจิตฺโต จิรัฐติกาลนนท์ ๒๙ ละหาร นนทบุรี ๒๑๕ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๑๙๑ สามเณรนก ชัยศรีรัมย์ ๑๙ บางรักใหญ่ นนทบุรี ๒๑๖ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๑๙๒ พระมหาเจริญศรี ชูชื่น ๒๐ บางไผ่ นนทบุรี ๒๑๗ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๑๙๓ พระมหาชันตนา คนซื่อ ๑๙ บางไผ่ นนทบุรี ๒๑๘ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๑๙๔ สามเณรสุพจน์ อาจารสุโภ เปี่ยมพราย ๓๔ ๑๑ บางหลวง นนทบุรี ๒๑๙ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๑๙๕ สามเณรชลอ จิตธมฺโม สาโรจน์ ๒๗ บางหลวง นนทบุรี ๒๒๐ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๑๙๖ พระมหาสมพร แสงผดุง ๒๐ บางหลวง นนทบุรี ๒๒๑ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๑๙๗ พระมหาสมศักดิ์ นุชทอง ๒๘ เทียนถวาย ปทุมธานี ๒๒๒ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๑๙๘ พระมหาสมาน สำนวลเลิศ ๒๓ จันทร์กะพ้อ ปทุมธานี ๒๒๓ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๑๙๙ สามเณรสุเพ็ญ ชนะชัย ๑๗ จันทร์กะพ้อ ปทุมธานี ๒๒๔ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๒๐๐ พระมหากมลชัย ศรีกำลัง ๒๒ พระธรรมกาย ปทุมธานี ๒๒๕ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook