พระราชปรีชาญาณมุนี
(พุทธา สิริวุฑฺโฒ ป.ธ.๔)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
อดีตเจ้าอาวาสวัดบูรพาภิราม
รายละเอียด


พระราชสิทธินายก
(บุญมี เมธิโก)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดตาก
อดีตเจ้าอาวาสวัดมณีบรรพตวรวิหาร
รายละเอียด


พระราชพรหมยาน วิ.
(วีระ ถาวโร ป.ธ.๔)
อดีตเจ้าอาวาสวัดใหม่จันทาราม (ท่าซุง)
รายละเอียด


พระราชปฏิภาณมุนี
(ดำ ยโสธโร)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดพังงา
อดีตเจ้าอาวาสวัดชนาธิการาม
รายละเอียด


พระราชนิโรธรังสี วิ.
(เทสก์ เทสรํสี)
อดีตเจ้าอาวาสวัดหินหมากเป้ง
รายละเอียด


พระราชวิสารท
(เจริญ ธมฺมจารี)
อดีตเจ้าอาวาสวัดทรงธรรม
รายละเอียด


พระราชวิมลเมธี
(หริ่ง ฐิตปญฺโญ ป.ธ.๓)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี
อดีตเจ้าอาวาสวัดมัชฌิมาวาส
รายละเอียด


พระราชปริยัติโกศล
(แนบ ภทฺทวณฺโณ ป.ธ.๖)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระราชมงคลมุนี
(คอน สุทฺธิญาโณ ป.ธ.๖)
อดีตเจ้าอาวาสวัดชัยพฤกษมาลาราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระราชวราจารย์
(วิญญ์ วิชาโน ป.ธ.๔)
อดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธเมตตา
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระราชอุดมมงคล วิ.
(เอหม่อง อุตฺตมรมฺโภ)
อดีตเจ้าคณะอำเภอสังขละบุรี
อดีตเจ้าอาวาสวัดวังก์วิเวการาม
รายละเอียด


พระราชนันทาจารย์
(ผล อกฺกโชติ ป.ธ.๕)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะเขตพญาไท
อดีตเจ้าอาวาสวัดเวตวันธรรมาวาส
รายละเอียด


พระราชสังวรญาณ
(พุธ ฐานิโย ป.ธ.๔)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าสาลวัน
รายละเอียด


พระราชวิสุทธิธรรมรังสี วิ.
(เปลี่ยน โอภาโส ป.ธ.๓)
อดีตเจ้าคณะอำเภอเมืองสุรินทร์ (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดกะทมวนาราม
รายละเอียด


พระราชสุวรรณโสภณ
(บุญส่ง ญาณคุตฺโต ป.ธ.๘)
อดีตเจ้าอาวาสวัดอ่างทอง
รายละเอียด


พระราชพรหมจริยคุณ
(ชาลี อตฺถกาโม)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิ
อดีตเจ้าอาวาสวัดทรงศิลา
รายละเอียด


พระราชเมธาภรณ์
(จรัส สุมงฺคโล)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดธรรมิการามวรวิหาร
รายละเอียด


พระราชสุทธิญาณ
(ขวัญ ธมฺมสิริ ป.ธ.๔)
อดีตรองเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระราชภัทราจารย์
(ลอย สิริคุตฺโต ป.ธ.๖)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโสมนัสราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระราชธรรมภาณี
(วิรัช สิริปญฺโญ ป.ธ.๕)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี
อดีตเจ้าอาวาสวัดหลวงปรีชากูล
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook