พระสงฆ์ ภาค๑๖ ในอดีต - พระสังฆาธิการ

ภาค๑๖


พระโพธาภิรามมุนี
(จวง อิสิทตฺโต ป.ธ.๕)
อดีตเจ้าอาวาสวัดท่าโพธิ์
รายละเอียด


พระอโนมคุณมุนี
(กิ้ม วิสารโท ป.ธ.๖)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธรรมบูชา
รายละเอียด


พระปริยัติวโรปการ
(หมุ่น ปุณฺณรโส ป.ธ.๖)
อดีตเจ้าอาวาสวัดหน้าพระบรมธาตุ
รายละเอียด


พระศรีปริยัตโยดม
(จันทร์ เขมจารี ป.ธ.๙)
อดีตเจ้าอาวาสวัดพัฒนาราม
รายละเอียด


พระสิริคณาภรณ์
(สังคม โฆสโก ป.ธ.๖)
อดีตรองเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
อดีตเจ้าอาวาสวัดเสมาเมือง
รายละเอียด


พระศรีปริยัตยาภรณ์
(กลีบ วรปญฺโญ ป.ธ.๙)
อดีตเจ้าคณะอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
อดีตเจ้าอาวาสวัดพัฒนาราม พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระวัตตจารีศีลสุนทร
(อำนวย โกวิโท ป.ธ.๓)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเวียงสระ
อดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านส้อง
รายละเอียด


พระธรรมวิโรจนเถร วิ.
(พลับ ฐิติกโร)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดธรรมบูชา พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระกิตติมงคลพิพัฒน์ วิ.
(จ้อย ฐิตปุญฺโญ)
อดีตเจ้าคณะอำเภอดอนสัก
อดีตเจ้าอาวาสวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์
รายละเอียด


พระมงคลพุทธิญาณ
(ทิ่น ฐิตธมฺโม)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอปากพนัง (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดรามประดิษฐ์
รายละเอียด


พระชยาภิวัฒน์
(หนู ติสฺโส)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี กิตติมศักดิ์
อดีตเจ้าอาวาสวัดโพธาราม
รายละเอียด


พระธรรมารามคนี
(หนู อชิโต)
อดีตเจ้าคณะใหญ่เมืองหลังสวน
อดีตเจ้าอาวาสวัดโตนด
รายละเอียด


พระภัทรธรรมธาดา
(ฮั้ว โสภิโต)
อดีตเจ้าคณะอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีทวี
รายละเอียด


พระสุธรรมวุฒาจารย์
(แก้ว ญาณวโร)
อดีตรองเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
อดีตเจ้าอาวาสวัดใหญ่ชัยมงคล
รายละเอียด


พระศรีธรรมราชมุนี
(หมุ่น อิสฺสโร)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
อดีตเจ้าอาวาสวัดหน้าพระบรมธาตุ
รายละเอียด


พระนิกรครุนาถมุนี
(เลื่อน รตฺตญฺญู)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดชุมพร (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดสามแก้ว
รายละเอียด


พระวิชัยธารโศภน
(ทรงเครื่อง โสภโณ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดท่ายางเหนือ
รายละเอียด


พระสุทธิพงษ์คณาสัย
(หีต นนฺทิโย)
อดีตเจ้าคณะอำเภอสวี
อดีตเจ้าอาวาสวัดเชิงคีรี
รายละเอียด


พระอนุสรณ์ธรรมศาสน์
(ประสิทธิ์ ตารโก)
อดีตเจ้าอาวาสวัดไทร
รายละเอียด


พระเขมานันทคุณ
(ปราง เขมานนฺโท)
อดีตเจ้าคณะอำเภอหลังสวน (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดโตนด
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook