พระสงฆ์ กรุงเทพมหานคร ในอดีต - พระสังฆาธิการ

กรุงเทพมหานคร


พระนันทวิริยะ
(โพธิ์ ติสฺสทสฺโส)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี
อดีตเจ้าอาวาสวัดชัยพฤกษมาลา
รายละเอียด


พระสุนทรสมาจาร
(พรหม อินฺทโชติ)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดกัลยาณมิตร
รายละเอียด


พระพุทธวิริยากร
(จันทร์ จนฺทกนฺโต)
อดีตเจ้าอาวาสวัดโสมนัสราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระพุทธพยากรณ์
(เจริญ อุปติสฺโส)
อดีตเจ้าอาวาสวัดอัปสรสวรรค์
รายละเอียด


พระธรรมทานาจารย์
(แนบ จนฺทโชติ)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระคุณาจารวัตร
(ธงชัย สุวณฺโณ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระวิสุทธิสมาจารย์
(ปลด)
อดีตเจ้าอาวาสวัดชิโนรสาราม
รายละเอียด


พระสิริปัญญามุนี
(เยี่ยม ตทุตฺตสิริ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดโสมนัสราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระธรรมถาวร
(ชัย จิตฺตกาโร)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
รายละเอียด


พระธรรมทานาจารย์
(อิ่ม ยโสธโร)
อดีตเจ้าคณะอำเภอบางกรวย
อดีตเจ้าอาวาสวัดชัยพฤกษมาลา
รายละเอียด


พระนิภากรกิตติพิลาส
(อรุณ อรุโณ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดตรีทศเทพ
รายละเอียด


พระวินยานุวัติคุณ
(วิง กิจฺจกาโร)
อดีตเจ้าคณะอำเภอพระโขนง
อดีตเจ้าอาวาสวัดสะพาน
รายละเอียด


พระอินทรสมาจาร
(เงิน อินฺทสโร)
อดีตเจ้าอาวาสวัดอินทรวิหาร
รายละเอียด


พระฐาปนกิจโกศล
(ผิน ปหุตวีโร)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
รายละเอียด


พระสุนทรศีลสมาจาร
(ผล คุตฺตจิตฺโต)
อดีตเจ้าอาวาสวัดหนังราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระวิสุทธิศีลคุณ
อดีตเจ้าอาวาสวัดจันทาราม
รายละเอียด


พระวิสุทธินายก
(ไคล ธมฺมโชโต)
อดีตเจ้าอาวาสวัดปรินายก
รายละเอียด


พระวิจิตรวิหารคุณ
(สุวัฒน์ อุตฺตมโชโต)
อดีตรองเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส
รายละเอียด


พระสุวรรณธีราจารย์
(สุวรรณ มหาวีโร)
อดีตรองเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม
รายละเอียด


พระสุนทรกิจโกศล
(บัว นิสโภ)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทพธิดาราม
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook