พระสงฆ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ในอดีต - พระสังฆาธิการ

จังหวัดนครศรีธรรมราช


พระรัตนธัชมุนี
(ม่วง รตนทฺธโช ป.ธ.๔)
อดีตเจ้าอาวาสวัดท่าโพธิ์
รายละเอียด


พระรัตนธัชมุนี
(แบน คณฺฐาภรโณ ป.ธ.๔)
อดีตรองเจ้าคณะภาค ๑๖ - ๑๗ - ๑๘ (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระธรรมรัตโนภาส
(ประดับ โอภาโส ป.ธ.๔)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระเทพปัญญากวี
(บุญส่ง อตฺตคุตโต ป.ธ.๗)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
อดีตเจ้าอาวาสวัดท่าโพธิ์ พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระเทพสิริโสภณ
(ภากร ฐิตธมฺโม ป.ธ.๘)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
อดีตเจ้าอาวาสวัดวังตะวันตก
รายละเอียด


พระธรรมนาถมุนี
(ใส ถาวโร ป.ธ.๖)
อดีตเจ้าอาวาสวัดหน้าพระบรมธาตุ
รายละเอียด


พระราชไพศาลมุนี
(ย้อย มหาสาโล)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดท่าโพธิ์
รายละเอียด


พระราชธรรมเวที
(เรือง วุฑฺฒิญาโณ)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
อดีตเจ้าอาวาสวัดเสาธงทอง
รายละเอียด


พระราชพุทธิรังษี
(บุญเพ็ง กตปุญฺโญ)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
อดีตเจ้าอาวาสวัดธาตุน้อย
รายละเอียด


พระโพธาภิรามมุนี
(จวง อิสิทตฺโต ป.ธ.๕)
อดีตเจ้าอาวาสวัดท่าโพธิ์
รายละเอียด


พระปริยัติวโรปการ
(หมุ่น ปุณฺณรโส ป.ธ.๖)
อดีตเจ้าอาวาสวัดหน้าพระบรมธาตุ
รายละเอียด


พระสิริคณาภรณ์
(สังคม โฆสโก ป.ธ.๖)
อดีตรองเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
อดีตเจ้าอาวาสวัดเสมาเมือง
รายละเอียด


พระพุทธิสารเถร วิ.
(ผุด สุวฑฺฒโน)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระมงคลพุทธิญาณ
(ทิ่น ฐิตธมฺโม)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอปากพนัง (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดรามประดิษฐ์
รายละเอียด


พระภัทรธรรมธาดา
(ฮั้ว โสภิโต)
อดีตเจ้าคณะอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีทวี
รายละเอียด


พระสุธรรมวุฒาจารย์
(แก้ว ญาณวโร)
อดีตรองเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
อดีตเจ้าอาวาสวัดใหญ่ชัยมงคล
รายละเอียด


พระศรีธรรมราชมุนี
(หมุ่น อิสฺสโร)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
อดีตเจ้าอาวาสวัดหน้าพระบรมธาตุ
รายละเอียด


พระพุทธิสารเถร
(ริ่น ยสปาโล)
อดีตเจ้าอาวาสวัดเพชรจริก
รายละเอียด


พระภัทรธรรมธาดา
(สมพร ปสนฺนจิตฺโต)
อดีตเจ้าคณะอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
อดีตเจ้าอาวาสวัดสวนป่าน
รายละเอียด


พระวินัยโมลี
(ฉลอง ปภสฺสโร)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอสิชล - ขนอม (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดวิเวกรัตนธัชมุนี
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook