ชื่อ :
ฉายา :

นามสกุล :
ชั้น :

วัด :
สำนักเรียน :

พ.ศ. :
ครั้งที่สอบ :

ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
นามสกุล
อายุ
พรรษา
วัด
สำนักเรียน
เลขที่
ชั้น
พ.ศ.
ครั้งที่สอบ
๑๑๒๒๐๑ พระมหาสุวัด เสนเพ็ง ๒๑ พระธรรมกาย ปทุมธานี ๒๒๖ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๒๐๒ สามเณรเรวัฒ สลีอ่อน ๒๐ พระธรรมกาย ปทุมธานี ๒๒๗ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๒๐๓ สามเณรสุรเดช คำโสภาา ๒๐ พระธรรมกาย ปทุมธานี ๒๒๘ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๒๐๔ สามเณรสนิท คารัมย์ ๑๙ พระธรรมกาย ปทุมธานี ๒๒๙ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๒๐๕ สามเณรภัทรพล ตั้งคุปตานนท์ ๑๘ พระธรรมกาย ปทุมธานี ๒๓๐ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๒๐๖ สามเณรพรเทพ มีพารา ๑๘ พระธรรมกาย ปทุมธานี ๒๓๑ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๒๐๗ พระมหาสุชาติ ศรีแก้ว ๒๗ คลองชัน ปทุมธานี ๒๓๒ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๒๐๘ พระมหาสมพร พรหมสมบัติ ๓๖ เขียนเขต ปทุมธานี ๒๓๓ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๒๐๙ พระมหาวัฒนา จันที ๒๕ เขียนเขต ปทุมธานี ๒๓๔ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๒๑๐ พระมหาสมหมาย พงษ์พันธ์ ๓๗ ๑๓ มูลจินดาราม ปทุมธานี ๒๓๕ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๒๑๑ พระมหากายสิทธิ์ รักษาอินทร์ ๒๔ พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ ๒๓๖ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๒๑๒ สามเณรบุญเสริม ทองศรี ๒๑ พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ ๒๓๗ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๒๑๓ พระมหาณรงค์ ฐานจารี นิลชูจิตต์ ๓๐ บางหัวเสือ สมุทรปราการ ๒๓๘ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๒๑๔ พระมหาทองสุข วิสุทฺธสีโล อัศวศุภรกุล ๓๑ ๑๑ หัวคู้ สมุทรปราการ ๒๓๙ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๒๑๕ พระมหาสมนึก ปชฺโชโต ภาควิธี ๓๕ ๑๒ พนัญเชิงวรวิหาร พระนครศรีอยุธยา ๒๔๐ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๒๑๖ พระมหาวินัย วิภูสิโต ดีลา ๒๗ พนัญเชิงวรวิหาร พระนครศรีอยุธยา ๒๔๑ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๒๑๗ สามเณรปัญญา เสนาเวียง ๒๑ พนัญเชิงวรวิหาร พระนครศรีอยุธยา ๒๔๒ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๒๑๘ สามเณรกฤษณา เสนาเวียง ๑๘ พนัญเชิงวรวิหาร พระนครศรีอยุธยา ๒๔๓ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๒๑๙ สามเณรสงวน บัญชาเมฆ ๑๘ ตองปุ พระนครศรีอยุธยา ๒๔๔ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๒๒๐ สามเณรสมชาย สมบูรณ์ ๑๕ ตองปุ พระนครศรีอยุธยา ๒๔๕ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๒๒๑ พระมหาวัชรินทร์ วชิรธมฺโม ดีแสวง ๒๘ บรมวงศ์อิศรวราราม พระนครศรีอยุธยา ๒๔๖ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๒๒๒ พระมหาณรงค์ฤทธิ์ วฑฺฒโน กองรัตน์ ๒๕ โตนด (๑) พระนครศรีอยุธยา ๒๔๗ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๒๒๓ สามเณรบุญชัย ศรีวะปะ ๑๙ ตึกคชหิรัญ พระนครศรีอยุธยา ๒๔๘ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๒๒๔ อาทิตย์ วรรณโนมัย ๑๖ ตึกคชหิรัญ พระนครศรีอยุธยา ๒๔๙ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๒๒๕ สามเณรขวัญชิต โพธิ์กระสังข์ ๑๖ ตึกคชหิรัญ พระนครศรีอยุธยา ๒๕๐ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๒๒๖ สามเณรธนิกูล วงพินิจ ๑๕ ตึกคชหิรัญ พระนครศรีอยุธยา ๒๕๑ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๒๒๗ พระมหาชาลี อภินนฺโท วัลเปรียง ๒๗ ศักดิ์ พระนครศรีอยุธยา ๒๕๒ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๒๒๘ สามเณรจิระศักดิ์ ธารสุขกระจ่าง ๑๗ ศักดิ์ พระนครศรีอยุธยา ๒๕๓ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๒๒๙ พระมหาบุญเชิด ธมฺมสาโร สุขแม้น ๒๑ เขาดิน พระนครศรีอยุธยา ๒๕๔ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๒๓๐ พระมหาชัย วิริยธมฺโม อาวุธพันธ์ ๒๑ เขาดิน พระนครศรีอยุธยา ๒๕๕ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๒๓๑ สามเณรประยุทธ วันทา ๑๘ นิเวศธรรมประวัติ พระนครศรีอยุธยา ๒๕๖ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๒๓๒ สามเณรไพฑูรย์ ศรีกุดหว้า ๑๘ นิเวศธรรมประวัติ พระนครศรีอยุธยา ๒๕๗ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๒๓๓ สามเณรอาทิตย์ เฮ่งเพ็ง ๑๗ ศรีบุรีรตนาราม สระบุรี ๒๕๘ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๒๓๔ พระมหาสมบัติ วรธมฺโม ศิลชัยศรี ๒๙ เขาคูบา สระบุรี ๒๕๙ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๒๓๕ สามเณรชนะพงษ์ ยังจันทร์อินทร์ ๑๗ พระพุทธฉาย สระบุรี ๒๖๐ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๒๓๖ พระมหาสระทอง สนฺตกาโย เงินสุวรรณ ๒๒ โคกมะตูม สระบุรี ๒๖๑ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๒๓๗ สามเณรสาคร เจียงวงศ์ ๑๙ สหมิตรมงคล สระบุรี ๒๖๒ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๒๓๘ สามเณรพนมพร บุตวร ๑๘ พระพุทธบาท สระบุรี ๒๖๓ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๒๓๙ สามเณรวิริยะ พลกลาง ๑๘ พระพุทธบาท สระบุรี ๒๖๔ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๒๔๐ สามเณรธีระศักดิ์ สุขยิ่ง ๑๖ พระพุทธบาท สระบุรี ๒๖๕ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๒๔๑ สามเณรเทพรัตน์ โสภาค ๑๖ พระพุทธบาท สระบุรี ๒๖๖ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๒๔๒ สามเณรไพบูรณ์ ทัศนิยม ๑๖ พระพุทธบาท สระบุรี ๒๖๗ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๒๔๓ สามเณรเฉลิมรัตน์ ชัยภา ๑๖ พระพุทธบาท สระบุรี ๒๖๘ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๒๔๔ พระมหาศิริ ปญฺญาวฺโธ เพชรี ๒๔ พุคำบรรพต สระบุรี ๒๖๙ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๒๔๕ พระมหาวรพงศ์ วรญฺญู ติ๊บปัญญา ๒๔ สมุหประดิษฐาราม สระบุรี ๒๗๐ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๒๔๖ พระมหาวีระ วีรญาโณ โคแจ่มสุวรรณ์ ๒๗ นางในธัมมิการาม อ่างทอง ๒๗๑ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๒๔๗ พระมหาสนอง สุเมธโส โสรเนตร ๓๐ ท่ากฤษณา ชัยนาท ๒๗๒ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๒๔๘ พระมหาเลิศชาย วิมโล ปัญญาหอม ๓๐ แจ้งพรหมนคร สิงห์บุรี ๒๗๓ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๒๔๙ พระมหาฉลาม อินฺทปญฺโญ เพิ่มลาภ ๒๒ แจ้งพรหมนคร สิงห์บุรี ๒๗๔ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๒๕๐ สามเณรอุดม แจ่มบุรี ๒๐ แจ้งพรหมนคร สิงห์บุรี ๒๗๕ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๒๕๑ สามเณรสากล ขอเชื่อมกลาง ๑๖ พิกุลทอง สิงห์บุรี ๒๗๖ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๒๕๒ สามเณรสราวุท สุขเกิด ๑๘ พัฒนาราษฎร์บำรุง กำแพงเพชร ๒๗๗ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๒๕๓ พระมหาบุญเล่ง ปิยสีโล พลาตัน ๒๔ โพธาราม นครสวรรค์ ๒๗๘ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๒๕๔ สามเณรวชิรพงษ์ ชรินทร์ ๑๗ โพธาราม นครสวรรค์ ๒๗๙ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๒๕๕ สามเณรมานพ แก้วรี ๒๐ แสงสวรรค์ นครสวรรค์ ๒๘๐ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๒๕๖ สามเณรถาวร ศรีธรรม ๑๗ จันทรังสี พิจิตร ๒๘๑ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๒๕๗ สามเณรเมธี ไกรศรี ๑๖ จันทรังสี พิจิตร ๒๘๒ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๒๕๘ พระมหาองอาจ อนุตฺตโร อิ่มเอี่ยม ๒๗ มณีบรรพต ฯ ตาก ๒๘๓ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๒๕๙ พระมหาทวน อายุโท อิ่มเอี่ยม ๒๘ ดอนแก้ว ตาก ๒๘๔ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๒๖๐ พระมหาสมบัติ ภทฺทปญฺโญ ทำสีนาค ๒๔ ดอนแก้ว ตาก ๒๘๕ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๒๖๑ พระมหาเขียน ฉนฺทวาที บุญทอง ๒๒ พระศรีรัตนมหาธาตุ พิษณุโลก ๒๘๖ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๒๖๒ พระมหาวรยุทธ ปิยทสฺสี ไพโรจน์สถิตธาดา ๒๒ พระศรีรัตนมหาธาตุ พิษณุโลก ๒๘๗ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๒๖๓ พระมหาทวีศักดิ์ ญาณสิทฺธิ แซ่ซ่ง ๒๔ พระศรีรัตนมหาธาตุ พิษณุโลก ๒๘๘ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๒๖๔ สามเณรโชคชัย ทะมานนท์ ๑๘ พระศรีรัตนมหาธาตุ พิษณุโลก ๒๘๙ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๒๖๕ สามเณรสุทธิพงษ์ วงษาซ้าย ๑๘ พระศรีรัตนมหาธาตุ พิษณุโลก ๒๙๐ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๒๖๖ พระมหาธานินทร์ อตฺตมโน นุ่มนิ่ม ๒๓ มะขามเตี้ย พิษณุโลก ๒๙๑ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๒๖๗ พระมหาสมปาน ธีรปญฺโญ ทองสุข ๒๑ มะขามเตี้ย พิษณุโลก ๒๙๒ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๒๖๘ สามเณรชัชวาลย์ ถึงแสง ๑๖ มะขามเตี้ย พิษณุโลก ๒๙๓ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๒๖๙ สามเณรวุฒิชัย แสงสุด ๑๗ มะขามเตี้ย พิษณุโลก ๒๙๔ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๒๗๐ พระมหานิททรถ์ โสภโณ ศรีเนาวรัตน์ ๓๐ ๑๐ คลองโพธิ์ อุตรดิตถ์ ๒๙๕ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๒๗๑ พระมหา ชาตวีโร คมพุดซา ๓๐ คลองโพธิ์ อุตรดิตถ์ ๒๙๖ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๒๗๒ พระมหาชูศิลป์ ฐิตมโน ทิพย์พิกุล ๓๒ คลองโพธิ์ อุตรดิตถ์ ๒๙๗ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๒๗๓ พระมหาพงศ์สรรค์ คุณภาวี ธรรมวรรธก ๓๔ คลองโพธิ์ อุตรดิตถ์ ๒๙๘ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๒๗๔ พระมหาชัยณรงค์ เตชปุญฺโญ ชอบงาน ๒๙ คลองโพธิ์ อุตรดิตถ์ ๒๙๙ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๒๗๕ พระมหาจีน จกฺกวโร แก้วอ่อน ๒๗ คลองโพธิ์ อุตรดิตถ์ ๓๐๐ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๒๗๖ พระมหามนตรี คุตฺตธมฺโม จันทรรัตน์ ๓๓ คลองโพธิ์ อุตรดิตถ์ ๓๐๑ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๒๗๗ พระมหาอภินันท์ กิตฺติปญฺโญ โกศล ๒๗ คลองโพธิ์ อุตรดิตถ์ ๓๐๒ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๒๗๘ พระมหาสนั่น ยสชาโต มาดี ๒๗ คลองโพธิ์ อุตรดิตถ์ ๓๐๓ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๒๗๙ พระมหาธรรมนูญ วชิรญาโณ แก่นสาร ๒๕ คลองโพธิ์ อุตรดิตถ์ ๓๐๔ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๒๘๐ พระมหาสมพงษ์ อุทโย ฝังมุข ๒๔ คลองโพธิ์ อุตรดิตถ์ ๓๐๕ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๒๘๑ พระมหาเชิดศักดิ์ อินฺทวีโร ทองมา ๓๑ คลองโพธิ์ อุตรดิตถ์ ๓๐๖ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๒๘๒ สามเณรสมเพียง กันหานุ ๒๑ คลองโพธิ์ อุตรดิตถ์ ๓๐๗ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๒๘๓ สามเณรอุดร ขยันวงศ์ ๒๑ คลองโพธิ์ อุตรดิตถ์ ๓๐๘ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๒๘๔ สามเณรปรัชญา ประภา ๑๙ คลองโพธิ์ อุตรดิตถ์ ๓๐๙ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๒๘๕ สามเณรสำเริง เพ็งสว่าง ๑๙ คลองโพธิ์ อุตรดิตถ์ ๓๑๐ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๒๘๖ สามเณรอานนท์ ดีศรีคร ๑๘ คลองโพธิ์ อุตรดิตถ์ ๓๑๑ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๒๘๗ สามเณรอดิเรก ใจโสม ๑๘ คลองโพธิ์ อุตรดิตถ์ ๓๑๒ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๒๘๘ สามเณรนพดล ดีไทยสงค์ ๑๗ คลองโพธิ์ อุตรดิตถ์ ๓๑๓ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๒๘๙ สามเณรบุญรุ่ง พรมโพธิ์ ๑๗ คลองโพธิ์ อุตรดิตถ์ ๓๑๔ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๒๙๐ สามเณรวัชริน ดวงไชย ๑๕ คลองโพธิ์ อุตรดิตถ์ ๓๑๕ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๒๙๑ สามเณรประมวล จันทร์กุลี ๑๘ พระสิงห์ เชียงราย ๓๑๖ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๒๙๒ สามเณรสันทัศน์ พูนสวัสดิ์ ๑๙ ศรีสุพรรณ เชียงราย ๓๑๗ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๒๙๓ สามเณรเอกลักษณ์ ศรีวิชัย ๑๗ ป่างิ้ว เชียงราย ๓๑๘ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๒๙๔ พระมหาอาภากร พิชวงศ์ ๒๖ พญาภู น่าน ๓๑๙ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๒๙๕ สามเณรปฏิพัทธ์ เมฆยะ ๑๙ มงคล น่าน ๓๒๐ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๒๙๖ พระมหาสมพร ข่ายสุวรรณ ๒๑ บุญนาค น่าน ๓๒๑ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๒๙๗ พระมหาสุเมธา เรือนเจริญ ๒๙ ศรีโคมคำ พะเยา ๓๒๒ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๒๙๘ สามเณรอำนาจ คำภิละ ๒๐ ศรีโคมคำ พะเยา ๓๒๓ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๒๙๙ สามเณรจันทร์ ศรีพรม ๑๘ ศรีโคมคำ พะเยา ๓๒๔ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๓๐๐ พระมหาปิยะธรรม เย็นจิต ๓๗ พระบาทมิ่งเมือง ฯ แพร่ ๓๒๕ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๓๐๑ พระมหาประดิษฐ์ ภู่พรม ๓๓ ๑๔ พระบาทมิ่งเมือง ฯ แพร่ ๓๒๖ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๓๐๒ พระมหาวรกิตก์ พรมมินทร์ ๒๔ ต้นธง แพร่ ๓๒๗ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๓๐๓ พระมหากสิณ กลิ่นลั่นทม ๓๗ ๑๗ หลวง แพร่ ๓๒๘ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๓๐๔ พระมหาประเสริฐ ฟุ่มเฟือย ๓๐ ๑๐ เมืองค่า แพร่ ๓๒๙ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๓๐๕ พระครูปลัดชูศักดิ์ เป็กทอง ๓๖ ๑๒ เหมืองหม้อ แพร่ ๓๓๐ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๓๐๖ สามเณรเสน่ห์ อินทร์เพชร ๑๖ พระธาตุช่อแฮ แพร่ ๓๓๑ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๓๐๗ พระมหาวิชัย วรญาโณ ศรีวิชัย ๒๒ ศรีดอนคำ แพร่ ๓๓๒ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๓๐๘ พระมหาสมจิตร ญาณิสฺสโร กาวี ๒๑ ดงลาน แพร่ ๓๓๓ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๓๐๙ พระมหาทวีศักดิ์ สิริธมฺโม อ้อสาย ๒๑ ดงลาน แพร่ ๓๓๔ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๓๑๐ สามเณรนพรัตน์ วิริยะอุปถัมภ์ ๑๘ จองคำ ลำปาง ๓๓๕ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๓๑๑ สามเณรบุญลอด หันชัยยุงวา ๑๗ จองคำ ลำปาง ๓๓๖ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๓๑๒ สามเณรอุทัย ศรีทานันท์ ๑๗ จองคำ ลำปาง ๓๓๗ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๓๑๓ สามเณรอาวุธ คิดการ ๑๖ จองคำ ลำปาง ๓๓๘ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๓๑๔ สามเณรเกรียงศักดิ์ ไชยสมศรี ๑๖ จองคำ ลำปาง ๓๓๙ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๓๑๕ สามเณรสมหมาย สงเสนา ๑๖ จองคำ ลำปาง ๓๔๐ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๓๑๖ สามเณรชลอ กาไชยยา ๑๖ จองคำ ลำปาง ๓๔๑ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๓๑๗ สามเณรสมยศ สมโมรา ๑๖ จองคำ ลำปาง ๓๔๒ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๓๑๘ สามเณรฉลาด เทพราช ๑๖ จองคำ ลำปาง ๓๔๓ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๓๑๙ สามเณรนิวัฒน์ เรื่องมนตรี ๑๕ จองคำ ลำปาง ๓๔๔ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๓๒๐ สามเณรรัศมี บุตรกันหา ๑๕ จองคำ ลำปาง ๓๔๕ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๓๒๑ สามเณรสังวาลย์ คำสีเขียว ๑๕ จองคำ ลำปาง ๓๔๖ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๓๒๒ สามเณรไกรลาศ ดำพลงาม ๑๕ จองคำ ลำปาง ๓๔๗ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๓๒๓ สามเณรประมวล พัศดร ๑๕ จองคำ ลำปาง ๓๔๘ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๓๒๔ พระมหาวุฒิศักดิ์ อตฺถเมธี ศรีรักษา ๓๒ ๑๐ พระสิงห์ ฯ เชียงใหม่ ๓๔๙ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๓๒๕ พระมหาทองสุข สุมโน ติดใจ ๒๖ พระสิงห์ ฯ เชียงใหม่ ๓๕๐ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๓๒๖ พระมหาธีรศักดิ์ ธีรปญฺโญ ดวงศิริ ๒๒ พระสิงห์ ฯ เชียงใหม่ ๓๕๑ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๓๒๗ พระมหาอรุณ อคฺคจิตฺโต บุญยสมภพ ๒๘ เชตุพน เชียงใหม่ ๓๕๒ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๓๒๘ พระมหาธีระ ธมฺมธีโร สีหามาตย์ ๓๐ ๑๐ สวนดอก เชียงใหม่ ๓๕๓ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๓๒๙ พระมหาสุทธิพงษ์ จิตปญฺโญ คงอ่อน ๒๕ สวนดอก เชียงใหม่ ๓๕๔ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๓๓๐ พระมหาแพร จนฺทสิริ หมื่นต่างใจ ๒๒ สวนดอก เชียงใหม่ ๓๕๕ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๓๓๑ สามเณรพรทวี วิเศษศรี ๒๐ สวนดอก เชียงใหม่ ๓๕๖ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๓๓๒ สามเณรปะญญา คำไธสง ๑๘ สวนดอก เชียงใหม่ ๓๕๗ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๓๓๓ พระมหาสมัย ปญฺญาวุฑฺโฒ ดงไธสง ๒๕ ใหม่ห้วยทราย เชียงใหม่ ๓๕๘ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๓๓๔ พระมหานิวัฒน์ ปิยธมฺโม จูเรือง ๒๕ ชัยพระเกียรติ เชียงใหม่ ๓๕๙ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๓๓๕ พระมหาอาทิตย์ อธิปญฺโญ รสหวาน ๒๔ พระธาตุดอยสุเทพ ฯ เชียงใหม่ ๓๖๐ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๓๓๖ พระมหานิกร สิริปญฺโญ สอนปัน ๒๒ พระธาตุดอยสุเทพ ฯ เชียงใหม่ ๓๖๑ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๓๓๗ สามเณรประจักษ์ ดีสิงห์ ๒๐ พระธาตุดอยสุเทพ ฯ เชียงใหม่ ๓๖๒ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๓๓๘ สามเณรกันเทพ ทีโม ๒๐ พระธาตุดอยสุเทพ ฯ เชียงใหม่ ๓๖๓ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๓๓๙ พระมหาสุขสันต์ ธีรวํโส อิ่นคำ ๒๑ ท่าข้าม เชียงใหม่ ๓๖๔ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๓๔๐ สามเณรกิตติศัพท์ ใจทน ๑๘ พระเจ้าเม็งราย เชียงใหม่ ๓๖๕ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๓๔๑ พระมหาเฉลิม สิริฑฺฒโน มูลขุนทด ๒๓ บุพพาราม เชียงใหม่ ๓๖๖ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๓๔๒ สามเณรไพสันติ์ ศรีแปง ๑๘ บุพพาราม เชียงใหม่ ๓๖๗ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๓๔๓ สามเณรเสน่ห์ มอยแก้ว ๑๘ บุพพาราม เชียงใหม่ ๓๖๘ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๓๔๔ สามเณรอิศราวิทย์ จริยา ๑๙ พันอ้น เชียงใหม่ ๓๖๙ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๓๔๕ พระมหาชนินทร์ กาญจนา ๒๑ ดอกคำ เชียงใหม่ ๓๗๐ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๓๔๖ พระมหาวราคม วรธมฺโม นางเมาะ ๓๑ เปาสามขา เชียงใหม่ ๓๗๑ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๓๔๗ พระมหากำมปนาท สารตฺถิโก สงวนทรัพย์ ๒๗ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ ๓๗๒ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๓๔๘ สามเณรนิวาส จันทร์แดง ๑๗ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ ๓๗๓ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๓๔๙ พระมหาศรัญญู ปญฺญาธโร นุชมิตร ๓๓ น้ำบ่อหลวง เชียงใหม่ ๓๗๔ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๓๕๐ พระมหาธงชัย ถิรธมฺโม ชะตู่ ๒๓ น้ำบ่อหลวง เชียงใหม่ ๓๗๕ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๓๕๑ สามเณรบุญธรรม กันทะตา ๒๐ พระธาตุศรีจอมทอง ฯ เชียงใหม่ ๓๗๖ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๓๕๒ สามเณรปัญญา จอมนาสวน ๑๘ พระธาตุศรีจอมทอง ฯ เชียงใหม่ ๓๗๗ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๓๕๓ สามเณรวัชระ จุมปูนาง ๑๙ พระธาตุศรีจอมทอง ฯ เชียงใหม่ ๓๗๘ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๓๕๔ พระมหาสุขพัฒน์ ชุติวฑฺฒโน อนนท์จารย์ ๒๕ เจดีย์หลวง เชียงใหม่ ๓๗๙ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๓๕๕ พระมหาเนื่อง นาถปญฺโญ โตเขียว ๒๐ ป่าดาราภิรมย์ เชียงใหม่ ๓๘๐ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๓๕๖ สามเณรกิตติศักดิ์ ศิริเกตุ ๑๗ ป่าดาราภิรมย์ เชียงใหม่ ๓๘๑ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๓๕๗ พระมหาสุรชัย อนาลโย นำนนท์ ๒๖ เขื่อนผาก เชียงใหม่ ๓๘๒ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๓๕๘ สามเณรสุข วงศ์ศรี ๑๙ เจดีย์งาม เชียงใหม่ ๓๘๓ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๓๕๙ สามเณรอาทิตย์ ธนโชดก ๑๖ เจดีย์งาม เชียงใหม่ ๓๘๔ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๓๖๐ พระมหาทวีวุฒิ กุสลจิตฺโต บริบูรณ์ ๓๒ ท่าตอน เชียงใหม่ ๓๘๕ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๓๖๑ สามเณรคุณากร เมืองดี ๑๗ ท่าตอน เชียงใหม่ ๓๘๖ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๓๖๒ พระมหาวรเวช อคฺคเมธี คำสุข ๒๑ พระธาตุหริภุญชัย ลำพูน ๓๘๗ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๓๖๓ สามเณรสราวุธ หิรัญรัตน์ ๑๗ พระธาตุหริภุญชัย ลำพูน ๓๘๘ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๓๖๔ สามเณรเอกชัย วงศ์ตา ๒๐ พระธาตุหริภุญชัย ลำพูน ๓๘๙ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๓๖๕ พระมหาวโรดม อุตฺตมวํโส อุณหบุตต์ ๔๕ ท่าศาลา ลำพูน ๓๙๐ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๓๖๖ พระมหาสุพันธ์ อนงฺคโณ ธรรมวิจิตร ๒๖ พระพุทธบาทตากผ้า ลำพูน ๓๙๑ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๓๖๗ พระมหาสง่า รตนปุตฺโต อุปรัตน์ ๒๒ พระพุทธบาทตากผ้า ลำพูน ๓๙๒ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๓๖๘ พระมหาบันเทิง ปณฺฑิโต เครือจินดา ๒๒ พระพุทธบาทตากผ้า ลำพูน ๓๙๓ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๓๖๙ พระมหาองอาจ จิตโสภโณ สล่ำเหน่ ๒๒ พระพุทธบาทตากผ้า ลำพูน ๓๙๔ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๓๗๐ สามเณรหนึ่ง อุยี่ ๑๙ พระพุทธบาทตากผ้า ลำพูน ๓๙๕ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๓๗๑ สามเณรสราวุฒิ ศรียานะ ๑๘ พระพุทธบาทตากผ้า ลำพูน ๓๙๖ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๓๗๒ สามเณรสุรเดช บุญปั๋น ๑๗ พระพุทธบาทตากผ้า ลำพูน ๓๙๗ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๓๗๓ สามเณรอุเทน เหล็กคำ ๑๗ พระพุทธบาทตากผ้า ลำพูน ๓๙๘ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๓๗๔ สามเณรพิเชษฐ์ ถิ่นสอน ๒๐ พระพุทธบาทตากผ้า ลำพูน ๓๙๙ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๓๗๕ สามเณรประกง กาวิละมูล ๑๙ พระพุทธบาทตากผ้า ลำพูน ๔๐๐ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๓๗๖ พระมหาอุเทน อุเทนเมธี เขียวยะ ๒๑ ห้วยบง ลำพูน ๔๐๑ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๓๗๗ พระมหาบวรฉัตร อธิปญฺโญ คนว้อง ๒๔ ศรีบุญเรือง เลย ๔๐๒ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๓๗๘ สามเณรทองดี ภูมิไทย ๑๙ ศรีบุญเรือง เลย ๔๐๓ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๓๗๙ พระมหาเสงี่ยม จินฺตมโย สุทวี ๓๑ แจ้งแสงอรุณ สกลนคร ๔๐๔ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๓๘๐ สามเณรเนตรน้อย โสมนาม ๑๘ แจ้งแสงอรุณ สกลนคร ๔๐๕ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๓๘๑ สามเณรวิทยา อินทนาม ๑๘ แจ้งแสงอรุณ สกลนคร ๔๐๖ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๓๘๒ พระมหาเด่นชัย ธมฺมปญฺโญ สายอุราช ๒๗ พระธาตุเชิงชุม ฯ สกลนคร ๔๐๗ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๓๘๓ พระมหานิธิพัฒน์ สุเมโธ คำนา ๒๒ โพธิ์ชัย หนองคาย ๔๐๘ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๓๘๔ สามเณรบุญยืน พรมเมือง ๒๐ โพธิ์ชัย หนองคาย ๔๐๙ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๓๘๕ พระมหาวิเชียร ติกฺขวีโร อินทิจักร ๒๗ พระธาตุราษฎร์บำรุง หนองคาย ๔๑๐ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๓๘๖ สามเณรศักดิ์พงษ์ โคมชัยภูมิ ๑๘ ศรีชมชื่น หนองคาย ๔๑๑ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๓๘๗ สามเณรเงินงาม โคงัน ๑๘ ตาลเดี่ยว หนองคาย ๔๑๒ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๓๘๘ สามเณรบรรจง การินทร์ ๑๖ เวฬุวัน หนองคาย ๔๑๓ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๓๘๙ สามเณรธีรังกูร บำรุง ๑๖ เวฬุวัน หนองคาย ๔๑๔ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๓๙๐ สามเณรศักดิ์ศรี แสนสุริวงศ์ ๑๕ เวฬุวัน หนองคาย ๔๑๕ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๓๙๑ สามเณรจีรศักดิ์ ทองคำ ๑๖ โสมนัสสันตยาราม อุดรธานี ๔๑๖ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๓๙๒ สามเณรสุทิน ไกยแจ่ม ๑๙ ศิรินทราวาส อุดรธานี ๔๑๗ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๓๙๓ พระมหาสมบัติ วิจิตฺโต นาพา ๒๑ สว่างโยมาลัย อุดรธานี ๔๑๘ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๓๙๔ พระมหาสุเดือน โรจนธมฺโม โอดหมั่น ๒๒ โพธิสมภรณ์ อุดรธานี ๔๑๙ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๓๙๕ พระมหายันยง ติสาโร นันทา ๒๒ โพธิสมภรณ์ อุดรธานี ๔๒๐ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๓๙๖ พระมหากิตติ วิริโย ญาณสิทธิ์ ๓๔ กลาง กาฬสินธุ์ ๔๒๑ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๓๙๗ สามเณรมโหสถ วรรณอำไพ ๑๕ กลาง กาฬสินธุ์ ๔๒๒ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๓๙๘ พระมหาอุดม โอภาโส นบน้อม ๓๘ ๑๗ หอไตรปิฏการาม กาฬสินธุ์ ๔๒๓ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๓๙๙ พระมหาบรรเทา วิสารโท ศรีหา ๔๗ ๑๙ บ้านหนองบัว กาฬสินธุ์ ๔๒๔ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๔๐๐ พระมหาจรัญ ขนฺติโสภโน แคล่วคล่อง ๒๔ สิมนาโก กาฬสินธุ์ ๔๒๕ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook