ชื่อ :
ฉายา :

นามสกุล :
ชั้น :

วัด :
สำนักเรียน :

พ.ศ. :
ครั้งที่สอบ :

ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
นามสกุล
อายุ
พรรษา
วัด
สำนักเรียน
เลขที่
ชั้น
พ.ศ.
ครั้งที่สอบ
๑๑๓๔๐๑ พระมหาสุรศักดิ์ ธนปาโล รักศิริการถาวร ๒๖ ศรีประวัติ นนทบุรี ๒๓๓ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๔๐๒ พระมหาแดง ปญฺญาธโร แหวนวงษ์ ๒๙ โคนอนมหาสวัสดิ์ นนทบุรี ๒๓๔ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๔๐๓ พระมหาชลอ ปิยาจาโร ศรวิชัย ๓๑ ๑๑ พิกุลทอง นนทบุรี ๒๓๕ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๔๐๔ พระมหาสันต์ จารุธมฺโม นาคสวัสดิ์ ๒๗ ชลประทานรังสฤษฎ์ นนทบุรี ๒๓๖ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๔๐๕ พระมหานราธิป ฐานิโย อินชมภู ๒๓ ราษฎร์ประคองธรรม นนทบุรี ๒๓๗ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๔๐๖ สามเณรชวชัย แดนแก้วมูล ๒๐ ละหาร นนทบุรี ๒๓๘ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๔๐๗ สามเณรฟ้าหยาด มุละสิวะ ๑๗ ละหาร นนทบุรี ๒๓๙ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๔๐๘ พระมหาสุริยาวุธ สุริยาวุโธ สมาพันธ์ ๒๕ บางใผ่ นนทบุรี ๒๔๐ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๔๐๙ พระมหาศุภกิจ สารโท จิตรแม้น ๓๔ ๑๔ บางหลวง นนทบุรี ๒๔๑ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๔๑๐ พระมหาจุมพล จิตฺตพโล ยอดหาญ ๒๓ บางหลวง ปทุมธานี ๒๔๒ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๔๑๑ สามเณรสุทัศน์ สมัญฤทธิ์ ๑๙ บางหลวง ปทุมธานี ๒๔๓ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๔๑๒ สามเณรชาติชาย ไฟจัตรัส ๒๐ สังลาน ปทุมธานี ๒๔๔ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๔๑๓ พระครูวิสุทธาภิบาล อาสยโสภี ขัดใจ ๕๔ ๓๑ สุทธาวาส ปทุมธานี ๒๔๕ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๔๑๔ พระมหาศิริศักดิ์ เหมมูโล เหมะมูล ๓๓ พระธรรมกาย ปทุมธานี ๒๔๖ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๔๑๕ พระมหาธรรมนูญ ธมฺมปตฺโต ทำนุสมบัติ ๒๖ พระธรรมกาย ปทุมธานี ๒๔๗ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๔๑๖ พระมหาสดา สตฺถนนฺโท กะทิศาสตร์ ๒๔ พระธรรมกาย ปทุมธานี ๒๔๘ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๔๑๗ พระหาสมศรี ยติสุโร ค่ำคูณ ๒๓ พระธรรมกาย ปทุมธานี ๒๔๙ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๔๑๘ พระมหาอนันตชัย ฐิตชโย สิมลี ๒๓ พระธรรมกาย ปทุมธานี ๒๕๐ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๔๑๙ พระมหาสมบัติ ธมฺมทีโป ฤกษ์สว่าง ๒๒ พระธรรมกาย ปทุมธานี ๒๕๑ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๔๒๐ พระมหาทิพย์ โอภาสโก ขันแก้ว ๒๑ พระธรรมกาย ปทุมธานี ๒๕๒ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๔๒๑ พระมหาเจริญสุข คุณวีโร วงเวียน ๒๘ คลองชัน ปทุมธานี ๒๕๓ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๔๒๒ พระมหาพนมกร ธมฺมเสวี สันทาลุนัย ๒๓ เขียนเขต ปทุมธานี ๒๕๔ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๔๒๓ พระมหาสุริยาวุธ สุริยโชโต ใยโท ๒๒ เขียนเขต ปทุมธานี ๒๕๕ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๔๒๔ สามเณรอดุลย์ พิทักพงษ์ ๑๘ แสงสวรรค์ ปทุมธานี ๒๕๖ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๔๒๕ พระมหาประสาน สิริภทฺโท ใหญ่ปราม ๔๓ ๒๑ พนัญเชิงวรวิหาร พระนครศรีอยุธยา ๒๕๗ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๔๒๖ พระมหาจำรัส วุฑฺฒิญาโณ บุญหน ๓๖ ๑๔ พนัญเชิงวรวิหาร พระนครศรีอยุธยา ๒๕๘ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๔๒๗ พระมหาพัฒนา วฑฺฒิญาโณ ช่วยสุข ๒๕ พนัญเชิงวรวิหาร พระนครศรีอยุธยา ๒๕๙ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๔๒๘ สามเณรสนั่น นิทะรัมย์ ๑๙ พนัญเชิงวรวิหาร พระนครศรีอยุธยา ๒๖๐ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๔๒๙ พระมหาบรรณ์ ปญฺญาธโร บุตรดี ๒๓ ใหญ่ชัยมงคล พระนครศรีอยุธยา ๒๖๑ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๔๓๐ พระมหาเลื่อน ฐิตคุโณ บุญยงค์ ๓๗ ๑๖ ป่าโค พระนครศรีอยุธยา ๒๖๒ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๔๓๑ สามเณรบัณฑิต จันทร์นวล ๑๗ ตึกคชหิรัญ พระนครศรีอยุธยา ๒๖๓ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๔๓๒ สามเณรญาณวัฒน์ บุดดาวงษ์ ๒๑ เสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา ๒๖๔ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๔๓๓ พระมหาบุญนาค ญาณธมฺโม เจริญศรี ๓๔ ๑๔ พระพุทธบาท สระบุรี ๒๖๕ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๔๓๔ พระครูปลัดพิทักษ์ ถิรนาโถ หลอดนคร ๒๘ พระพุทธบาท สระบุรี ๒๖๖ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๔๓๕ พระมหาเสงี่ยม สุวโจ มณีวงษ์ ๓๐ พระพุทธบาท สระบุรี ๒๖๗ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๔๓๖ พระมหาทวี อาภากโร ทัดปัญญา ๒๔ พระพุทธบาท สระบุรี ๒๖๘ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๔๓๗ สามเณรชัยชุมพล สุมหิรัญ ๒๐ พระพุทธบาท สระบุรี ๒๖๙ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๔๓๘ สามเณรพันธ์ศักดิ์ เทือกตาถา ๑๙ พระพุทธบาท สระบุรี ๒๗๐ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๔๓๙ พระมหาบุญมี ฐิตญาโณ ยาทุม ๕๔ ๓๔ ศรีวิชัยวัฒนาราม ชัยนาท ๒๗๑ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๔๔๐ พระมหาวิเชียร มหาปญฺโญ โสดามุข ๒๕ หัวช้าง ลพบุรี ๒๗๒ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๔๔๑ พระมหาไพบูลย์ วิปุโล เลิศฤทธิ์ ๒๕ แจ้งพรหมนคร สิงห์บุรี ๒๗๓ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๔๔๒ พระมหาถาวร ถาวโร วรชินา ๒๓ แจ้งพรหมนคร สิงห์บุรี ๒๗๔ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๔๔๓ สามเณรประสาน นนกระโทก ๒๐ คูยาง กำแพงเพชร ๒๗๕ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๔๔๔ พระมหาวัฒนพร อภิวฑฺฒโน บุญมาก ๒๔ โพธาราม นครสวรรค์ ๒๗๖ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๔๔๕ พระมหาสรศักดิ์ สิริปญฺโญ แสงหาชัย ๒๑ โพธาราม นครสวรรค์ ๒๗๗ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๔๔๖ พระมหาเนาวรัตน์ คนฺธฉาโท หอมขจร ๒๗ นครสวรรค์ นครสวรรค์ ๒๗๘ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๔๔๗ พระมหาสมศักดิ์ กนฺตสีโล พุทธเผือก ๒๒ นครสวรรค์ นครสวรรค์ ๒๗๙ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๔๔๘ พระมหาประภาส สุทฺธิญาโณ บรรดาศักดิ์ ๒๔ วรนาถบรรพต นครสวรรค์ ๒๘๐ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๔๔๙ สามเณรสมศักดิ์ พานา ๒๑ ท่าพระเจริญพรต นครสวรรค์ ๒๘๑ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๔๕๐ สามเณรสงกา ขอเชื่อมกลาง ๑๘ โรงช้าง พิจิตร ๒๘๒ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๔๕๑ พระมหาทองวัน จนฺทูปโม คำเพราะ ๒๘ มงคลทับคล้อ พิจิตร ๒๘๓ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๔๕๒ พระมหากิตติชัย อคฺคปญฺโญ จานิกร ๒๖ มงคลทับคล้อ พิจิตร ๒๘๔ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๔๕๓ พระมหาฐานะวะ คมฺภีรเวที รัศมี ๒๒ พระศรีรัตนมหาธาตุ พิษณุโลก ๒๘๕ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๔๕๔ พระมหายงยุทธ สนฺตจิตฺโต บุญสังข์ ๒๙ คลองโพธิ์ อุตรดิตถ์ ๒๘๖ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๔๕๕ พระมหาจำลอง ติกฺขปญฺโญ บุตรโคตร ๒๘ คลองโพธิ์ อุตรดิตถ์ ๒๘๗ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๔๕๖ พระมหาศิริชัย พุทฺธสโร ถาวร ๒๙ คลองโพธิ์ อุตรดิตถ์ ๒๘๘ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๔๕๗ พระมหารัญนา ชินวํโส บุญสวัสดิ์ ๒๔ คลองโพธิ์ อุตรดิตถ์ ๒๘๙ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๔๕๘ พระมหาคำตัน ฐานจาโร ขันน้อย ๒๒ คลองโพธิ์ อุตรดิตถ์ ๒๙๐ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๔๕๙ พระมหาหาญศักดิ์ วชิราวุโธ ฮามพิทักษ์ ๒๕ คลองโพธิ์ อุตรดิตถ์ ๒๙๑ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๔๖๐ พระมหาพนม มหาปญฺโญ สุขจิตต์ ๒๓ คลองโพธิ์ อุตรดิตถ์ ๒๙๒ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๔๖๑ สามเณรสมจิตร ศรอินทร์ ๑๙ คลองโพธิ์ อุตรดิตถ์ ๒๙๓ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๔๖๒ สามเณรสันติ แซ่เฮ้อ ๒๐ ป่างิ้ว เชียงราย ๒๙๔ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๔๖๓ สามเณรพดล วันเก๋ ๑๘ ป่างิ้ว เชียงราย ๒๙๕ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๔๖๔ สามเณรสรชัย เกี๋ยงมนา ๑๙ ป่างิ้ว เชียงราย ๒๙๖ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๔๖๕ พระมหามารวย ชวนปญฺโญ ใจรักบุญ ๒๘ พญาภู น่าน ๒๙๗ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๔๖๖ พระมหาสงการนต์ ญาณทฺธโช มายะ ๒๐ พญาภู น่าน ๒๙๘ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๔๖๗ พระมหาประสาน ธีรภทฺโท นิ่มทอง ๓๑ ๑๑ ศรีโคมคำ พะเยา ๒๙๙ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๔๖๘ สามเณรบุญธรรม ทองคำ ๑๗ ศรีโคมคำ พะเยา ๓๐๐ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๔๖๙ สามเณรอุดร สบบง ๑๘ ดอนไชย พะเยา ๓๐๑ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๔๗๐ พระมหามานิตย์ วิริยธโร วงศ์มา ๒๙ ท่ามะโอ ลำปาง ๓๐๒ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๔๗๑ พระมหาปัญญา เตชวโร เประยะโพธิเดช ๒๖ ขะจาว เชียงใหม่ ๓๐๓ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๔๗๒ พระมหาพีรพงษ์ พลวีโร พยัคกาฬ ๒๕ แสงฝาง เชียงใหม่ ๓๐๔ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๔๗๓ พระมหาอินสอน คุณวุฑฺโฒ แสงยอด ๒๓ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ ๓๐๕ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๔๗๔ พระมหากุลวุฒิ ปญฺญาวุโธ ไคร้โท้ง ๒๓ วิเวกวนาราม เชียงใหม่ ๓๐๖ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๔๗๕ พระมหาทองดา ขนฺติธโร แนวน้ำพอง ๒๑ ศรีบุญเรือง เลย ๓๐๗ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๔๗๖ พระมหากฤษณพงษ์ กิตฺติธโร พระไตรยะ ๒๙ วิเวกธรรมคุณ เลย ๓๐๘ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๔๗๗ พระมหาทองคำ วชิรปญฺโญ ดวงขันเพชร ๒๕ ศรีชมชื่น หนองคาย ๓๐๙ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๔๗๘ สามเณรชัยวุธ พันธ์ภักดี ๑๗ อรุณรังษี หนองคาย ๓๑๐ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๔๗๙ พระมหาวิชาญ เทวธมฺโม ผันผ่อน ๒๖ โพธิ์พิพัฒนารามสูงเนิน กาฬสินธุ์ ๓๑๑ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๔๘๐ สามเณรสมควร ฝอดสูงเนิน ๑๙ ธาตุ ขอนแก่น ๓๑๒ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๔๘๑ สามเณรสุธิพงษ์ สวัสดิ์ทา ๑๙ ธาตุ ขอนแก่น ๓๑๓ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๔๘๒ พระมหาสมาน วชิรญาโณ สิลัยกุล ๒๕ หนองแวง ขอนแก่น ๓๑๔ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๔๘๓ สามเณรประกาศิต แก้วกองเกตุ ๒๐ กลาง ขอนแก่น ๓๑๕ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๔๘๔ พระมหาปรีชา ธมฺมโชโต เสนาเวียง ๒๑ ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์ ขอนแก่น ๓๑๖ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๔๘๕ พระมหาบุญส่ง สุเมโธ ดีวุดวาด ๒๒ ชัยศรี ขอนแก่น ๓๑๗ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๔๘๖ สามเณรกิตติ นันทะเพชร ๒๐ ชัยศรี ขอนแก่น ๓๑๘ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๔๘๗ สามเณรคัมภีร์ วรรณสิงห์ ๒๐ อุดมพิชัย ร้อยเอ็ด ๓๑๙ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๔๘๘ พระมหาถาวร ญาณวีโร บ่อคุ้ม ๒๖ ธาตุ ร้อยเอ็ด ๓๒๐ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๔๘๙ พระมหาทองสุข สุขเมธี เหลื่อมรัมย์ ๒๖ กลาง ร้อยเอ็ด ๓๒๑ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๔๙๐ พระมหาสุจินดา สุจิตฺโต ปัญญาประดิษฐ์ ๒๒ พระธาตุพนม นครพนม ๓๒๒ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๔๙๑ สามเณรประสาน บุตตะไมล์ ๒๐ มหาธาตุ ยโสธร ๓๒๓ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๔๙๒ สามเณรสมคิด เสนีทัย ๒๐ เทพรังษี ยโสธร ๓๒๔ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๔๙๓ พระมหาวานิช ฐานวุฑฺโฒ ชาดา ๒๕ ยางน้อย อุบลราชธานี ๓๒๕ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๔๙๔ สามเณรทองคำ เผ่าพันธุ์ ๒๐ ยางน้อย อุบลราชธานี ๓๒๖ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๔๙๕ พระมหาโอวาท ปภสฺสโร บุราณรมย์ ๒๖ พิชโสภาราม อุบลราชธานี ๓๒๗ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๔๙๖ สามเณรสมศรี บำเพ็ญ ๒๐ พิชโสภาราม อุบลราชธานี ๓๒๘ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๔๙๗ พระมหาบุญหลา วิสุทฺธาจาโร ดอนลาดดี ๒๔ พิชโสภาราม อุบลราชธานี ๓๒๙ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๔๙๘ พระมหาสถาพร ถิรจิตฺโต คุณพูล ๒๘ โคกเลาะ อำนาจเจริญ ๓๓๐ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๔๙๙ พระมหาสุมินทร์ ยติกโร ก่อบุญ ๓๔ ชัยภูมิพิทักษ์ ชัยภูมิ ๓๓๑ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๕๐๐ สามเณรสมคิด พันธชัย ๑๖ อีสาน นครราชสีมา ๓๓๒ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๕๐๑ พระมหาสมชาติ สุเมธี ช่วยพันธ์ ๓๐ ๑๐ ใหม่ไทยเจริญ นครราชสีมา ๓๓๓ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๕๐๒ พระมหาศรีมงคล ปิยสีโล ศิริวัฒน์ ๒๖ สะแก นครราชสีมา ๓๓๔ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๕๐๓ พระมหาจันทร์ โกวิโท พรมหงษ์ ๒๓ พายัพ นครราชสีมา ๓๓๕ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๕๐๔ สามเณรพิชิต ถาวรดิษฐ์ ๑๙ พายัพ นครราชสีมา ๓๓๖ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๕๐๕ สามเณรประสิทธิ์ ดีสันเทียะ ๑๙ พายัพ นครราชสีมา ๓๓๗ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๕๐๖ สามเณรศรีศักดิ์ มูลสาร ๑๙ พายัพ นครราชสีมา ๓๓๘ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๕๐๗ พระมหาวินัย สิริจนฺโท รัตนวิศิษฐ์ ๓๑ ๑๐ ทุ่งสว่าง นครราชสีมา ๓๓๙ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๕๐๘ พระมหาเทียม นามธมฺโม เพชรเลิศ ๒๒ ศาลา นครราชสีมา ๓๔๐ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๕๐๙ สามเณรประมวล ธนาวรณ์ ๒๑ ศาลา นครราชสีมา ๓๔๑ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๕๑๐ สามเณรอำนาจ ร่มรุกข์ ๒๐ ศาลา นครราชสีมา ๓๔๒ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๕๑๑ พระมหาปุ่น กลฺยาณธมฺโม มุ่งย่อมกลาง ๓๐ ดอนผวา นครราชสีมา ๓๔๓ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๕๑๒ พระมหาวิไลศักดิ์ เทวธมฺโม ชำวิไล ๒๖ กระเพรา นครราชสีมา ๓๔๔ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๕๑๓ พระมหาสมเกียรติ กิตฺติสโม รัตนภักดี ๓๓ ๑๓ สุทธจินดา นครราชสีมา (ธ) ๓๔๕ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๕๑๔ พระมหาชำนาญ วชิรธมฺโม กุมารสิทธิ์ ๒๕ สุทธจินดา นครราชสีมา (ธ) ๓๔๖ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๕๑๕ พระมหาสุทธาภิวัฒน์ สุเมธโส ทองสุทธิ์ ๒๑ อิสาณ บุรีรัมย์ ๓๔๗ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๕๑๖ พระมหานาคิน กนฺตสีโล เสาโร ๒๙ กลาง บุรีรัมย์ ๓๔๘ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๕๑๗ พระมหาจำลอง จนฺทปญฺโญ สวิงรัมย์ ๒๘ พรหมสุรินทร์ สุรินทร์ ๓๔๙ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๕๑๘ พระมหาสำรวย ปรุฬโห ศิลาลอย ๓๒ ๑๓ แสงบูรพา สุรินทร์ ๓๕๐ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๕๑๙ สามเณรทิพย์ สุขจิตร ๑๙ ไตรรัตนาราม สุรินทร์ (ธ) ๓๕๑ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๕๒๐ สามเณรบุญเสาร์ พวงเพ็ชร ๒๑ จุกเฌอ ฉะเชิงเทรา ๓๕๒ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๕๒๑ พระมหาวัฒนกิจ กตเวที แสงแก้ว ๒๓ เกาะแก้วสุวรรณาราม ฉะเชิงเทรา ๓๕๓ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๕๒๒ พระมหาสมชาย กิตฺติปญฺโญ จันทร์หอม ๒๓ หนองทะเล ปราจีนบุรี ๓๕๔ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๕๒๓ พระมหาปราโมทย์ กลฺยาโณ สุขจันทร์ ๒๔ ไผ่ล้อม จันทบุรี ๓๕๕ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๕๒๔ พระมหาจตุพร จารุธมฺโม สุขอนันต์ ๒๙ ใหม่ จันทบุรี ๓๕๖ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๕๒๕ พระมหาสนั่น อติภทฺโท คำสีแดง ๔๘ สุทธิวารี จันทบุรี ๓๕๗ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๕๒๖ สามเณรสุทัศน์ ชำนิจ ๒๐ สุทธิวารี จันทบุรี ๓๕๘ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๕๒๗ สามเณรโชคชัย อินฺทโชโต บำรุง ๑๙ เครือวัลย์ ชลบุรี ๓๕๙ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๕๒๘ พระมหาอนุวัฒน์ คุณวฑฺฒโน รัตนาธิวัฒน์ ๒๕ ใหญ่อินทาราม ชลบุรี ๓๖๐ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๕๒๙ พระมหาฤทธิชัย โสภณปญฺโญ พูลเพิ่ม ๒๓ ใหม่พระยาทำ ชลบุรี ๓๖๑ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๕๓๐ สามเณรประทีป อุพลรัมย์ ๑๙ ทุ่งเหียง ชลบุรี ๓๖๒ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๕๓๑ สามเณรสุนา พรมโคตร ๑๘ ทุ่งเหียง ชลบุรี ๓๖๓ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๕๓๒ พระมหาหลักชัย กนฺตสีโล นะวันรัมย์ ๓๐ สัตหีบ ชลบุรี ๓๖๔ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๕๓๓ พระมหาสันติ สุเมธโส สุวรรณประเภา ๓๕ ๑๔ ราษฎร์สามัคคี ชลบุรี ๓๖๕ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๕๓๔ พระมหานิพนธ์ ถาวรสีโล ดวงกลาง ๓๗ ราษฎร์สามัคคี ชลบุรี ๓๖๖ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๕๓๕ พระครูสมุห์มงคล ยติโก หนองแพ ๓๔ ๑๔ วิเวกวราราม ตราด ๓๖๗ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๕๓๖ พระมหามนูญ อุชุโก กรกนก ๓๐ หนองบอน ตราด ๓๖๘ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๕๓๗ สามเณรไพบูลย์ แก้ววรรณา ๑๙ ป่าประดู่ ระยอง ๓๖๙ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๕๓๘ พระมหาณรงค์ โสภโณ สิงห์ซอม ๒๔ สุวรรณรังสรรค์ ระยอง ๓๗๐ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๕๓๙ สามเณรคำพอง เอี่ยมศรี ๑๗ สุวรรณรังสรรค์ ระยอง ๓๗๑ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๕๔๐ พระมหาเสวย ติสฺสวํโส ผันสืบ ๔๓ ๑๙ พระปฐมเจดีย์ นครปฐม ๓๗๒ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๕๔๑ พระมหาประจักษ์ อาภาธโร ศรีบาง ๓๓ ๑๒ พระปฐมเจดีย์ นครปฐม ๓๗๓ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๕๔๒ พระมหาวิรุฬห์ชัย ถามพโล ขุมทรัพย์ ๓๓ ๑๑ พระปฐมเจดีย์ นครปฐม ๓๗๔ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๕๔๓ พระมหาสุทัศน์ จารุวณฺโณ สุขเมตตา ๒๓ พระปฐมเจดีย์ นครปฐม ๓๗๕ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๕๔๔ สามเณรประเพียร คำเกษ ๑๙ วังตะกู นครปฐม ๓๗๖ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๕๔๕ พระมหาทองคูณ อมโร ดวงใจ ๓๔ ๑๓ พระงาม นครปฐม ๓๗๗ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๕๔๖ พระมหาวิสิฏฐ์ ปิยธมฺโม เรียบมาลัย ๓๐ พระงาม นครปฐม ๓๗๘ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๕๔๗ พระมหาภาคภูมิ ภูมิโชโต จันทร์บุตร ๒๓ พระงาม นครปฐม ๓๗๙ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๕๔๘ พระมหารุ่งธรรม ญาณสิทฺธิ อินทร์ผา ๒๒ พระงาม นครปฐม ๓๘๐ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๕๔๙ พระมหาอนุกูล อริยเมธี ยังกิจการ ๒๒ พระงาม นครปฐม ๓๘๑ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๕๕๐ สามเณรวิฑูร ดุกกาพรหม ๒๒ พระงาม นครปฐม ๓๘๒ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๕๕๑ พระมหาสมัย สจฺจวโร ต้นสอน ๓๘ ๑๕ พระประโทณเจดีย์ นครปฐม ๓๘๓ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๕๕๒ พระมหาสุทน ธีรปญฺโญ ติสันเทียะ ๒๙ พระประโทณเจดีย์ นครปฐม ๓๘๔ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๕๕๓ พระมหาชัย กิตฺติธโร ใจกล้า ๓๓ ๑๐ มหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม นครปฐม ๓๘๕ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๕๕๔ พระมหาไพโรจน์ ปญฺญาวชิโร แก่นแก้ว ๒๘ มหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม นครปฐม ๓๘๖ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๕๕๕ พระมหาพุทธจักร กิตฺติญาโณ ไชยพิมพ์ ๒๖ มหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม นครปฐม ๓๘๗ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๕๕๖ พระมหาปรีชา ปริญาโณ มะนะนัด ๒๕ มหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม นครปฐม ๓๘๘ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๕๕๗ สามเณรพนม แดงกัน ๒๐ มหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม นครปฐม ๓๘๙ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๕๕๘ พระมหาสุขสันต์ มนสุโข อักษร ๒๓ ป้อมวิเชียรโชติการาม สมุทรสาคร ๓๙๐ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๕๕๙ พระมหาบุญล้อม ปุญฺญกาโม เตียเปิ้ล ๓๒ ๑๒ ทองธรรมิการาม สมุทรสาคร ๓๙๑ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๕๖๐ พระมหาแม้น คุปตรํสี ทองวิจิตร ๒๓ ป่าชัยรังสี สมุทรสาคร ๓๙๒ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๕๖๑ พระมหาสุพรรณ สุวณฺโณ แสภู่ ๓๔ ๑๓ ป่าเลไลยก์ สุพรรณบุรี ๓๙๓ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๕๖๒ พระมหาสมศักดิ์ สุทฺธิจิตฺโต ภู่จั่น ๓๙ ๑๕ สุวรรณภูมิ สุพรรณบุรี ๓๙๔ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๕๖๓ พระมหาสุทธิไกร สุธมฺโม พานทอง ๓๑ ๑๑ สุวรรณภูมิ สุพรรณบุรี ๓๙๕ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๕๖๔ พระมหาเพิ่มทรัพย์ อธิปญฺโญ ประชาเกษม ๒๖ สกุณปักษี สุพรรณบุรี ๓๙๖ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๕๖๕ พระมหาสมพงษ์ อจลธมฺโม ดอกบัวโคตร ๒๓ ลานคา สุพรรณบุรี ๓๙๗ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๕๖๖ พระมหาหล้า ธมฺมรํสี นามอินทร์ ๒๕ คลองวาฬ ประจวบคีรีขันธ์ ๓๙๘ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๕๖๗ พระมหาสุภาพร ฐิตสุเมธี บุญทอง ๒๒ คลองวาฬ ประจวบคีรีขันธ์ ๓๙๙ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๕๖๘ พระมหาดิศักดิ์ ทีปธมฺโม สมบูรณ์ ๒๘ เขาโบสถ์ ประจวบคีรีขันธ์ ๔๐๐ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๕๖๙ พระมหาบุญมี วรปุญฺโญ สารพัด ๓๓ ๑๓ อริยวงศาราม ราชบุรี ๔๐๑ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๕๗๐ พระมหาประเสริฐ ปญฺญาเสฏฺโฐ ปัญญาวิชชานนท์ ๓๔ ๑๐ หลวงพ่อสดธรรมกายาราม ราชบุรี ๔๐๒ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๕๗๑ พระมหาบพิตร อาภสฺสโร ไชยรัตน์ ๓๗ ๑๕ เพชรสมุทรฯ สมุทรสงคราม ๔๐๓ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๕๗๒ พระมหากฤษณชล จิรวฑฺฒโน จิรัมย์ ๒๖ เพชรสมุทรฯ สมุทรสงคราม ๔๐๔ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๕๗๓ สามเณรสมชาย พิริยสถิต ๒๑ ขันเงิน ชุมพร ๔๐๕ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๕๗๔ สามเณรภูริณัฏฐ์ แสงทอง ๒๑ ขันเงิน ชุมพร ๔๐๖ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๕๗๕ พระมหาจรูญ รตนราโม แหวนเพชร ๒๖ แก้วโกรวราราม กระบี่ ๔๐๗ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๕๗๖ สามเณรประสพชัย สุคำภา ๒๑ พระนางสร้าง ภูเก็ต ๔๐๘ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๕๗๗ พระมหาสมพงษ์ ฐานวโร นาพนัง ๓๖ คูหาสวรรค์ พัทลุง ๔๐๙ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๕๗๘ พระมหาสมนึก สุภาจาโร พรรตุยู ๒๘ คูหาสวรรค์ พัทลุง ๔๑๐ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๕๗๙ สามเณรจีระศักดิ์ กุ้งเนตร ๑๙ โพธิ์ปฐมาวาส สงขลา ๔๑๑ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๕๘๐ พระมหาสนั่น ปภาโส ศิริบูรณ์ ๒๔ พะโคะ สงขลา ๔๑๒ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๕๘๑ พระมหาสมศักดิ์ ทนฺตจิตฺโต แสงงาม ๒๙ จักรวรรดิราชาวาส วัดจักรวรรดิราชาวาส ป.ธ.๗ ๒๕๔๐
๑๑๓๕๘๒ สามเณรวิเชียร ปนธะรังสี ๑๙ จักรวรรดิราชาวาส วัดจักรวรรดิราชาวาส ป.ธ.๗ ๒๕๔๐
๑๑๓๕๘๓ พระมหาสายชล ฐานวุฑฺโฒ คงสมโอษฐ์ ๓๑ ๑๑ ชนะสงคราม วัดชนะสงคราม ป.ธ.๗ ๒๕๔๐
๑๑๓๕๘๔ พระมหาสุรศักดิ์ ปุญฺญนาโค วรรณมานะ ๓๒ ๑๑ ชนะสงคราม วัดชนะสงคราม ป.ธ.๗ ๒๕๔๐
๑๑๓๕๘๕ พระมหาจำเริญสุข ปญฺญาวุฑฺโฒ ช่อมะลิ ๒๔ ชนะสงคราม วัดชนะสงคราม ป.ธ.๗ ๒๕๔๐
๑๑๓๕๘๖ พระมหาดวงรัตน์ ฐิตรตโน ช่อมะลิ ๒๓ ชนะสงคราม วัดชนะสงคราม ป.ธ.๗ ๒๕๔๐
๑๑๓๕๘๗ พระมหาทวี มหาธีโร ฟั่นเมา ๒๓ ชนะสงคราม วัดชนะสงคราม ป.ธ.๗ ๒๕๔๐
๑๑๓๕๘๘ สามเณรธนารักษ์ กมลรัมย์ ๑๙ ชนะสงคราม วัดชนะสงคราม ป.ธ.๗ ๒๕๔๐
๑๑๓๕๘๙ สามเณรพรชัย ใต้ชมพู ๑๙ ชนะสงคราม วัดชนะสงคราม ป.ธ.๗ ๒๕๔๐
๑๑๓๕๙๐ พระมหาบุญส่ง จิตคุโณ ภาษาสุข ๒๗ พระยาทําวรวิหาร วัดพระยาทําวรวิหาร ๑๐ ป.ธ.๗ ๒๕๔๐
๑๑๓๕๙๑ สามเณรญาณวรุตม์ พัฒนพวงพันธ์ ๑๘ ไตรมิตรวิทยาราม วัดไตรมิตรวิทยาราม ๑๑ ป.ธ.๗ ๒๕๔๐
๑๑๓๕๙๒ พระมหาธรรมรัตน์ กิตฺติภทฺโท สุขสำราญ ๓๐ ๑๐ เทพธิดาราม วัดเทพธิดาราม ๑๒ ป.ธ.๗ ๒๕๔๐
๑๑๓๕๙๓ พระมหาสุริยันต์ สุริยเตโช วงศ์ศิริ ๒๒ นรนาถสุนทริการาม วัดนรนาถสุนทริการาม ๑๓ ป.ธ.๗ ๒๕๔๐
๑๑๓๕๙๔ สามเณรชูชาติ วงศ์หาจักร ๒๑ นรนาถสุนทริการาม วัดนรนาถสุนทริการาม ๑๔ ป.ธ.๗ ๒๕๔๐
๑๑๓๕๙๕ พระมหาแมน นาถธมฺโม แม้นพวก ๓๓ บพิตรพิมุข วัดบพิตรพิมุข ๑๕ ป.ธ.๗ ๒๕๔๐
๑๑๓๕๙๖ สามเณรวีระชัย ศรีหาพล ๑๘ บพิตรพิมุข วัดบพิตรพิมุข ๑๖ ป.ธ.๗ ๒๕๔๐
๑๑๓๕๙๗ สามเณรบรรจบ ใหม่คําหล้า ๒๑ สุทธิวราราม วัดบพิตรพิมุข ๑๗ ป.ธ.๗ ๒๕๔๐
๑๑๓๕๙๘ พระมหาอภิสิทธิ์ เขมาภิสิทฺโธ อุเหล่า ๒๓ บวรนิเวศวิหาร วัดบวรนิเวศวิหาร ๑๘ ป.ธ.๗ ๒๕๔๐
๑๑๓๕๙๙ พระมหาทศพล กตปุญฺโญ บุญถนอม ๒๘ บุรณศิริมาตยาราม วัดบวรนิเวศวิหาร ๑๙ ป.ธ.๗ ๒๕๔๐
๑๑๓๖๐๐ พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี บุญถึง ๒๓ เบญจมบพิตร วัดเบญจมบพิตร ๒๐ ป.ธ.๗ ๒๕๔๐

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook