ชื่อ :
ฉายา :

นามสกุล :
ชั้น :

วัด :
สำนักเรียน :

พ.ศ. :
ครั้งที่สอบ :

ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
นามสกุล
อายุ
พรรษา
วัด
สำนักเรียน
เลขที่
ชั้น
พ.ศ.
ครั้งที่สอบ
๑๑๒๖๐๑ พระมหาสมเกียรติ อาภสฺสโร พิลางาม ๓๑ ๑๑ จุกเฌอ ฉะเชิงเทรา ๖๒๖ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๖๐๒ พระมหาอุดม อุตฺตโม สุขดี ๒๕ จุกเฌอ ฉะเชิงเทรา ๖๒๗ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๖๐๓ พระมหาวงษ์ สิริปญฺโญ กิจันดา ๒๘ เกาะแก้วสุวรรณาราม ฉะเชิงเทรา ๖๒๘ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๖๐๔ สามเณรวิเชียร แสงแก้ว ๑๘ เกาะแก้วสุวรรณาราม ฉะเชิงเทรา ๖๒๙ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๖๐๕ สามเณรชาญชัย ศรีพรหม ๑๙ หนองโพธิ์ นครนายก ๖๓๐ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๖๐๖ พระมหาดวงประทีป จนฺทปญฺโญ บูรพาวิเศษศิริ ๓๖ ๑๐ สระแก้ว สระแก้ว ๖๓๑ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๖๐๗ พระมหาทองใส ทีฆายุโก คำบาง ๒๙ สระแก้ว สระแก้ว ๖๓๒ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๖๐๘ พระมหาฉัตรชัย เขมวํโส เนตรการณ์ ๒๘ สระแก้ว สระแก้ว ๖๓๓ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๖๐๙ สามเณรอุทร ชื่นจิตร ๑๕ เขาเป่าแก้ว สระแก้ว ๖๓๔ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๖๑๐ พระมหาสุทัศน์ ฐิตสีโล เพชรตะกั่ว ๒๓ นครธรรม สระแก้ว ๖๓๕ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๖๑๑ พระมหาอดิศักดิ์ เตชปญฺโญ โจมรัมภ์ ๒๕ สวนมะม่วง จันทบุรี ๖๓๖ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๖๑๒ สามเณรวรวุฒิ โทไข่ษร ๑๘ หนองยัว จันทบุรี ๖๓๗ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๖๑๓ สามเณรวิรัตน์ พรมรักษา ๑๗ หนองยัว จันทบุรี ๖๓๘ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๖๑๔ พระมหาอภินนท์ ภูผิวผา ๑๕ สุทธิวารี จันทบุรี ๖๓๙ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๖๑๕ พระมหาแทน ฐานุตฺตโร ลายนอก ๓๕ ๑๑ สุทธิวารี จันทบุรี ๖๔๐ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๖๑๖ พระมหาสมยศ จนฺทูปโม ยืนสุข ๓๕ ๑๐ สุทธิวารี จันทบุรี ๖๔๑ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๖๑๗ พระมหาสมชาย ฐานธมฺโม สุกริช ๓๑ สุทธิวารี จันทบุรี ๖๔๒ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๖๑๘ พระมหาธงชัย ธมฺมธโร แสนกล้า ๓๐ สุทธิวารี จันทบุรี ๖๔๓ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๖๑๙ พระมหาพานิชย์ อนาวิโล ศรีลา ๓๐ สุทธิวารี จันทบุรี ๖๔๔ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๖๒๐ พระมหาอำนวย กมฺมสุทฺโธ เบียดกลาง ๒๙ สุทธิวารี จันทบุรี ๖๔๕ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๖๒๑ พระมหาชาญชัย พลธมฺโม กระจ่างฉาย ๒๗ สุทธิวารี จันทบุรี ๖๔๖ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๖๒๒ พระมหาชด ถาวโร มณีรัตน์ ๒๕ สุทธิวารี จันทบุรี ๖๔๗ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๖๒๓ พระมหากำแพงแสน สุเมโธ สีสรรค์ ๒๒ สุทธิวารี จันทบุรี ๖๔๘ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๖๒๔ พระมหาเวียน สิริญาโณ สุระ ๒๖ หนองอ้อ จันทบุรี ๖๔๙ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๖๒๕ สามเณรทองศักดิ์ อุดทา ๑๗ เครือวัลย์ ชลบุรี ๖๕๐ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๖๒๖ พระมหาบุญช่วย วีรธมฺโม มาสาลี ๒๓ ใหญ่อินทาราม ชลบุรี ๖๕๑ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๖๒๗ สามเณรระพีพงศ์ ทัยอ่อน ๑๙ นอก ชลบุรี ๖๕๒ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๖๒๘ พระมหาจรัญ จนฺทธมฺโม เนตรวิเชียร ๓๔ ๑๒ ตาลล้อม ชลบุรี ๖๕๓ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๖๒๙ พระมหาทะอ่อง สิริธมฺโม เนเรียะ ๓๕ ตาลล้อม ชลบุรี ๖๕๔ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๖๓๐ พระมหาณรงค์ศักดิ์ ปุญฺญมโน จูปะโคน ๒๙ ตาลล้อม ชลบุรี ๖๕๕ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๖๓๑ พระมหาธัญญะ กิจฺจธโร ทองชนะ ๒๘ ตาลล้อม ชลบุรี ๖๕๖ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๖๓๒ พระมหาบุญเลิศ วฑฺฒโน กำเนิดทรัพย์ ๒๓ ตาลล้อม ชลบุรี ๖๕๗ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๖๓๓ พระมหาประพันธ์ โชติปญฺโญ ต๊ะสิสังวาลย์ ๒๒ ห้วยยาง ชลบุรี ๖๕๘ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๖๓๔ สามเณรอมร ยอดหนู ๑๘ ห้วยยาง ชลบุรี ๖๕๙ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๖๓๕ สามเณรนิคม พลโฮม ๑๗ ห้วยยาง ชลบุรี ๖๖๐ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๖๓๖ พระมหาสมหวัง จิตปุญฺโญ ดีพื้น ๕๓ ๓๓ เขาพุทธโคดม ชลบุรี ๖๖๑ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๖๓๗ พระมหาอนุชา กาญฺจโน ทองทา ๒๗ เขาพุทธโคดม ชลบุรี ๖๖๒ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๖๓๘ สามเณรชาติชาย ไสยรส ๑๘ ราษฎร์สามัคคี ชลบุรี ๖๖๓ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๖๓๙ สามเณรบุญเสริม พุฒตาล ๑๗ ราษฎร์สามัคคี ชลบุรี ๖๖๔ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๖๔๐ พระมหาศุภชัย สุภชโย กรัตนุตถะ ๓๙ หนองบอน ตราด ๖๖๕ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๖๔๑ สามเณรทิตย์ บุญเสริม ๑๘ หนองบอน ตราด ๖๖๖ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๖๔๒ พระมหาวีรวิชญ์ ชาโนทโย วรรณศิริ ๒๑ ป่าประดู ระยอง ๖๖๗ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๖๔๓ สามเณรทองคุณ พรมภักดี ๒๒ โขด ระยอง ๖๖๘ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๖๔๔ สามเณรวิชาญ ทายัง ๒๒ ลุ่ม ฯ ระยอง ๖๖๙ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๖๔๕ สามเณรสมคิด หนึ่งคำมี ๒๑ ลุ่ม ฯ ระยอง ๖๗๐ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๖๔๖ สามเณรสาคร จันสมุด ๑๖ ลุ่ม ฯ ระยอง ๖๗๑ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๖๔๗ พระมหาสุพิน อตฺถกาโม ศรีบุบ ๒๓ ซากมะกรูด ระยอง ๖๗๒ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๖๔๘ สามเณรดำรงศักดิ์ จิตจักร ๑๙ ซากมะกรูด ระยอง ๖๗๓ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๖๔๙ สามเณรสมหมาย สุดชา ๑๗ ซากมะกรูด ระยอง ๖๗๔ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๖๕๐ สามเณรพิเชฐ เสน่ห์ ๑๗ ซากมะกรูด ระยอง ๖๗๕ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๖๕๑ สามเณรมนตรี เชื้อดี ๑๖ ซากมะกรูด ระยอง ๖๗๖ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๖๕๒ พระมหาสาธิต สิริวฑฺโฒ ฮั่นปุดโจ ๒๓ สุวรรณรังสรรค์ ระยอง ๖๗๗ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๖๕๓ สามเณรต่อกิจ ศิริจันทร์ ๑๗ สุวรรณรังสรรค์ ระยอง ๖๗๘ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๖๕๔ พระมหาสงกรานต์ อภินนฺโท ศรีมหาพรม ๒๘ พระปฐมเจดีย์ นครปฐม ๖๗๙ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๖๕๕ พระมหาสุรสิทธิ์ มหาวีโต้ ชาวไร่เงิน ๒๑ พระปฐมเจดีย์ นครปฐม ๖๘๐ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๖๕๖ พระมหาวิเชียร ฐิตปุญฺโญ วรราช ๓๐ พระปฐมเจดีย์ นครปฐม ๖๘๑ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๖๕๗ พระมหาจิรพันธ์ อาจิตปุญฺโญ วรวสุวัส ๒๔ พระปฐมเจดีย์ นครปฐม ๖๘๒ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๖๕๘ สามเณรสุรวุฒิ มีก่ำ ๒๐ พระปฐมเจดีย์ นครปฐม ๖๘๓ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๖๕๙ พระมหาประจักษ์ สุจิณฺโณ วัดน้อย ๓๓ ๑๐ พระงาม นครปฐม ๖๘๔ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๖๖๐ สามเณรมานพ ประดิษฐ์ภัค ๑๙ พระงาม นครปฐม ๖๘๕ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๖๖๑ สามเณรสะอาด สีสังข์ ๑๘ พระงาม นครปฐม ๖๘๖ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๖๖๒ ทองรักษ์ พัฒน์ไทยสงค์ ๑๗ พระงาม นครปฐม ๖๘๗ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๖๖๓ พระมหาปริญญา จนฺทโก สินธุ์คง ๓๖ ๑๐ ห้วยจระเข้ นครปฐม ๖๘๘ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๖๖๔ พระมหาประภาส โอภาโส เทียมเลิศ ๒๗ วังตะกู นครปฐม ๖๘๙ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๖๖๕ สามเณรสมาน อินธิพันธุ์ ๑๗ สำโรง นครปฐม ๖๙๐ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๖๖๖ สามเณรไมตรี จันทร์สุข ๑๗ สำโรง นครปฐม ๖๙๑ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๖๖๗ พระมหาชาญศักดิ์ สมานฉนฺโท แสงคำ ๒๔ บางช้างเหนือ นครปฐม ๖๙๒ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๖๖๘ พระมหาสมพงษ์ อภิวฑฺฒโน สุภารักษ์ ๒๙ มหาสวัสดิ์นาคพุฒิราม นครปฐม ๖๙๓ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๖๖๙ พระมหามิตร ปมุตฺโต ตู้พิมาย ๒๕ มหาสวัสดิ์นาคพุฒิราม นครปฐม ๖๙๔ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๖๗๐ สามเณรสิทธิชัย แก้วพิลา ๒๑ มหาสวัสดิ์นาคพุฒิราม นครปฐม ๖๙๕ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๖๗๑ สามเณรเจริญ ยอดโพธิ์ ๒๐ มหาสวัสดิ์นาคพุฒิราม นครปฐม ๖๙๖ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๖๗๒ สามเณรรุ่ง รวบรวม ๑๘ มหาสวัสดิ์นาคพุฒิราม นครปฐม ๖๙๗ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๖๗๓ สามเณรนิคม ชาติดร ๑๘ มหาสวัสดิ์นาคพุฒิราม นครปฐม ๖๙๘ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๖๗๔ สามเณรภูมิวิทย์ จันทร์หอม ๑๗ มหาสวัสดิ์นาคพุฒิราม นครปฐม ๖๙๙ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๖๗๕ สามเณรศักดิ์พิชิต ชัยดี ๑๖ มหาสวัสดิ์นาคพุฒิราม นครปฐม ๗๐๐ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๖๗๖ สามเณรจรูญ โคตะ ๑๖ มหาสวัสดิ์นาคพุฒิราม นครปฐม ๗๐๑ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๖๗๗ พระมหาบุญช่วย สุธีรสีโล น้อนเพิ่มพูล ๓๒ ๑๒ ป้อมวิเชียรโชติการาม สมุทรสาคร ๗๐๒ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๖๗๘ พระมหาเฉลิมพล สิริมงฺคโล รอดคำทุย ๒๗ ป้อมวิเชียรโชติการาม สมุทรสาคร ๗๐๓ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๖๗๙ สามเณรประชัน เภรี ๑๙ ป้อมวิเชียรโชติการาม สมุทรสาคร ๗๐๔ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๖๘๐ สามเณรทวี ศรีใย ๑๘ ป้อมวิเชียรโชติการาม สมุทรสาคร ๗๐๕ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๖๘๑ พระมหากมลเพชร คุณรํสี พินิจการ ๒๕ ป่าชัยรังษี สมุทรสาคร ๗๐๖ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๖๘๒ พระมหาถนัดชัย สุธมฺมรํสี ชัยชิต ๒๑ ป่าชัยรังษี สมุทรสาคร ๗๐๗ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๖๘๓ สามเณรสงกรานต์ ตะโคดม ๑๗ ป่าชัยรังษี สมุทรสาคร ๗๐๘ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๖๘๔ พระมหาวิชัย ถาวโร สีดำนิล ๓๒ ป่าเลไลยก์ สุพรรณบุรี ๗๐๙ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๖๘๕ พระมหาจรัล อจโล เจนกิจวัฒนะ ๓๖ ๑๔ สุวรรณภูมิ สุพรรณบุรี ๗๑๐ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๖๘๖ พระมหาวรเทพ ทานฉนฺโท แสงภู่ ๒๕ สุวรรณภูมิ สุพรรณบุรี ๗๑๑ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๖๘๗ พระมหาภูวดล ภูริปญฺโญ ขาวจันทร์ ๒๐ สุวรรณภูมิ สุพรรณบุรี ๗๑๒ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๖๘๘ สามเณรประสงค์ แพทย์วงศ์ ๑๙ สุวรรณภูมิ สุพรรณบุรี ๗๑๓ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๖๘๙ สามเณรมนัส เจริญใจ ๑๘ สุวรรณภูมิ สุพรรณบุรี ๗๑๔ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๖๙๐ สามเณรชูชาติ พรหมพิมพ์ ๑๘ สุวรรณภูมิ สุพรรณบุรี ๗๑๕ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๖๙๑ สามเณรจำเรียง มะกา ๑๘ สุวรรณภูมิ สุพรรณบุรี ๗๑๖ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๖๙๒ พระมหาโกศล อหึสโก บุญเงิน ๒๗ สกุณปักษี สุพรรณบุรี ๗๑๗ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๖๙๓ พระมหาดวงจันทร์ สุวณฺณโชโต สุวรรณ ๒๓ ลานคา สุพรรณบุรี ๗๑๘ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๖๙๔ พระมหาสุกิจ มลสวัสดิ์ ๒๑ ธรรมิการาม ประจวบคีรีขันธ์ ๗๑๙ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๖๙๕ สามเณรโสภณ ภักดีใหม่ ๑๘ ธรรมิการาม ประจวบคีรีขันธ์ ๗๒๐ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๖๙๖ สามเณรจีรเชษฐ์ บัวอ่อน ๑๘ ธรรมิการาม ประจวบคีรีขันธ์ ๗๒๑ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๖๙๗ สามเณรบุญมี หนานหน่อ ๑๘ คลองวาฬ ประจวบคีรีขันธ์ ๗๒๒ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๖๙๘ พระมหาสมมิตร มิตฺตธมฺโม พรหมร่ม ๓๔ คงคารามวรวิหาร เพชรบุรี ๗๒๓ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๖๙๙ พระมหาเสกสรร ธมฺมโชโต แจ่มแจ้ง ๒๕ กำแพงแลง เพชรบุรี ๗๒๔ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๗๐๐ พระมหาลักษณ์ อารทฺธวิริโย ชุ่มแจ่ม ๒๘ พระรูป เพชรบุรี ๗๒๕ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๗๐๑ พระมหากัณฑ์ สิริธมฺโม จุลสวัสดิ์ ๓๖ บางลำภู เพชรบุรี ๗๒๖ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๗๐๒ พระมหาศุภชัย กนฺตสีโล ศรีคำพา ๓๗ ๑๕ มหาธาตุวรวิหาร ราชบุรี ๗๒๗ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๗๐๓ พระมหาภูมิชาย อคฺคปญฺโญ มกรพันธ์ ๒๖ เขาวัง ราชบุรี ๗๒๘ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๗๐๔ พระมหาสายัญ กตปุญฺโญ จันทร์เทศ ๒๑ เขาวัง ราชบุรี ๗๒๙ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๗๐๕ พระมหาเสรี ปญฺญานนฺโท อินกกผึ้ง ๒๒ อริยวงศาราม ราชบุรี ๗๓๐ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๗๐๖ สามเณรทวีสุข สายกระสุน ๑๙ อริยวงศาราม ราชบุรี ๗๓๑ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๗๐๗ พระมหาศักดิ์ชัย เขมปญฺโญ พิสุทธิ์ไพศาล ๒๖ บัวงาม ราชบุรี ๗๓๒ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๗๐๘ สามเณรพูนศักดิ์ ประคำทอง ๑๗ บัวงาม ราชบุรี ๗๓๓ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๗๐๙ พระมหาสิทธิวันท์ จนฺทสาโร มลฑลจุลเกศ ๒๘ หลวงพ่อสดธรรมกายาราม ราชบุรี ๗๓๔ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๗๑๐ พระมหาอธิโชค สุโชโต แสงถวิล ๒๔ หลวงพ่อสดธรรมกายาราม ราชบุรี ๗๓๕ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๗๑๑ พระมหาพิภพ ภูมิปญฺโญ คงพูล ๒๓ หลวงพ่อสดธรรมกายาราม ราชบุรี ๗๓๖ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๗๑๒ พระมหาสุพัฒน์ สุญาโณ ธ.น.เฮือง ๒๑ หลวงพ่อสดธรรมกายาราม ราชบุรี ๗๓๗ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๗๑๓ สามเณรสุริยัน อุทาธร ๑๘ หลวงพ่อสดธรรมกายาราม ราชบุรี ๗๓๘ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๗๑๔ สามเณรมงคล ลานบุญ ๑๘ เพชรสมุทร สมุทรสงคราม ๗๓๙ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๗๑๕ พระมหาสิทธิคุณ สิทฺธิคุโณ ไพชนม์ ๒๒ บางกะพ้อม สมุทรสงคราม ๗๔๐ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๗๑๖ พระมหาณรงฤทธิ์ นรปญฺโญ บุญรอด ๒๓ ขันเงิน ชุมพร ๗๔๑ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๗๑๗ พระมหาอภิเชต พุทฺธรกฺขิโต อินทุ่ม ๒๕ ใหญ่ชัยมงคล นครศรีธรรมราช ๗๔๒ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๗๑๘ สามเณรสมศักดิ์ สมวงค์ ๑๙ มะนาวหวาน นครศรีธรรมราช ๗๔๓ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๗๑๙ พระมหาชาญณรงค์ ธมฺมธโร ประทุม่อง ๒๙ ไตรธรรมาราม สุราษฎร์ธานี ๗๔๔ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๗๒๐ สามเณรปัญญา แสงดีแน่ ๑๙ พัฒนาราม สุราษฎร์ธานี ๗๔๕ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๗๒๑ พระมหาสุพัฒน์ สุรวํโส สุพงษ์ ๒๗ พระบรมธาตุไชยา สุราษฎร์ธานี ๗๔๖ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๗๒๒ พระมหาบุญเลี้ยง ปวรเมธี อ่ำกร่าง ๒๗ พระบรมธาตุไชยา สุราษฎร์ธานี ๗๔๗ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๗๒๓ พระมหาสมโภค อํสุกาโร รัตนบุรี ๒๐ แก้วโกรวาราม กระบี่ ๗๔๘ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๗๒๔ สามเณรประทุม ชูจันทร์ ๑๙ แก้วโกรวาราม กระบี่ ๗๔๙ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๗๒๕ สามเณรเฉลิม จูประจบ ๑๗ แก้วโกรวาราม กระบี่ ๗๕๐ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๗๒๖ สามเณรธีรยุทธิ์ เจริญผล ๑๙ ประสิทธิชัย ตรัง ๗๕๑ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๗๒๗ พระมหาจรัล จนฺทปญฺโญ นวลแก้ว ๓๑ วิชิตสังฆาราม ภูเก็ต ๗๕๒ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๗๒๘ สามเณรบุญยิ่ง ประทุม ๑๘ วิชิตสังฆาราม ภูเก็ต ๗๕๓ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๗๒๙ สามเณรนิโรจน์ เนาวบุตร ๑๘ พระนางสร้าง ภูเก็ต ๗๕๔ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๗๓๐ สามเณรวิโรจน์ ชูแก้ว ๑๘ พระนางสร้าง ภูเก็ต ๗๕๕ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๗๓๑ พระมหาจงรักษ์ นิมฺมโล ชูชุ่มชื่น ๓๐ กะทู้ ภูเก็ต ๗๕๖ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๗๓๒ พระมหาจิตต์ วงปญฺโญ นิลวิเชียร ๓๒ ราษฎร์บูรณะ ปัตตานี ๗๕๗ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๗๓๓ พระมหาภมร ภมโร คำสง ๒๕ ราษฎร์บูรณะ ปัตตานี ๗๕๘ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๗๓๔ พระมหาประเสริฐ เขมเสฏโฐ จันทสงค์ ๒๔ ราษฎร์บูรณะ ปัตตานี ๗๕๙ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๗๓๕ พระมหาจรินทร์ ปญฺญาวุโธ โกตัน ๒๔ ราษฎร์บูรณะ ปัตตานี ๗๖๐ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๗๓๖ สามเณรฐิติรัชต์ ๓มิ ๒๑ ราษฎร์บูรณะ ปัตตานี ๗๖๑ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๗๓๗ วิสิษฐ์พล วุ่นซิ่งซี่ ๒๐ ราษฎร์บูรณะ ปัตตานี ๗๖๒ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๗๓๘ สามเณรอภิชาติ ช่วยชูโชติ ๑๙ ราษฎร์บูรณะ ปัตตานี ๗๖๓ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๗๓๙ สามเณรสุชาติ ใหม่อ่อน ๑๘ ราษฎร์บูรณะ ปัตตานี ๗๖๔ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๗๔๐ พระมหาสายันต์ สุธมฺโม อะโน ๒๙ คูหาสวรรค์ พัทลุง ๗๖๕ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๗๔๑ พระมหาสุชาติ สุชาโต คงชุม ๒๓ หงษ์ประดิษฐาราม สงขลา ๗๖๖ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๗๔๒ สามเณรสัมพันธ์ แก้วธรรม ๑๙ หาดใหญ่สิตาราม สงขลา ๗๖๗ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๗๔๓ สามเณรจำนาน ไพบูลย์ ๑๘ หาดใหญ่สิตาราม สงขลา ๗๖๘ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๗๔๔ สามเณรยอดพิทักษ์ บุญมี ๑๙ ในวัง สงขลา ๗๖๙ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๗๔๕ สามเณรสุรักษ์ โทชาติ ๑๕ ในวัง สงขลา ๗๗๐ ป.ธ.๔ ๒๕๔๐
๑๑๒๗๔๖ สามเณรชินกร กำควร ๑๙ จักรวรรดิราชาวาส จักรวรรดิราชาวาส ป.ธ.๕ ๒๕๔๐
๑๑๒๗๔๗ พระมหาเอื้อ ปริปุณฺโณ ปัญญาโรจน์สุข ๒๙ ชนะสงคราม วัดชนะสงคราม ป.ธ.๕ ๒๕๔๐
๑๑๒๗๔๘ พระมหาสามารถ โชติปญฺโญ แพรศิริ ๒๗ ชนะสงคราม วัดชนะสงคราม ป.ธ.๕ ๒๕๔๐
๑๑๒๗๔๙ พระมหาวิชัย ชยวโร คะมิ ๒๑ ชนะสงคราม วัดชนะสงคราม ป.ธ.๕ ๒๕๔๐
๑๑๒๗๕๐ สามเณรชาญชัย โคตรเสนา ๒๐ ชนะสงคราม วัดชนะสงคราม ป.ธ.๕ ๒๕๔๐
๑๑๒๗๕๑ สามเณรสมัคร นะคะจัด ๑๙ ชนะสงคราม วัดชนะสงคราม ป.ธ.๕ ๒๕๔๐
๑๑๒๗๕๒ สามเณรอานนท์ ป่าด้าว ชนะสงคราม วัดชนะสงคราม ป.ธ.๕ ๒๕๔๐
๑๑๒๗๕๓ สามเณรบวร ผางจันดา ๑๘ ชนะสงคราม วัดชนะสงคราม ป.ธ.๕ ๒๕๔๐
๑๑๒๗๕๔ สามเณรวัฒนา หัตถะดล ๑๘ ชนะสงคราม วัดชนะสงคราม ป.ธ.๕ ๒๕๔๐
๑๑๒๗๕๕ สามเณรพราน จรเด็จ ๑๘ ชนะสงคราม วัดชนะสงคราม ๑๐ ป.ธ.๕ ๒๕๔๐
๑๑๒๗๕๖ สามเณรสมคิด หินนอก ๑๗ ชนะสงคราม วัดชนะสงคราม ๑๑ ป.ธ.๕ ๒๕๔๐
๑๑๒๗๕๗ สามเณรทวิช สำรองพันธ์ ๑๗ ชนะสงคราม วัดชนะสงคราม ๑๒ ป.ธ.๕ ๒๕๔๐
๑๑๒๗๕๘ สามเณรสมใจ มีศรี ๑๗ ชนะสงคราม วัดชนะสงคราม ๑๓ ป.ธ.๕ ๒๕๔๐
๑๑๒๗๕๙ สามเณรบุญเลิศ วิวรรณ์ ๑๗ ชนะสงคราม วัดชนะสงคราม ๑๔ ป.ธ.๕ ๒๕๔๐
๑๑๒๗๖๐ สามเณรพิชิตชัย บุญเคน ๑๖ ชนะสงคราม วัดชนะสงคราม ๑๕ ป.ธ.๕ ๒๕๔๐
๑๑๒๗๖๑ สามเณรโชคชัย ประทุมสูตร ๑๘ อินทรวิหาร วัดชนะสงคราม ๑๖ ป.ธ.๕ ๒๕๔๐
๑๑๒๗๖๒ สามเณรโสภณ ผลศาสตร์ ๑๗ สีหไกรสร วัดชนะสงคราม ๑๗ ป.ธ.๕ ๒๕๔๐
๑๑๒๗๖๓ สามเณรบุญมี พรมสอน ๑๘ คณิกาผล วัดไตรมิตรวิทยาราม ๑๘ ป.ธ.๕ ๒๕๔๐
๑๑๒๗๖๔ สามเณรสุทธิวัฒน์ ศรีเครือดำ ๑๙ ไตรมิตรวิทยาราม วัดไตรมิตรวิทยาราม ๑๙ ป.ธ.๕ ๒๕๔๐
๑๑๒๗๖๕ พระมหาสมคิด อคฺคสโม ยกย่อง ๒๗ บางพลัด วัดไตรมิตรวิทยาราม ๒๐ ป.ธ.๕ ๒๕๔๐
๑๑๒๗๖๖ พระมหาสงกรานต์ อาภากโร โจติ ๒๓ นรนาถสุนทริการาม วัดนรนาถสุนทริการาม ๒๑ ป.ธ.๕ ๒๕๔๐
๑๑๒๗๖๗ พระมหาสมโชค ปญฺโญวุโธ ปัตโตทำธัง ๒๒ นรนาถสุนทริการาม วัดนรนาถสุนทริการาม ๒๒ ป.ธ.๕ ๒๕๔๐
๑๑๒๗๖๘ สามเณรมลรักษ์ รางศรี ๒๒ นรนาถสุนทริการาม วัดนรนาถสุนทริการาม ๒๓ ป.ธ.๕ ๒๕๔๐
๑๑๒๗๖๙ สามเณรสมพงษ์ เชือกพรม ๑๙ นรนาถสุนทริการาม วัดนรนาถสุนทริการาม ๒๔ ป.ธ.๕ ๒๕๔๐
๑๑๒๗๗๐ สามเณรประยูร วงศ์จันทรา ๑๗ นรนาถสุนทริการาม วัดนรนาถสุนทริการาม ๒๕ ป.ธ.๕ ๒๕๔๐
๑๑๒๗๗๑ สามเณรประวิทย์ สารวัน ๑๖ นรนาถสุนทริการาม วัดนรนาถสุนทริการาม ๒๖ ป.ธ.๕ ๒๕๔๐
๑๑๒๗๗๒ สามเณรสมยศ สกุลไทย ๒๑ บพิตรพิมุข วัดบพิตรพิมุข ๒๗ ป.ธ.๕ ๒๕๔๐
๑๑๒๗๗๓ สามเณรประหยัด เวียงคำ ๒๐ บพิตรพิมุข วัดบพิตรพิมุข ๒๘ ป.ธ.๕ ๒๕๔๐
๑๑๒๗๗๔ สามเณรชินวุธ อาจวิชัย ๒๐ บพิตรพิมุข วัดบพิตรพิมุข ๒๙ ป.ธ.๕ ๒๕๔๐
๑๑๒๗๗๕ สามเณรสุพัฒน์ กัญญา ๑๙ บพิตรพิมุข วัดบพิตรพิมุข ๓๐ ป.ธ.๕ ๒๕๔๐
๑๑๒๗๗๖ สามเณรวิทยา ชรารัตน์ ๑๙ บพิตรพิมุข วัดบพิตรพิมุข ๓๑ ป.ธ.๕ ๒๕๔๐
๑๑๒๗๗๗ สามเณรสมพงษ์ หญิงรำ ๑๘ บพิตรพิมุข วัดบพิตรพิมุข ๓๒ ป.ธ.๕ ๒๕๔๐
๑๑๒๗๗๘ สามเณรประวิท จุรุวรรณ ๑๘ บพิตรพิมุข วัดบพิตรพิมุข ๓๓ ป.ธ.๕ ๒๕๔๐
๑๑๒๗๗๙ สามเณรเฉลิมชัย แสงหล้า ๑๘ บพิตรพิมุข วัดบพิตรพิมุข ๓๔ ป.ธ.๕ ๒๕๔๐
๑๑๒๗๘๐ สามเณรเรืองศักดิ์ ทุกสุข ๑๘ บพิตรพิมุข วัดบพิตรพิมุข ๓๕ ป.ธ.๕ ๒๕๔๐
๑๑๒๗๘๑ สามเณรสมโภชน์ หงษ์เวียงจันทร์ ๑๗ บพิตรพิมุข วัดบพิตรพิมุข ๓๖ ป.ธ.๕ ๒๕๔๐
๑๑๒๗๘๒ สามเณรสุทธิวัฒน์ เรือศรีจันทร์ ๒๐ มณีสถิตกปิฏฐาราม วัดบพิตรพิมุข ๓๗ ป.ธ.๕ ๒๕๔๐
๑๑๒๗๘๓ พระมหาสุประยิตโน ธมฺมธีโร ตะลิบ ๒๘ บวรนิเวศวิหาร วัดบวรนิเวศวิหาร ๓๘ ป.ธ.๕ ๒๕๔๐
๑๑๒๗๘๔ สามเณรสุวัฒน์ บุญนี้เจริญ ๒๐ ตรีทศเทพ วัดบวรนิเวศวิหาร ๓๙ ป.ธ.๕ ๒๕๔๐
๑๑๒๗๘๕ สามเณรรัตนพล ยางเดี่ยว ๑๗ บุรณศิริมาตยราม วัดบวรนิเวศวิหาร ๔๐ ป.ธ.๕ ๒๕๔๐
๑๑๒๗๘๖ สามเณรวิสิทธิศักดิ์ สัตพันธ์ ๒๑ บวรมงคล วัดบวรนิเวศวิหาร ๔๑ ป.ธ.๕ ๒๕๔๐
๑๑๒๗๘๗ พระมหาเพชร ปภาโส พิชัย ๒๑ เบญจมบพิตร วัดเบญจบพิตร ๔๒ ป.ธ.๕ ๒๕๔๐
๑๑๒๗๘๘ สามเณรเกียรติศักดิ์ บุตรราช ๑๗ เบญจมบพิตร วัดเบญจบพิตร ๔๓ ป.ธ.๕ ๒๕๔๐
๑๑๒๗๘๙ สามเณรประสิทธิ์ อิ่นคำ ๑๘ เบญจมบพิตร วัดเบญจบพิตร ๔๔ ป.ธ.๕ ๒๕๔๐
๑๑๒๗๙๐ สามเณรไพโรจน์ จบปาน ๒๐ อัมพวัน วัดเบญจบพิตร ๔๕ ป.ธ.๕ ๒๕๔๐
๑๑๒๗๙๑ สามเณรสมชาย บุญยิ่ง ๑๗ สวัสดิวารีสีมาราม วัดเบญจบพิตร ๔๖ ป.ธ.๕ ๒๕๔๐
๑๑๒๗๙๒ สามเณรอนุวัฒน์ ศรีภา ๑๘ ธรรมาภิรตาราม วัดเบญจบพิตร ๔๗ ป.ธ.๕ ๒๕๔๐
๑๑๒๗๙๓ สามเณรไพศาล วรรณสุพริ้ง ๑๘ เลียบราษฎร์บำรุง วัดเบญจบพิตร ๔๘ ป.ธ.๕ ๒๕๔๐
๑๑๒๗๙๔ สามเณรธงชัย สุดชา ๒๐ อภัยทายาราม วัดเบญจบพิตร ๔๙ ป.ธ.๕ ๒๕๔๐
๑๑๒๗๙๕ พระมหาวรรณชัย ยโสธโร เรือนจันทร์ ๒๗ ปทุมคงคา วัดปทุมคงคา ๕๐ ป.ธ.๕ ๒๕๔๐
๑๑๒๗๙๖ สามเณรไพสันต์ สุวรรณไตร ๑๘ ปทุมวนาราม วัดปทุมวนาราม ๕๑ ป.ธ.๕ ๒๕๔๐
๑๑๒๗๙๗ สามเณรพนม ทองเภา ๑๗ ปทุมวนาราม วัดปทุมวนาราม ๕๒ ป.ธ.๕ ๒๕๔๐
๑๑๒๗๙๘ พระมหาทองคำ ภูรปญฺโญ ใบทับทิม ๒๖ พรหมวงศาราม วัดพรหมวงศาราม ๕๓ ป.ธ.๕ ๒๕๔๐
๑๑๒๗๙๙ พระมหานรินทร์ อภิฉนฺโท พรหมกล่อม ๓๕ พระเชตุพนฯ วัดพระเชตุพนฯ ๕๔ ป.ธ.๕ ๒๕๔๐
๑๑๒๘๐๐ สามเณรธวัชชัย คำดวง ๒๑ พระเชตุพนฯ วัดพระเชตุพนฯ ๕๕ ป.ธ.๕ ๒๕๔๐

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook