ชื่อ :
ฉายา :

นามสกุล :
ชั้น :

วัด :
สำนักเรียน :

พ.ศ. :
ครั้งที่สอบ :

ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
นามสกุล
อายุ
พรรษา
วัด
สำนักเรียน
เลขที่
ชั้น
พ.ศ.
ครั้งที่สอบ
๑๑๓๖๐๑ พระมหาโยธิน ปริปุณฺโณ มาสุข ๒๘ เทวราชกุญชร วัดเบญจมบพิตร ๒๑ ป.ธ.๗ ๒๕๔๐
๑๑๓๖๐๒ พระมหาวีระ ปภสฺสโร ลิขิตเลิศ ๒๗ สวัสดิวารีสีมาราม วัดเบญจมบพิตร ๒๒ ป.ธ.๗ ๒๕๔๐
๑๑๓๖๐๓ พระมหาศักดิ์สิทธิ์ สกฺกเมธี พันธุ์สัตย์ ๒๓ อภัยทายาราม วัดเบญจมบพิตร ๒๓ ป.ธ.๗ ๒๕๔๐
๑๑๓๖๐๔ สามเณรประทีป เทพยศ ๒๐ ปทุมคงคา วัดปทุมคงคา ๒๔ ป.ธ.๗ ๒๕๔๐
๑๑๓๖๐๕ สามเณรวิชัย สิทธิผล ๒๒ พรหมวงศาราม วัดพรหมวงศาราม ๒๕ ป.ธ.๗ ๒๕๔๐
๑๑๓๖๐๖ สามเณรนพดล พลเยี่ยม ๑๙ พระเชตุพน วัดพระเชตุพน ๒๖ ป.ธ.๗ ๒๕๔๐
๑๑๓๖๐๗ พระมหาภาสกรณ์ ปิโยภาโส โกต้า ๒๒ มหาธาตุ วัดมหาธาตุ ๒๗ ป.ธ.๗ ๒๕๔๐
๑๑๓๖๐๘ พระมหาภมรประสิทธิ์ ฐิติสมฺปนฺโน พวงบุตร ๒๙ มหาพฤฒาราม วัดมหาพฤฒาราม ๒๘ ป.ธ.๗ ๒๕๔๐
๑๑๓๖๐๙ พระมหาสุริยา ภทฺทสุเมธี บุญสวัสดิ์ ๒๕ ยานนาวา วัดยานนาวา ๒๙ ป.ธ.๗ ๒๕๔๐
๑๑๓๖๑๐ สามเณรศิริ พุ่มน้อย ๑๙ ยานนาวา วัดยานนาวา ๓๐ ป.ธ.๗ ๒๕๔๐
๑๑๓๖๑๑ สามเณรบุญทวี คํามา ๑๙ ยานนาวา วัดยานนาวา ๓๑ ป.ธ.๗ ๒๕๔๐
๑๑๓๖๑๒ สามเณรจตุรงค์ ภิรมยา ๑๙ ราชบพิธ วัดราชบพิธ ๓๒ ป.ธ.๗ ๒๕๔๐
๑๑๓๖๑๓ พระมหาบรรลือ ฐานิสฺสโร เอี่ยมศรี ๓๖ ๑๗ อโศการาม วัดราชบพิธ ๓๓ ป.ธ.๗ ๒๕๔๐
๑๑๓๖๑๔ สามเณรเกรียง สุขแจ่ม ๑๘ ราชบุรณะ วัดราชบูรณะ ๓๔ ป.ธ.๗ ๒๕๔๐
๑๑๓๖๑๕ สามเณรไชยา กาละปักษ์ ๒๐ สร้อยทอง วัดสร้อยทอง ๓๕ ป.ธ.๗ ๒๕๔๐
๑๑๓๖๑๖ สามเณรประยุทธ มีต่อ ๒๐ สระเกศ วัดสระเกศ ๓๖ ป.ธ.๗ ๒๕๔๐
๑๑๓๖๑๗ สามเณรพิทักษ์ ชานนตรี ๒๐ สระเกศ วัดสระเกศ ๓๗ ป.ธ.๗ ๒๕๔๐
๑๑๓๖๑๘ พระมหาไชยเชษฐ์ เชฏฺฐธมฺโม มะปราง ๒๗ สังเวชวิศยาราม วัดสามพระยา ๓๘ ป.ธ.๗ ๒๕๔๐
๑๑๓๖๑๙ สามเณรคําจันทร์ สีสัน ๑๘ ใหม่อมตรส วัดสามพระยา ๓๙ ป.ธ.๗ ๒๕๔๐
๑๑๓๖๒๐ พระมหาทองใส วรปญฺโญ ประกอบผล ๒๕ สวนพลู วัดหัวลําโพง ๔๐ ป.ธ.๗ ๒๕๔๐
๑๑๓๖๒๑ พระมหาธานี ธมฺมโชโต มณีศรี ๒๓ สวนพลู วัดหัวลําโพง ๔๑ ป.ธ.๗ ๒๕๔๐
๑๑๓๖๒๒ สามเณรชนาธิป โสภาพ ๒๐ บางนาใน เขตพระโขนง ๔๒ ป.ธ.๗ ๒๕๔๐
๑๑๓๖๒๓ สามเณรอิสรพงษ์ ศิลาราช ๑๗ กัลยาณมิตร วัดกัลยาณมิตร ๔๓ ป.ธ.๗ ๒๕๔๐
๑๑๓๖๒๔ สามเณรบุญมี ชื่นชม ๑๙ ทองธรรมชาติ วัดทองธรรมชาติ ๔๔ ป.ธ.๗ ๒๕๔๐
๑๑๓๖๒๕ พระมหาสุวัจน์ ภูริปญฺโญ แสนบุญยัง ๒๔ นิมมานรดี วัดนิมมานรดี ๔๕ ป.ธ.๗ ๒๕๔๐
๑๑๓๖๒๖ สามเณรอิทธิยาวุธ เสาวลักษณ์คุปต์ ๒๐ นิมมานรดี วัดนิมมานรดี ๔๖ ป.ธ.๗ ๒๕๔๐
๑๑๓๖๒๗ สามเณรทวิช ยอดสิงห์ ๒๐ นิมมานรดี วัดนิมมานรดี ๔๗ ป.ธ.๗ ๒๕๔๐
๑๑๓๖๒๘ สามเณรสุวิทย์ ชามะลิ ๒๐ นิมมานรดี วัดนิมมานรดี ๔๘ ป.ธ.๗ ๒๕๔๐
๑๑๓๖๒๙ พระมหาดํารง สุวณฺโณ ผ่องสุวรรณ ๓๔ ๑๑ ปากน้ํา วัดปากน้ํา ๔๙ ป.ธ.๗ ๒๕๔๐
๑๑๓๖๓๐ สามเณรเดชจําลอง พุฒหอม ๒๐ ปากน้ํา วัดปากน้ํา ๕๐ ป.ธ.๗ ๒๕๔๐
๑๑๓๖๓๑ สามเณรธเนส สังข์แก้ว ๑๙ ปากน้ํา วัดปากน้ํา ๕๑ ป.ธ.๗ ๒๕๔๐
๑๑๓๖๓๒ สามเณรทิตติ ต่วนโต ๑๘ ปากน้ํา วัดปากน้ํา ๕๒ ป.ธ.๗ ๒๕๔๐
๑๑๓๖๓๓ พระมหาบรรเทิง รตนปญฺโญ นะวัน ๒๓ ระฆังโฆสิตาราม วัดระฆังโฆสิตาราม ๕๓ ป.ธ.๗ ๒๕๔๐
๑๑๓๖๓๔ พระมหาสําราญ ธีรเมธี เงินโสม ๒๓ รัชฎาธิษฐาน วัดรัชฎาธิษฐาน ๕๔ ป.ธ.๗ ๒๕๔๐
๑๑๓๖๓๕ พระมหาเสน่ห์ เมธิโก ฤทธิเรือง ๒๔ ราชสิทธาราม วัดราชสิทธาราม ๕๕ ป.ธ.๗ ๒๕๔๐
๑๑๓๖๓๖ พระมหาบุญเที่ยง อคฺคปญฺโญ ปงมะจักร ๒๘ ราชโอรสาราม วัดราชโอรสาราม ๕๖ ป.ธ.๗ ๒๕๔๐
๑๑๓๖๓๗ พระมหาสมศักดิ์ ชยธมฺโม ศรีบริบูรณ์ ๒๒ ใหม่ วัดศรีสุดาราม ๕๗ ป.ธ.๗ ๒๕๔๐
๑๑๓๖๓๘ พระมหาอภิชัย อภิชโย ภารสถิตย์ ๒๒ อาวุธวิกสิตาราม วัดอาวุธวิกสิตาราม ๕๘ ป.ธ.๗ ๒๕๔๐
๑๑๓๖๓๙ พระมหาภัทระ ภทฺรปญฺโญ ดลเพิ่ม ๒๑ อาวุธวิกสิตาราม วัดอาวุธวิกสิตาราม ๕๙ ป.ธ.๗ ๒๕๔๐
๑๑๓๖๔๐ พระมหาคนึ่ง สุขเสวี เดชแสงศรี ๒๒ อินทาราม วัดอินทาราม ๖๐ ป.ธ.๗ ๒๕๔๐
๑๑๓๖๔๑ พระมหานรินทร์ นรินฺโท สุธรรม ๒๓ ราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ ๖๑ ป.ธ.๗ ๒๕๔๐
๑๑๓๖๔๒ พระมหากําไร อินฺทปญฺโญ แก้วศรี ๒๑ ม่วง เขตหนองแขม ๖๒ ป.ธ.๗ ๒๕๔๐
๑๑๓๖๔๓ พระมหาพรชิต วรธมฺโม ดีตา ๒๔ เลา เขตบางขุนเทียน ๖๓ ป.ธ.๗ ๒๕๔๐
๑๑๓๖๔๔ พระมหาสมจิตร อุปลวณฺโณ อุบล ๓๐ ๑๐ นางชี เขตภาษีเจริญ ๖๔ ป.ธ.๗ ๒๕๔๐
๑๑๓๖๔๕ พระมหาสุชญา อุตฺตโม สุจริต ๓๐ เฉลิมพระเกียรติ นนทบุรี ๖๕ ป.ธ.๗ ๒๕๔๐
๑๑๓๖๔๖ พระมหาบัณฑิต ปณฺฑิตญาโณ ประถม ๒๘ นครอินทร์ นนทบุรี ๖๖ ป.ธ.๗ ๒๕๔๐
๑๑๓๖๔๗ สามเณรสมจิตร หินผา ๑๘ ทินกรนิมิต นนทบุรี ๖๗ ป.ธ.๗ ๒๕๔๐
๑๑๓๖๔๘ สามเณรสมคิด ใจกล้า ๑๘ ทินกรนิมิต นนทบุรี ๖๘ ป.ธ.๗ ๒๕๔๐
๑๑๓๖๔๙ พระมหารุ่งทิพย์ สิริปญฺโญ กองจินดา ๒๕ ศรีประวัติ นนทบุรี ๖๙ ป.ธ.๗ ๒๕๔๐
๑๑๓๖๕๐ พระมหากําพล คุณงฺกโร มาลัย ๒๔ ศรีประวัติ นนทบุรี ๗๐ ป.ธ.๗ ๒๕๔๐
๑๑๓๖๕๑ พระมหาสุสวัสดิ์ จนทฺปญฺโญ รักศิริการถาวร ๒๔ ศรีประวัติ นนทบุรี ๗๑ ป.ธ.๗ ๒๕๔๐
๑๑๓๖๕๒ พระมหาสุธี ธีรานนฺโท สุขสากล ๒๒ ศรีประวัติ นนทบุรี ๗๒ ป.ธ.๗ ๒๕๔๐
๑๑๓๖๕๓ พระมหาณัฐภัทร จิตวชิรเมธี กัญจิวงศ์ ๒๗ ชลประทานรังสฤษฎ์ นนทบุรี ๗๓ ป.ธ.๗ ๒๕๔๐
๑๑๓๖๕๔ พระมหาสนอง ขนฺติธโร ชาบุญเรือง ๓๔ ๑๓ บางไผ่ นนทบุรี ๗๔ ป.ธ.๗ ๒๕๔๐
๑๑๓๖๕๕ สามเณรสุทิศ เบ็ญมาศ ๒๕ บางไผ่ นนทบุรี ๗๕ ป.ธ.๗ ๒๕๔๐
๑๑๓๖๕๖ พระมหาสําเริง เริงอนันต์ ๔๔ ๒๓ บางหลวง ปทุมธานี ๗๖ ป.ธ.๗ ๒๕๔๐
๑๑๓๖๕๗ พระมหาไพโรจน์ ธมฺมเตโช มุทุกัน ๒๔ บางหลวง ปทุมธานี ๗๗ ป.ธ.๗ ๒๕๔๐
๑๑๓๖๕๘ พระมหาคองเขน สิริจนฺโท จันริส ๒๖ พระธรรมกาย ปทุมธานี ๗๘ ป.ธ.๗ ๒๕๔๐
๑๑๓๖๕๙ พระมหาสุพล สุพโล สุขดา ๒๓ พระธรรมกาย ปทุมธานี ๗๙ ป.ธ.๗ ๒๕๔๐
๑๑๓๖๖๐ พระมหาเพชรกล้า สิริมนฺโต ศรีมาบุตร ๒๓ พระธรรมกาย ปทุมธานี ๘๐ ป.ธ.๗ ๒๕๔๐
๑๑๓๖๖๑ พระมหาโกวิทย์ โกวิโท กาญจนกันโห ๒๒ พระธรรมกาย ปทุมธานี ๘๑ ป.ธ.๗ ๒๕๔๐
๑๑๓๖๖๒ พระมหาลักษณะ กิตฺติญาโณ บุญคํา ๒๒ พระธรรมกาย ปทุมธานี ๘๒ ป.ธ.๗ ๒๕๔๐
๑๑๓๖๖๓ สามเณรนิพนธ์ พันธ์เหมือน ๒๑ พระธรรมกาย ปทุมธานี ๘๓ ป.ธ.๗ ๒๕๔๐
๑๑๓๖๖๔ สามเณรสมพร พันธ์มณี ๒๑ พระธรรมกาย ปทุมธานี ๘๔ ป.ธ.๗ ๒๕๔๐
๑๑๓๖๖๕ สามเณรจําเนียร บุตรสาร ๒๑ พระธรรมกาย ปทุมธานี ๘๕ ป.ธ.๗ ๒๕๔๐
๑๑๓๖๖๖ สามเณรสุวิทย์ ธีรเนตร ๑๙ พระธรรมกาย ปทุมธานี ๘๖ ป.ธ.๗ ๒๕๔๐
๑๑๓๖๖๗ พระมหาสมศักดิ์ รตนเมธี บุญเรือง ๒๔ เขียนเขต ปทุมธานี ๘๗ ป.ธ.๗ ๒๕๔๐
๑๑๓๖๖๘ พระมหาเริงฤทธิ์ อริยเมธี โพธิ์เงิน ๒๓ เขียนเขต ปทุมธานี ๘๘ ป.ธ.๗ ๒๕๔๐
๑๑๓๖๖๙ พระมหาศุภณัฐ ญาณสุภโณ ลอมโฮม ๒๓ เขียนเขต ปทุมธานี ๘๙ ป.ธ.๗ ๒๕๔๐
๑๑๓๖๗๐ พระมหาสุพัฒน์ คุณธมฺโม แจ่มจันทร์ ๒๓ เขียนเขต ปทุมธานี ๙๐ ป.ธ.๗ ๒๕๔๐
๑๑๓๖๗๑ สามเณรคมคิด พลกันยา ๒๐ เขียนเขต ปทุมธานี ๙๑ ป.ธ.๗ ๒๕๔๐
๑๑๓๖๗๒ สามเณรสมบูรณ์ ภางาม ๒๐ เขียนเขต ปทุมธานี ๙๒ ป.ธ.๗ ๒๕๔๐
๑๑๓๖๗๓ สามเณรปิยะ จันดาดาล ๑๙ โปรดเกศเชษฐาราม สมุทรปราการ ๙๓ ป.ธ.๗ ๒๕๔๐
๑๑๓๖๗๔ พระมหาปรีชา ทีปวํโส โวหารเสาวภาคย์ ๓๕ ๑๓ หัวคู้ สมุทรปราการ ๙๔ ป.ธ.๗ ๒๕๔๐
๑๑๓๖๗๕ พระมหาสุรสิทธิ์ กิตฺติโสภี เมืองขุนรอง ๓๖ ๑๓ พนัญเชิงวรวิหาร พระนครศรีอยุธยา ๙๕ ป.ธ.๗ ๒๕๔๐
๑๑๓๖๗๖ สามเณรวชิร ฮามพิทักษ์ ๒๐ พระพุทธบาท สระบุรี ๙๖ ป.ธ.๗ ๒๕๔๐
๑๑๓๖๗๗ พระมหาสมพร อคฺควโร ลากทอง ๒๑ ท่าพระเจริญพรต นครสวรรค์ ๙๗ ป.ธ.๗ ๒๕๔๐
๑๑๓๖๗๘ สามเณรสวาสดิ์ แทนคํา ๒๑ มงคลทับคล้อ พิจิตร ๙๘ ป.ธ.๗ ๒๕๔๐
๑๑๓๖๗๙ สามเณรมานพ วิลินไพร ๒๑ มงคลทับคล้อ พิจิตร ๙๙ ป.ธ.๗ ๒๕๔๐
๑๑๓๖๘๐ สามเณรปัญญา ไชยมงคล ๑๗ มณีบรรพตฯ ตาก ๑๐๐ ป.ธ.๗ ๒๕๔๐
๑๑๓๖๘๑ พระมหาวัชระ ติกฺขญาโณ เชยรัมย์ ๒๘ คลองโพธิ์ อุตรดิตถ์ ๑๐๑ ป.ธ.๗ ๒๕๔๐
๑๑๓๖๘๒ พระมหาเปรี่ยม อาจิณฺโณ คงมี ๓๙ ๑๘ ท่าถนน อุตรดิตถ์ ๑๐๒ ป.ธ.๗ ๒๕๔๐
๑๑๓๖๘๓ พระมหาฤทธิรุทธ ขตฺติกรเมธี ฝีมือสาน ๒๓ สวนดอก เชียงใหม่ ๑๐๓ ป.ธ.๗ ๒๕๔๐
๑๑๓๖๘๔ พระมหาประดิษฐ์ อคฺคปญฺโญ แสงกันทะ ๒๑ พระธาตุดอยสุเทพฯ เชียงใหม่ ๑๐๔ ป.ธ.๗ ๒๕๔๐
๑๑๓๖๘๕ พระมหาโชคชัย ปญฺญาธโร กองฟู ๒๓ บุพพาราม เชียงใหม่ ๑๐๕ ป.ธ.๗ ๒๕๔๐
๑๑๓๖๘๖ พระมหาสมัย สิทฺธิชโย สอนซ้าย ๒๖ แจ้งแสงอรุณ สกลนคร ๑๐๖ ป.ธ.๗ ๒๕๔๐
๑๑๓๖๘๗ พระมหาฉัตรกร วชิรเมธี คําโสภา ๒๕ โพธิ์ชัย หนองคาย ๑๐๗ ป.ธ.๗ ๒๕๔๐
๑๑๓๖๘๘ สามเณรสมควร ภูพันนา ๒๐ สว่างหัวนาคำ กาฬสินธุ์ ๑๐๘ ป.ธ.๗ ๒๕๔๐
๑๑๓๖๘๙ พระมหาปริยานนท์ ธมฺมมุนินฺโท พาละแพน ๒๑ ตราชูวนาราม ขอนแก่น ๑๐๙ ป.ธ.๗ ๒๕๔๐
๑๑๓๖๙๐ สามเณรสินสมุทร พลขันธ์ ๒๐ ตราชูวนาราม ขอนแก่น ๑๑๐ ป.ธ.๗ ๒๕๔๐
๑๑๓๖๙๑ พระมหาเสร็จ สจฺจวโร เนาวบุตร ๒๗ เทพปูรณาราม ขอนแก่น ๑๑๑ ป.ธ.๗ ๒๕๔๐
๑๑๓๖๙๒ สามเณรอาทิเช่น นาขันดี ๒๐ ชัยศรี ขอนแก่น ๑๑๒ ป.ธ.๗ ๒๕๔๐
๑๑๓๖๙๓ พระมหากิติวัฒน์ กิตฺติเมธี เพชรนางรอง ๒๐ สะแก นครราชสีมา ๑๑๓ ป.ธ.๗ ๒๕๔๐
๑๑๓๖๙๔ สามเณรมนูญ จงคอยกลาง ๒๐ สะแก นครราชสีมา ๑๑๔ ป.ธ.๗ ๒๕๔๐
๑๑๓๖๙๕ พระมหาสมหวัง ธมฺมโกวิโท แจนพิมาย ๒๔ ศาลา นครราชสีมา ๑๑๕ ป.ธ.๗ ๒๕๔๐
๑๑๓๖๙๖ สามเณรสมเกียรติ พุทไธสง ๑๙ ศาลา นครราชสีมา ๑๑๖ ป.ธ.๗ ๒๕๔๐
๑๑๓๖๙๗ สามเณรสุพจน์ ฉิมมาลี ๒๐ โกศลสิตาราม นครราชสีมา ๑๑๗ ป.ธ.๗ ๒๕๔๐
๑๑๓๖๙๘ พระมหาพิสูตน์ จนฺทวํโส พะนิรัมย์ ๓๑ ๑๑ ท่าสว่าง บุรีรัมย์ ๑๑๘ ป.ธ.๗ ๒๕๔๐
๑๑๓๖๙๙ พระมหาอนันต์ อานนฺโท บุญเหมาะ ๒๑ กลางสุรินทร์ สุรินทร์ ๑๑๙ ป.ธ.๗ ๒๕๔๐
๑๑๓๗๐๐ พระมหานริชา ปริชาโน นิวแมน ๒๔ ศรีเมือง จันทบุรี ๑๒๐ ป.ธ.๗ ๒๕๔๐
๑๑๓๗๐๑ พระมหาบุญทัน ปญฺญาทีโป เทพมา ๓๔ ๑๔ สุทธิวารี จันทบุรี ๑๒๑ ป.ธ.๗ ๒๕๔๐
๑๑๓๗๐๒ พระครูศรีสุตาลังการ ปาสาทิโก สมชิต ๕๒ ๓๒ บ่อทองราษฎร์บํารุง ชลบรี ๑๒๒ ป.ธ.๗ ๒๕๔๐
๑๑๓๗๐๓ พระมหาบุญให้ ฐิตมโน จุลฉีด ๓๕ ๑๒ สัตหีบ ชลบุรี ๑๒๓ ป.ธ.๗ ๒๕๔๐
๑๑๓๗๐๔ พระมหาบุญแก้ว ฐานงฺกโร ศรีบุญเรือง ๒๔ ลุ่มฯ ระยอง ๑๒๔ ป.ธ.๗ ๒๕๔๐
๑๑๓๗๐๕ พระมหาดุสิต ติกฺขปญฺโญ สุวรรณอาสน์ ๓๕ ๑๑ พระปฐมเจดีย์ นครปฐม ๑๒๕ ป.ธ.๗ ๒๕๔๐
๑๑๓๗๐๖ พระมหาบุญยัง ฐิติญาโณ คนทา ๒๘ พระงาม นครปฐม ๑๒๖ ป.ธ.๗ ๒๕๔๐
๑๑๓๗๐๗ พระมหาอนุรักษ์ อภิรกฺโข เจ้ยทอง ๒๔ พระงาม นครปฐม ๑๒๗ ป.ธ.๗ ๒๕๔๐
๑๑๓๗๐๘ พระมหาธวัชชัย กลฺยาโณ สิงห์เสวก ๓๑ พระประโทณเจดีย์ นครปฐม ๑๒๘ ป.ธ.๗ ๒๕๔๐
๑๑๓๗๐๙ พระมหาวีรธิษณ์ วรินฺโท อินทะโพธิ์ ๒๗ ป้อมวิเชียรโชติการาม สมุทรสาคร ๑๒๙ ป.ธ.๗ ๒๕๔๐
๑๑๓๗๑๐ พระมหาขจรศักดิ์ จรณธมฺโม พ่อชมภู ๒๓ ป้อมวิเชียรโชติการาม สมุทรสาคร ๑๓๐ ป.ธ.๗ ๒๕๔๐
๑๑๓๗๑๑ พระมหาขวัญเมือง ฐิตญาณรํสี แพรกนัทที่ ๒๓ ป่าชัยรังสี สมุทรสาคร ๑๓๑ ป.ธ.๗ ๒๕๔๐
๑๑๓๗๑๒ พระมหาจุด ฐิตวฑฺฒโน คิมประโคน ๒๓ เพชรสมุทร สมุทรสงคราม ๑๓๒ ป.ธ.๗ ๒๕๔๐
๑๑๓๗๑๓ สามเณรศุภชัย สุขเดช ๑๙ ด่านประชากร ชุมพร ๑๓๓ ป.ธ.๗ ๒๕๔๐
๑๑๓๗๑๔ พระมหาสุวัฒสัน ภูริวฑฺฒโณ รักขันโท ๒๔ วังตะวันตก นครศรีธรรมราช ๑๓๔ ป.ธ.๗ ๒๕๔๐
๑๑๓๗๑๕ พระมหาสุรเชษฐ์ พุทฺธิญาณโก เงินสองสี ๒๑ มะนาวหวาน นครศรีธรรมราช ๑๓๕ ป.ธ.๗ ๒๕๔๐
๑๑๓๗๑๖ พระมหาณรงค์ ฐานธมฺโม ขุนจิตร ๔๑ ๑๗ ท่าไทร สุราษฎร์ธานี ๑๓๖ ป.ธ.๗ ๒๕๔๐
๑๑๓๗๑๗ พระมหาสุรัตน์ ธิติพโล โชคบัณฑิต ๒๕ ธรรมบูชา สุราษฎร์ธานี(ธ) ๑๓๗ ป.ธ.๗ ๒๕๔๐
๑๑๓๗๑๘ สามเณรประภาส โรจชยะ ๑๙ เลียบ สงขลา ๑๓๘ ป.ธ.๗ ๒๕๔๐
๑๑๓๗๑๙ พระมหาอเนก วายาโม บุญชู ๓๒ ๑๑ มหัตตมังคลาราม สงขลา ๑๓๙ ป.ธ.๗ ๒๕๔๐
๑๑๓๗๒๐ สามเณรอิศราธิปดิ์ นามคุ้ง ๒๐ จักรวรรดิราชาวาส วัดจักรวรรดิราชาวาส ป.ธ.๘ ๒๕๔๐
๑๑๓๗๒๑ พระมหาสําอางค์ สุภาจาโร พรุเตย ๓๐ ชนะสงคราม วัดชนะสงคราม ป.ธ.๘ ๒๕๔๐
๑๑๓๗๒๒ พระมหาอุดร สุทฺธิญาโณ เกตุทอง ๒๘ ชนะสงคราม วัดชนะสงคราม ป.ธ.๘ ๒๕๔๐
๑๑๓๗๒๓ พระมหาบุญเชื่อง สณิกปุญฺโญ สุขคุ้ม ๒๓ ชนะสงคราม วัดชนะสงคราม ป.ธ.๘ ๒๕๔๐
๑๑๓๗๒๔ พระมหาสุรเดช สนฺติธมฺโม ราชสุนทร ๒๒ ชนะสงคราม วัดชนะสงคราม ป.ธ.๘ ๒๕๔๐
๑๑๓๗๒๕ พระมหาประสาร จนฺทสาโร ศรีพงษ์เพลิด ๒๑ ชนะสงคราม วัดชนะสงคราม ป.ธ.๘ ๒๕๔๐
๑๑๓๗๒๖ พระมหาวีรศักดิ์ สุรเมธี ผาลา ๒๑ ชนะสงคราม วัดชนะสงคราม ป.ธ.๘ ๒๕๔๐
๑๑๓๗๒๗ พระมหากิจจา กิจฺจสาโร อิ่มเอี่ยม ๓๐ ๑๐ เทพธิดาราม วัดเทพธิดาราม ป.ธ.๘ ๒๕๔๐
๑๑๓๗๒๘ พระมหาพร วรภาณี ทุ่งโพธิ์ ๒๕ บพิตรพิมุข วัดบพิตรพิมุข ป.ธ.๘ ๒๕๔๐
๑๑๓๗๒๙ พระมหาทศพล เขมกาโม คตสุข ๒๔ บพิตรพิมุข วัดบพิตรพิมุข ๑๐ ป.ธ.๘ ๒๕๔๐
๑๑๓๗๓๐ พระมหาเคน ธีรญาโณ บุศย์รัศมี ๒๒ บพิตรพิมุข วัดบพิตรพิมุข ๑๑ ป.ธ.๘ ๒๕๔๐
๑๑๓๗๓๑ สามเณรมานะชัย ชลซี ๒๐ บพิตรพิมุข วัดบพิตรพิมุข ๑๒ ป.ธ.๘ ๒๕๔๐
๑๑๓๗๓๒ สามเณรฉัตรชัย มูลสาร ๒๐ บวรนิเวศวิหาร วัดบวรนิเวศวิหาร ๑๓ ป.ธ.๘ ๒๕๔๐
๑๑๓๗๓๓ พระมหาสมศักดิ์ สีไม้ ๒๓ เบญจมบพิตร วัดเบญจมบพิตร ๑๔ ป.ธ.๘ ๒๕๔๐
๑๑๓๗๓๔ พระมหาทัศนันท์ โบราณมูล ๒๒ พระศรีมหาธาตุ วัดพระศรีมหาธาตุ ๑๕ ป.ธ.๘ ๒๕๔๐
๑๑๓๗๓๕ พระมหาไพบูลย์ จําปาบุรี ๒๓ มกุฏกษัตริยาราม วัดมกุฏกษัตริยาราม ๑๖ ป.ธ.๘ ๒๕๔๐
๑๑๓๗๓๖ พระมหาธีระพล สุขแสง ๒๒ มหรรณพาราม วัดมหรรณพาราม ๑๗ ป.ธ.๘ ๒๕๔๐
๑๑๓๗๓๗ พระมหาเทียนชัย สาลีสิงห์ ๒๘ ราชบพิธ วัดราชบพิธฯ ๑๘ ป.ธ.๘ ๒๕๔๐
๑๑๓๗๓๘ สามเณรไพศาล ชัยศรี ๒๐ ราชบพิธ วัดราชบพิธฯ ๑๙ ป.ธ.๘ ๒๕๔๐
๑๑๓๗๓๙ พระมหาชัยศรี แพงตา ๓๑ ๑๑ ราชสิงขร วัดราชสิงขร ๒๐ ป.ธ.๘ ๒๕๔๐
๑๑๓๗๔๐ พระมหาณรงค์ จันทรโท ๒๒ สร้อยทอง วัดสร้อยทอง ๒๑ ป.ธ.๘ ๒๕๔๐
๑๑๓๗๔๑ พระมหาสมควร ทองแม้น ๒๔ กลาง วัดสร้อยทอง ๒๒ ป.ธ.๘ ๒๕๔๐
๑๑๓๗๔๒ พระมหาสโนม บุญสูง ๒๔ สระเกศ วัดสระเกศ ๒๓ ป.ธ.๘ ๒๕๔๐
๑๑๓๗๔๓ สามเณรกาญจน์ ถาวรบรรจบ ๒๐ สระเกศ วัดสระเกศ ๒๔ ป.ธ.๘ ๒๕๔๐
๑๑๓๗๔๔ สามเณรกิตติศักดิ์ ถาวรบรรจบ ๒๐ สระเกศ วัดสระเกศ ๒๕ ป.ธ.๘ ๒๕๔๐
๑๑๓๗๔๕ พระมหาคฑาวุธ แสนพงษ์ ๓๓ ๑๒ สังเวชวิศยาราม วัดสามพระยา ๒๖ ป.ธ.๘ ๒๕๔๐
๑๑๓๗๔๖ พระมหาสําเริง ถึงคุณ ๓๑ ๑๑ รวกบางบําหรุ วัดคฤหบดี ๒๗ ป.ธ.๘ ๒๕๔๐
๑๑๓๗๔๗ พระมหานงค์ อับไพ ๒๑ ทองนพคุณ วัดทองนพคุณ ๒๘ ป.ธ.๘ ๒๕๔๐
๑๑๓๗๔๘ สามเณรวิรัตน์ ณศรีจันทร์ ๒๑ ประยุรวงศาวาส วัดประยุรวงศาวาส ๒๙ ป.ธ.๘ ๒๕๔๐
๑๑๓๗๔๙ สามเณรพรชัย สังข์ทอง ๒๑ ราชโอรสาราม วัดราชโอรสาราม ๓๐ ป.ธ.๘ ๒๕๔๐
๑๑๓๗๕๐ พระมหายุทธนา ศิริวรรณ ๒๒ ศรีสุดาราม วัดศรีสุดาราม ๓๑ ป.ธ.๘ ๒๕๔๐
๑๑๓๗๕๑ สามเณรจรัญญา โคตวงศ์ ๒๐ เจ้าอาม วัดศรีสุดาราม ๓๒ ป.ธ.๘ ๒๕๔๐
๑๑๓๗๕๒ พระมหาโสวัติ ธงชัย ๓๒ ๑๒ เฉลิมพระเกียรติ นนทบุรี ๓๓ ป.ธ.๘ ๒๕๔๐
๑๑๓๗๕๓ พระมหาสมคิด อุททะวัน ๒๖ พลับพลา นนทบุรี ๓๔ ป.ธ.๘ ๒๕๔๐
๑๑๓๗๕๔ พระมหาสุธรรม แก้วเคน ๒๖ พระธรรมกาย ปทุมธานี ๓๕ ป.ธ.๘ ๒๕๔๐
๑๑๓๗๕๕ พระมหาเสถียร คําบ่อ ๒๕ พระธรรมกาย ปทุมธานี ๓๖ ป.ธ.๘ ๒๕๔๐
๑๑๓๗๕๖ พระมหาชัชวาลย์ ศรีสวัสดิ์ ๒๔ พระธรรมกาย ปทุมธานี ๓๗ ป.ธ.๘ ๒๕๔๐
๑๑๓๗๕๗ สามเณรสมพรณ์ พุกสาย ๒๒ พระธรรมกาย ปทุมธานี ๓๘ ป.ธ.๘ ๒๕๔๐
๑๑๓๗๕๘ สามเณรชํานาญ เกิดช่อ ๒๒ เขียนเขต ปทุมธานี ๓๙ ป.ธ.๘ ๒๕๔๐
๑๑๓๗๕๙ พระมหาพิษณุ บุญนิยม ๒๒ แจ้งพรหมนคร สิงห์บุรี ๔๐ ป.ธ.๘ ๒๕๔๐
๑๑๓๗๖๐ พระมหาประเสริฐ ศรีสุข ๓๔ ๑๓ แสงสวรรค์ นครสวรรค์ ๔๑ ป.ธ.๘ ๒๕๔๐
๑๑๓๗๖๑ พระมหานิรันดร์ ปัญญาเลย ๒๒ ท่าตอน เชียงใหม่ ๔๒ ป.ธ.๘ ๒๕๔๐
๑๑๓๗๖๒ สามเณรสานิตย์ ชาญสงคราม ๒๑ บึง นครราชสีมา ๔๓ ป.ธ.๘ ๒๕๔๐
๑๑๓๗๖๓ สามเณรกิตติลักษณ์ สุภีษะ ๒๑ บึง นครราชสีมา ๔๔ ป.ธ.๘ ๒๕๔๐
๑๑๓๗๖๔ พระมหาพงษ์เชฏฐ์ ไกรจันทร์ ๒๕ พายัพ นครราชสีมา ๔๕ ป.ธ.๘ ๒๕๔๐
๑๑๓๗๖๕ สามเณรโกวิทย์ พิมพวง ๒๐ พระปฐมเจดีย์ นครปฐม ๔๖ ป.ธ.๘ ๒๕๔๐
๑๑๓๗๖๖ พระมหาวีระ วีรปญฺโญ สุขแสวง ๒๑ พระงาม นครปฐม ๔๗ ป.ธ.๘ ๒๕๔๐
๑๑๓๗๖๗ สามเณรไกรวรรณ ปุณขันธ์ ๒๐ พระงาม นครปฐม ๔๘ ป.ธ.๘ ๒๕๔๐
๑๑๓๗๖๘ พระมหาอาคม สุมณีโก แก้วใส ๒๕ มหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม นครปฐม ๔๙ ป.ธ.๘ ๒๕๔๐
๑๑๓๗๖๙ พระมหาจิระศักดิ์ ธมฺเมธี สังเมฆ ๒๕ มะนาวหวาน นครศรีธรรมราช ๕๐ ป.ธ.๘ ๒๕๔๐
๑๑๓๗๗๐ สามเณรเกรียงไกร แก้วไชยะ ๒๑ จักรวรรดิราชาวาส วัดจักรวรรดิราชาวาส ป.ธ.๙ ๒๕๔๐
๑๑๓๗๗๑ พระมหาภาณ ภาณุโก กลิ่นปราชญ์ ๒๗ ชนะสงคราม วัดชนะสงคราม ป.ธ.๙ ๒๕๔๐
๑๑๓๗๗๒ พระมหาสันทัด อาภทฺธโร จันทร์ทาทอง ๒๖ บพิตรพิมุข วัดบพิตรพิมุข ป.ธ.๙ ๒๕๔๐
๑๑๓๗๗๓ พระมหาเมืองมนต์ สุตธโร ศรีสมุทร ๒๓ บพิตรพิมุข วัดบพิตรพิมุข ป.ธ.๙ ๒๕๔๐
๑๑๓๗๗๔ พระมหามานะ มนิวํโส กลมกลาง ๒๔ เบญจมบพิตร วัดเบญจมบพิตร ป.ธ.๙ ๒๕๔๐
๑๑๓๗๗๕ พระมหาสําเริง อาภสฺสโร องอาจ ๓๖ ๑๕ พระเชตุพน วัดพระเชตุพน ป.ธ.๙ ๒๕๔๐
๑๑๓๗๗๖ พระมหาประสิทธิ์ สิริปญฺโญ ฤทธิ์มหันต์ ๔๕ ๒๕ มหาธาตุ วัดมหาธาตุ ป.ธ.๙ ๒๕๔๐
๑๑๓๗๗๗ พระมหาส่ง พุทฺธิวโร ใจเครือ ๒๓ มหาธาตุ วัดมหาธาตุ ป.ธ.๙ ๒๕๔๐
๑๑๓๗๗๘ พระมหาสังวร วรกวินฺโท อ่อนสนิท ๒๓ มหาธาตุ วัดมหาธาตุ ป.ธ.๙ ๒๕๔๐
๑๑๓๗๗๙ สามเณรมหาศาล สืบนิสัย ๒๒ มหาธาตุ วัดมหาธาตุ ๑๐ ป.ธ.๙ ๒๕๔๐
๑๑๓๗๘๐ สามเณรวิรัช นุโยค ๒๑ มหาพฤฒาราม วัดมหาพฤฒาราม ๑๑ ป.ธ.๙ ๒๕๔๐
๑๑๓๗๘๑ พระมหาโสมนัส สุทธิมโน ล้วนเลิศ ๒๗ ยานนาวา วัดยานนาวา ๑๒ ป.ธ.๙ ๒๕๔๐
๑๑๓๗๘๒ พระมหาณัฏฐพนธ์ เสฏฺฐธมฺโม เมธีปัญญากุล ๔๐ สระเกศ วัดสระเกศ ๑๓ ป.ธ.๙ ๒๕๔๐
๑๑๓๗๘๓ พระมหาบุญโชติ ปุญฺญโชติ อินทจักร์ ๓๖ ๑๖ สุทัศนเทพวราราม วัดสุทัศนเทพวราราม ๑๔ ป.ธ.๙ ๒๕๔๐
๑๑๓๗๘๔ พระมหาดุสิต ญาณภูสิโต แสวงวงศ์ ๒๔ หัวลําโพง วัดหัวลําโพง ๑๕ ป.ธ.๙ ๒๕๔๐
๑๑๓๗๘๕ พระมหาอุทัย ญาโณทโย สวัสดิ์นะที่ ๓๒ สวนพลู วัดหัวลําโพง ๑๖ ป.ธ.๙ ๒๕๔๐
๑๑๓๗๘๖ พระมหาชะโลม ปญฺญาวชิโร ใคร่ครวญ ๒๙ นิมมานรดี วัดนิมมานรดี ๑๗ ป.ธ.๙ ๒๕๔๐
๑๑๓๗๘๗ พระมหาถึง ปริธมฺโม สีเสนียด ๓๓ ๑๓ ประดิษฐาราม วัดประยุรวงศาวาส ๑๘ ป.ธ.๙ ๒๕๔๐
๑๑๓๗๘๘ พระมหาครรชิต สุชิตคนฺโธ กล่อมดี ๒๒ ปากน้ํา วัดปากน้ํา ๑๙ ป.ธ.๙ ๒๕๔๐
๑๑๓๗๘๙ พระมหาประพัฒน์ สิริปญฺโญ ศรีกุลกิจ ๒๖ นาคปรก วัดปากน้ํา ๒๐ ป.ธ.๙ ๒๕๔๐
๑๑๓๗๙๐ พระมหาสังคม ปญฺญาวุโธ สีหะวงศ์ ๒๕ นางนองวรวิหาร วัดราชโอรสาราม ๒๑ ป.ธ.๙ ๒๕๔๐
๑๑๓๗๙๑ สามเณรสมศักดิ์ แก้วคําบัง ๒๒ นางนองวรวิหาร วัดราชโอรสาราม ๒๒ ป.ธ.๙ ๒๕๔๐
๑๑๓๗๙๒ สามเณรสมหวัง แสงบํารุง ๒๒ ศรีสุดาราม วัดศรีสุดาราม ๒๓ ป.ธ.๙ ๒๕๔๐
๑๑๓๗๙๓ พระมหาอภิสิฏฐ์ สุวณฺณสิริ ผลทิพย์ ๓๐ วรามาตยภัณฑสาราราม วัดใหญ่ศรีสุพรรณ ๒๔ ป.ธ.๙ ๒๕๔๐
๑๑๓๗๙๔ พระมหาสากล ติกฺขปญฺโญ พรหมสถิตย์ ๒๑ อนงคาราม วัดอนงคาราม ๒๕ ป.ธ.๙ ๒๕๔๐
๑๑๓๗๙๕ พระมหามีชัย วีรปญฺโญ ตุวันโน ๓๓ ๑๑ อรุณราชวราราม วัดอรุณราชวราราม ๒๖ ป.ธ.๙ ๒๕๔๐
๑๑๓๗๙๖ พระมหาประเสริฐ อิทฺธิปญฺโญ สุขพิมลพรรณ ๓๓ ๑๑ อินทาราม วัดอินทาราม ๒๗ ป.ธ.๙ ๒๕๔๐
๑๑๓๗๙๗ พระมหาประกิต ฐิตสีโล ประทุมรัตน์ ๓๓ ๑๒ ชลประทานรังสฤษฎ์ นนทบุรี ๒๘ ป.ธ.๙ ๒๕๔๐
๑๑๓๗๙๘ พระมหากริชกาย วรธีโร ศรีนันทา ๓๑ บางรักใหญ่ นนทบุรี ๒๙ ป.ธ.๙ ๒๕๔๐
๑๑๓๗๙๙ พระมหาจําเรียน สิกฺขาสโภ สังเกตุ ๒๙ พระธรรมกาย ปทุมธานี ๓๐ ป.ธ.๙ ๒๕๔๐
๑๑๓๘๐๐ สามเณรสามารถ เพชรสมัย ๒๒ พระธรรมกาย ปทุมธานี ๓๑ ป.ธ.๙ ๒๕๔๐

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook