ชื่อ :
ฉายา :

นามสกุล :
ชั้น :

วัด :
สำนักเรียน :

พ.ศ. :
ครั้งที่สอบ :

ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
นามสกุล
อายุ
พรรษา
วัด
สำนักเรียน
เลขที่
ชั้น
พ.ศ.
ครั้งที่สอบ
๑๑๓๒๐๑ สามเณรวรรลพ มหาวัน ๒๐ ประสาทบุญญาวาส วัดเบญจมบพิตร ๓๓ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๒๐๒ สามเณรจรัล ผาสุขขี ๑๘ น้อยนพคุณ วัดเบญจมบพิตร ๓๔ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๒๐๓ พระมหาธนวัฒน์ กญฺจนโสภโน โพธิ์นาง ๒๓ สวัสดิวารีสีมาราม วัดเบญจมบพิตร ๓๕ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๒๐๔ สามเณรทศพร เป็นติด ๑๙ สวัสดิวารีสีมาราม วัดเบญจมบพิตร ๓๖ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๒๐๕ สามเณรผดุง วรรณทอง ๑๙ ธรรมาภิรตาราม วัดเบญจมบพิตร ๓๗ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๒๐๖ พระมหาบัวบาน กลฺยาณธมฺโม เหง้ารักษา ๒๑ เลียบราษฎร์บำรง วัดเบญจมบพิตร ๓๘ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๒๐๗ สามเณรอภิญญานันท์ ต่อปัญญา ๑๘ เลียบราษฎร์บำรง วัดเบญจมบพิตร ๓๙ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๒๐๘ สามเณรธัชพล สุทธิรักษ์วรกุล ๑๘ เลียบราษฎร์บำรง วัดเบญจมบพิตร ๔๐ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๒๐๙ พระมหาสุวัฒน์ ธีราภินนฺที ปรือปรัง ๒๕ ปทุมคงคา วัดปทุมคงคา ๔๑ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๒๑๐ พระมหาสุชาติ อินฺทโชโต บัวคลี่ ๒๕ ปทุมคงคา วัดปทุมคงคา ๔๒ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๒๑๑ สามเณรอภิชัย พูลสวัสดิ์ ๒๐ ปทุมคงคา วัดปทุมคงคา ๔๓ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๒๑๒ สามเณรสมปอง พันธิ์ประโคน ๒๐ ปทุมคงคา วัดปทุมคงคา ๔๔ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๒๑๓ พระมหาประวิทย์ กนฺตวณฺโณ สุระวรรณะ ๒๒ ปทุมวนาราม วัดปทุมวนาราม ๔๕ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๒๑๔ พระมหาเอกสิทธิ์ ทตฺตกิตฺติ มณีสาย ๒๒ พรหมวงศาราม วัดพรหมวงศาราม ๔๖ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๒๑๕ สามเณรบุญเลี้ยง สุริพล ๒๐ พรหมวงศาราม วัดพรหมวงศาราม ๔๗ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๒๑๖ พระมหาวรวุฒิ ฐิตธมฺโม ศุภมณี ๓๒ ๑๒ พระเชตุพน วัดพระเชตุพน ๔๘ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๒๑๗ พระมหานพพร สิริจนฺโท สังข์สุวรรณ ๒๘ พระเชตุพน วัดพระเชตุพน ๔๙ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๒๑๘ พระมหาชาญชาติ ชาติวุฑฺโฒ ถนอมตน ๒๑ พระเชตุพน วัดพระเชตุพน ๕๐ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๒๑๙ สามเณรมนตรี แตงฉ่ำ ๒๐ พระเชตุพน วัดพระเชตุพน ๕๑ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๒๒๐ สามเณรสันต์ เม่นสุวรรณ ๑๙ พระเชตุพน วัดพระเชตุพน ๕๒ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๒๒๑ สามเณรประเสริฐ รุนรา ๑๙ พระเชตุพน วัดพระเชตุพน ๕๓ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๒๒๒ พระมหาวิชาญ ทิวากโร เทพนอก ๒๓ พระพิเรนทร์ วัดพระพิเรนทร์ ๕๔ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๒๒๓ พระมหาอุดร วรวณฺโณ รองสุพรรณ์ ๒๒ พระพิเรนทร์ วัดพระพิเรนทร์ ๕๕ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๒๒๔ สามเณรภูวนาถ ลมูลศิลป์ ๑๙ พระพิเรนทร์ วัดพระพิเรนทร์ ๕๖ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๒๒๕ พระมหาดนุพงษ์ ชาตเมธี พรมแดง ๒๕ ชำนิหัตถการ วัดพระพิเรนทร์ ๕๗ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๒๒๖ สามเณรสมจิต ผ่องกลาง ๑๙ ชำนิหัตถการ วัดพระพิเรนทร์ ๕๘ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๒๒๗ พระมหาจามร พฺรหฺมจาโร วงศ์พรมมา ๒๗ พระศรีมหาธาตุ วัดพระศรีมหาธาตุ ๕๙ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๒๒๘ สามเณรบุญชู อินหล่ม พระศรีมหาธาตุ วัดพระศรีมหาธาตุ ๖๐ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๒๒๙ สามเณรพิทักษ์ พรมโยธา ๒๐ พระศรีมหาธาตุ วัดพระศรีมหาธาตุ ๖๑ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๒๓๐ พระมหายิ่งยง สุจิตฺโต อุ่นใจ ๒๙ มหาธาตุ วัดมหาธาตุ ๖๒ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๒๓๑ พระมหาลำพัน ปุญฺญามโน จันทร ๒๖ มหาธาตุ วัดมหาธาตุ ๖๓ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๒๓๒ พระมหานพดล ชวนปญฺโญ ตรีวิสูตร ๒๓ มหาธาตุ วัดมหาธาตุ ๖๔ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๒๓๓ พระมหาไพโรจน์ เขมวีโร โภคัย ๒๓ มหาธาตุ วัดมหาธาตุ ๖๕ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๒๓๔ พระมหาเอ สุสํวโร นำดี ๒๐ มหาธาตุ วัดมหาธาตุ ๖๖ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๒๓๕ สามเณรประดิษฐ์ นุ่มงาม ๒๐ มหาธาตุ วัดมหาธาตุ ๖๗ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๒๓๖ สามเณรวิเชียร เตสะ ๑๙ มหาธาตุ วัดมหาธาตุ ๖๘ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๒๓๗ สามเณรสมคิด สมณา ๑๙ มหาธาตุ วัดมหาธาตุ ๖๙ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๒๓๘ สามเณรศุภนันท์ ทั้งพรม ๑๘ มหาธาตุ วัดมหาธาตุ ๗๐ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๒๓๙ พระมหาประทุมพร อภปญฺโญ เกาะน้ำใส ๒๔ ฉิมทายกาวาส วัดมหาธาตุ ๗๑ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๒๔๐ พระมหานันทสิทธิ์ ทีฆายุโก ชอบหาญ ๒๑ มหาพฤฒาราม วัดมหาพฤฒาราม ๗๒ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๒๔๑ พระมหาสถิตย์ ฐิตจิตฺโต มาระเทศ ๒๑ มหาพฤฒาราม วัดมหาพฤฒาราม ๗๓ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๒๔๒ สามเณรบุษบา โมธรรม ๒๐ มหาพฤฒาราม วัดมหาพฤฒาราม ๗๔ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๒๔๓ สามเณรสมเดช คูซอด ๒๐ มหาพฤฒาราม วัดมหาพฤฒาราม ๗๕ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๒๔๔ สามเณรสมพร เหลาฉลาด ๑๙ มหาพฤฒาราม วัดมหาพฤฒาราม ๗๖ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๒๔๕ สามเณรคำจันทร์ ศรีเจริญ ๑๘ มหาพฤฒาราม วัดมหาพฤฒาราม ๗๗ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๒๔๖ พระครูปลัดมหาเถรานุวัตร สุนฺทรธมฺโม หริ่มประมาณ ๓๘ ๑๘ ยานนาวา วัดยานนาวา ๗๘ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๒๔๗ พระมหาจำนงค์ จิตฺตทโม ประโพธิ์ทิง ๕๓ ๓๓ ยานนาวา วัดยานนาวา ๗๙ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๒๔๘ สามเณรพนมไพร บุตรดี ๒๐ ยานนาวา วัดยานนาวา ๘๐ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๒๔๙ สามเณรสินสมุทร ศรีหนองเม็ก ๑๘ ยานนาวา วัดยานนาวา ๘๑ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๒๕๐ พระมหาพุทธะ พุทฺธเมธี ชัยงาม ๒๒ ดอน วัดยานนาวา ๘๒ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๒๕๑ พระมหาสัณฐ์ สุจิณฺโณ บุญวันท์ ๓๒ พระยายัง วัดราชบพิธ ๘๓ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๒๕๒ พระมหาสมบัติ คุเณสโก ทวีคูณ ๒๖ พระยายัง วัดราชบพิธ ๘๔ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๒๕๓ พระมหาอภิวัฒน์ อภิวฑฺฒโน เฮ้าแปะ ๓๓ ๑๒ อาษาสงคราม วัดราชบพิธ ๘๕ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๒๕๔ พระมหาปรีชา รตนโชโต วงศิลา ๒๙ ราชบุรณะ วัดราชบุรณะ ๘๖ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๒๕๕ สามเณรสัญญา สวัสดิ์ไธสง ๑๙ ราชบุรณะ วัดราชบุรณะ ๘๗ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๒๕๖ พระมหายวง พุทฺธวิริโย ปิ่นโพธิ์ ๓๐ ราชสิงขร วัดราชสิงขร ๘๘ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๒๕๗ พระมหาสุชาติ ถิรญาโณ โตสุข ๒๗ ราชสิงขร วัดราชสิงขร ๘๙ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๒๕๘ พระมหาวิทยา ปญฺญาวุโธ ถูมิสัตย์ ๒๑ ราชสิงขร วัดราชสิงขร ๙๐ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๒๕๙ สามเณรณัทธกร ศรีคำม้วน ๒๐ ราชสิงขร วัดราชสิงขร ๙๑ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๒๖๐ สามเณรบันดิษ ชรินทร์ ๑๙ ราชสิงขร วัดราชสิงขร ๙๒ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๒๖๑ สามเณรสุทัศน์ เส็งไทยแท้ ๑๘ ราชสิงขร วัดราชสิงขร ๙๓ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๒๖๒ สามเณรทิชชากรณ์ ถิตย์สมบูรณ์ ๒๒ วรจรรยาวาส วัดราชสิงขร ๙๔ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๒๖๓ สามเณรศิริพงษ์ ปัญญา ๒๐ วรจรรยาวาส วัดราชสิงขร ๙๕ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๒๖๔ พระมหาสง่า อิสฺสรานนฺโท ใจชื่น ๒๑ สร้อยทอง วัดสร้อยทอง ๙๖ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๒๖๕ พระมหาสหทัพ ทพฺพรํสี ศิลป์ชัย ๒๐ สร้อยทอง วัดสร้อยทอง ๙๗ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๒๖๖ สามเณรศรีสุพรณ์ คำนนท์ ๒๐ สร้อยทอง วัดสร้อยทอง ๙๘ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๒๖๗ สามเณรประณัติ เกรัมย์ ๑๙ สร้อยทอง วัดสร้อยทอง ๙๙ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๒๖๘ สามเณรทวี ทองดี ๑๙ สร้อยทอง วัดสร้อยทอง ๑๐๐ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๒๖๙ สามเณรพนม จิตรทัด ๑๙ สร้อยทอง วัดสร้อยทอง ๑๐๑ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๒๗๐ สามเณรเกีรติศักดิ์ บังเพลิง ๑๙ สร้อยทอง วัดสร้อยทอง ๑๐๒ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๒๗๑ สามเณรณัฐวัตร เดชสวรรค์ ๑๙ สร้อยทอง วัดสร้อยทอง ๑๐๓ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๒๗๒ สามเณรสมปอง นครไธสง ๑๘ สร้อยทอง วัดสร้อยทอง ๑๐๔ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๒๗๓ พระมหาจิมก่าย สุตญาโณ ตะรุวรรณ ๒๖ สระเกศ วัดสระเกศ ๑๐๕ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๒๗๔ พระมหาบุญญฤทธิ์ อิทฺธิญาโณ คำสนวน ๒๑ สระเกศ วัดสระเกศ ๑๐๖ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๒๗๕ สามเณรภักดี เกตุเรน ๒๒ สระเกศ วัดสระเกศ ๑๐๗ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๒๗๖ สามเณรปราโมทย์ วงศ์รำพันธ์ ๒๑ สระเกศ วัดสระเกศ ๑๐๘ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๒๗๗ สามเณรอมรรัตน์ อินทร์ศรีทอง ๒๑ สระเกศ วัดสระเกศ ๑๐๙ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๒๗๘ พระมหาสุวิสุทธิ์ สุขุโม คำมาต ๒๕ จตุรมิตรประดิษฐาราม วัดสระเกศ ๑๑๐ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๒๗๙ พระมหาสมาน อาภากโร มุ่งกลาง ๓๔ ๑๓ สังเวชวิศยาราม วัดสามพระยา ๑๑๑ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๒๘๐ พระมหาเดือน ฐานธมฺโม แก้วสีทา ๒๙ สังเวชวิศยาราม วัดสามพระยา ๑๑๒ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๒๘๑ พระมหาเด่นพงษ์ พุทฺธรกฺขิโต หลงทอง ๒๓ สังเวชวิศยาราม วัดสามพระยา ๑๑๓ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๒๘๒ พระมหาแสวง ปิยภาณี เกษอินทร์ ๒๓ สังเวชวิศยาราม วัดสามพระยา ๑๑๔ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๒๘๓ พระมหาครรชิต กนฺตสิริ พิชัย ๒๐ สังเวชวิศยาราม วัดสามพระยา ๑๑๕ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๒๘๔ พระมหาสนธิชัย มหาปญฺโญ มหาวัน ๒๒ ใหม่อมตรส วัดสามพระยา ๑๑๖ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๒๘๕ สามเณรสมจิตร พลพงษ์ ๑๘ ใหม่อมตรส วัดสามพระยา ๑๑๗ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๒๘๖ พระมหาสมพร จนฺทาโก จันทร์แวง ๒๙ ใหม่อมตรส วัดสามพระยา ๑๑๘ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๒๘๗ พระมหาสมร พุทฺธสฺสาโร เกณสาคู ๒๓ สุทัศนเทพวราราม วัดสุทัศนเทพวราราม ๑๑๙ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๒๘๘ สามเณรระไว รอบรู้ ๒๐ สุทัศนเทพวราราม วัดสุทัศนเทพวราราม ๑๒๐ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๒๘๙ สามเณรคำแสน นามบุญตรี ๒๐ สุทัศนเทพวราราม วัดสุทัศนเทพวราราม ๑๒๑ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๒๙๐ สามเณรท่าสวรรค์ บุษดี ๒๐ สุทัศนเทพวราราม วัดสุทัศนเทพวราราม ๑๒๒ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๒๙๑ พระมหาชวลิตร ชาตสนฺโน บุตรพรม ๒๑ หัวลำโพง วัดหัวลำโพง ๑๒๓ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๒๙๒ สามเณรบุญเพิ่ม จันทะแสน ๑๙ หัวลำโพง วัดหัวลำโพง ๑๒๔ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๒๙๓ พระมหาสุวัฑฒโน ปวรธีโร เจริญพร ๒๓ สวนพลู วัดหัวลำโพง ๑๒๕ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๒๙๔ พระมหางามพล กิตฺติโสภโณ ต๊ะมาธง ๒๑ ภาษี เขตคลองเตย ๑๒๖ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๒๙๕ พระมหาบุญญฤทธิ์ กตปุญฺโญ คำมูลมาตย์ ๒๙ หลักสี่ เขตดอนเมือง ๑๒๗ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๒๙๖ พระมหาวิชัย ญาณเตโช บริบูรณ์ ๒๒ หลักสี่ เขตดอนเมือง ๑๒๘ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๒๙๗ สามเณรประพันธ์ศักดิ์ ละอองเอก ๒๑ เวฬุวนาราม เขตดอนเมือง ๑๒๙ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๒๙๘ พระมหาอรุณ อรุโณ เจิงรัมย์ ๒๙ บางนาใน เขตพระโขนง ๑๓๐ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๒๙๙ พระมหาทนง รตนทีโป ดวงรัตน์ ๒๑ บางนานอก เขตพระโขนง ๑๓๑ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๓๐๐ พระมหาวิเชียร ปญฺญาวชิโร รอดหยู่ ๒๔ ครองครุ เขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม ๑๓๒ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๓๐๑ พระมหาเกรียงไกร สุตธโร กันแก้ว ๒๒ ครองครุ เขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม ๑๓๓ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๓๐๒ สามเณรสุริยัน กุลเดช ๒๒ กัลยาณมิตร วัดกัลยาณมิตร ๑๓๔ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๓๐๓ สามเณรชัยพฤก พิมพ์ทอง ๒๑ กัลยาณมิตร วัดกัลยาณมิตร ๑๓๕ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๓๐๔ สามเณรเชาวลิต คิ้มภูเขียว ๒๐ กาญจนสิงหาสน์ วัดกาญจนสิงหาสน์ ๑๓๖ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๓๐๕ สามเณรคำปั่น อักษรวิลัย ๑๘ กาญจนสิงหาสน์ วัดกาญจนสิงหาสน์ ๑๓๗ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๓๐๖ พระมหาไชยา ชยสิทฺธิ เสนแสนยา ๒๒ คฤหบดี วัดคฤหบดี ๑๓๘ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๓๐๗ พระมหาทรนง กิตฺติเมธี รัตนศรีวงษ์ ๒๒ คฤหบดี วัดคฤหบดี ๑๓๙ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๓๐๘ พระมหาธราวิชย์ ธราวิชฺโช เครือดี ๒๐ คฤหบดี วัดคฤหบดี ๑๔๐ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๓๐๙ พระมหาปณิธาน ปณิธาโน หมั่นดี ๒๐ คฤหบดี วัดคฤหบดี ๑๔๑ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๓๑๐ พระมหาสุทธิไกร สุทฺธิวโร ผลขาว ๒๐ คฤหบดี วัดคฤหบดี ๑๔๒ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๓๑๑ สามเณรธีรวงษ์ วันทา ๒๐ คฤหบดี วัดคฤหบดี ๑๔๓ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๓๑๒ สามเณรธนัญชัย แสงกล้า ๑๘ คฤหบดี วัดคฤหบดี ๑๔๔ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๓๑๓ สามเณรจิรศักดิ์ หลงทับไทย ๑๙ ดาวดึงษาราม วัดดาวดึงษาราม ๑๔๕ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๓๑๔ สามเณรบัวสิตร ศรีจันทร์ ๑๙ ดาวดึงษาราม วัดดาวดึงษาราม ๑๔๖ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๓๑๕ สามเณรอนุรักษ์ ศรีทอง ๑๙ ดาวดึงษาราม วัดดาวดึงษาราม ๑๔๗ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๓๑๖ สามเณรวันชัย จบปาน ๑๘ ดาวดึงษาราม วัดดาวดึงษาราม ๑๔๘ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๓๑๗ สามเณรสรรเสริญ อรรถเนตร ๑๘ ดาวดึงษาราม วัดดาวดึงษาราม ๑๔๙ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๓๑๘ สามเณรบดินทร์ ศรีธรราษฎร์ ๑๗ ดาวดึงษาราม วัดดาวดึงษาราม ๑๕๐ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๓๑๙ พระมหาเยื้อน กตปุญฺโญ กล่ำสิน ๓๖ ๑๕ ดุสิดาราม วัดดุสิดาราม ๑๕๑ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๓๒๐ สามเณรวิชัย หมายสุข ๒๐ วิเศษการ วัดดุสิดาราม ๑๕๒ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๓๒๑ พระมหาอนันต์ อนนฺโท รัตนทอง ๒๗ ทองธรรมชาติ วัดทองธรรมชาติ ๑๕๓ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๓๒๒ สามเณรสวราวุฒิ งามเลิศ ๑๙ ทองธรรมชาติ วัดทองธรรมชาติ ๑๕๔ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๓๒๓ สามเณรสุริยัณห์ ยานผาด ๑๘ ทองธรรมชาติ วัดทองธรรมชาติ ๑๕๕ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๓๒๔ สามเณรถวิล คุขามเปี้ย ๒๑ ทองนพคุณ วัดทองนพคุณ ๑๕๖ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๓๒๕ สามเณรประภาส ดัชถุยาวัตร ๒๑ ทองนพคุณ วัดทองนพคุณ ๑๕๗ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๓๒๖ สามเณรกำจัด สามานิตย์ ๑๙ ทองนพคุณ วัดทองนพคุณ ๑๕๘ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๓๒๗ สามเณรสุวรรณ โพธิน ๑๗ ทองนพคุณ วัดทองนพคุณ ๑๕๙ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๓๒๘ สามเณรวิโรจน์ คำเสน ๒๒ สุวรรณ วัดทองนพคุณ ๑๖๐ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๓๒๙ สามเณรชัยวัฒน์ หอมภักดิ์ ๒๐ สุวรรณ วัดทองนพคุณ ๑๖๑ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๓๓๐ พระมหาอดิศักดิ์ อภิปญฺโญ คำตลบ ๒๒ ดอน วัดทองนพคุณ ๑๖๒ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๓๓๑ พระมหาจรัญ ธมฺมทนฺโน บุพชาติ ๒๗ เทพากร วัดเทพากร ๑๖๓ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๓๓๒ พระมหาเอกชัย ปมุตฺโต อาจกล้า ๒๖ เทพากร วัดเทพากร ๑๖๔ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๓๓๓ พระมหาสามารถ เตชปญฺโญ บุตรพุ่ม ๒๑ นาคกลาง วัดนาคกลาง ๑๖๕ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๓๓๔ สามเณรอุทัย นิลมณี ๒๐ นาคกลาง วัดนาคกลาง ๑๖๖ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๓๓๕ สามเณรประพฤทธิ์ นางผดุง ๒๐ นิมมานรดี วัดนิมมานรดี ๑๖๗ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๓๓๖ สามเณรประดิษฐ์ เจาจารึก ๒๐ นิมมานรดี วัดนิมมานรดี ๑๖๘ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๓๓๗ สามเณรชาติพยา พรหมมา ๑๙ นิมมานรดี วัดนิมมานรดี ๑๖๙ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๓๓๘ สามเณรบุญญ์ญาน อันทรบุตร ๑๙ นิมมานรดี วัดนิมมานรดี ๑๗๐ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๓๓๙ สามเณรไพบูลย์ สืบศรี ๑๙ นิมมานรดี วัดนิมมานรดี ๑๗๑ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๓๔๐ สามเณรสิงขรณ์ พลมาศ ๑๘ นิมมานรดี วัดนิมมานรดี ๑๗๒ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๓๔๑ พระมหาสมพร วิสุทธิรํสี ด้วงช้าง ๒๕ บุณยประดิษฐ์ วัดบุณยประดิษฐ์ ๑๗๓ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๓๔๒ สามเณรจรูญ เหล่ากนทา ๒๑ บุณยประดิษฐ์ วัดบุณยประดิษฐ์ ๑๗๔ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๓๔๓ สามเณรทองใบ ลำเฟือย ๒๑ ประยุรวงศาวาส วัดประยุรวงศาวาส ๑๗๕ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๓๔๔ สามเณรสุวิทย์ จุลศร ๑๘ ประยุรวงศาวาส วัดประยุรวงศาวาส ๑๗๖ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๓๔๕ พระมหาสนธยา พรฺหมฺวโร มลศิลป์ ๒๔ ประยุรวงศาวาส วัดประยุรวงศาวาส ๑๗๗ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๓๔๖ สามเณรทองเสือ ข่างสอน ๑๙ ประยุรวงศาวาส วัดประยุรวงศาวาส ๑๗๘ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๓๔๗ พระมหาสมบัติ เตชธโร จินดาฟอง ๒๓ ประยุรวงศาวาส วัดประยุรวงศาวาส ๑๗๙ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๓๔๘ สามเณรสำราญ มโนรัตน์ ๒๐ ปากน้ำ วัดปากน้ำ ๑๘๐ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๓๔๙ สามเณรสมเดช รุ่งโรจน์ ๒๐ ปากน้ำ วัดปากน้ำ ๑๘๑ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๓๕๐ สามเณรพรมไพร ศรีสมบูรณ์ ๒๐ ปากน้ำ วัดปากน้ำ ๑๘๒ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๓๕๑ สามเณรสมศักดิ์ สิทธิ์ประกรณ์ ๑๙ ปากน้ำ วัดปากน้ำ ๑๘๓ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๓๕๒ สามเณรสมชาย สอนนอก ๑๙ ปากน้ำ วัดปากน้ำ ๑๘๔ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๓๕๓ สามเณรพิขัย วงษ์จันทร์ดี ๑๙ ปากน้ำ วัดปากน้ำ ๑๘๕ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๓๕๔ สามเณรมนพ จิตรกมลพันธ์ ๑๙ ปากน้ำ วัดปากน้ำ ๑๘๖ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๓๕๕ สามเณรขวัญชัย พรหมภักดิ์ ๑๙ ปากน้ำ วัดปากน้ำ ๑๘๗ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๓๕๖ สามเณรบุญตา จันทร์จิตร์ ๑๙ ปากน้ำ วัดปากน้ำ ๑๘๘ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๓๕๗ สามเณรถวิล โพธิสาร ๑๙ ปากน้ำ วัดปากน้ำ ๑๘๙ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๓๕๘ สามเณรอริยะ เพียงตา ๑๘ ปากน้ำ วัดปากน้ำ ๑๙๐ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๓๕๙ สามเณรบุญเลิศ จำเริญ ๑๘ ปากน้ำ วัดปากน้ำ ๑๙๑ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๓๖๐ สามเณรกิตติพงษ์ จันสุวรรณ ๑๗ ปากน้ำ วัดปากน้ำ ๑๙๒ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๓๖๑ พระมหาสมพงษ์ ฐิตปญฺโญ ลำเพ็ง ๒๖ คูหาสรรค์ วัดปากน้ำ ๑๙๓ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๓๖๒ พระมหาสุธรรม สุธมฺโม อะตะภาใจ ๒๖ พิชยญิการาม วัดพิชยญิการาม ๑๙๔ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๓๖๓ พระมหานิมิตร นนฺสีโล ขันทอง ๓๕ ๑๕ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๑๙๕ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๓๖๔ พระมหาโกวิท อตฺตทนฺโต แก้วเกิด ๔๕ ๒๔ ระฆังโฆสิตาราม วัดระฆังโฆสิตาราม ๑๙๖ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๓๖๕ สามเณรอุทัย จันผาย ๒๐ ระฆังโฆสิตาราม วัดระฆังโฆสิตาราม ๑๙๗ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๓๖๖ พระมหาวีระ วิสารโท สวนจันทร์ ๒๓ สังข์กระจาย วัดราชโอรสาราม ๑๙๘ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๓๖๗ สามเณรช่วง ฤทธิวัน ๒๐ สังข์กระจาย วัดราชโอรสาราม ๑๙๙ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๓๖๘ สามเณรพยุง สานคล่อง ๒๑ ราชโอรสาราม วัดราชโอรสาราม ๒๐๐ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๓๖๙ สามเณรคมสัน์ นิลเพชร ๒๑ ราชโอรสาราม วัดราชโอรสาราม ๒๐๑ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๓๗๐ สามเณรเจมชาติ ชนะรัตน์ ๒๐ ราชโอรสาราม วัดราชโอรสาราม ๒๐๒ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๓๗๑ สามเณรประสิทธิ์ งามอารมณ์ ๒๐ ราชโอรสาราม วัดราชโอรสาราม ๒๐๓ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๓๗๒ พระมหาคำพันธ์ จิตพนฺโธ พุ่มจันทร์ ๒๒ หนังราชวรวิหาร วัดหนังราชวรวิหาร ๒๐๔ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๓๗๓ สามเณรพงศักดิ์ หนึ่งด่านจาก ๒๐ หนังราชวรวิหาร วัดหนังราชวรวิหาร ๒๐๕ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๓๗๔ สามเณรมนตรี ยานะนวล ๑๙ นางนองวรวิหาร วัดราชโอรสาราม ๒๐๖ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๓๗๕ พระมหาวารินทร์ สุเมธี ภาคภูมิ ๒๒ ศรีสุดาราม วัดศรีสุดาราม ๒๐๗ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๓๗๖ สามเณรยอดชาย ไกรเพชร ๒๒ ศรีสุดาราม วัดศรีสุดาราม ๒๐๘ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๓๗๗ สามเณรสอนประจันทร์ เสียงเย็น ๒๐ ศรีสุดาราม วัดศรีสุดาราม ๒๐๙ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๓๗๘ สามเณรวชิรพล แก้วธรรม ๑๙ ใหม่ วัดศรีสุดาราม ๒๑๐ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๓๗๙ พระมหาพีรพันธ์ สุเมธี นิ่มลบ ๒๒ บึงทองหลาง วัดศรีสุดาราม ๒๑๑ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๓๘๐ พระมหาสฤทธิ์ เตชธมฺโม มณฑาทิพย์ ๓๖ ๑๒ สุวรรณราม วัดสุวรรณราม ๒๑๒ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๓๘๑ พระมหาวิเชียร ชุตินฺธโร เส้นทอง ๓๓ ๑๒ สุวรรณราม วัดสุวรรณราม ๒๑๓ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๓๘๒ พระมหามนเทียน เตชพโล ทองนาคมะดัน ๓๔ ๑๔ ฉิมทายกาวาส วัดสุวรรณราม ๒๑๔ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๓๘๓ สามเณรสมชาย ทมถา ๑๘ พระธาตุปูล้าน วัดสุวรรณราม ๒๑๕ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๓๘๔ สามเณรสุชาติ โพธิ์ชารี ๑๙ พระยาทำ วัดหงส์รัตนาราม ๒๑๖ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๓๘๕ สามเณรคำตัล อายุวงษ์ ๒๐ ใหญ่ศรีสุพรรณ วัดใหญ่ครีสุพรรณ ๒๑๗ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๓๘๖ พระมหาวชิระ ปญฺญาวุโธ คงวุ่น ๒๙ อรุณราชวราราม วัดอรุณราชวราราม ๒๑๘ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๓๘๗ พระมหาเฉลา ฉนฺทชาโต ทองสุข ๒๙ อรุณราชวราราม วัดอรุณราชวราราม ๒๑๙ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๓๘๘ พระมหาสงวน สุทฺธิญาโณ มุนทานี ๒๗ อรุณราชวราราม วัดอรุณราชวราราม ๒๒๐ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๓๘๙ พระมหาบุญรอด มหาวีโร สืบด้วง ๒๕ อรุณราชวราราม วัดอรุณราชวราราม ๒๒๑ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๓๙๐ พระมหาสมาน ธมฺมวชิโร วรรณภักดี ๒๐ อาวุธวิกสิตาราม วัดอาวุธวิกสิตาราม ๒๒๒ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๓๙๑ สามเณรบุรินทร์ ศรีบุศย์ ๑๙ อาวุธวิกสิตาราม วัดอาวุธวิกสิตาราม ๒๒๓ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๓๙๒ พระมหาบรรพด ธมฺมธีโร แคไธสง ๒๑ อินทาราม วัดอินทาราม ๒๒๔ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๓๙๓ พระมหาวันชัย ปญฺญาธโร ทรัพย์สุข ๒๔ ปากน้ำฝั่งใต้ เขตภาษีเจริญ ๒๒๕ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๓๙๔ พระมหาสุจินต์ อํสุการี อินมโรง ๒๕ เฉลิมพระเกียรติ นนทบุรี ๒๒๖ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๓๙๕ พระมหาอาคม อาคมปุญฺโญ นามศรี ๒๓ เฉลิมพระเกียรติ นนทบุรี ๒๒๗ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๓๙๖ พระมหาสุพจน์ ธีรลาโภ ป้าสันเทียะ ๒๒ ทินกรนิมิมิต นนทบุรี ๒๒๘ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๓๙๗ สามเณรวิชัย เหลือล้น ๑๘ ทินกรนิมิมิต นนทบุรี ๒๒๙ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๓๙๘ สามเณรจิรายุ สรรค์พรม ๑๘ ทินกรนิมิมิต นนทบุรี ๒๓๐ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๓๙๙ พระมหานงค์คาร จิตฺตานุรกฺขี พรมมา ๒๔ พลับพลา นนทบุรี ๒๓๑ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐
๑๑๓๔๐๐ พระมหาไพบูลย์ กตปุญฺโญ เกษหอม ๓๖ ๑๒ ศรีประวัติ นนทบุรี ๒๓๒ ป.ธ.๖ ๒๕๔๐

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook