พระสงฆ์ กรุงเทพมหานคร ในอดีต - พระสังฆาธิการ

กรุงเทพมหานคร


พระพิพัฒน์สังวรคุณ
(มูล อภิรโต)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม
รายละเอียด


พระสุนทรธรรมมาจารย์
(บัว ธมฺมธโร)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม
รายละเอียด


พระสาธุศีลสังวร
(ทองหยิบ สุคหิโต)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมกุฏกษัตริยาราม
รายละเอียด


พระนิโรธรักขิต
(อ่อน จนฺทสโร)
อดีตเจ้าอาวาสวัดกาญจนสิงหาสน์
รายละเอียด


พระสุนทรวิหารกิจ
(กุล ธมฺมกาโม)
อดีตเจ้าอาวาสวัดอมรินทราราม
รายละเอียด


พระสิทธิสารโสภณ
(สงวน โฆสโก)
อดีตเจ้าอาวาสวัดอาวุธวิกสิตาราม
รายละเอียด


พระพินิตพินัย
(โทน สุขพโล)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์
รายละเอียด


พระเขมสุตาจารย์
(เปรื่อง เขมจาโร)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส
รายละเอียด


พระพิพัฒน์สังวรคุณ
(สาย จตฺตมโน)
อดีตเจ้าอาวาสวัดชัยชนะสงคราม
รายละเอียด


พระภัทรศีลสังวร
(ไสว ถาวโร)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโสมนัสราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระศีลขันธโสภิต
(วิรัชต์ สิริทตฺโต)
อดีตเจ้าคณะตำบลป้อมปราบฯ เขต ๒
อดีตเจ้าอาวาสวัดพลับพลาชัย
รายละเอียด


พระฐาปนกิจโกศล
(คลี่ เขมาภิรโต)
วัดปทุมคงคา ราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระโสภณวชิรธรรม
(สาธิต ฐานวโร)
อดีตเจ้าอาวาสวัดวชิรธรรมสาธิต
รายละเอียด


พระพิพัฒน์กิจจาภรณ์
(สมศักดิ์ สุรสตฺถิโก)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระวิเชียรมุนี
(วิเชียร ธมฺมธโร)
อดีตเจ้าอาวาสวัดคูหาสวรรค์วรวิหาร
รายละเอียด


พระฐาปนกิจโกศล
(สุวัฒน์ อนุตฺตโร)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระปฏิเวทวิศิษฏ์
อดีตเจ้าคณะเขตบางกะปิ - ลาดพร้าว - บึงกุ่ม
อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีบุญเรือง
รายละเอียด


พระโสภณนโรดม
(ศรีวงศ์ จนฺทวํโส)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะแขวงบางรัก
อดีตรองเจ้าอาวาสวัดแก้วแจ่มฟ้า
รายละเอียด


พระศีลาจารพิพัฒน์
(แจ่ม ธุวาโก)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
รายละเอียด


พระวิจิตรพิพัฒโนดม
(สุชาติ สุชาโต)
อดีตเจ้าอาวาสวัดนิมมานรดี พระอารามหลวง
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook