วัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร - พระสังฆาธิการ

วัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร


      วัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรมหาวิหาร สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ที่ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

สถานะวัด
สถานะ
ตั้งวัด เมื่อ พ.ศ. ๒๒๐๐
รับวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. ๒๓๗๐


ลำดับรายนามเจ้าอาวาส

  สมเด็จพระอริยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ศรี)   ๒๓๑๒   -   ๒๓๓๗   เจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร
  พระพนรัตน (นาค)   ๒๓๓๗       เจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร
  พระพุฒาจารย์ (อยู่)         เจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร
  สมเด็จพระพนรัตน (ทองดี)         เจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร
  สมเด็จพระพนรัตน (ฤกษ์)         เจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร
  สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี)   ๒๓๙๕   -   ๒๔๑๕   เจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม
  หม่อมเจ้าพระสมเด็จพระพุฒาจารย์ (ทัด ป.ธ.๗)   ๒๔๑๕   -   ๒๔๓๗   เจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม
  สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ม.ร.ว.เจริญ ญาณฉนฺโท ป.ธ.๕)   ๒๔๓๗   -   ๒๔๗๐   เจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม
-   พระเทพสิทธินายก (นาค โสภโณ ป.ธ.๕)   ๒๔๖๗       ผู้รักษาการเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร
  พระเทพสิทธินายก (นาค โสภโณ ป.ธ.๕)   ๒๔๖๘   -   ๒๕๑๔   เจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร
๑๐   พระเทพญาณเวที (ละมูล สุตาคโม ป.ธ.๖)   ๒๕๑๕   -   ๒๕๓๐   เจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร
-   พระธรรมธีรราชมหามุนี (เที่ยง อคฺคธมฺโม ป.ธ.๙)   ๒๕๓๐   -   ๒๕๓๒   ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร
๑๑   พระเทพประสิทธิคุณ (ผัน ติสฺสโร)   ๒๕๓๒   -   ๒๕๕๐   เจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร
-   พระธรรมธีรราชมหามุนี (เที่ยง อคฺคธมฺโม ป.ธ.๙)   ๒๕๔๗   -   ๒๕๕๐   ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร
๑๒   พระธรรมธีรราชมหามุนี (เที่ยง อคฺคธมฺโม ป.ธ.๙)   ๒๕๕๐       เจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร

(ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์)

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook