ชื่อ :
ฉายา :

นามสกุล :
ชั้น :

วัด :
สำนักเรียน :

พ.ศ. :
ครั้งที่สอบ :

ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
นามสกุล
อายุ
พรรษา
วัด
สำนักเรียน
เลขที่
ชั้น
พ.ศ.
ครั้งที่สอบ
๑๑๓๘๐๑ พระมหาสาย สิริวณฺโณ เกิดช่อ ๒๙ เขียนเขต ปทุมธานี ๓๒ ป.ธ.๙ ๒๕๔๐
๑๑๓๘๐๒ พระมหาไพฑูรย์ วิทูโร คงจันทร์ ๓๒ ๑๒ บึง นครราชสีมา ๓๓ ป.ธ.๙ ๒๕๔๐
๑๑๓๘๐๓ พระมหาวิศิษฐ์ ธีรวํโส กลีบม่วง ๓๐ ๑๐ พรหมสุรินทร์ สุรินทร์ ๓๔ ป.ธ.๙ ๒๕๔๐
๑๑๓๘๐๔ พระมหาบุญเจิด มหาปุญฺโญ พรหมสวัสดิ์ ๓๕ สัตหีบ ชลบุรี ๓๕ ป.ธ.๙ ๒๕๔๐
๑๑๓๘๐๕ พระมหาสุชาติ อภิชาโต โจมเสนาะ ๒๒ มหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม นครปฐม ๓๖ ป.ธ.๙ ๒๕๔๐
๑๑๓๘๐๖ สามเณรสุพจน์ คําน้อย ๒๒ อู่ทอง สุพรรณบุรี ๓๗ ป.ธ.๙ ๒๕๔๐
๑๑๓๘๐๗ พระมหาอุ้ย อุปสนฺโต เกตุจําปา ๕๘ ๓๖ เขาวัง ราชบุรี ๓๘ ป.ธ.๙ ๒๕๔๐

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook